Ɔwʋlɛ nyɔsapʋ mʋ nɩɩ
Pita
kyʋrɔɔ naa sa Ɩbwaarɛ asa
1
Afwaala
Ɔwʋlɛ nɩmʋ lɩɩ mɛ Simon Pita, mʋ nɩɩ n gyɛ Yesu Krisito kɩyaafɔlɛ yɛ osunpu mʋ asɛ. N kyʋrɔɔ ɔwʋlɛ nɩmʋ n sʋ n sa fanɛ mʋ nɩɩ fan kɔɔlɛ Yesu Krisito gyii, nɩɩ fan nyɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii kparɛ fɛɛ anɛ lɛɛ mʋ. Kɩkɔɔlɛ‐gyii kɩnɩmʋ kɩ lɩɩ anɛ Ɩbwaarɛ yɛ Ɔmɔlɩgɛpʋ Yesu Krisito mʋ nɩɩ mʋ ɩkpa i kyiigi.
Lɩɩ fɛɛ fan maa nyi Ɩbwaarɛ yɛ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu sʋ mʋ, n kʋlɛ fɛɛ fan nyɛ kakyɩna danbɩrasa yɛ kɔkɔlɔ yuuli kʋkyɔ tii sʋ.
Fan dan fanɛ
kabwaarɛ‐sun tɔ
Ɩbwaarɛ ɔlʋn kparɛ sʋ mʋ, ɔ sa anɛ kʋtɔ kʋmaa mʋ nɩɩ ki tiri anɛ kɛ a taalɛ kyɩna kakyɩna danbɩrasa mʋ nɩɩ i gyii Ɩbwaarɛ ansi lɩɩ anɛ kinyi mʋ nɩɩ an nyi Ɩbwaarɛ mʋ sʋ. Mʋ ɩ gyɛ ɔmʋ nɩɩ ɔ bɔla mʋ bʋnyaa yɛ mu keduli danbɩrasa sʋ tɩɩ anɛ. Lɩɩ falɛ sʋ mʋ ɔ sa anɛ kakɛɛ kparɛ mʋ nɩɩ ɔ da mʋ kɔkɔlɔ sʋ fɛɛ ee biti ɔ sa anɛ mʋ. Lɩɩ kakɛɛ nɩmʋ sʋ mʋ, an nyɛ taa anɛ n‐yɩɩ waa mʋ Ɩbwaarɛ keduli mʋ tɔ, kɛ a lɛɛ anɛ n‐yɩɩ lɩɩ nkɔlɔ biti mʋ nɩɩ ɩ gyɛ atɔ gyɔɔsa dulinyaa nɩmʋ tɔ. Lɩɩ ɩnɩmʋ sʋ mʋ fan kpan fanɛ n‐yɩɩ nyɛ kɩdanbɩrasa tii fanɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii sʋ, kɛ fan taa kinyi tii kɩdanbɩrasa mʋ sʋ, nɩɩ kinyi mʋ nɩɩ fan sʋ mɔɔ mʋ, fan taa n‐yɩɩ kɩkɩta tii sʋ, nɩɩ n‐yɩɩ kɩkɩta mɔɔ mʋ, fan nyɛ kenyiita yɩlɛ tɔ nɩɩ fan nyɛ kenyiita yɩlɛ tɔ mʋ, fan nyɛ kabwaarɛ‐sun danbɩrasa. Lɩɩ kabwaarɛ‐sun danbɩrasa sʋ mʋ, fan taa kinyi‐bii kyɩna yɛ abaa, nɩɩ kinyi‐bii mɔɔ mʋ, fan biti abaa. Fɛɛ nɩɩ atɔ nɩmʋ kpini ɩ bʋ fanɛ kakyɩna tɔ kʋkyɔ mʋ, ɩɩ kyɛ fanɛ tɔ. Nɩɩ lɩɩ fanɛ kinyi anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito sʋ mʋ, ɩɩ yɛgɛ fan baa fan gyɛ asa mʋ nɩɩ fan sʋ kyaarɛ yɛgɛ fɛn waa atɔ mʋ nɩɩ ɩ dagaa. Amaa ɔkʋmaa mʋ nɩɩ ɔ man nyɛ falɛ atɔ nɩmʋ mʋ gyɛ gyaatanapʋ nɩɩ mu ansi ɩ man kɩɩ kata‐kata. Nɩɩ ɔ tan sʋ fɛɛ Yesu Krisito fwɩɩ mʋ dɩdaa alibi mʋ nɩɩ ɔ kyɩna waa mʋ.
10 Kanɩn sʋ mʋ, mɛ bɩrɩsa ana akɔɔlɛ‐gyipu fan kpan fanɛ n‐yɩɩ waa atɔ mʋ nɩɩ ɩɩ kaapʋ fɛɛ fanɛ nɩɩ Ɩbwaarɛ tɩɩ nɩɩ ɔ lɛɛ. Nɩɩ fan kan waa kanɩn mʋ, fan mɛɛ yɛ fan siti kɛ fan lɩɩ tɩyɛ. 11 Nɩɩ falɛ ɔkpa nɩmʋ sʋ mʋ, Ɩbwaarɛ ii biti ɔ kɔɔlɛ fanɛ abaa anyɔ anɛ‐Nyɩrɩpɛ yɛ anɛ Ɔmɔlɩgɛpʋ Yesu Krisito sʋsʋ kuwura‐gyii mʋ nɩɩ kɩ man sʋ ɔkaa mʋ tɔ.
Pita tɔwɛ mu kelewu asɩn
12 N nyi fɛɛ fan wʋla fan nyi ɩmʋ kpini, nɩɩ fan yɩlɛ kesintin asɩn mʋ nɩɩ fan kɔɔlɛ gyii mʋ tɔ kenken. Amaa i tiri fɛɛ n bɩla nyiŋi fanɛ falɛ atɔ nɩmʋ saŋa kʋmaa. 13 N maa san n tɛ nkpa tɔ falɛ mʋ, ɩ dagaa n maa nyiŋi fanɛ asɩn nɩmʋ n sʋ n da fanɛ n kyiŋi. 14 Lɩɩ fɛɛ n nyi mɛ nkɛ ɩ man bɩla ɛɛ kyɔ kasɛ sʋ nfɩɩ fɛɛ kanan mʋ nɩɩ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito lɛɛ kaapʋ mɛ mʋ. 15 Nɩɩ n biti n kpan mɛ n‐yɩɩ ɔkpa kʋmaa sʋ kɛ mi lewu kamaa mʋ, fan taalɛ nyiŋi atɔ nɩmʋ saŋa kʋmaa.
16 Nɩɩ a maa tɔwɛ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito ɔlʋn yɛ mu kibwii‐ba mʋ asɩn mʋ, ɩ man gyɛ atɩntɩnsa asɩrɩkpan nɩɩ an taa tɔwɛ fanɛ asɩn mʋ. Amaa anɛ gbaa‐gbaa anɛ ansi i wu mʋ bʋnyaa kparɛ mʋ. 17 Nɩɩ saŋa mʋ nɩɩ ɔ nyɛ bɛɛrɛɛ yɛ bʋnyaa lɩɩ Ɔsɛ Ɩbwaarɛ asɛ mʋ an bʋ tʋtɔ. Saŋa maa nɩɩ an nu Ɔlʋnpʋ Ɩbwaarɛ ɔbʋlɛ maa tɔwɛ yɛ “Ɔnɩmʋ nkʋn ɩ gyɛ mɛ kɔkɔlɔ tɔ obii bitisa, mʋ nɩɩ ɔ bɔla mi ansi.” 18 Anɛ gbaa‐gbaa anɛ a nu falɛ ɔbʋlɛ maŋa maa lɩɩ sʋsʋ, saŋa mʋ nɩɩ an bʋ Ɔnyɩrɩpɛ Yesu asɛ, Ɩbwaarɛ kɩbɩɩ mʋ sʋ mʋ.
19 Ɩmʋ sʋ anɛ akɔɔlɛ‐gyipu mʋ an wu fɛɛ asɩn mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ atɔwɛpʋ ba tɔwɛ yɩla mʋ, an kɔɔlɛ ɩmʋ gyii kesintin. Kɛ fan kpan fanɛ n‐yɩɩ kɩtaa ɩmʋ tɔ yɛ ɔdan. Lɩɩ fɛɛ ki du nɩn fɛɛ fɩtɩla mʋ nɩɩ kɩ kɩɩ kitentenbiri tɔ, taa naa fʋʋ fɛɛ kɩbwayɩkɛ asɛ, saŋa mʋ nɩɩ nyenyenfuu kikyikpebi (sanbunkyu) kii biti kɩ ŋalɩgɛ fanɛ nkɔlɔ tɔ mʋ. 20 Ɩnɩmʋ kpini kamaa mʋ, ɩ dagaa fan maa nu kasɛ fɛɛ, Ɩbwaarɛ asɩn tɔwɛ yɩla sa mʋ, ɩ man gyɛ Ɩbwaarɛ atɔwɛpʋ mʋ gbaa‐gbaa nfɛɛrɛ tɔ asɩn. 21 Lɩɩ fɛɛ Ɩbwaarɛ asɩnlɛɛ tɔwɛsa mʋ, ɩ man lɩɩ nyɩmɩsa kebiti tɔ nɩn, amaa Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ mʋ i sa bamʋ, nɩɩ ba tɔwɛ abwaarɛsɩn mʋ lɩɩ Ɩbwaarɛ asɛ.