A Varuaiang A Waambaar
Zin Pol Xa Waan
Sin Amun Korin
A Dor Vaamaravazang Pana A Baar Angkari
Lamuraana Pol xa varaar 1 Korin, aubina iwana vaagitang di wat Korin ma di ipiaat adu Pol xawit a aaposal ma adu naan kat fagit naandi. Pol xa langarin ma xa varaar a waambaar angkari lalozang naandi di gigiu azaan angkanaan, kuna xana dador xol amun faagitang sin naandi. Naan ka farar zaait kuna aubina di inaxam paazaai in Korin dina vanong a talazang naadit nimnimanin. Naan ka iziar Maasedonia ma xa farar, a maariaas naan ka farar wana xa malasing AD 55.
A baar 2 Korin ka malasing kari:
(1) 1:1-2 A dor vaamaravazang
(2) 1:3-11 Nakmai xat mada dia
(3) 1:12-7:16 Pol xa vamaravaas a roroiang sina ma a vaamuzazang sina
(4) 8:1-9:15 Ka vadikdik naandi lalozang a talazang sin naandi xawaan sin aubina di inaxam paazaai Jerusalem
(5) 10:1-13:10 Pol xa vatangin adu naan a aaposal vaaratunaan
(6) 13:11-13 A vaanongang iwana dorang
1
A Dor Vaamaravazang
Giu 18:1Nia xari Pol, a aaposal zin Iesu Kaarisito. Pana sasaxotang ma ainaxamang sin Nakmai, naan ka kalin nia a aaposal.
Nimaa Timoti daaza dia lamaskana Kaarisito, maadi varaar iaa a waambaar angkari xa waan sinim aubina naagu inaxam paazaai wana Nakmai ma naagut balas fatu la bina laba Korin ma xa waan sin aubina ninis sin Iesu di iziar varawuk la pira Aakaaiaa.
A daxaiang ma a luaai zin Nakmai Damana dia ma zin a Piran Iesu Kaarisito xana iziar varaxai wana nim.
Nakmai A Baraai A Vaamadaiang
Dia dina wisfaru Nakmai, naan Nakmai ma Damana a Piran sin dia Iesu Kaarisito ma naan saait Damana dia ina xa bas pana varamaaluvang, ma naan Nakmai ina xa vuvuna amun lan faakdul iwana vaamadaiang. Naan kat mada dia lamaskana amun maravanang faakdul ina dia dit kazanin kuna dia zaait kat faraxas dina mada aubina di iziar lamaskana amun maravanang pana a vaamadaiang bani Nakmai xa ra lis sin dia. Malasing bani amun faamaazikang sin Kaarisito xa sfaar vambos dia, lamaskana Kaarisito dia di xazanin saait a vaamadaiang ka bas pakluaai. Araan maadi xazanin amun maravanang, nim naaguna zuruk a faawalang pana ma Nakmai xana zaxot faulin nim. Ma araan Nakmai xa mada maam, nim saait naaguna xazanin. Ma xai lis a dikdikang sinim kuna xanat faraxas naaguna irur dikdik araan awat maazikang kanaan maadit kazanin kana balas sinim. Maadi inaxam paazaai wana nim adu naaguna irur dikdik nanga, wanaze maadi rexaas adu malasing bani naagu xazanin amun maazikang faraxai wana maam, naaguna xazanin saait a vaamadaiang sin Nakmai varaxai wana maam.
1Kor 15:32Amun taatum lamaskana Kaarisito, maadi saxot naaguna rexaazin saait amun maravanang ina maadi xazanin lamaskana amun bina ila provins Esia. Amun maravanang kanaan ka waramin maam ma xawit nat faraxas maadina vazaak ma xawit maadi naxaam adu maadina roro. Maadi naxaam mase adu maadina maat ka. Azaan angkanaan ka ra balas kuna tuaa maadina irur wana dikdikang simaam faatak, kawit. Maadina irur be wana dikdikang sin Nakmai, ina xat faramaraat faulin aubina ziaana maatang. 10 Aiang, Nakmai xa ra zaxot faulin maam siaana maatang araan faasilik maadina maat, ma naan kana zaxot faulin kaarik maam. Ma maadi inaxam paazaai adu naan kana zaxot faulin nanga maam lamun taan kana wat, 11 la notaan angkanaan nim saait naaguna vawaal maam pana maainungang. Naanaan amala aubina dina raamin ma dina wisfaadaxa zin Nakmai wana a talazang iwana xizang amun maainungang sin naandi xu maam.
Pol Xa Plaas Ainaxamang Sina Wana Zangazang Sina
12 Ma naan azaan kari maam maadi langga wana, adu a maskana maam kawit na vakor maam pana tazaan panaze maadi rexaas adu maadit falos nanga amun matmalabuk ka tak ma xa vaaratunaan sin Nakmai wana roroiang simaam iriat la pira angkari. Ma faaratunaan mase maadi valos amun matmalabuk angkanaan pana aizi vatuiang simaam faraxai wana nim. Maadi giu malasing kanaan ma xawit maadi irur wana awat mazamang sin aubina ila pira angkari. Kawit. Maadi raagul lalos nanga a daxaiang sin Nakmai. 13 Araan maadi farar wat sinim maadi varaar amun dorang ina xat faraxas naaguna vakot ma naaguna mazaam aknaasna. Ma ga inaxam paazaai adu 14 naari nim kawit naagu mazaam fatalamin amun inaxamang simaam ma amun matmalabuk simaam singsaxai mur naaguna mazaam fakdul. Naanaan la raan a Piran sin dia Iesu xana uli wat, naaguna langga wana maam malasing maam saait maadina langga wana nim.
15 Ga ra inaxam paazaai wana azaan angkanaan, malasing ma ga ra saxot adu gana wat kalaak inaan sinim kuna gana lis a faawalang sinim faarua. 16  Giu 19:21Ga ra naxaam adu wana zangazang surugu xun Maasedonia, gana wat siaavus kalaak inaan sinim kuna raaminang nim, ma mur araan gana uli Maasedonia gana wat iziar xaarik inaan faraxai wana nim kuna naaguna vawaal nia wana zangazang surugu xula pira Judia. 17 Singsaxai xawit ka ga ra wat sinim. Ma xa malasing faa, naagu naxaam adu nia a rapti gai puk farvaras? O malasing faa, iaak a dorang surugu xa malasing sin aubina ila pira angkari, di rudaxa wana azaan singsaxai xawit naadi giu vatfaraxazin, ma ga piaat aiang ma xawit faraxai? Kawit!
18 Malasing bani Nakmai xat falos a dorang sina, maam saait a dorang simaam kat faaratunaan. A dorang simaam kawit aiang ma xawit faraxai. 19  Giu 18:5Avuna Iesu Kaarisito, Naata Nakmai, araan ka rudaxain azaan, naan kai piaat aiang ma naai giu vatfaraxazin. Kawit nai piaat aiang ma xawit faraxai. Naan ina nia ma Timoti ma Saailaas, maadi fazei raal wana. 20 Ma Iesu Kaarisito xai piaat aiang ma xai waambazof amun kalxalang faakdul zin Nakmai. Ma lamaskana Kaarisito be xat faraxas dia dina piaat, “Ka vaaratunaan,” kuna valaupang aizina Nakmai wana. 21 Nakmai nanga xat farur vadikdik maam faraxai wana nim lamaskana Kaarisito, ma naan ka ra kalin dia, 22 ma xa ra rasin a vaakilanang sina wana dia adu dia zina vaatak, ma xa ra sfaar a Laklagaaina lamaskana dia malasing a vaakilanang adu mur dia dina raumana amun saan faakdul ina Nakmai xa ra nimnimanin tasin aaxan dia.
23 Nakmai nanga xa rexaazin faratunaan nia ma xa rexaas adu ga piaat faratunaan adu xawit ka ga uli wat sinim inaan Korin panaze xawit ga saxot gana klis nim ma gana vamazik nim. 24 Kawit maadi saxot taal maadina balas amun paamua di ratasin a lus dikdik laaxur wana nim. Singsaxai maadi saxot taal be adu maadina vaamuzas faraxai raal wana nim kuna naaguna nanam, panaze lamaskana ainaxam paazaaiang naagu rur dikdik.

1:1 Giu 18:1

1:8 1Kor 15:32

1:16 Giu 19:21

1:19 Giu 18:5