Ɔwʋlɛ mʋ nɩɩ Pɔɔlɩ kyʋrɔɔ naa sa
Filemon
1
Afwaala
Ɔwʋlɛ nɩmʋ lɩɩ mɛ Pɔɔlɩ mʋ nɩɩ lɩɩ Krisito Yesu kusun sʋ nɩɩ ba tii mɛ obu mʋ, yɛ anɛ bɩrɩsa Timoti asɛ.
An kyʋrɔɔ an sa fʋ Filemon, anɛ kyɛmɩnɛ danbɩrasa yɛ anɛ bɩrɩsa osunpu, yɛ anɛ‐pɩɩkyɩɩ Afiiya yɛ anɛ bɩrɩsa Krisito tɔ ɔnaakɔpʋ Akyipusi, yɛ Krisito kʋbʋ mʋ nɩɩ bɛɛ gyaŋɛ fʋ kɩkpaara sʋ mʋ.
Anɛ‐Sɛ Ɩbwaarɛ yɛ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito kabwaala yɛ keyuula kɩ baa kɩ bʋ fanɛ asɛ.
Pɔɔlɩ kabwaarɛ kʋlɛ
Mi‐supu Filemon, saŋa kʋmaa mʋ nɩɩ n kʋlɛ kabwaarɛ‐kʋlɛ mʋ, n nyiŋi fʋ sʋ nɩɩ n fwaala Ɩbwaarɛ lɩɩ fʋ sʋ. Lɩɩ fɛɛ, n nu kanan mʋ nɩɩ fʋ kɔɔlɛ Ɔnyɩrɩpɛ Yesu gyii yɛ kebiti mʋ nɩɩ fʋ sʋ sa Ɩbwaarɛ asa mʋ kpini. Mɛ kabwaarɛ‐kʋlɛ ɩ gyɛ fɛɛ, payɩ ansi kyaga sʋ tɔwɛ fʋ kɩkɔɔlɛ‐gyii mʋ kaapʋ asa. Saamʋ, fʋ ɩ nyɛ bɩɩ atɔ danbɩrasa mʋ nɩɩ an sʋ lɩɩ Yesu Krisito sʋ mʋ kpini lʋwɛ. Mi‐supu Filemon, fu kebiti mʋ nɩɩ fʋ sʋ mʋ yɛgɛ nɩɩ mi ansi i gyii gaa nɩɩ ɩ waa mɛ aniya tɔ, lɩɩ fɛɛ fʋ yɛgɛ nɩɩ Ɩbwaarɛ asa nkɔlɔ ɩ dɛ bamʋ nɩɩ ba nyɛ ɔlʋn.
Pɔɔlɩ kɩkʋlɛ sa Onesimu
Ɩmʋ sʋ, lɩɩ Yesu Krisito sʋ mʋ, naafɔɔ n sʋ ɔkpa n taalɛ nyan fʋ lɩɩ kʋtɔ mʋ nɩɩ ɩ dagaa fɛɛ fʋ waa mʋ sʋ, amaa n kʋlɛ fʋ lɩɩ kebiti ɩkpa sʋ. Nɩɩ mɛ, Pɔɔlɩ mʋ nɩɩ n bɩlɛ, nɩɩ lɩɩ Yesu Krisito kusun sʋ mʋ, nbɩɩnbɩɩ n tii obu falɛ mʋ, 10 n kʋlɛ fʋ lɩɩ mi‐bii Onesimu,* 1:10 Onesimu kasɛ ɩ gyɛ ‘ɔmʋ nɩɩ ɔ sʋ kyaarɛ’. mʋ nɩɩ ɔ ba biliŋi mi‐bii Krisito tɔ saŋa mʋ nɩɩ n bʋ obu kitii tɔ falɛ. 11 Naafɔɔ saamʋ, ɔ daa ɔ man sʋ kyaarɛ sa fʋ, amaa nbɩɩnbɩɩ bɩrɛ ɔ sʋ kyaarɛ sa n maa fʋ kpini.
12 Ɩmʋ sʋ, n bwiiyaa mʋ n bɩya fʋ, nɩɩ n biti mʋ asɩn gaa, kɔɔlɛ mʋ sa mɛ. 13 Naafɔɔ n daa n biti fɛɛ ɔ baa ɔ bʋ mɛ asɛ, kɛ o yii fʋ ayaa tɔ ɛɛ kyɛ mɛ tɔ saŋa mʋ nɩɩ n tii obu falɛ lɩɩ asɩn danbɩrasa mʋ katɔwɛ sʋ. 14 Amaa n mee biti fɛɛ n waa kʋtɔ kʋ yɛgɛ n man nyi fʋ nfɛɛrɛ, kɛ ɩ man naa ba fɛɛ n nyan fʋ nɩn, amaa ɩ baa ɩ gyɛ fʋ kebiti. 15 Akʋtɔ Onesimu barɩgɛ mʋ n‐yɩɩ lɩɩ fʋ asɛ nkɛ gbɛrɛɛ kʋ nɩn, saamʋ nɩɩ ɔ kan bwii ba mʋ fii biti fʋ nyɛ mʋ kakpaa, 16 yɛgɛ ɔ man bɩla ɔ gyɛ kɩnyɛ nkʋn, amaa ɔ kyɔ kɩnyɛ lɩɩ fɛɛ ɔ gyɛ fʋ bɩrɩsa bitisa Krisito tɔ. Nɩɩ n biti mʋ mɛ kɔkɔlɔ tɔ gaa, kanɩn maŋa nɩɩ ngbaa fʋ fii biti fʋ ba biti mʋ fʋ kyɔ mɛ, lɩɩ fɛɛ ɔ gyɛ fʋ kɩnyɛ, nɩɩ ɔ bɩla ɔ gyɛ fʋ bɩrɩsa Ɔnyɩrɩpɛ mʋ tɔ.
17 Ɩmʋ sʋ fʋ kan fu nyi fɛɛ fʋ bɩrɩsa ɩ gyɛ mɛ mʋ, fu bwii kɔɔlɛ mʋ yɛ ɔdan fɛɛ kanan mʋ nɩɩ fii biti fʋ kɔɔlɛ mɛ mʋ. 18 Nɩɩ ɔ kan waa fʋ alibi akʋ abɛɛ ɔ sʋ fʋ kʋkɔ mʋ, taa ɩmʋ kpini sʋla mɛ. 19 Mɛ Pɔɔlɩ, n sʋ mɛ gbaa‐gbaa mɛ kɩbaa n kyʋrɔɔ ɩnɩmʋ yɛ n biti n ka fʋ kʋkɔ maŋa. Ngbaagbaa fʋ, fʋ sʋ mɛ fʋ n‐yɩɩ sʋ kʋkɔ lɩɩ nkpa mʋ nɩɩ n yɛgɛ nɩɩ fʋ nyɛ mʋ sʋ. 20 Ɩmʋ sʋ mi‐supu Filemon, n biti fɛɛ fʋ kɩɩ Krisito Ɔnyɩrɩpɛ mʋ sʋ kɛ fʋ waa ɩnɩmʋ sa mɛ, kɛ mɛ kɔkɔlɔ kɩ dɛ mɛ. 21 N maa kyʋrɔɔ fʋ falɛ n kɔɔlɛ fu gyii fɛɛ fii biti fʋ waa sa mɛ, nɩɩ n nyi fɛɛ fii biti fʋ waa fʋ kyɔ ɩmʋ nɩɩ n tɔwɛ falɛ gbaa.
22 Amaa kʋtɔ kʋlʋn mʋ nɩɩ kɛ bɩla kɛ tii sʋ ɩ gyɛ yɛ, lɔŋɔ afɔ obu yɩla mɛ, lɩɩ fɛɛ n sʋ tamaa fɛɛ Ɩbwaarɛ ii biti o kyula fanɛ kabwaarɛ‐kʋlɛ, kɛ ɔ yɛgɛ ba tigi mɛ kɛ n ba fanɛ asɛ.
Laalaalʋwɛ afwaala
23 Mɛ bɩrɩsa Epafarasi mʋ nɩɩ maa mʋ an tii obu lɩɩ Krisito Yesu sʋ mʋ, ɩɩ fwaala fʋ. 24 Kanɩn nɩɩ Maki maa Arisitako yɛ Demasi yɛ Luka mʋ nɩɩ bɛ gyɛ mɛ bɩrɩsa ana asunpu mʋ bɛɛ fwaala fʋ.
25 Anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito kabwaala kɩ baa kɩ bʋ fanɛ asɛ.

*1:10 1:10 Onesimu kasɛ ɩ gyɛ ‘ɔmʋ nɩɩ ɔ sʋ kyaarɛ’.