19
Pol Xa Fazei Wana Iesu La Bina Laba Efesas
Lamun taan angkanaan Aapolos ka iziar la bina laba Korin. Ma Pol xa los a lan baraaf lamun paatawut ma amun bina ma xa balas la bina laba Efesas. Inaan ka vasuin azanon ubina di inaxam paazaai. Naan ka iaari zin naandi naako, “Malasing faa, Nakmai xa lis a Laklagaai a Raabu zinim araan naagu inaxam paazaai?”
Ma naandi di xis naan malasing kari, “Kawit nanga maadi langarin adu xa rauxin a Laklagaai a Raabu.”
Ma Pol xa iaari zin naandi naako, “Ma di mitat baaptaais nim?”
Ma di xis naan malasing kari, “Di baaptaais maam pana awat baaptaaizang sin Jon.”
Mt 3:11, Mk 1:4,7-8, Lk 3:4,16, Jn 1:26-27Ma Pol xa piaat naako, “Jon ka baaptaais aubina ina di inaxam taawuk siaana amun matmalabuk taksaat sin naandi ma xa vazei naandi adu dina inaxam paazaai wana axazak ina xana wat lamuraana, adu wana Iesu.” Naandi di langarin ma di baaptaais pana aizina a Piran Iesu. Pol xa rasin uru mitna laaxur wana naandi ma a Laklagaai a Raabu xa iziar wana naandi ma di wuk amun linga bina xawit naadi rexaazin ma di pitfiaat amun dorang profet. Naandi vaakdul di malasing azangaaflu ma urua ubina.
Lamaskana a flan urul, Pol xat libis lamaskana a vaal a maainungang sin amun Judaa ma xai fazei ma xawit nat marauring taxazak. Naan kat faramakalaai varaxai wana naandi ma xai saxot adu xana plaas ainaxam paazaaiang sin naandi wana a bikabar zin Nakmai. Singsaxai azanon sin naandi a maskana naandi xa dikdik pana a dorang sina ma xawit di inaxam paazaai ma di piaat faraksaat a Lan sin a Piran lamarana aubina vaakdul. Malasing ma Pol xa vataling naandi ma xa zaxot aubina di inaxam paazaai varaxai wana naan. Ma lamun taan faakdul, naandi dit libis la vaal a dadorang sin Tirinaas ma dit kulus a Dorang Daxa. 10 Lamaskana a maariaas urua, Pol xa iziar inaan ma xat firaai aubina malasing kanaan. Ma aubina vaakdul, amun Judaa ma aubina xawit amun Judaa di raagul la provins Esia, di langarin a dorang sin a Piran.
Amun Sapalaau Di Zop Amun Naata Skevaa
11 Nakmai xa giu amun faamuzazang ka banglala xa rawarak mase la mita Pol. 12 Ma aubina di zuzuruk uwaan gisip ma uwaan marapi zina ina naa zaaf fanong la wina, ma di ratasin la wina aubina di gias ma amun giazang sin naandi xat faanong. Ma amun sapalaau zaait di tukbilak siaana naandi.
13 Azanon Judaa di zazangas farawuk ma di mof pizin amun sapalaau ziaana aubina. Di saxot dina vaamuzas pana aizina a Piran Iesu ma di piaat sin amun sapalaau malasing kari, “Pana aizina Iesu ina Pol xai fazei wana naan, ga vazei nim naagu tukbilak.” 14 Aza rapti Judaa aizina Skevaa, naan aza pris laba ma xa rauxin amun naatna xa wizik urua, naandi di gigiu azaan angkanaan. 15 Aza raan aza zapalaau xa xis naandi naako, “Ga rexaazin Iesu ma ga rexaazin aizina Pol, singsaxai nim nis?” 16 A rapti ina a zapalaau xa ragul naan ka fida wana naandi ma xa waramin naandi vaakdul wana a maradikdikang sina. Naan ka zop faraksaat mase naandi ma di valaau tukbilak la vaal angkanaan sina, di bulbulu ma di dandariang.
17 Aubina vaakdul amun Judaa ma aubina xawit amun Judaa di raagul inaan Efesas di langarin azaan angkanaan ma adi maraautang laba xa zuruk naandi ma di lis adi varanopang laba wana aizina a Piran Iesu. 18 Amala zin naandi ubina di inaxam paazaai di balas fatu ma di pitfiaat amun matmalabuk taksaat naadi gigiu waamua. 19 Azanon sin naandi zaait ina di itaaring, di zuruk fawat amun baar iwana itaaringang sin naandi ma naadi vaif lamarana aubina vaakdul. Di maraana a wulwulang iwana amun baar vaakdul angkanaan naadi ra wul wana, a kaakaai xa malasing 50,000 amun siliwa.* La notaan angkanaan, a rapti xat faamuzas la tesin kat suruk a siliwa azaxai la raan a zaxai. 20 Malasing ma wana a lan angkanaan, a dorang sin a Piran ka waan farawuk ma xa wat faraxai wana dikdikang.
Adi Maravanang Ka Balas Efesas
21 Lamuraana amun saan angkanaan ka balas, Pol xa saxot kana tabung los a lan lamaskana amun provins Maasedonia ma Aakaaiaa ma lamur xana waan Jerusalem. Naan ka piaat naako, “Lamuraana a zangazang surugu xun Jerusalem, gana wa raamin saait a bina laba Rom.” 22 Naan ka kling uru rapti faawalang sina, Timoti ma Eraastas, kun Maasedonia ma naan ka iziar la provins Esia wana azanon taan.
23 Lamun taan angkanaan adi maravanang ka balas inaan Efesas lalozang a Lan sin a Piran. 24 Aza rapti inaan aizina Demitrias, naan a itak, kai tok a laklagaai a vaal xoxok sin a nakmai ravin aizina Aatemis pana a siliwa. Amun itak di zuzuruk adi wulwulang laba wana a vaamuzazang kanaan. 25 Naan ka viring fatuin amun paliaana ma naandi zaait di gigiu amun faamuzazang malasing kanaan. Ma xa vazei naandi naako, “Nim ubina, naagu rexaas adu dia di zuzuruk a wulwulang daxa wana a vaamuzazang kari. 26 Nim nanga naagu raamin fanong ma naagu langarin fanong saait a dorang a rapti angkanaan Pol xa ra dadorin. Naan ka piaat adu amun nakmai aubina di tok pana mita naandi, xawit amun nakmai vaaratunaan. Ma xa urif falmur amala wana a dorang sina ma xa suk a maskana naandi ma di zu vataling a ravin nakmai iriat Efesas ma faasilik lamun non faakdul ila provins Esia. 27 Ka raksaat ka, adu Pol angkari xa ra wat iriat ma xa vaxalxaal aubina xuna lizang a tora naandi wana vaamuzazang sin dia. Ma xa raksaat saait pana aubina di lis a tora naandi wana a vaal xoxok sin a nakmai ravin Aatemis ma di naxaam adu a marmari daxaiang sina xa zangof be. Singsaxai naan ina amala aubina varawuk iriat Esia ma la pira angkari dit lotu waan sina.”
28 Aubina angkanaan di langarin ma di boromaazik mase ma di xupkup malasing kari, “Aatemis sin amun Efesas ka laaup.” 29 A xupkupang kanaan ka waan farawuk lamaskana a bina laba vaakdul angkanaan. Ma aubina di zaraak Gaaius ma Aaristaakas nandiaa in Maasedonia, uru waliaana Pol, di ra zazangas iaa bulaai varaxai wana naan ma di valaau varaxai wana nandiaa xu lamaskana a adi non iwana balas fatuiang. 30 Pol xa saxot kana balas lamarana adi mala angkanaan singsaxai aubina di inaxam paazaai xawit di rudaxain naan. 31 Azanon paamua ila provins Esia, naandi amun paasaxo zin Pol, naandi zaait di iaalis dorang paan sina, di maainung naan kuna tuaa xana waan la non iwana balas fatuiang.
32 Aubina la non iwana balas fatuiang di baabaa. Azanon sin naandi di xupkup pana aza zaan ma azanon pana azaan tawarak. Singsaxai amala zin naandi xawit di rexaazin a vuvuna balas fatuiang sin naandi. 33 Amun Judaa di burut Aaleksenda xu lamarana aubina vaakdul. Aaleksenda xa raba naandi wana mitna xuna dina ziburung ma naan kana vamaravaas naandi adu naan faraxai wana amun paasaxo zina xawit tanon sin naandi wana a varamangatang kanaan. 34 Singsaxai di raamin fakilaan adu naan aza Judaa ma di laanga xupkup faraxai wana a aaua urua malasing kari, “Aatemis sin amun Efesas ka laaup!”
35 Ma lamur a waamua ila bina laba angkanaan ka vazei naandi dina ziburung ma xa piaat malasing kari, “Naam ubina in Efesas! Aubina vaakdul di rexaas adu dia initiat Efesas dit katkatong a vaal xoxok sin adi ravin nakmai Aatemis ma a laklagaaina, a vaat ina xa raamaai malasing naan ka zu wat ikula la lia. 36 Ma xawit nat faraxas taxazak kana piaat adu a dorang kanaan kawit na varatunaan. Malasing ma naaguna ziburung ma tuaa naaguna giu tazaan ka raksaat. 37 Naagu zaxot fawat fanong uru rapti iriat naapalaau xawit di vinaau iaa lamun faal xoxok ma xawit di lingpuak iaa lawaana a ravin nakmai zin dia.
38 Tamon Demitrias ma amun paliaana amun itak di rauxin a mangatang pana taxazak, ka rauxin aiziarang iwana aikilizang ma ubina iwana ikilizang di iziar. Kat faraxas dina varur naandi wana aikilizang. 39 Singsaxai tamon ka rauxin nanga tazaan nim naagu saxot naaguna dador wana, naaguna los fatok a lus ma naaguna iaari zin amun paamua ma dina viring aiziarang ma ubina ila bina laba dina kalin aze razaan naadina giu. 40 Ma naari dia xari xat faraxas amun paamua zin a gaapman dina klis dia wana azaan angkari xa balas taning ma dina piaat dia di kip a lus lalozang a varopang. Kawit ta vuvuna a varamangatang kari ma dia xawit nat faraxas dina lis ta dorang pana a vuvuna azaan angkari.” 41 Ma lamuraana dorang sina, xa kling pizin naandi.

19:4 Mt 3:11, Mk 1:4,7-8, Lk 3:4,16, Jn 1:26-27

*19:19 La notaan angkanaan, a rapti xat faamuzas la tesin kat suruk a siliwa azaxai la raan a zaxai.