18
Pol Xa Fazei Wana Dorang Daxa La Bina Laba Korin
Lamuraana, Pol xa vataling a bina laba Etans ma xa waan la bina laba Korin. Inaan ka vasuin a rapti Judaa, aizina Aakuilaa, a pira vaatak sina Pontas. Naan ka ra iziar Rom, adi bina laba in Itali, varaxai wana taak sina Prisilaa. Singsaxai naambari walaau be di waan fataling iaa a bina laba angkanaan panaze Siza Klodias ka piaat adu amun Judaa vaakdul dina waan fataling Rom. Ma Pol xa wa raamin nandiaa. Ma xa iziar varaxai wana nandiaa ma xa vaamuzas faraxai wana nandiaa wanaze naan kat faamuzas pana gigiuang a vaal maling* La notaan angkanaan di gigiu wana wakpaaka bulumagau. malasing saait nandiaa, ma di isuruk kaakaai wana. Lamun Saabat faakdul naan kai fazei lamaskana vaal a maainungang sin amun Judaa. Naan ka saxot kana plaas ainaxamang sin amun Judaa ma amun Grik kuna dina inaxam paazaai.
Araan Saailaas ma Timoti di vinang iaa Maasedonia ma di wat balas iaa, Pol xa lis fakdul a raan sina wana fazeiang pana Dorang Daxa ma xai pitfiaat sin amun Judaa adu Iesu naan a Mesaaia. Singsaxai araan amun Judaa di lis a tora naandi zina ma di lingpuak lawaana, naan ka dador dikdik sin naandi ma xa taaf pizin a paauf pana marapi zina xuna vatanginang adu xawit na saxot amun matmalabuk sin naandi. Ma naan ka vazei naandi naako, “Laraan aikilizang avuvuna a maravanang ka wat nanga zinim. Nia ga mamaraxas, kawit ga rauxin ta dorang pana nim. Naari xa gana waan ma gana fazei wana dorang sin Nakmai zin aubina xawit amun Judaa.”
Pol xa luaa a vaal a maainungang sin amun Judaa ma xa waan la vaal vaasilik be lapaara vaal a maainungang. A vaal angkanaan sin Titias Jaastas, aza rapti xawit a Judaa, singsaxai xat lotu wana Nakmai. A waamua ila vaal a maainungang sin amun Judaa aizina Krispas, naan ka inaxam paazaai wana a Piran. Ma naandi vaakdul di iziar la vaal zina di inaxam paazaai. Ma amala zaait sin naandi ininaan Korin di langarin a Dorang Daxa ma di inaxam paazaai ma di baaptaais.
Aza suk Pol xa miriftaamin aza rataamaaiang ma a Piran ka vazei naan naako, “Tuaa gu maraaut. Gunai fazei bulaai. Ma tuaa gu ziburung. 10 Avuna nia ga iziar varaxai wana nua. Kawit taxazak kat faraxas kana zop nua xuna kawinang nua, wanaze ga rauxin amala aubina zurugu lamaskana a bina laba angkari.” 11 Malasing ma Pol xa iziar inaan pana a maariaas azaxai ma a flan ka wizik saaxa ma xat firaai naandi wana dorang sin Nakmai.
12 Araan Gaalio xa waamua zin a gaapman ila provins Aakaaiaa, amun Judaa di balas fatu ma di zaraak Pol ma di varur naan pana aikilizang. 13 Di piaat malasing kari, “A rapti angkari xat purif ainaxamang sin aubina xuna lotuiang pana Nakmai wana aza lan tawarak ina xawit nat faraxas pana amun lus simaam.”
14 Araan Pol naako xana dador, Gaalio xa vazei amun Judaa naako, “Nim amun Judaa, tamon naagu dador varvaras pana ta nan taksaarang mumut naa giu, o ta raksaarang laba mase naa giu, xat faraxas nia gana langarin a dorang sinim. 15 Singsaxai nim naagui dador varvaras pana amun paana ling ma amun iza ma amun lus sinim amun Judaa. Nia gana wen klis awat saan angkanaan. Nim nanga naaguna klis.” 16 Ma xa dador zin amun tuxaaul ma di vut pizin naandi ziaana aiziarang iwana aikilizang. 17 Azanon aubina inaan di zaraak Sostenes, a waamua ila vaal a maainungang sin amun Judaa ma di zop naan lamarana aikilizang singsaxai Gaalio xa raamin pizin be azaan angkanaan.
Pol Xa Uli Xun Entiok
18  Vaak 6:18Pol xa iziar Korin pana azanon taan nanga. Naanaan ka waan fataling aubina di inaxam paazaai ma xa waan la bina laba Senkriaa varaxai wana Prisilaa ma Aakuilaa. Inaan ka fut pizin a vurna, wanaze waamua xa xalxal zin Nakmai ma a xalxalang kanaan ka vaanong ka. Ma xa xawaas a sip faraxai wana nandiaa ma adu dina zaal waan la provins Siria. 19 Araan di balas la bina laba Efesas, Pol xa vataling Prisilaa ma Aakuilaa ma naan singbe xa albis lamaskana a vaal a maainungang sin amun Judaa ma xa xulus a Dorang Daxa varaxai wana naandi. 20 Di maainung naan kuna xana iziar varaxai wana naandi wana azanon taan singsaxai xawit na rudaxa. 21 Ma araan naako xana waan, ka vazei naandi naako, “Gana uli wat tamon a sasaxotang ma ainaxamang sin Nakmai.” Ma naan ka xawas pana a sip ma xa waan fataling Efesas. 22 Naan ka balas la bina laba Sesaria ma xa uzaa ikula Jerusalem ma xa wa ruzuaai aubina di inaxam paazaai inaan. Ma mur xa wizik paanaburut la bina laba Entiok.
23 Naan ka iziar inaan pana azanon taan. Ma xa ramaraat kaarik ma xa zangas lamaskana amun non faakdul Galesia ma Frigia, ma xat fadikdik aubina di inaxam paazaai inaan.
Aapolos Ka Fazei Efesas
24 Aza Judaa aizina Aapolos, naan ila bina laba Aaleksendriaa, xa wat iziar Efesas. Naan a rapti xa rauxin a mazamang laba ma a dorang sina xa daxa bulaai. Ma xa rexaazin fatalamin a dorang lamaskana a Baar Xoxok. 25 Naan ka zuruk a varaviraaiang pana a lan sin a Piran. Ma a maskana xa ramaraat mase wana viraaiang aubina wana a dorang sin Iesu, ma a dorang sina xa tak, naapalaau naan ka rexaas be wana a baaptaaizang ina Jon ka ra gigiu. 26 Naan ka varaviraai lamaskana a vaal a maainungang sin amun Judaa ma xawit na maraaut. Araan Prisilaa ma Aakuilaa di langarin iaa naan, di zaxot iaa naan kula vaal zin nandiaa ma di vamaravaas fatalamin iaa naan pana a lan sin Nakmai lalozang Iesu xuna naan kana maravas daxa wana.
27 Aapolos ka saxot kana waan la provins Aakaaiaa ma aubina di inaxam paazaai Efesas di vadikdik naan kuna waanang ma di varaar lis a waambaar xa waan sin aubina di inaxam paazaai Aakaaiaa xuna dina ruzuaai naan. Araan ka balas ka vawaal vatalamin naandi ina lamaskana a daxaiang sin Nakmai di inaxam paazaai wana Iesu. 28 Lamun taan dit kulus a Dorang Daxa lamarana aubina vaakdul, naan kat paramin amun Judaa ma xat fatangin lamaskana a Baar Xoxok adu xa vaaratunaan Iesu naan a Mesaaia.

*18:3 La notaan angkanaan di gigiu wana wakpaaka bulumagau.

18:18 Vaak 6:18