2
At weyak adigat ogasiga ako en ogagya dogosogon wene
Ai wa, nenowa-nenasin. At Nenasin Yesus Keretus wagya halok, nit at ninim homakbininup wene ako yukherasogom. It ap akwa en, “Nenasin warup ako ovok vanggo yi waga o,” yiluk, yagan wagu dugwit, at ambi en, “Ala en wene yuknugu halok, yukheraliga o,” eke, at ambi en, “Dek o. Paulus en yuknogogimu, yisogon o,” ata, “Paulus en dirup mbanggigirikmu, yukherayogon o,” yiluk, it yagan wagu-selok, mbikit henalon en henendawi dek agu hinisao en yiluk, yukheraliga o. It ap akwa huluk anderogo yagan wagu dugwit, henambutmu dagagup en, dibugu dogones. Nenasin warup ako andi, ap akwa wisane en Ala wene, “Nenanggon o,” yiluk, mbo bagatek hegek, eke, at ap mondok weyak dombok ogasiga, elese dek erogo baup ake denek ako, sigam ari wagatek hegek, warisogon buk o. It avakwa en yi menda ndi menda mikbaluk, “Nenasin Ala aro,” yiluk, agayuk wutwis, huvuwak ogovak higirogo baluk, siyabagwi, ogasagwi menda ovok erogo at ap mondok weyak dombok ogasiga ako en sovalogo bisiluk, at adigat siyabatigya dugwit, Ala awi valekma o Yerusalem mendok yi nunggigya dogomindik, “Henasin Ala an aro,” yiluk, yugirigya dogosogon.
An endak hit ninim dugwit, wene yi ovok yukheragagis ako henunggut agagup a, ao hinilup agipik a? At mondok weyak dombok ogasiga ako andi, o ngga vaga sigam ari warup mirik agarik ako vaga warupwak yiluk, at ambi sa en sovabaluk agarik ako henelup aro. At madis sile anye vaga weyak ogarit lendagwi ako andi, avakwa vage ogarit lendagwi ovara, at sovalogo baliga ako wolok enggetek hegek, weyak ombok wigalarisogon buk. At sovalogo balin lagyama, sovalogo balin lagya dogosogon aro.
8-12 At wolok inggya halok andi, at mondok weyak dombok ogasiga ako sigam ari wasogon. Sigam ari wagya dogomindik, sile ogasiga wane-wane at anye vaga ogarit lagya dugwit, “Ala anye vaga ogasiga,” ombarupwak yiluk, huluk enalon werek menda ogagya, nggarogo ogarubuk menda ogagya, nadok-hadok wisane ogagya, ogarisogon. Ogagya dugwit, it avakwa Ala en enagap wendarupwak yiluk, avyarat wene Yesus avok ako enendawi sek embetetek waup enanggon dogosogom vaga weyak erogo bisaup ako, enambokan dagaligiluk, ane adik wisane molalogo yugirigya dogosogon. It ako, huluk wene yagan wagya ako avyarat ombarupwak yiluk, Ala en enendawi apik erogo bisayogon. Eke, it avakwa avyarat wene ako wegetek weyak ogarup adigat enendawi hogop ombarit lendagwi ako ovok erogo enowak dibaluk, weyak enovaga bisayogon. Andi en, at mondok weyak dombok ogasiga anderogo ogarit lagyama, Nenasin Yesus mondok siyalek agayuk werek wagya dugwit, elagap agavuk vaga eyave mondok dek erogo warogo ba wasogon.
Enagap wendarupwak yiluk miginipigi wene
13 Ai wa, nowa-nasin. Hit Ala henabwa ombasiga ako vaga Ala wa yugurup adigat okninivisiga. Ala en, henagap wendarigiluk, hit endak erogo mikhinipigi. Mikhinipigima, Averiniki en hit henendawi weyak horogo bugugu, avyarat wene Yesus avok avyarat umbutwi, ogasagwi ako vaga henagap wendarisiga. Anderogo atma, hit vaga “Ala wa,” hunik-hunik yugisagwi. 14 Hit anderogo at henagap wendarigiluk, nit sek wene yukheragagup ako vaga yanggup yukheragagi. Nit Nenasin Yesus Keretus mondok abinak agarik ako hit hinim ndatak abinak dogovovok yiluk, yanggup yukheragagi. 15 Anderogo atma, naswei o. Yi wene ndi wene nenane vaga yukhurugu lagagup inim, dirup warek vaga yukhurugu lagagup ako inim, henendawi wadok dek dugwit, wene andi, nggitik-nggetok erogo vagogo dogones.
16-17 Nenasin Ala ako nenabwa en endawi hunik okbininggu dugwit, nenendawi mondok-mondok aik wakbininggu, nenendawi wenggelek mbogot vaga menda ako woknirigya, ogasiga ako andi, At Nenasin Yesus Keretus inim it mberen en hit sek ogarit lagwi, henane sek adigat yugeregek lagwi, ogagu dogovovok yiluk, henendawi aik wakbugugwis, henanye erogo okbugugwis, ogagu dogopwak.