Paulus En Timotius Ake Dirup Hivis Mbanggigi Wene
1
1-2 Nabut Timotius nendawi hunik wai. An Paulus Ala endawi imbitigi vaga Keretus Yesus en yonggo lakbigik menda baninggigi ako wene ambi yukhisogon o. An ako, Ala en Keretus Yesus ninim hunik dugwit niniluk mondok-mondok dogop yagagi ako yugirigya dogogiluk an lakbigik menda banininggigi yi ako en yukhisiga.
At Nenasin Ala, Nenowa Keretus Yesus iperen habwa en okbagagwi, enaigwak abet en okhitwis, eke, hendawi ugun adenggen wadok dek dogonyok yiluk, okbagagwi, ogagu dogopwak o.
Endawi aik wakbagagi wene
An hup-dingga samban ogagyama, hat vaga nape wenggelek dugwit, “Nenasin Ala wa,” yiluk, yugisiga. An nombawi weyak embetetek enendawi eve vaga Ala ake ogagu lagagwa ako hak, an ndatak at ogasiga o. Hat yup de yagagin ako nendawi wenggel lagya halok, an nendawi adenggen iya erogo hagiluk, “Bikeya warik dek ai,” ombasiga. Hat hendawi eyave vaga Yesus ovaga vanggabaluk avyarat imbitigin ako, nendawi wenggelek agirik o. Hambeyak Lois inim, hisa Eunike inim, iperen endak avyarat umbutugwa ndatak, harogo avyarat ombasiga andi, an nilup aro. Anderogoma, an ninggis hunggul vakbagagya neyagek, Ala eyavup ambi ogarinok yiluk, Averiniki anye wokhogogi ako, hali nagaup iri halok monggalisagwi ako hak, Averiniki anye hendawima andi ombok erogo okhedanok yiluk, yukhisiga. Andi, At Ala en nenendawi nenalon werek menda wokneregetek. Ata, Averiniki anye okbininggu hegek nenalon dek dugwit ogagu dogop inim, avakwa enendawi hunik oginivup inim, nenendawi werek inim, wokneragagi.
Anderogoma, Nenasin Inis Ombok ninim hunik dugwit, niniluk mondok dogop wene yugirigya dogop ako hanggadi habuk. Eke, an wene andi yugirigya lagagis vaga heda maknitugwa ako* Paulus en wene 'Ala en at abut denek Mesias ako, Yesus aro' yugirigya, eke, wene 'It weram Yakuri dek menda Yesus ovaga vanggabaluk avyarat umbutu-selok, Ala en enagap wendarisogon' yugirigya, ogagya lagagi vaga it Oroma menda inim, Yakuri menda inim, enaninis wisane agya lagagimu, it Oroma menda heda marogo mabisalagwima mabagagwa. ogo, hanggadi habuk. Ata sek wene ako yugurugwi vaga anggin-mbanggin nenovaga bininalagwi ako, an nadik dek. Ala anye woknirigya hegek, niperen ndatak anggin hugu dogosogom. At Ala en nenagap wendatya lagagirik, nit At aburi ake denek dogoguluk, neneyanggup yukneragagi. Nit ambi ogagagup vaga andi dek. Ata, At okbininaup imbitigi ako ndatak, nenabwa en okbininggu dugwit, nenagap wendatigi. At aigwak abet en okbininaliga menda ako andi, o yi ao wakegetek hegek, “Keretus Yesus vaga okbisayogon o,” yiluk, hologo bininggigi ako, 10 yogak yi nenagap wendarisiga menda Keretus Yesus wagagi ako vaga sigam agagi. At hambugwi adem nenovaga denggelek welagagup ako, dek erogo baluk, sek wene vaga niniluk mondok-mondok dogop wene ako ombok vaga sigam agagi.
11 Sek wene Yesus ninim hunik dugwit, niniluk mondok dogop wene andi, yi awi ndi awi yugeregek lagya, mamuleregek lagya, ogagya dogogiluk, lakbigik menda denogo baninggigi. 12 Denogo baninggigirikmu, ogarit lagya neyagek, avakwa en anggin okbanilagwi ovara, nanggadi embetetek agirik. An nendawi at ovaga vanggabaluk avyarat imbitigis Yesus ako andi, an ovok nelup aro. Eke, an ogagya dogogiluk, yavup ninggimu okbaninggigi ako Nenasin warup ako wagetek hegek, dek arisogon andi dek. “Yugurugu dogosogon aro,” yiluk, avyarat ombasiga.
13 Wene Ala wene modo menda yukhugu lagagis ako wane-wane haren des erogo vagago dugwit, yugirigya dogwen. Yugirigya dugwit, Keretus Yesus avyarat imbita, eke, avakwa hinim hendawi hunik okbugu, ogagya dogwen. 14 Eve menda Ala en hinggimu bagagagi ako, Averiniki nenendawima agarik ako en anye okbagagya hegek, des erogo vagogo dogwen.
15 It o Asia agarwikmu ovok erogo ap Vigelus ogo, ap Heromogenes ogo, an hekbaniluk wunggugwa ako andi, hat helup aro.
16 Arap Onesivorus andi, an mbusi heda mago neyagek, anggadi en hekbanenggetek hunik adigat nendawi aik wakbani wagek ogagagirikmu, at amwa agarwik ovok erogo Nenasin aigwak abet en okbugu dogopwak. 17 At o Oroma nunggwigya lagagirik mondok belalnetek adigat lagya dugwit, avuk agagup. 18 At o Epesus dugwit iya erogo yonggatnita lagagi ako hat mondok helup aro. O hivis arup hudi vaga Nenasin en ap andi, aigwak abet en okbapwak ai.

*1:8: Paulus en wene 'Ala en at abut denek Mesias ako, Yesus aro' yugirigya, eke, wene 'It weram Yakuri dek menda Yesus ovaga vanggabaluk avyarat umbutu-selok, Ala en enagap wendarisogon' yugirigya, ogagya lagagi vaga it Oroma menda inim, Yakuri menda inim, enaninis wisane agya lagagimu, it Oroma menda heda marogo mabisalagwima mabagagwa.