Ɔwʋlɛ mʋ nɩɩ
Gyudi
kyʋrɔɔ naa sa Krisito abuupu
1
Ɔwʋlɛ nɩmʋ lɩɩ mɛ Gyudi asɛ, n gyɛ Yesu Krisito kɩyaafɔlɛ, nɩɩ n bɩla n gyɛ Gyemisi mu‐supu.
N kyʋrɔɔ n sa bamʋ nɩɩ Ɔsɛ Ɩbwaarɛ tɩɩ bamʋ, nɩɩ ɔ sʋ kebiti sa bamʋ, nɩɩ Yesu Krisito ɩɩ kɩɩ bamʋ sʋ mʋ. N kʋlɛ fɛɛ Ɩbwaarɛ o wu fanɛ kʋwɛɛ, kɛ mʋ kɔkɔlɔ yuuli yɛ kebiti kɩ baa kɩ bʋ fanɛ tɔ gaa.
Asa mʋ nɩɩ ba man sɩlɛ
Ɩbwaarɛ mʋ,
bee biti ba muuri
Mɛ kyɛmɩnɛ ana, naafɔɔ ɩ bʋ mɛ nfɛɛrɛ tɔ fɛɛ n kyʋrɔɔ fanɛ lɩɩ kamɔlɩgɛ mʋ nɩɩ anɛ kpini an nyɛ mʋ asɩn, amaa n bɩla wu fɛɛ ɩ dagaa n kyʋrɔɔ waa fanɛ ɔlʋn tɔ fɛɛ fan kɔ kun kɩkɔɔlɛ‐gyii mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ taa waa mʋ asa abaa tɔ kɩlɩɩ kʋlʋn kakpaa mʋ keluu. Kʋtɔ mʋ sʋ nɩɩ n tɔwɛ kanɩn mʋ ɩ gyɛ fɛɛ, asa kʋ mʋ nɩɩ ba man sɩlɛ Ɩbwaarɛ mʋ ba baala loo fanɛ tɔ, bɛɛ kyɛɛgɛ Ɩbwaarɛ kabwaala asɩn mʋ kasɛ, kɛ ba nyɛ‐nyɛ ɔkpa waa kakyɩɩ yɛ kanyɩn biti kɩgyagaa. Kanɩn asa maŋa ba kina Yesu Krisito mʋ nɩɩ ɔ gyɛ anɛ‐Nyɩrɩpɛ yɛ anɛ Owura mʋ. Lɩɩ koo dɩdaa mʋ, nɩɩ ba kyʋrɔɔ waa Asɩnkyan yɩlasa mʋ tɔ kʋsʋ bɩɩtɛ mʋ nɩɩ bee biti ba nyɛ.
Fan tɛɛ wʋla fan nyi ɩnɩmʋ kpini, amaa n biti n nyiŋi fanɛ fɛɛ Ɔnyɩrɩpɛ Ɩbwaarɛ daa mɔlɩgɛ mʋ asa Ɩsɩrayɩ abi lɩɩ Egyipiti ɔsʋwʋlɛ sʋ. Amaa ɩmʋ kamaa tɔ mʋ, nɩɩ o muuri bamʋ tɔ bamʋ nɩɩ ba man kɔɔlɛ gyii mʋ. Fan nyiŋi fɛɛ Ɩbwaarɛ nbɔɔ mʋ nɩɩ ba man kɩtaa bamʋ kɩbɩlɩsa kigyii yɛ bamʋ ɩyɩlɛkpa, amaa ba kina bamʋ ɩkyɩnakpa mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ sa bamʋ mʋ, Ɩbwaarɛ ŋmina bamʋ agbeeleebi kakpaa yɩla kitentenbiri naa fʋʋ katalɛ Kakɛ lala mʋ. Kanɩn maŋa nɩɩ fan nyiŋi Sodom yɛ Gomora ndɛ, yɛ ndɛ mʋ nɩɩ ɩ kyaabɔɔ ɩmʋ mʋ. Ba daa kyɩna waa kakyɩɩ yɛ kanyɩn biti kɩgyagaa yɛ agyaga‐sɩn kɩbansa,* 1:7 Agyaga‐sɩn kɩbansa nɩmʋ ɩ gyɛ yɛ anyɩn bɛɛ dɛ yɛ bamʋ tɔɔmaa ana anyɩn. nɩɩ Ɩbwaarɛ taa fʋlɔn muuri bamʋ. Ndɛ maŋa tɔ asa gbaa be du nɩn fɛɛ Ɩbwaarɛ nbɔɔ mʋ nɩɩ ba taa bamʋ n‐yɩɩ waa agyaga‐sɩn kayalaga. Ɩnɩmʋ ɩ gyɛ sɩnkaala sa alibi awaapʋ kpini fɛɛ bee biti ba loo awʋrʋfɔ fʋlɔn yen‐yen mʋ nɩɩ i mee dun kakpaa mʋ tɔ.
Kanɩn ɔkpa maŋa sʋ nɩɩ bamʋ nɩɩ ba ba baala loo fanɛ tɔ mʋ gbaa be du. Bɛɛ kɔyɩ idee nɩɩ bɛɛ yɩlɛ ɩmʋ sʋ bɛɛ waa bamʋ gbaa‐gbaa bamʋ n‐yɩɩ agyaga‐sɩn, nɩɩ bee kina Ɔnyɩrɩpɛ ɔlʋn, nɩɩ bɛɛ tɔwɛ nbusaa asɩn bɛɛ gyaga sʋsʋ nbɔɔ mʋ nɩɩ ba sʋ bʋnyaa mʋ. Amaa Ɩbwaarɛ kabɔɔ bɩlɩsa Maakɛlɩ gbaa man saalɛ Sɩtaanɛ. Saŋa mʋ nɩɩ maa mʋ bɛɛ bɩɩtɛ ɔdɩdaapʋ Mosesi kibuni sʋ mʋ, ɔ man tɔwɛ Sɩtaanɛ nnɔ, amaa ɔ tɔwɛ mʋ yɛ, “Ɔnyɩrɩpɛ Ɩbwaarɛ ɔ bɩɩtɛ fʋ kʋsʋ.” 10 Amaa falɛ asa banɩmʋ bɩrɛ bɛɛ saalɛ kʋtɔ kʋmaa mʋ nɩɩ be mee nu kɩmʋ kasɛ mʋ nɩn. Nɩɩ be du nɩn fɛɛ atɔbwaaya, lɩɩ fɛɛ ba man sʋ nfɛɛrɛ, kɛ ba fɛ lɩɩ atɔ mʋ nɩɩ bɛɛ waa mʋ sʋ, nɩɩ kanɩn atɔ maŋa ii muuri bamʋ.
11 Kanɩn asa maŋa bamʋ laakʋ! Lɩɩ fɛɛ ɔkpa libi mʋ nɩɩ Ken kyɩna bɔla sʋ mʋ, nɩɩ ba buu falɛ. Be du nɩn fɛɛ Baalam mʋ nɩɩ ɔ kpalɩ afulee sʋ waa alibi mʋ. Nɩɩ ba kʋsʋ yɩlɛ Ɩbwaarɛ sʋ fɛɛ kanan mʋ nɩɩ Kora gbaa kʋsʋ yɩlɛ mʋ. Ɩmʋ sʋ bamʋ gbaa bamʋ bee biti ba muuri fɛɛ kanan mʋ nɩɩ Kora muuri mʋ.
12 Falɛ asa nɩmʋ ba kan naa loo fanɛ tɔ kɛ fan bʋga gyii mʋ, be du nɩn fɛɛ atɔ kpensa fanɛ tɔ, nɩɩ ba man sʋ ipeeli fɛɛ bamʋ nkʋn lɛɛ nɩɩ bee biti. Nɩɩ be du nɩn fɛɛ abwaarɛ‐wʋlɛ mʋ nɩɩ ɩ mɛɛ bɩya bʋlayɩ, nɩɩ afuu ɩ da ɩmʋ ɩ kyaa ɩ bɔɔ. Ba bɩla be du nɩn fɛɛ iyu mʋ nɩɩ ɩ man sɔyɩ abi ɩmʋ kɩsɔyɩ saŋa kyɛɛkyɛɛ mʋ, nɩɩ ba kyiigi ɩmaa ɩmʋ ilin nɩɩ i wu kpini‐kpini mʋ. 13 Be du nɩn fɛɛ ɔpʋ apaa nɩɩ bamʋ ipeeli awaasa mʋ ii fuu fɛɛ afʋfʋʋ ɩɩ sʋ akpa ɩ naa. Nɩɩ ba bɩla ba du nɩn fɛɛ akyikpebi mʋ nɩɩ ɩɩ naa ɩɩ naa mʋ. Bamʋ opula kyɩnasa ɩ gyɛ kitentenbiri kyilim mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ lɔŋɔ yɩla bamʋ kakpaa mʋ.
14 Enoki mʋ nɩɩ ɔ gyan Adam sʋ kakʋʋgɛ tɔ nkyaga sʋ sunɔsapʋ mʋ, tɔwɛ falɛ asa banɩmʋ asɩn koo dɩdaa yɩla yɛ, “Fan kɩɩ, Ɔnyɩrɩpɛ ɩɩ ba maa mʋ nbɔɔ kyɩrɛkyɩrɛ ngbɩn‐ngbɩn mʋ, 15 kɛ o be gyii asa kpini asɩn. Ee biti o be bun bamʋ nɩɩ ba man sɩlɛ Ɩbwaarɛ mʋ kʋpwɛ lɩɩ bamʋ alibi kɩwaa sʋ, yɛ kanan mʋ nɩɩ ba tɔwɛ asɩn libi yii Ɩbwaarɛ mʋ. 16 Falɛ asa banɩmʋ ba tɛ nɩn bɛɛ kɔlɩtɛ, yɛgɛ bɛɛ pwɩɩ bamʋ asa. Ba buu bamʋ kayɩɩ‐wʋlɛ kayalaga sʋ, nɩɩ bɛɛ kʋsaa bamʋ n‐yɩɩ yɛgɛ ba sʋ kɔnɔ tɔ kɔn bɛɛ pɩna asa kɛ ɩ waa ɔdan sa bamʋ.
Fan kɩtaa Krisito kɩkɔɔlɛ‐gyii mʋ tɔ
17 “Amaa mɛ kyɛmɩnɛ ana danbɩrasa, fan nyi atɔ mʋ nɩɩ Ɔnyɩrɩpɛ Yesu Krisito asunpu ba daa tɔwɛ fanɛ. 18 Ba daa tɔwɛ fanɛ yɛ, kakɛ laalaalʋwɛ mʋ tɔ mʋ, asa bee biti ba taa Ɩbwaarɛ asɩn bɛɛ waa ahin‐sɩn, kɛ ba buu bamʋ kayɩɩ‐wʋlɛ alibi kayalaga.” 19 Falɛ asa banɩmʋ ɩɩ bɩya nbarɩgɛ tɔ fanɛ tɔ, bamʋ kayɩɩ‐wʋlɛ kayalaga i gyii bamʋ amu, nɩɩ ba man sʋ Ɩbwaarɛ Kayaayu mʋ.
20 Amaa mɛ kyɛmɩnɛ ana danbɩrasa, fanɛɛ fanɛ bɩrɛ, fan waa fanɛ n‐yɩɩ ɔlʋn tɔ lɩɩ fanɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii danbɩrasa mʋ tɔ, yɛgɛ fɛn kʋlɛ Ɩbwaarɛ, Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ mʋ ɔlʋn mʋ tɔ. 21 Fan kyɩna Ɩbwaarɛ kebiti mʋ tɔ, yɛgɛ fan gyoo anɛ Ɔnyɩrɩpɛ Yesu Krisito o be wu fanɛ kʋwɛɛ kɛ ɔ sa fanɛ nkpa kakpaa mʋ.
22 Fan wu bamʋ nɩɩ bamʋ kɩkɔɔlɛ‐gyii du sika‐sika mʋ kʋwɛɛ. 23 Fan mɔlɩgɛ bamʋ nɩɩ ɩɩ sʋ bamʋ ii kpee awʋrʋfɔ fʋlɔn yen‐yen tɔ mʋ, kɛ fan wu akʋ mɔɔ kʋwɛɛ yɛgɛ fan sʋ kufuu, kɛ fan kisi bamʋ alibi awaasa mʋ nɩɩ i du fɛɛ ataa kpensa mʋ.
Kɩyɩn kabwaarɛ kʋlɛ
24 Fan yɛgɛ a yɩn Ɩbwaarɛ, mʋ ɩ gyɛ ɔmʋ nɩɩ ɛɛ taalɛ yɛgɛ fan man lɩɩ tɩyɛ, kɛ ɔ taa fanɛ yɩlɛ mʋ bʋnyaa mu ansi tɔ yɛ kɔkɔlɔ fuuli, yɛgɛ fanɛ n‐yɩɩ sʋ man sʋ asɩn pwɩɩsa kʋ. 25 Mʋ nkʋn ɩ gyɛ Ɩbwaarɛ yɛ Ɔmɔlɩgɛpʋ. Nɩɩ mʋ ɩ dagaa bʋnyaa, yɛ kɩkparɛ, yɛ ɔlʋn, yɛ kɩbɩlɩsa bɔla anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito lɩɩ koo dɩdaa yɛ nbɩɩnbɩɩ naa fʋʋ saŋa mʋ nɩɩ ɩ man sʋ ɔkaa. Amen.

*1:7 1:7 Agyaga‐sɩn kɩbansa nɩmʋ ɩ gyɛ yɛ anyɩn bɛɛ dɛ yɛ bamʋ tɔɔmaa ana anyɩn.