5
Ananiyas ogwa Savira inim ogagagwa wene
Ap ambi inis Ananiyas, at ogwa Savira inim it enawen ambi werekma, at Ananiyas en it enawen ako onggo hunggigi. Onggo hunggu lagagirik, yoparip ako, at ogwa elup hegek, agun ako en nin higirogo it batugu lagagwarik, nin wolok lakbogogi ako enadema ba wagagi.
Ogagya lagagimu, at Peterus en, “Ananiyas wai. Hawen onggo wokhigao nin higirogo hekbategen ako andi, hat nggarogo yiluk Sile hendawima des yi nunggigya lagama, hat hane huluk yegen vaga Averiniki ambukmu enggen? Hawen andi, onggo wokhigitek hegek, hat hawen at welaga ako dek a? Eke, yoparip wegen ako andi, hat hayoparip atma, Yoparip yi vaga nggarogo ogarik o, yiluk, hova dombok hulup sek ovara, hegek, venak vikit adigat wolok wagya dugwit, ovok ba waga nombarupwak yiluk, nggarogo yiluk nin adigat ba wagen? Nit ap akwa ninambukmu enggen dek o. Ata, Ala at ambukmu enggen,” yiluk, yugogogi.
Yugugu ako Ananiyas aruk hobaluk, wen vaga ndun iri lagagirik, andenam at hombagagi. Hombagas o, yugwi ako enaruk hunggugwarikmu it ovok en, “Wi!” yiluk, enalon wisane agagwa. Eke, hombagagi ako it ap sawe wagu lagagwarik, eyave yum hain vaga dinggibaluk, wolok wunggu lagagwarik, wenma huvur okba lagagwa.
Huvur okba lagagwa inigik, mo il henggam welagagwarik, ogwa ako agun hombagagi unggut dugwit, ugun nunggu wagya lagagimu, Peterus en hwa ako yugugu dugwit, “Savira wai. Hit henawen onggo hunditip ako, yoparip yerogo at wokheraga? Iru o.”
Yugugu lagagimu, “E o. Anderogo at wokneraga,” ane huluk at yugogogi.
Yugugu lagagimu, Peterus en at yugugu dugwit, “Hagun hit mberen wene ambiat mbabagu lagipik, nggarogo yiluk Nenasin Averiniki ambukmu enggep? Hit mberen Averiniki ambukmu enggep atma, it ap hat hagun wen huvur okba lagao ako en yogak hat ogo wokombolok laguluk, sup mbanggutmu nunggu wendagwi yi yogisin o.”
10 Ao yugugu hegek, hwa ako Peterus adema andenam at ndun iri lagagirik, hombagagi. Hambigya lagagimu, it ap sawe ako en nunggugu lagagwarik, nggorak hagagwa. Nggorak hugu lagagwarik, eyave wolok, agun adema akonam wen huvur okba lagagwa. 11 Ala aburi inim, it anderogo aga yugwi hunggugwarikmu ako inim, it ovok erogo, “Wi!” yiluk, enalon wisane ogonipigi.
Nggarogo ogarubuk menda ogarit nagu lagagwa wene
12 It lakbogogi ako en ap akwa wisane enanggelekma inilup arup enalon werek menda inim, nggarogo ogarubuk menda inim, wisane at ogagu lagagwa. Eke, it avakwa Yesus Ala abut denek menda avyarat umbutugwa menda ako ovok erogo Ala awi valekma awi ogarek inis Salomo sanggugwarikmu akoma, homari lagek ogagu dugwit, enendawi ambiat welagagwa. 13 It ap akwa nin ako en, “It yi andi sek at ogwasagwi o,” yiluk, enadenggen umbutu lagagwa ovara, enalon en inim homagetek at welagagwa. 14 Anderogo at ovara, it ap inim, akwa inim, Nenasin Yesus ovaga vanggabaluk avyarat umbutu lagagwarik, ambi labok nonggegek adik at ogagu dugwit, eneyave wisane agagwa.
15 It lakbogogi anderogo ogarit lagwima, Peterus wagya halok at agur-agut enovaga arupwak yiluk, ap akwa aup warek sup vaga wogonombolok wagu lagagwarik, nogo yilagwi menda vaga ndalogo bogogwa. 16 It kota Yerusalem avilis ambot en ap akwa wisane homakluk wagu dugwit, it aup warek inim, it madis enendawima nonggagagi inim, wogonombolok bisa wagu lagagwarikmu, ovok sek agu lagagwa.
Lakbogogi anggin-mbanggin okbogogwa wene
17 Andi okbaluk, at ap imam inis ombok winimen agarik ako inim, aori ap Saduki menda ovok inim en, “A! It ap akwa en it Yesus ane welagwi menda vok yugurugu dugwit, nit ako vok yukneralagwi dek andi nenanggon!” yiluk, enaninis en 18 it lakbogogi ako vaginipu lagagwarik, lembaga mabogogwa. 19 Mabogogwarikmu o hup akoma werekma, Ala yonggo lakbisa wandiga menda malaikat ambi wagya lagagirik, lembaga sogop hurogo wibisiluk yugirigya dugwit, 20 “Hit Ala awi valekma andoma lagu dogomundik, Yesus avyarat umbutu-hiniselok, mondok hiniluk dogop wene ako ap akwa ovok yugerano,” yiluk, yugeragagi.
21 Yugirigya lagagimu, o hutun en Ala awi valekma nunggugu lagagwarik, malaikat en wene yugeragagi wane-wane ap akwa wene mamulirigu lagagwa.
Mamulirugusim, ap imam inis ombok ako inim, aori inim, it Iserali enasini wene amburup mbalisagwi menda ovok homari warupwak yiluk, yonggo lagagwa wagu lagagwama, it lakbogogi lembaga werekma ako wogonombolok warupwak yiluk, ap Ala awi valekma suwam agarwik ako lakbogogwa. 22 Lakbogogwa ako lagu lagagwarik, lembaga andoma belalinipugwa menda, eneyave dek agu lagagwama, wagu lagagwarik, yugurugu dugwit, 23 “O lembaga sogop mondok larik hugwi, eke, it ap sup suwam agarwik menda ogo, sup mbanggutmu mendek werekma inugwis, ogagyo ovara, sup hurugo yoginigu lagurik, eneyave dek at inugup o,” yiluk, it wene amburup mbalisagwi menda ako yugeragagwa.
24 Wene ako hunggu lagagwarik, At Ala awi valek suwam agarwik menda enowa inim, it imam-imam enasini ap ombok-ombok inim, enendawi obak dugwit, “Eneyave nggarogonggan winggao embetep?” yiluk, yugusim, 25 ap ambi wagya lagagirik, it yugirigya dugwit, “Avyak wai! Ap heda marogo lembaga mabigip ako, Ala awi valekma lagu lagaorik, wene mamulirugu-sigik, wagi o,” yiluk, yugeragagi.
26 Yugirigya lagagimu, ap Ala awi valek suwam agarwik menda enowa aori inim en it lakbogogi ako wogonivi lagu lagagwarik, “Ap akwa en helep vaga ninitwis hawen,” yiluk, enalon en inititek enewogo at wogonombolok wagagwa.
27 Wogonombolok it wene amburup mbalisagwi menda enadema bisa wagu lagagwama, at ap imam inis ombok ako en hemerinipu dugwit, 28 “Ap andi inis vaga mamuliraup moga, yiluk, mbet yukhurugu ninigik, hit wene mamuleregep vaga o Yerusalem ovok hulit lagao andi, ap watugwa andi nit nenovaga dogopwak yiluk, yugeregek lendagwi yi?”
29 Yugirigya lagagimu, at Peterus inim, it lakbogogi nin ako inim, iren wene onggo yugurugu dugwit, “Nasini. Ap akwa en yuknirugwi andi, nit hulup dek o. Ala en yuknirigya halok adigat hulup o. 30 Hit Yesus yo vaga lobalogo watugup ako, nenombawi Enasin Ala en hambisagwima en, iluk erogo mondok okbagagi o. 31 Mondok okbagya lagagirik, nit Nenowa inis ombok, nit nenagap wendarisiga menda ako, At Ala inggis amotkan dogopwak yiluk siyabagagi. Nit ap akwa Iserali menda weyak ogasagwi ako, nenendawi wenggebaluk weyak ako mbo bagu dogomundik, Yesus ambetaga lagu niniselok, nenomaluk dek erogo bininaupwak yiluk siyabagagi o. 32 Ala en yuknirigya nit des erogo ogagu niniselok, Averiniki wokneragagi. At Averiniki ako ninim dugwit, nit wene yi ovok erogo vagalogo yukherelagwi o,” yiluk, yugeragagwa.
33 Wene andi hunggu lagagwarik, enendawi weyak en enaninis ane yugu dugwit, ‘Mondok inurusogon,’ umbutugwa. 34 Umbutugwa ovara, ap Parisi menda ambi Musa wene mamuleraliga menda, ap akwa ovok en agayuk wutu lagagwa, inis Nggamaliyel. Aren it ap wene amburup mbalisagwi menda inivaga mondok iri lagagirik, yugirigya dugwit, “It sidok dukluk nunggu warupwak yiluk, wulupwak.” 35 Yugirigya lagagimu, Peterus Yohanes wunggu-sigik, it wene amburup mbalisagwi menda ako yugirigya dugwit, “Hit ap Iserali menda yi, wene ambi yukherayogon o. Ap yi, okbisaup ako henendawi des erogo wenggenggu dogones.
36 O endak en ap Teudas ako mendek iri lagagirik, An iya atma, vok yuknirupwak, imbitya dugwit, yagan wagya lagagimu, ap eneyave empat ratus at ane waguluk musek lagagwa ovara, at ako watwis, eke, at musek lagagwa ako sak okbugwis, ogagu lagagwama, ane ako dek agagi.
37 Hivis, ap akwa ovok ininis dirup warupwak yiluk ogagusim, ap Nggalileya menda ambi inis Yudas, wagya lagagirik, ap nin at ane hulupwak yiluk nomalinipigi menda, watu lagagwama, at ane wogogwa ako hoda sak yagan lagagwa.
38 Anderogo atma, ap yogak mendek yagao yi, hetbisavovok yiluk, yukheraliga o. Enendawi hologo ogarit nagwis ako andi, we un ap akwa enendawi ombasagwi menda ogasagwi halok andi, mondok dek arisogon o. 39 Eke, Ala ombasiga menda ogasagwi halok andi, it enane sagalup meyan atma, Ala en, An ninim ogorek dugwit ogasagwi, hinimbitya hao en, hekbisenes o, yiluk, yukheraliga o,” yugeragagi.
40 Yugirigya lagagimu, it wene amburup mbalisagwi menda en, “Avyarat yagas,” yiluk, it lakbogogi ako, yanggup yugeragagwa wagu lagagwama, yugurugu dugwit, “Yesus inis ap akwa yugeregek laup mondok moga o,” yiluk, yo labirok initu lagagwarik, wibogogwa.
41 Wene amburup mbalisagwima akoma en wibugu lagagwama, lagu dugwit, “Nit at inis yagan nagwis vaga nenanggadi warogo bininggao andi, sek aro,” yiluk, enendawi adenggen wisane ombarit lagagwa. 42 Lagu lagagwarik, Ala awi valekma en, umwa en, ovok erogo ndugerek-ndagarek wene mamulirugwi, “Nenowa Inis Ombok Ala en denogo bagagi Keretus ako andi, Yesus aro,” yiluk, sek wene ako yugurugwi, ogarit nagu lagagwa.