1 Ɔwʋlɛ gyankpaasa mʋ nɩɩ Pɔɔlɩ kyʋrɔɔ naa sa
Korinto abi
1
Afwaala
Ɔwʋlɛ nɩmʋ lɩɩ mɛ, Pɔɔlɩ mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ bɔla mu kebiti sʋ tɩɩ mɛ, fɛɛ n ba waa Yesu Krisito osunpu, yɛ anɛ bɩrɩsa Sositini asɛ.
An kyʋrɔɔ kɩmʋ an sa fanɛ Krisito kʋbʋ mʋ nɩɩ fan bʋ Korinto kadɛ tɔ, fanɛ mʋ nɩɩ Yesu tɩɩ ba waa mʋ lɛɛ, nɩɩ fan ba biliŋi Ɩbwaarɛ asa, taa bʋga yɛ bamʋ nɩɩ ba bʋ katɩn kʋmaa nɩmʋ bee sun anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito, mʋ nɩɩ ɔ gyɛ anaa bamʋ kpini Ɔnyɩrɩpɛ mʋ.
Anɛ‐Sɛ Ɩbwaarɛ yɛ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito ba bwaala fanɛ kɛ ba sa fanɛ kayɩɩ yuuli.
Pɔɔlɩ ɩ fwaala Ɩbwaarɛ
Saŋa kʋmaa nɩmʋ n fwaala Ɩbwaarɛ n sa fanɛ lɩɩ kabwaala mʋ nɩɩ ɔ bɔla Yesu Krisito sʋ taa sa fanɛ mʋ. Kpalɩ fɛɛ fan maa bʋ Yesu Krisito tɔ sʋ mʋ, fan dan kʋtɔ kʋmaa nɩmʋ tɔ lɩɩ fanɛ katɔwɛ yɛ fanɛ kinyi tɔ. Lɩɩ fɛɛ Yesu Krisito asɩn mʋ nɩɩ an lɛɛ tɔwɛ fanɛ mʋ ɩ kyɩna fanɛ tɔ danbɩrasa. Ɩmʋ sʋ fan man pan Ɩbwaarɛ Kayaayu kakɛɛ mʋ kʋkʋ, fɛɛ fan maa tɛ fan gyoo saŋa mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ ii biti ɔ ba lɛɛ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito kaapʋ mʋ. Mʋ ii biti ɔ waa fanɛ ɔlʋn tɔ kanɩn naa fʋʋ ɔkaa, kɛ fanɛ n‐yɩɩ sʋ ɩ man nyɛ alibi akʋ, kakɛ mʋ nɩɩ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito ii biti o bwii ba mʋ. Ɩbwaarɛ mʋ nɩɩ ɔ tɩɩ fanɛ yɛ fan naa mu‐bii Yesu Krisito mʋ fan ba waa kɩkyɛmɩnɛ ɔkɔn mʋ, mʋ ɩ gyɛ ɔmʋ nɩɩ ɛɛ tɔwɛ nɩɩ ɔ mɛɛ lɩɩ ɩmʋ kamaa.
Krisito kʋbʋ mʋ
tɔ nbarɩgɛ tɔ asɩn
10 Mɛ‐daa ana yɛ mi‐supu ana, n sʋ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito kɩtɩɩ, n kʋlɛ fanɛ fɛɛ, fanɛ kpini fan tɔwɛ kyula abaa, kɛ nbarɩgɛ tɔ kʋ ɩ man ba fanɛ tɔ. Kɛ fan waa kɔnɔ kʋlʋn fanɛ nfɛɛrɛ tɔ yɛ kʋtɔ kʋmaa nɩmʋ tɔ. 11 Mɛ‐daa ana yɛ mi‐supu ana, Kilowe kɩkpaara sʋ abi akʋ ba ba tɔwɛ mɛ yɛ, nluu ɩ bʋ fanɛ nsana. 12 Kʋtɔ mʋ nɩɩ n tɔwɛ mʋ ɩ gyɛ yɛ fanɛ tɔ ɔkʋ ɩɩ tɔwɛ yɛ, “N buu Pɔɔlɩ.” Nɩɩ ɔkʋ mɔɔ yɛ, “Mɛɛ mɛ n buu Apolosi”, nɩɩ ɔnɩmʋ mɔɔ yɛ, “Mɛɛ mɛ n buu Pita.” Nɩɩ ɔkʋ gbaa yɛ, “Mɛɛ mɛ n buu Krisito nɩn.”
13 Ba barɩgɛ Krisito tɔ waa kʋbʋ‐kʋbʋ nɩn abɛɛ? Pɔɔlɩ nɩɩ ba da oyu laasa sʋ sa fanɛ abɛɛ? Abɛɛ Pɔɔlɩ kɩtɩɩ tɔ nɩɩ ba gyee fanɛ Ɩbwaarɛ kekyugyee? 14 N sʋ afwaala n sa Ɩbwaarɛ fɛɛ n maa man gyee fanɛ ɔkʋ Ɩbwaarɛ kekyugyee, amɔɔ Krisipu* 1:14 Ba kyʋrɔɔ waa Asunpu 8:18 yɛ Krisipu nɩmʋ kɔɔlɛ Ɔnyɩrɩpɛ Yesu gyii, nɩɩ ba gyee mʋ Ɩbwaarɛ kekyugyee Korinto kadɛ tɔ. maa Gayusi nkʋn nɩɩ n gyee. 15 Ɩmʋ sʋ ɔkʋ mɛɛ taalɛ tɔwɛ yɛ mɛ kɩtɩɩ tɔ nɩɩ ba gyee mʋ Ɩbwaarɛ kekyugyee. 16 N bɩla n nyiŋi fɛɛ n maa gyee Sitefen maa mʋ kɩkpaara sʋ abi Ɩbwaarɛ kekyugyee. Ɩnɩmʋ kamaa mʋ, n mɛɛ bɩla nyiŋi fɛɛ n gyee ɔkʋ. 17 Lɩɩ fɛɛ Krisito man sun mɛ yɛ n ba gyee asa Ɩbwaarɛ kekyugyee. Amaa o sun mɛ nɩn yɛ n ba tɔwɛ asɩn danbɩrasa mʋ sa asa, nɩɩ ɩ man gyɛ nyɩmɩsa kanyaasɩn nɩɩ n sʋ n tɔwɛ, kɛ ɩ naa ba fɛɛ Krisito kelewu mʋ nɩɩ o wu oyu laasa sʋ asɩn mʋ ɩ pan ɩmʋ ɔlʋn.
Krisito ɩ gyɛ Ɩbwaarɛ ɔlʋn
yɛ kanyaasɩn
18 Krisito oyu laasa mʋ sʋ kelewu asɩn mʋ, ɩ gyɛ amelensi‐sɩn sa bamʋ nɩɩ ba bʋ kemuuri ɔkpa sʋ mʋ. Amaa anɛ mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ ɩɩ mɔlɩgɛ mʋ, asɩn maŋa ɩ gyɛ Ɩbwaarɛ ɔlʋn mʋ. 19 Lɩɩ fɛɛ Ɩbwaarɛ tɔwɛ Asɩnkyan yɩlasa mʋ tɔ yɛ,
“N biti n nyita anyaasɩnpʋ kanyaasɩn,
kɛ n yɛgɛ anyipu kinyi ɩ waa kɩyan.”
20 Nɩɩ ɩ gyɛ kanan bɩrɛ mʋ dulinyaa nɩmʋ tɔ ɔnyaasɩnpʋ bʋ fɩnɛ? Nɩɩ ɔwʋlɛ‐nyipu bʋ fɩnɛ? Abɛɛ ɔkaapʋpʋ bɩlɩsa asɛ mʋ bʋ fɩnɛ? Ɩbwaarɛ man kaapʋ fɛɛ dulinyaa nɩmʋ tɔ kanyaasɩn gyɛ amelensi‐sɩn mʋ asɛ nɩn abɛɛ? 21 Lɩɩ mʋ Ɩbwaarɛ kanyaasɩn mʋ tɔ mʋ, o ŋmina yɩla fɛɛ, dulinyaa asa ba mɛɛ taalɛ bɔla bamʋ kanyaasɩn sʋ bɩɩ mʋ. Amaa ɩ gyɛ Ɩbwaarɛ kɩpɩrɛ sʋ fɛɛ, ɔ bɔla asɩn mʋ nɩɩ asa bɛɛ kɩɩ fɛɛ ɩ gyɛ amelensi‐sɩn mʋ nɩɩ an tɔwɛ falɛ mʋ sʋ mɔlɩgɛ bamʋ nɩɩ bɛɛ kɔɔlɛ bee gyii mʋ. 22 Asɩn mʋ ɩ gyɛ amelensi‐sɩn sa bamʋ, lɩɩ fɛɛ Gyiwu abi bɛɛ kɩɩ bee biti asɩn kyinkyinsa, nɩɩ Giriki abi mɔɔ bɛɛ kɩɩ bee biti kanyaasɩn. 23 Amaa anɛɛnɛ bɩrɛ an tɔwɛ Yesu Krisito kelewu oyu laasa mʋ sʋ asɩn, nɩɩ ɩmʋ ɩ gyɛ asɩn mʋ nɩɩ ii tii Gyiwu abi ɔkpa, nɩɩ ba mɛɛ kɔɔlɛ bee gyii, nɩɩ ɩ bɩla ɩ gyɛ amelensi‐sɩn sa bamʋ nɩɩ ba man gyɛ Gyiwu abi mʋ. 24 Amaa bamʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ tɩɩ ba kamɔlɩgɛ mʋ tɔ bɩrɛ, bɛ gyɛ Gyiwu abi nɩn oo, ba man gyɛ Gyiwu abi 1:24 Pɔɔlɩ tɩɩ bamʋ nɩɩ ba man gyɛ Gyiwu abimʋ yɛ Giriki abi. nɩn oo, asɩn mʋ nɩɩ ɩ bʋ tɔ ɩ gyɛ yɛ Krisito ɩ gyɛ Ɩbwaarɛ ɔlʋn yɛ Ɩbwaarɛ kanyaasɩn. 25 Lɩɩ fɛɛ Ɩbwaarɛ amelensi‐sɩn mʋ ɩ kyɔ nyɩmɩsa kanyaasɩn, nɩɩ Ɩbwaarɛ kapɔɔsɛ ɩ sʋ ɔlʋn ɩ kyɔ nyɩmɩsa ɔlʋn.
26 Mɛ‐daa ana yɛ mi‐supu ana, fan nyiŋi kanan mʋ nɩɩ fan daa fan du pɔyɩ nɩɩ Ɩbwaarɛ tɩɩ fanɛ ba kamɔlɩgɛ mʋ tɔ mʋ. Kanan saŋa maŋa nyɩmɩsa ansi sʋ mʋ, fanɛ tɔ gbɛrɛɛ kʋ ɩ gyɛ anyaasɩnpʋ, nɩɩ gbɛrɛɛ kʋ ɩ gyɛ alʋnpʋ, nɩɩ gbɛrɛɛ kʋ ɩ lɩɩ kuwura‐gyii kebunɔ. 27 Amaa atɔ mʋ nɩɩ dulinyaa asa bɛɛ kɩɩ yɛ ɩ gyɛ amelensi‐sɩn mʋ, ɩmʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ lɛɛ taa gyila dulinyaa tɔ anyaasɩnpʋ ipeeli. Nɩɩ atɔ mʋ nɩɩ ɩ man bʋlʋn dulinyaa nɩmʋ tɔ mʋ, ɩmʋ nɩɩ ɔ bɩla taa gyila ɩmʋ nɩɩ ɩ bʋlʋn mʋ ipeeli. 28 Nɩɩ atɔ mʋ nɩɩ dulinyaa asa bɛɛ kɩɩ kɩyan, nɩɩ ba man taa tɩɩ sɛhn, nɩɩ bɛɛ kɩɩ yɛ ɩ man sʋ tɔnɔ mʋ, ɩmʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ taa ŋaabaa atɔ mʋ nɩɩ dulinyaa asa bɛɛ kɩɩ fɛɛ ɩ gyɛ atɔ kparɛ mʋ, 29 kɛ nyɩmɩsa kʋ ɔ man nyɛ kaapʋ mʋ n‐yɩɩ Ɩbwaarɛ asɛ. 30 Lɩɩ fɛɛ Ɩbwaarɛ ɩ yɛgɛ nɩɩ anaa Yesu Krisito an waa kʋkʋlʋn, nɩɩ Ɩbwaarɛ waa Krisito nɩɩ ɔ baa ɔ gyɛ anɛ kanyaasɩn wuya. Nɩɩ mʋ sʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ wu fɛɛ anɛ ɩkpa i kyiigi, nɩɩ anɛ ɩ gyɛ mʋ asa kyɩrɛkyɩrɛ, nɩɩ a nyɛ kamɔlɩgɛ. 31 Ɩmʋ sʋ fɛɛ kanan mʋ nɩɩ ba kyʋrɔɔ waa Asɩnkyan yɩlasa mʋ tɔ mʋ yɛ,
“Ɔkʋmaa mʋ nɩɩ ee biti ɔ kaapʋ mʋ n‐yɩɩ mʋ, ɔ kaapʋ mʋ n‐yɩɩ lɩɩ kʋtɔ mʋ nɩɩ Ɔnyɩrɩpɛ waa mʋ sʋ.”

*1:14 1:14 Ba kyʋrɔɔ waa Asunpu 8:18 yɛ Krisipu nɩmʋ kɔɔlɛ Ɔnyɩrɩpɛ Yesu gyii, nɩɩ ba gyee mʋ Ɩbwaarɛ kekyugyee Korinto kadɛ tɔ.

1:24 1:24 Pɔɔlɩ tɩɩ bamʋ nɩɩ ba man gyɛ Gyiwu abimʋ yɛ Giriki abi.