Ɔwʋlɛ mʋ nɩɩ Pɔɔlɩ kyʋrɔɔ naa sa
Efeso abi
1
Afwaala
Mɛ, Pɔɔlɩ mʋ nɩɩ lɩɩ Ɩbwaarɛ kebiti sʋ nɩɩ n ba waa Krisito Yesu osunpu mʋ, ɩ kyʋrɔɔ ɔwʋlɛ nɩmʋ n bɩya fanɛ mʋ nɩɩ fan gyɛ Ɩbwaarɛ asa, nɩɩ fan kɔɔlɛ Krisito Yesu gyii kesintin tɔ, nɩɩ fan bʋ Efeso kadɛ tɔ mʋ.
Anɛ‐Sɛ Ɩbwaarɛ yɛ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito ba bwaala fanɛ kɛ ba sa fanɛ kayɩɩ‐yuuli.
Ɩbwaarɛ bɔla Krisito
sʋ waa anɛ kusee
Fan yɛgɛ a fwaala Ɩbwaarɛ mʋ nɩɩ ɔ gyɛ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito Mʋ‐Sɛ. Kpalɩ fɛɛ a maa waa kʋkʋlʋn yɛ Krisito mʋ, Ɩbwaarɛ taa kusee kʋmaa mʋ nɩɩ ɩ bʋ mʋ ayɛ sʋsʋ mʋ bwaala anɛ. Pɔyɩ kɛ Ɩbwaarɛ ɔ tʋʋ dulinyaa mʋ, ɔ bɔla anaa Krisito kɩwaa kʋkʋlʋn mʋ sʋ lɛɛ anɛ waa mʋ lɛɛ, kɛ a ba waa asa mʋ nɩɩ a man sʋ alibi abɛɛ asɩn pwɩɩsa kʋ mʋ asɛ. Lɩɩ kebiti mʋ nɩɩ ɔ sʋ sa anɛ sʋ mʋ, o ŋmina yɩla yɛ, bɔla Yesu Krisito sʋ mʋ, ee biti ɔ taa anɛ biliŋi mu‐bii ana. Ɩnɩmʋ ɩ gyɛ mʋ kɔkɔlɔ biti. Ɩmʋ sʋ fan yɛgɛ an yɩn Ɩbwaarɛ, lɩɩ fɛɛ mʋ kabwaala damantɛ mʋ sʋ mʋ, ɔ bɔla mu‐Bii bitisa mʋ sʋ bwaala anɛ atɔ kpini. Lɩɩ mu‐Bii Yesu nkalan mʋ nɩɩ ɔ kyɛɛgɛ mʋ sʋ mʋ, an nyɛ anɛ n‐yɩɩ fɛɛ Ɩbwaarɛ maa taa anɛ alibi kɛɛ anɛ, nɩɩ lɩɩ mʋ kabwaala lala mʋ sʋ mʋ, ɔ yɛgɛ nɩɩ an nyɛ kanyaasɩn yɛ kinyi. Asɩn baalasa mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ ŋmina yɩla mʋ, nbɩɩnbɩɩ ɔ lɛɛ ɩmʋ kaapʋ anɛ. Ɩmʋ nɩɩ o ŋmina kpini yɩlɛ Yesu Krisito sʋ lɩɩ koo dɩdaa kanan mʋ nɩɩ ee biti. 10 Asɩn mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ ŋmina yɩla mʋ, nɩɩ ɩmʋ saŋa kyɛɛkyɛɛ kan fʋʋ mʋ, ee biti ɔ taa kʋtɔ kʋmaa mʋ nɩɩ kɩ bʋ sʋsʋ yɛ kasɛ sʋ bʋga tɔ, kɛ Krisito ɔ waa ɩmʋ kpini kumu. 11 Ɩbwaarɛ ɩ yɛgɛ nɩɩ kʋtɔ kʋmaa nɩmʋ ɩ waa, fɛɛ kanan mʋ nɩɩ ɔ wʋla ŋmina yɩla, nɩɩ ɩ gyɛ mʋ nfɛɛrɛ mʋ. Nɩɩ anaa Krisito kɩwaa kʋkʋlʋn sʋ mʋ, ɔ wʋla lɛɛ anɛ lɩɩ koo npiili asɛ yɛ a ba waa mʋ asa lɩɩ mu kebiti mʋ nɩɩ ɔ wʋla ŋmina yɩla mʋ sʋ. 12 Saamʋ, anɛ mʋ nɩɩ an gyankpaa an sʋ tamaa Krisito tɔ mʋ, a yɩn Ɩbwaarɛ bʋnyaa mʋ. 13 Kanɩn nɩɩ i du sa fanɛ. Saŋa mʋ nɩɩ fan nu kesintin asɩn mʋ nɩɩ ɩ gyɛ asɩn danbɩrasa, nɩɩ ɩ bɩya fanɛ kamɔlɩgɛ mʋ, fan kɔɔlɛ Krisito gyii, nɩɩ Ɩbwaarɛ taa mu keduligi gyaga fanɛ sʋ. Kɩmʋ ɩ gyɛ Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ mʋ nɩɩ ɔ wʋla da mʋ kɔkɔlɔ sʋ yɩla yɛ ee biti ɔ sa fanɛ mʋ. 14 Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ mʋ ɩ gyɛ ɔmʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ taa yɩla kasɛ, fɛɛ an biti a nyɛ kʋtɔ mʋ nɩɩ ɔ da mʋ kɔkɔlɔ sʋ yɛ ee biti ɔ sa mʋ asa mʋ. Ɩnɩmʋ ɩ gyɛ anɛ tamaa fɛɛ anɛ mʋ nɩɩ an gyɛ mʋ lɛɛ mʋ, an biti an nyɛ anɛ n‐yɩɩ. Fan yɛgɛ a yɩn Ɩbwaarɛ bʋnyaa mʋ.
Pɔɔlɩ kabwaarɛ‐kʋlɛ
15 Falɛ sʋ, lɩɩ saŋa mʋ nɩɩ n nu fanɛ kɩkɔɔlɛ Ɔnyɩrɩpɛ Yesu gyii, yɛ fanɛ kebiti mʋ nɩɩ fan sʋ sa Ɩbwaarɛ asa mʋ, 16 n man yɛgɛ afwaala kɩtaa sa Ɩbwaarɛ mɛ kabwaarɛ‐kʋlɛ tɔ lɩɩ fanɛ sʋ. Nɩɩ n nyiŋi fanɛ sʋ, 17 n kʋlɛ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito Ɩbwaarɛ mʋ nɩɩ ɔ gyɛ bʋnyaa wuya mʋ yɛ, ɔ sa fanɛ mʋ Kayaayu mʋ nɩɩ kii biti kɩ sa fanɛ kanyaasɩn, kɛ ɔ lɛɛ Ɩbwaarɛ kaapʋ fanɛ, kɛ fan nyɛ bɩɩ mʋ danbɩrasa. 18 N bɩla n kʋlɛ Ɩbwaarɛ fɛɛ o bugi fanɛ nfɛɛrɛ tɔ, kɛ fan nyɛ bɩɩ tamaa mʋ nɩɩ ɔ tɩɩ fanɛ kɩmʋ sʋ mʋ, yɛ bʋnyaa kapatɩyɛ kparɛ mʋ nɩɩ ɔ da mʋ kɔkɔlɔ sʋ yɛ ee biti ɔ sa mʋ asa mʋ. 19 N kʋlɛ mʋ yɛ ɔ yɛgɛ fan bɩɩ mʋ ɔlɔn kparɛ mʋ nɩɩ ɔ taa waa anɛ mʋ nɩɩ an kɔɔlɛ mʋ gyii mʋ tɔ. Ɔlʋn lala nɩmʋ man sʋ bɩrɩsa, 20 nɩɩ ɔlʋn maŋa nɩɩ Ɩbwaarɛ lɛɛ kaapʋ Krisito tɔ fɛɛ maa kyiŋi mʋ lɩɩ lewu tɔ, nɩɩ ɔ taa mʋ kyɩna mʋ kɩbaa gyisa sʋ sʋsʋ. 21 Nɩɩ Krisito ii gyii kuwura awura yɛ alʋnpʋ yɛ kɩnyɩn kigyii yɛ anyɩrɩpɛ kpini sʋ. Nɩɩ ɔ sʋ ɔlʋn kparɛ ɔ kyɔ kʋtɔ kʋmaa mʋ nɩɩ kɩ sʋ kɩtɩɩ dulinyaa nɩmʋ tɔ yɛ kɩmʋ nɩɩ kii biti kɩ ba ba mʋ tɔ. 22 Nɩɩ Ɩbwaarɛ taa kʋtɔ kʋmaa nɩmʋ waa Krisito kasɛ, nɩɩ ɔ lɛɛ mʋ ba waa kumu sa mʋ kʋbʋ mʋ kʋtɔ kʋmaa tɔ. 23 Kʋbʋ mʋ kpini ɩ gyɛ Krisito kayɩɩ‐wʋlɛ, nɩɩ mʋ ɩ gyɛ kumu sa kayɩɩ‐wʋlɛ mʋ, nɩɩ mʋ ɩɩ yɛgɛ nɩɩ kʋtɔ kʋmaa nɩmʋ ɩɩ lʋwɛ kyɛɛkyɛɛ ɔkpa kʋmaa nɩmʋ sʋ.