Ɔwʋlɛ mʋ nɩɩ ba kyʋrɔɔ naa sa
Hibriwu abi
1
Ɩbwaarɛ bɔla mu‐bii sʋ
tɔwɛ mʋ asɩn sa anɛ
Saŋa mʋ dɩdaa mʋ Ɩbwaarɛ bɔla mʋ atɔwɛpʋ sʋ nɩn tɔwɛ mʋ asɩn sa anɛ naana ana saŋa gaalaagaa yɛ ɩkpa kʋkwɩɩ‐kʋkwɩɩ sʋ. Amaa nkɛ laalaalʋwɛ nɩmʋ tɔ mʋ, ɔ bɔla Mu‐Bii Yesu sʋ nɩn tɔwɛ mʋ asɩn sa anɛ. Mʋ ɩ gyɛ ɔmʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ bɔla mʋ sʋ tʋʋ sʋsʋ yɛ kasɛ yɛ ɩmʋ kʋtɔ kʋmaa nɩmʋ, nɩɩ ɔ wʋla lɛɛ mʋ fɛɛ kʋtɔ kʋmaa ii biti ɩ baa ɩ gyɛ mʋ lɛɛ. Nɩɩ mʋ ɩ lɛɛ Ɩbwaarɛ bʋnyaa ŋalɩgɛsa kparɛ mʋ ifuli kaapʋ, nɩɩ mʋ tɔ nɩɩ an wu kanan mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ gbaa‐gbaa du. Nɩɩ mʋ kɔnɔ tɔ asɩn mʋ nɩɩ ɩ bʋgya nɩɩ ɔ sʋ ɛɛ kɩɩ kʋtɔ kʋmaa nɩmʋ sʋ. Nɩɩ maa fwɩɩ nyɩmɩsa alibi kamaa mʋ, ɔ naa kyɩna Ɔlʋnpʋ Owura lala Ɩbwaarɛ gyisa sʋ sʋsʋ. Ɩmʋ sʋ ɔ kyɔ Ɩbwaarɛ nbɔɔ mʋ kʋkyɔ, nɩɩ kɩtɩɩ mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ sa mʋ mʋ, bɩla kɩ kyɔ bamʋ lɛɛ gaa.
Lɩɩ fɛɛ Ɩbwaarɛ nbɔɔ tɔ ɔmɔmɔ nɩɩ Ɩbwaarɛ tɔwɛ mʋ kakaakʋ yɛ,
“Fʋ gyɛ Mi‐Bii,
Lɩɩ ndaga n gyɛ Fʋ‐Sɛ?”
Abɛɛ,
“N biti n baa n gyɛ Mʋ‐Sɛ,
kɛ mɔɔ mʋ ɔ baa ɔ gyɛ Mi‐Bii?”
Saŋa mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ bɩya Mu‐Bii gyankpaasa dulinyaa tɔ mʋ, ɔ bɩla tɔwɛ mʋ nbɔɔ mʋ nɩɩ ba bʋ sʋsʋ mʋ yɛ,
“Fanɛ mɛ nbɔɔ kpini fan muŋa sun mʋ.”
Nɩɩ Ɩbwaarɛ maa tɔwɛ lɩɩ mʋ nbɔɔ mʋ sʋ mʋ, ɔ tɔwɛ yɛ,
“N waa mɛ nbɔɔ fɛɛ afuu,* 1:7 Afuu gbaa bɩla ɩ gyɛ kayaayu, Hibriwu katɔwɛ tɔ.
nɩɩ n bɩla waa bamʋ fɛɛ fʋlɔn anobi.”
Amaa Ɩbwaarɛ tɔwɛ sa mu‐Bii mʋ bɩrɛ yɛ,
“Fʋ gyɛ Ɩbwaarɛ, nɩɩ fu kuwura‐gyii kii biti kɩ baa kɩ bʋ tɔ kakpaa,
nɩɩ fii biti fʋ taa kesintin gyii fu kuwura mʋ kɩmʋ ɔkpa sʋ.
Nɩɩ kesintin kigyii nɩɩ fii biti, nɩɩ fii kisi alibi.
Ɩmʋ sʋ nɩɩ mɛ, Ɩbwaarɛ n diyaa fʋ n kyɔ fʋ tɔmaa ana ɔkʋmaa nɩmʋ,
nɩɩ n yɛgɛ fʋ kɔkɔlɔ ki fuuli fʋ.”
10 Nɩɩ Ɩbwaarɛ bɩla tɔwɛ mu‐Bii mʋ nɩɩ ɔ tɩɩ mʋ Ɔnyɩrɩpɛ mʋ yɛ,
“Lɩɩ npiili asɛ mʋ fʋ ii yii dulinyaa kasɛ,
nɩɩ fʋ ɩ waa atɔ mʋ nɩɩ ɩ bʋ sʋsʋ mʋ.
11 Ɩnɩmʋ kpini ii biti i nyita, amaa fɛɛ fʋ bɩrɛ fʋ bʋ tɔ kakpaa.
Ɩnɩmʋ ii biti ɩ kyatɛ fɛɛ atɔ bunsa.
12 Fii biti fʋ bɔɔ ɩmʋ fɛɛ ɩkaalɛ bunsa,
kɛ fʋ kyɛɛgɛ ɩmʋ fɛɛ atɔ bunsa.
Amaa fɛɛ fʋ, fʋ mɛɛ yɛ fʋ kyɛɛgɛ nɩɩ kanan mʋ nɩɩ fu du mʋ,
kanɩn nɩɩ fii biti fʋ baa fu du, nɩɩ fu nsu ɩ man sʋ ɔkaa.”
13 Ɩbwaarɛ tɔwɛ mu‐Bii yɛ,
“Kyɩna mɛ kɩbaa gyisa sʋ
 
naa fʋʋ saŋa mʋ nɩɩ n biti n taa fu akisipu
waa fʋ ayaa kasɛ.”
Amaa ɔ man tɔwɛ falɛ asɩn nɩmʋ sa mʋ kabɔɔ kʋkʋ.
14 Ɩmʋ sʋ Ɩbwaarɛ nbɔɔ mʋ kpini ba gyɛ bamʋ nɩɩ bee sun Ɩbwaarɛ, nɩɩ o sun bamʋ yɛ ba ba kyɛ bamʋ nɩɩ bee biti ba ba nyɛ kamɔlɩgɛ mʋ tɔ.

*1:7 1:7 Afuu gbaa bɩla ɩ gyɛ kayaayu, Hibriwu katɔwɛ tɔ.