Asɩnlɛɛ kaapʋsa
mʋ nɩɩ Gyɔn kyʋrɔɔ yɩla sa Krisito abuupu
1
Asɩnlɛɛ Kaapʋsa mʋ nɩɩ Gyɔn nyɛ
Ɔwʋlɛ nɩmʋ tɔ asɩn ɩ gyɛ asɩnlɛɛ kaapʋsa mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ taa sa Yesu Krisito fɛɛ, ɔ lɛɛ kaapʋ mʋ ayaafɔlɛ atɔ mʋ nɩɩ ii biti ɩ ba waa saŋa mʋ nɩɩ ɩ mɛɛ yɛ ɩ kyɛɛrɛɛ. Nɩɩ Yesu mɔɔ sun mʋ kabɔɔ kʋ nɩɩ ɔ ba lɛɛ asɩn mʋ kaapʋ mɛ Gyɔn, Krisito kɩyaafɔlɛ. Nɩɩ mɛ Gyɔn, ɩ tɔwɛ kʋtɔ kʋmaa mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ maa Yesu Krisito tɔwɛ nɩɩ ɔ lɛɛ kaapʋ mɛ mʋ. Kumu ɔkɔn wuya ɩ gyɛ ɔsa mʋ nɩɩ ɛɛ kalɛ Ɩbwaarɛ asɩnlɛɛ kaapʋsa nɩmʋ, nɩɩ kumu ɔkɔn wuya ana ɩ bɩla ba gyɛ bamʋ nɩɩ bee nu asɩn mʋ, nɩɩ bee buu ɩmʋ, lɩɩ fɛɛ saŋa mʋ nɩɩ atɔ nɩmʋ kpini ii biti ɩ waa mʋ i tiri tɔ.
Ɔkala mʋ nɩɩ Yesu sʋ ɛɛ sa
mʋ kʋbʋ‐kʋbʋ asunɔ mʋ
Mɛ Gyɔn ɩ kyʋrɔɔ ɔwʋlɛ nɩmʋ n sʋ n sa Krisito kʋbʋ‐kʋbʋ asunɔ, mʋ nɩɩ ɩ bʋ Asiya ɔsʋwʋlɛ kɩbaafʋn kʋ mʋ sʋ. Ɩbwaarɛ mʋ nɩɩ ɔ bʋ tɔ, nɩɩ ɔ wʋla ɔ bʋ tɔ pɔyɩ nɩɩ atɔ i piili, nɩɩ ee biti ɔ baa ɔ bʋ tɔ kakpaa mʋ, yɛ mʋ n‐yaayu nsunɔ mʋ nɩɩ ba bʋ mu kuwura‐gya mʋ asɛ mʋ, bamʋ kabwaala yɛ kayɩɩ yuuli kɩ gyɛ fanɛ lɛɛ. Yesu Krisito gbaa kabwaala yɛ kayɩɩ yuuli kɩ ba fanɛ asɛ. Mʋ ii gyii kesintin nɩɩ ɛɛ lɛɛ kʋtɔ kʋmaa nɩmʋ ɛɛ kaapʋ tɔ, mʋ ɩ gyɛ ɔmʋ nɩɩ ɔ gyankpaa kyiŋi lɩɩ lewu tɔ, nɩɩ ɔ gyɛ kasɛ sʋ awura tɔ Owura.
Nɩɩ mʋ ii biti anɛ asɩn gaa, nɩɩ o wu taa mʋ nkalan lɛɛ anɛ lɩɩ alibi ɔlʋn tɔ, nɩɩ ɔ waa anɛ mu kuwura‐gyii tɔ asa yɛ mu aseepu, kɛ a sun Mʋ‐Sɛ Ɩbwaarɛ mʋ. Yesu Krisito nɩɩ bʋnyaa yɛ ɔlʋn gyɛ mʋ lɛɛ kakpaa. Amen!
Fan kɩɩ! Yesu bʋ abwaarɛ‐wʋlɛ tɔ ɛɛ ba.
Nɩɩ ɔkʋmaa nɩmʋ ii biti o wu mʋ,
halɩɩ bamʋ nɩɩ ba yii mʋ kɩkpa mʋ gbaa,
lɩɩ mʋ sʋ kasɛ sʋ asa kpini bee biti ba su.
Kanɩn nɩɩ ii biti ɩ ba. Amen!
Ɔnyɩrɩpɛ Ɩbwaarɛ tɔwɛ yɛ, “Mɛ ɩ gyɛ Alɩfa yɛ Omega.* 1.8 Ɩmʋ kasɛ ɩɩ kaapʋ yɛ, Ɩbwaarɛ ɩ gyɛ kagyankpaa yɛ laalaalʋwɛ. Mɛ ɩ bʋ tɔ, nɩɩ n wʋla n bʋ tɔ pɔyɩ nɩɩ atɔ i piili, nɩɩ n biti n baa n bʋ tɔ kakpaa mʋ. Mɛ ɩ gyɛ Ɔlʋlʋnpʋ.”
Gyɔn Kɩlɛɛ kaapʋ mʋ nɩɩ
o wu lɩɩ Yesu sʋ
Mɛ, Gyɔn mʋ nɩɩ n gyɛ fanɛ bɩrɩsa, lɩɩ Yesu sʋ mʋ n gyii awʋrʋfɔ fɛɛ kanan mʋ nɩɩ fen gyii mʋ, lɩɩ an maa gyɛ mu kuwura‐gyii mʋ tɔ asa sʋ mʋ. Amaa an nyɛ kenyiita yɩlɛ tɔ. Lɩɩ Ɩbwaarɛ asɩn kɩtɔwɛ yɛ Yesu asɩn kɩlɛɛ tɔwɛ sʋ mʋ, ba kɩtaa mɛ naa tʋʋ Patimose kifintin mʋ sʋ. 10 Ɔnyɩrɩpɛ Yesu kakɛ sunsa mʋ, Ɩbwaarɛ Kayaayu mʋ kɩ ba mɛ sʋ, nɩɩ n nu ɔbʋlɛ lala kʋ mɛ kamaa, kɩ maa su fɛɛ kabɩlɛ. 11 Nɩɩ ɔbʋlɛ mʋ tɔwɛ mɛ yɛ, “Kyʋrɔɔ atɔ mʋ nɩɩ fii wu falɛ waa ɔwʋlɛ tɔ, kɛ fʋ taa kyʋŋɛ Krisito kʋbʋ‐kʋbʋ asunɔ mʋ. Ɩmʋ ɩ gyɛ Efeso yɛ Simirina yɛ Pegamum yɛ Tatira yɛ Sadisi yɛ Filadefiya maa Lawodisiya.”
12 N maa biliŋi n kɩɩ ɔbʋlɛ mʋ nɩɩ kɩ tɔwɛ mɛ asɛ mʋ, n wu ɩfɩtɩla ɩgyagakpa isunɔ mʋ nɩɩ ba taa isuwa waa ɩmʋ. 13 Ɩmʋ nsana tɔ mʋ, n wu ɔkʋ fɛɛ Daadimaadi Obii‐nyɩnsa mʋ. O bun kaalɛ bʋnswɩɩsa ba yii kasɛ, nɩɩ ɔ taa suwa kɩrɩsʋ ŋmina mʋ kɔkɔlɔ sʋ. 14 Nɩɩ mu kumu inyini i fuuli parɛparɛ fɛɛ ateebi abɛɛ bwanbwan, nɩɩ mu ansi abi i du fɛɛ fʋlɔn anobi. 15 Nɩɩ mʋ ayaa i du fɛɛ kɩbɩlɩtɔ pɩpɛɛ mʋ nɩɩ ba taa tʋʋ fʋlɔn tɔ, nɩɩ kɩɩ ŋalɩgɛ, nɩɩ mʋ ɔbʋlɛ mʋ i du fɛɛ nkyu ɩ maa bɔla ɩ kyʋn akʋlɩ tɔ. 16 Nɩɩ ɔ sʋ akyikpebi asunɔ mʋ gyisa kɩbaa tɔ, nɩɩ sakunde gyimba anyɔ ɩ lɩɩ mʋ kɔnɔ tɔ. Nɩɩ mu ansi tɔ mɔɔ ɩ ŋalɩgɛ fɛɛ kakyʋwapɛ kyɔwɛ.
17 Nɩɩ n maa wu mʋ mʋ, n tɩyɛ mʋ ayaa tɔ fɛɛ nyɩmɩsa wusa, nɩɩ ɔ taa mʋ gyisa kɩbaa gyaga mɛ sʋ, nɩɩ ɔ tɔwɛ yɛ, “Man waa kufuu. Mɛ ɩ gyɛ kagyankpaa yɛ laalaalʋwɛ. 18 Mɛ ɩ gyɛ Ɔmʋ nɩɩ n bʋ tɔ. Nɩɩ n kyɩna wu, amaa kɩɩ, n tɛ nkpa tɔ kakpaa. Nɩɩ lewu yɛ Kamandɛ ɩsafwɩɩ ɩ bʋ mɛ kɩbaa tɔ.
19 “Ɩmʋ sʋ, kyʋrɔɔ atɔ mʋ nɩɩ fu wu ɩ maa waa nbɩɩnbɩɩ nɩmʋ yɛ atɔ mʋ nɩɩ ii biti ɩ ba kamaa tɔ mʋ kpini yɩla. 20 Akyikpebi asunɔ mʋ nɩɩ fu wu mɛ gyisa kɩbaa tɔ mʋ, yɛ ɩfɩtɩla ɩgyagakpa asunɔ mʋ nɩɩ ba taa suwa waa ɩmʋ mʋ kasɛ ɩ gyɛ yɛ, Akyikpebi asunɔ mʋ ɩ yɩlɛ sa Ɩbwaarɛ nbɔɔ asunɔ mʋ nɩɩ bɛɛ kɩɩ Krisito kʋbʋ‐kʋbʋ asunɔ mʋ sʋ, nɩɩ ɩfɩtɩla ɩgyagakpa asunɔ mʋ ɩ yɩlɛ sa Krisito kʋbʋ‐kʋbʋ asunɔ mʋ.”

*1:8 1.8 Ɩmʋ kasɛ ɩɩ kaapʋ yɛ, Ɩbwaarɛ ɩ gyɛ kagyankpaa yɛ laalaalʋwɛ.