Yesu Krisito Asɩn danbɩrasa fɛɛ kanan mʋ nɩɩ
Maki
kyʋrɔɔ mʋ
1
Gyɔn Okyugyeepu Asɩn Tɔwɛsa
(Matiwu 3:1-12; Luka 3:1-8; Gyɔn 1:19-28)
Asɩn danbɩrasa lɩɩ Yesu Krisito, Ɩbwaarɛ Mu‐Bii mʋ sʋ mʋ ndee.
Asɩn danbɩrasa mʋ i piili fɛɛ kanan mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ ɔtɔwɛpʋ Isaya wʋla kyʋrɔɔ yɩla mʋ. Ɔ kyʋrɔɔ asɩn mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ wʋla tɔwɛ Mu‐Bii Yesu Krisito mʋ yɛ,
“Kɩɩ, n biti n sun mɛ kabɔɔ kɛ ɔ gyankpaa fʋ,
mʋ ii biti ɔ ba lɔŋɔ fʋ ɔkpa mʋ.”
Nɩɩ Ɩbwaarɛ ɔtɔwɛpʋ Isaya bɩla kyʋrɔɔ lɩɩ Gyɔn sʋ yɛ,
“Ɔnyɩn kʋ bʋ ofuli sʋ ee kuusi ɛɛ tɔwɛ yɛ,
‘Fan lɔŋɔ Ɔnyɩrɩpɛ ɔkpa mʋ,
kɛ fan kyiigi mʋ ɩkpa‐bi mʋ.’ ”
Asɩn mʋ ɩ ba kanɩn. Ɩmʋ ɩ gyɛ yɛ Gyɔn maa ba ɔ naa ofuli sʋ ee gyee asa Ɩbwaarɛ kekyugyee, yɛgɛ ɛɛ tɔwɛ Ɩbwaarɛ asɩn ɛɛ sa asa yɛ, “Fan yɛgɛ alibi kɩwaa, kɛ n gyee fanɛ Ɩbwaarɛ kekyugyee, kɛ Ɩbwaarɛ ɔ taa fanɛ alibi kɛɛ fanɛ.” Kesintin mɔɔ, asa gaalaagaa ba lɩɩ Gyudeya ɩsʋwʋlɛ sʋ yɛ Gyerusalem kadɛ lala mʋ tɔ bee kpee Gyɔn asɛ ofuli maŋa sʋ, bɛɛ tɔwɛ alibi mʋ nɩɩ ba waa, yɛgɛ Gyɔn i gyee bamʋ Ɩbwaarɛ kekyugyee Gyɔdan ɔbʋn mʋ tɔ. Nyɔɔma ifuu nɩɩ ba taa lʋʋ Gyɔn kaalɛ bunsa, nɩɩ atɔbwaaya ɔwʋlɛ mɔɔ nɩɩ ɔ kyaŋɛ waa mʋ kɩrɩsʋ. Mʋ agyitɔ gyisa mɔɔ ɩ gyɛ ntuntunbi yɛ ŋmasan. Gyɔn ɩɩ tɔwɛ asa mʋ yɛ, “Ɔmʋ nɩɩ ɔ bʋ mɛ kamaa ɛɛ ba mʋ, kyɔ mɛ gaa, nɩɩ n man dagaa gbaa fɛɛ n muŋa lɛɛ mʋ asɩbɩta. Mɛɛ mɛ, nkyu nɩɩ n sʋ n gyee fanɛ Ɩbwaarɛ kekyugyee, amaa mɛɛ mʋ bɩrɛ, ee biti ɔ taa Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ mʋ ee gyee fanɛ.”
Yesu Kekyugyee yɛ kʋtʋʋ tɔ kɩɩ
(Matiwu 3:13-4:11; Luka 3:21-22, 4:1-4)
Tʋtɔ mʋ, Yesu lɩɩ Nasareti kadɛ mʋ nɩɩ kɩ bʋ Galile kasɛ sʋ mʋ ba Gyɔn asɛ. Nɩɩ Gyɔn gyee mʋ Ɩbwaarɛ kekyugyee Gyɔdan ɔbʋn mʋ tɔ. 10 Yesu maa dan lɩɩ ɔbʋn mʋ tɔ yɩlɛ mʋ, o wu sʋsʋ maa bugi tɔ, nɩɩ Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ mʋ kpɩlɩgɛ lɩɩ sʋsʋ fɛɛ kuwura‐lɔpɔ ba gyɔŋɔ Yesu sʋ. 11 Nɩɩ ɔbʋlɛ tɔwɛ lɩɩ sʋsʋ yɛ, “Fʋ ɩ gyɛ mɛ kɔkɔlɔ tɔ obii bitisa. Nɩɩ fʋ ɩ bɔla mi ansi.”
12 Opula maŋa tɔ nɩɩ Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ mʋ yɛgɛ nɩɩ Yesu kpee ofuli sʋ. 13 Yesu kyɩna ofuli maŋa sʋ nkɛ adɩna. Maa bʋ tʋtɔ mʋ, Sɩtaanɛ naa tʋʋ mʋ tɔ kɩɩ. Maa nfatabwɛ nkʋn ɩ bʋ tʋtɔ. Nɩɩ Ɩbwaarɛ nbɔɔ ba ba kyɛ mʋ tɔ.
Yesu tɩɩ ɩkɩn akɩtapʋ ana
(Matiwu 4:12-22; Luka 4:14-15, 5:1-11)
14 Saŋa mʋ nɩɩ ba kɩtaa Gyɔn tii obu kamaa mʋ, Yesu kpee Galile kasɛ sʋ, ɔ naa ɛɛ tɔwɛ Ɩbwaarɛ asɩn danbɩrasa mʋ ɛɛ sa asa. 15 Nɩɩ Yesu tɔwɛ yɛ, “Ɩbwaarɛ kuwura‐gyii mʋ ki tiri tɔ. Ɩmʋ sʋ fan yɛgɛ alibi kɩwaa kɛ fan kɔɔlɛ Ɩbwaarɛ Asɩn danbɩrasa mʋ gyii.”
16 Yesu maa naa Galile ɔbʋn kaa mʋ, o wu ɩkɩn akɩtapʋ anyɔ akʋ, Simon maa mu‐supu Andiruwu, ba maa tʋʋ kisewu ɔbʋn mʋ tɔ. 17 Nɩɩ ɔ tɔwɛ bamʋ yɛ, “Fan ba buu mɛ, kɛ n waa fanɛ asa akɩtapʋ.” 18 Opula maŋa tɔ nɩɩ ba yɛgɛ bamʋ asewu mʋ yɩla, nɩɩ ba buu Yesu.
19 Yesu maa bɩla kpee mu ansi tɔ gbɛrɛɛ mʋ, ɔ bɩla wu Gyemisi maa mu‐supu Gyɔn, Sebedi mu‐bii ana, ba bʋ bamʋ ɔkʋlɩ tɔ bɛɛ lɔŋɔ bamʋ asewu. 20 Yesu maa dan wu bamʋ mʋ, nɩɩ ɔ tɩɩ bamʋ. Nɩɩ ba bwiiyaa bamʋ‐sɛ Sebedi maa mʋ ayaafɔlɛ yɛgɛ ɔkʋlɩ tɔ, nɩɩ ba natɛ buu Yesu.
Ɔnyɩn mʋ nɩɩ ɔ sʋ Nbwɩɩ Libi
(Luka 4:31-37)
21 Yesu maa mʋ abɩɩlapʋ mʋ ba natɛ ba Kapanum kadɛ tɔ. Kakɛ fʋʋtɛsa akɛ maa fʋʋ mʋ, Yesu kpee kabwaarɛ‐kʋlɛ ɔgyaŋɛkpa naa kaapʋ bamʋ abwaarɛsɩn. 22 Asa mʋ ba maa nu mʋ kɩkaapʋ mʋ, ɩ waa bamʋ kɩyan, lɩɩ fɛɛ mʋ kɩkaapʋ mʋ sʋ ɔlʋn, nɩɩ kɩ kwɩɩ yɛ nbara akaapʋpʋ mʋ lɛɛ mʋ. 23 Bamʋ kabwaarɛ‐kʋlɛ ɔgyaŋɛkpa mʋ tɔ mʋ, ɔnyɩn kʋ mʋ nɩɩ nbwɩɩ libi ba tɛ mʋ sʋ mʋ, kuusi kenken taasɛ Yesu yɛ, 24 “Yesu, Kanasareti‐nyɩn, mɩnɛ nɩɩ fii biti anɛ asɛ nfɩɩ? Fʋ ba kɛ fʋ ba nyita anɛ nɩn, abɛɛ nɛnɛ? N nyi ɔsa mʋ nɩɩ fʋ gyɛ. Fʋ gyɛ Ɩbwaarɛ Nyɩmɩsa kyɩrɛkyɩrɛ mʋ.”
25 Tʋtɔ nɩɩ Yesu pʋntɛ kabwɩɩ libi mʋ sʋ yɛ, “Laatɔ, kɛ fʋ kʋsʋ ɔnyɩn mʋ sʋ.” 26 Nɩɩ kabwɩɩ libi mʋ ki gyingyen ɔnyɩn mʋ, nɩɩ o kuusi kenken kʋsʋ ɔnyɩn mʋ sʋ.
27 Kanɩn asɩn nɩmʋ ɩ waa asa mʋ kɩyan, nɩɩ bɛɛ taasɛ abaa yɛ, “Mɩnɛ asɩn ndee? Ɩnɩmʋ ɩ bɩla ɩ gyɛ kɩkaapʋ pʋpwɛ kʋ nɩn? Kɩɩ, ɔnyɩn nɩmʋ sʋ ɔlʋn mʋ nɩɩ ɛɛ pʋntɛ nbwɩɩ libi sʋ nɩɩ bee nu mʋ asɛ.” 28 Tʋtɔ mʋ, Yesu asɩn nɩmʋ a tɛɛ naa nu Galile ɔsʋwʋlɛ mʋ kpini gyaŋɛ.
Yesu Kyɛ Asa Damantɛ
(Matiwu 8:14-17; Luka 4:38-41)
29 Nɩɩ Yesu maa mʋ abɩɩlapʋ mʋ ba lɩɩ kabwaarɛ‐kʋlɛ ɔgyaŋɛkpa mʋ tɔ kpee Simon maa Andiruwu kɩkpaara sʋ, nɩɩ Gyemisi maa Gyɔn gbaa ba tii sʋ. 30 Simon mʋ‐saa‐kyɩɩsa ɩɩ lɔ kibirima ɔ dɛ kalan sʋ. Ɩmʋ sʋ Yesu maa loo kɩkpaara mʋ sʋ mʋ, nɩɩ ba buu sa mʋ yɛ ɔkyɩɩ maŋa ɩɩ lɔ. 31 Tʋtɔ nɩɩ Yesu loo ɔkyɩɩ mʋ asɛ obu‐to, kɩtaa mʋ kɩbaa tɔ, kʋsaa mʋ kyɩna. Nɩɩ ɔkyɩɩ mʋ nyɛ alanfɩya, nɩɩ ɔ waa agyitɔ kɩtaa bamʋ kɩfɔ.
32 Kalaatɩpwɛɛ maŋa kyɔwɛ maa dan ɛɛ tɩyɛ mʋ, nɩɩ asa ba taa alɔpʋ yɛ bamʋ nɩɩ nbwɩɩ libi ba tɛ bamʋ sʋ bɩya Yesu. 33 Kadɛ mʋ asa kpini ba ba gyaŋɛ kɩkpaara maŋa kebunɔ. 34 Yesu kyɛ asa gaalaagaa alobi, nɩɩ ɔ gya nbwɩɩ libi lɩɩ asa gaalaagaa sʋ. Nbwɩɩ libi mʋ maa nyi Yesu sʋ mʋ, ɔ man sa bamʋ ɔkpa yɛ ba tɔwɛ kʋtɔ kʋ.
Yesu Tɔwɛ Asɩn Galile
(Luka 4:42-44)
35 Kyaasɛ gyankpaasa maa dan bʋn mʋ, nɩɩ Yesu kʋsʋ lɩɩ kɩkpaara kpee opula mʋ nɩɩ ki du surum, kʋlɛ kabwaarɛ kʋlɛ. 36 Tʋtɔ mʋ, Simon maa mʋ bɩrɩsa ana ba naa bee biti Yesu. 37 Ba maa naa wu mʋ mʋ, nɩɩ ba tɔwɛ mʋ yɛ, “Ɔkʋmaa nɩmʋ naa ee biti fʋ.”
38 Nɩɩ Yesu biliŋi tɔwɛ bamʋ yɛ, “Fan yɛgɛ kɛ a kpee ndɛ‐bii mʋ nɩɩ ɩ bʋ tiri nfɩɩ mʋ, kɛ n nyɛ naa tɔwɛ abwaarɛsɩn tʋtɔ. Ɩnɩmʋ sʋ nɩɩ n lɩɩ sʋsʋ ba kasɛ sʋ nfɩɩ.” 39 Ɩmʋ sʋ ɔ natɛ Galile ɩsʋwʋlɛ mʋ kpini gyaŋɛ ɛɛ tɔwɛ abwaarɛsɩn bamʋ kabwaarɛ‐kʋlɛ ɩgyaŋɛkpa, yɛgɛ ɛɛ gya nbwɩɩ libi ɛɛ lɩɩ asa sʋ ɛɛ sa bamʋ.
Yesu Kyɛ Ɔnyɩn kʋ
(Matiwu 8:1-4; Luka 5:12-16)
40 Tʋtɔ mʋ, bootipu kʋ ba muŋa Yesu ayaa tɔ yɛ, “Ɔnyɩrɩpɛ, nɩɩ ɩ gyɛ fʋ kɩpɩrɛ tɔ mʋ, fɩɩ taalɛ yɛgɛ mɛ n‐yɩɩ ɩ lɔŋɔ sʋ.”
41 Nɩɩ mʋ asɩn ɩ waa Yesu kʋwɛɛ, nɩɩ ɔ taa mʋ kɩbaa mata mʋ tɔwɛ yɛ, “Ɩ gyɛ mɛ kɩpɩrɛ tɔ, ɩmʋ sʋ fʋ n‐yɩɩ ɩ lɔŋɔ sʋ.” 42 Opula maŋa tɔ, nɩɩ kibootoo kɩ yɛgɛ mʋ, nɩɩ ɔ nyɛ alanfɩya.
43 Pɔyɩ kɛ Yesu ɔ yɛgɛ ɔ natɛ mʋ, ɔ da mu kumu tɔ yɛ, 44 “Man kan waa kɛ fʋ tɔwɛ falɛ asɩn nɩmʋ sa ɔkʋ. Amaa taa fʋ n‐yɩɩ naa kaapʋ Ɩbwaarɛ oseepu, kɛ ɔ taa fʋ atɔ waa saraga sa fʋ fɛɛ kanan mʋ nɩɩ Mosesi kaapʋ yɩla mʋ, kɛ ɔkʋmaa nɩmʋ o wu fɛɛ fʋ kʋlɔ mʋ kɩ lʋwɛ.” 45 Amaa ɔnyɩn mʋ dan lɩɩ kpee katɩn kʋmaa nɩmʋ ɛɛ da kibonbon ɛɛ sa asa yɛ Yesu ɩ kyɛ mʋ kibootoo. Ɩmʋ sʋ ɩ yɛgɛ nɩɩ Yesu man bɩla ɛɛ nyɛ ee loo kadɛ kʋ tɔ tentengilen. O kpee katɩn mʋ nɩɩ i du diin, yɛgɛ asa bɛɛ lɩɩ katɩn kʋmaa nɩmʋ bɛɛ ba mʋ asɛ.