16
A Talazang Aaxan Aubina Di Inaxam Paazaai Ikula Jerusalem
Rom 15:25-26Ga saxot gana vazei nim pana aze razaan naaguna giu wana kaakaai ina naagu saxot naaguna iot turin aaxan aubina zin a Piran Iesu di iziar ikula Jerusalem. Naaguna giu malasing ga ra vazei aubina di inaxam paazaai lamun bina ila pira Galesia dina giu. La varumaraiang a raan iwana amun wik saksaxai, nim saksaxai naaguna rasin parok tazanon kaakaai lalozang usfa naagu vabalos la wik angkanaan kuna xana varas faamumut. Ma araan gana balas, naagu ra iot turin fanong a kaakaai. Naaguna kalin tazanon ubina ina naagu naxaam adu xat faraxas dina zuruk a talazang sinim. Ma araan gana balas inaan, gana varaar lis amun paambaar zin naandi xuna dador vaamaravazang sin amun paamua ma gana kling naandi varaxai wana talazang sinim ka waan Jerusalem. Tamon ga naxaam adu xa daxa wana nia gana waan, naandi dina saxat surugu.
Pol Xa Vamaravaas Naandi Wana Zangazang Sina
Giu 19:21Gana waan la pira Maasedonia. Ma araan ga waan faanong inaan lamun bina ila pira angkanaan, naanaan gana wat saait sinim. Iaak gana iziar vaamumut faraxai wana nim inaan, o gana iziar xa ruaas a raan iwana milaatus ma maaliu xa vaanong ma lamuraana naaguna vawaal nia wana zangazang surugu xu lamun bina varawuk ina gana waan pana. Kawit ga saxot gana wat sinim naambari ma gana ziaavus be varaxai wana nim. Tamon ka balas lalos ainaxamang sin a Piran, ga saxot gana iziar vaabung baraaf faamumut faraxai wana nim. Liv 23:15-21, Lus 16:9-11 Giu 19:8-10Gana iziar iriat Efesas ka ruaas a raan iwana Pentikos, panaze a lan ka ralakas kuna a vaamuzazang kana balas laba ma xana vuain a fnuaai ma aubina xa varas saait di saxot dina ruxol a vaamuzazang surugu.
10  1Kor 4:17Tamon Timoti xa wat sinim, naaguna xatkatong fatalamin naan kuna xana wen iziar varaxai wana maraautang araan ka iziar varaxai wana nim, panaze naan ka gigiu a vaamuzazang sin a Piran malasing saait nia ga gigiu. 11 Tuaa naagu raamaai psaai wana naan. Araan kana uli wat surugu, naaguna kling fawat naan lamaskana a luaai. Ma ga izit simbong naan ka ruaas naan ka wat faraxai wana amun taatum sin dia lamaskana Kaarisito.
12 Ga saxot gana vazei nim pana Aapolos daaza dia lamaskana Kaarisito. Ga maainung falagot naan kuna saxat faraxaiang pana amun taatum sin dia lamaskana Kaarisito xuninaan sinim, singsaxai xawit mase na saxot kana waan. Mur laxo, araan ka rauxin a marapalau, xana waan.
A Vaanongang Iwana Dorang Sin Pol
13 Naaguna naknakaai ma naaguna rur dikdik lamaskana ainaxam paazaaiang. Naaguna malasing aubina di dikdik ma tuaa naagu maraaut. 14 Naaguna giu amun saan faakdul varaxai wana matmalabuk iwana sasaxotang azanon.
15  1Kor 1:16Naagu rexaas adu aubina vaakdul la vaal zin Stefanaas, naandi aubina di tabung inaxam paazaai wana Iesu la pira Aakaaiaa ma di lis naandi nanga xuna vawaalang aubina ninis sin Iesu. Malasing ma ga maainung nim, amun taatum lamaskana Kaarisito, 16 adu naaguna valos a dorang sin uwat aubina malasing kanaan ma zin naandi vaakdul ina di vaamuzas faraxai wana naandi ma di gut pana giuang a vaamuzazang kanaan. 17 Ma ga dokdok araan Stefanaas ma Fotunaatus ma Aakaaikus di ra balas panaze nandiaal di ra vawaal raal nia araan kawit naagu iziar varaxai wana nia. 18 Nandiaal di vadokdok taal nia, ma di vadokdok taal zaait nim. Ka daxa naaguna raamin fakilaan uwat ubina malasing nandiaal ma naaguna varanop pana naandi.
19  Giu 18:2Aubina di inaxam paazaai ilamun bina iriat la provins Esia, di lis a dor vaananamang sin naandi zinim. Aakuilaa ma Prisilaa varaxai zaait pana aubina di inaxam paazaai ina di izi vatu la vaal zin nandiaa, di lis a dor vaananamang daxa zin naandi zinim lamaskana aizina a Piran.
20 Amun taatum faakdul lamaskana Kaarisito iriat di lis a dor vaananamang sin naandi zinim. Naaguna dor vaananam sinim saksaxai varaxai wana varanguzang pana matmalabuk ka ninis.
21 Nia nanga Pol, ga varaar a dorang kari wana mirugu vaatak. Ga lis a dor vaananamang surugu xa waan sinim.
22 Tamon axazak kawit na sasaxot a Piran, naan kana milung tapal. Piran, gu wat!
23 A daxaiang sin a Piran Iesu xana iziar varaxai wana nim.
24 Ma a matmalabuk surugu iwana sasaxotang azanon ka waan sinim faakdul lamaskana Iesu Kaarisito. Ka vaaratunaan.

16:1 Rom 15:25-26

16:5 Giu 19:21

16:8 Liv 23:15-21, Lus 16:9-11

16:8 Giu 19:8-10

16:10 1Kor 4:17

16:15 1Kor 1:16

16:19 Giu 18:2