11
Peterus en Ala aburi o Yerusalem yugeragagi wene
It lakbogogi inim, enaswei o Yudeya andoma menda inim, iren ap weram Yakuri dek menda ogo Ala wene welagwi enaruk hunggugwarikmu, at Peterus o Yerusalem inggya lagagimu, it enagamut mbalek menda nin en at Peterus enane weyak yugugu dugwit, “Hat nggarogo yiluk it enagamut mbalek dek menda enamwa isa nunggwigya lagindik, hinim dambulik erom nenggen?” yiluk, yugogogwa.
Enane weyak yugugu lagagwama, at Peterus ako en wene eyave adem oklagagi ako ovok des erogo mbilinogo yugirigya dugwit, “Dek o, nasini. An o kota Yope akoma samban ogagya lagima, nogo heda nabi vaga higya dugwit, yum obak atok venak-venak vakbaluk mbogot-vaga en nadema wombaba wagya nil higi. Nil higya lagirik, swa-bagas inim, ndimbu-nggusa inim, mindom-mbolom inim, ovok erogo yidik higi. Higya lagima, ane yuknugu dugwit, ‘Peterus wai. Mondok iri dogomindik, yi ambi warogo namin,’ yuknugu naruk hunggis.”
“Yuknugu naruk hunggis ovara, ‘A, dek o, Nasin. Nelagwi dek menda inim, naup moga yugup hegek inim, an mondok naligadekma, naup nanggon o,’ yugugu lagima, mbogot-vaga en ane ambi inim yuknugu dugwit, ‘Dek o. At Ala en we ugun nunggu dogop bagagi hegek, haren “Naup moga” yubuk,’ yuknugu higi. 10 Abi henggam vaga higya lagirik, yum obak ako mbogot-vaga wolok inggya higi.”
11 “Wolok inggya higya lagirik, an umwa andoma werekma ap henggam o Kaisareya en an belalnetek lakbisa waga wasim ari wagao inigik, 12 Averiniki en an yuknugu dugwit, ‘Hendawi yunggup yegetek, ap andi hinim at elalo,’ yuknugu lagama, naswei eneyave 6 yi, ninim lagu lagurik, ap Korenelius amwa nunggwigyo. 13 Nunggugu lagyoma, at Korenelius ako en wene mbilinogo yuknirigya dugwit, ‘Malaikat ambi an namwa nonggagagi mendek werekma nil higya lagima, yuknugu dugwit, “Ap Simon inis ambi salek Peterus ako warupwak yiluk belalit o Yope lakbisin. Lakbisamima yugiri lagu iniselok, wagya dogomindik, 14 hat haburi hinim henagap wendarupwak yiluk, wene yukhera wasogon o,” ’ yiluk, malaikat en yugigas wene ako Korenelius en an yuknigas.”
15 “Yuknugu lagama, an it yugeragiluk ogagya neyagek, endak Averiniki nenovaga wombabinina wagagi hak, it ogo enovaga wombabisa waga. 16 Wombabisa wagya lagama, Nenasin Yesus en iri dugwit, ‘At Yohanes ima wombabugu lagagi ovara, hivis anen Averiniki henovaga wombabigiga wasogon,’ yagagi wene ako at, nendawi wenggelaga o. 17 Anderogo atma, nenendawi Nenasin Yesus Keretus ovaga vanggabaluk avyarat umbutu lagagupmu, Averiniki we un at wokneragagi hak, it weram Yakuri dek menda ako wogeragarikmu, Ala en ogarup imbitirikmu, an ogarubuk yup meyan atma, mbup yigi o,” yiluk, Peterus en enagamut mbalek menda yugeragagi.
18 Yugirigya ako enaruk hobaluk, it ogo enane dek mbup yagagwa. Mbup yugu lagagwarik, “Andi halok, Ala en it weram Yakuri dek menda ako ogo, it weyak ogwasagwi menda enendawi wenggelogo mbo baluk Yesus ambetaga lagu-selok, mondok iniluk dogop hologo bogogi higyo o,” yiluk, Ala siyabagagwa.
Ala aburi o Andiyokiya ogagu lagagwa wene
19 At Sepanus helep vaga watu lagagwarik, it nin inurusogon yiluk anggin-mbanggin ogonivit lagu lagagwama, enugut en hoda sak yagan wunggu lagagwarik, o adumu andoma yanonggegek yagan lagu dugwit, o Venisiya inim, Sipurus inim, Andiyokiya inim, it Yakuri menda adigat wene enaruk hulupwak yiluk, yugeregek nagu lagagwa ovara, 20 it nin o Sipurus menda inim, o Kirene menda inim, o Andiyokiya nunggugu lagagwarik, it ap akwa Yunani menda* It ap Yunani menda andi ap Yakuri menda dek, it weram menda. ako inim enaruk hulupwak yiluk, Nenasin Yesus sek wene ako yugurugu lagagwa. 21 Nenasin Ala anye okbugu hegek yugurugu lagagwama, ap akwa wisane enendawi hobaluk, avyarat umbutu lagagwarik, Nenasin Yesus ane wugu lagagwa.
22 It Ala aburi o Yerusalem homago ako en wene it Yunani menda o Andiyokiya avyarat umbutu lagagwa ako enaruk hunggu lagagwarik, at Mbarenabas o Andiyokiya lakbagagwa. 23-24 At Mbarenabas ako endawi sek, Yesus ovaga vanggabaluk mondok avyarat imbitigi vaga Averiniki endawima des yagagi atma lakbagagwa. Lakbagagwa lagya lagagirik, At Ala enabwa en okbugu ako il higya lagagirik, endawi adenggen wisane akluk, “Hit henendawi mondok wadok dek dugwit, Nenowa inis ombok Yesus ovaga vanggabaluk dogones o,” yiluk, enendawi aik wakbugu lagagi. Enendawi aik wakbugwiam, ambi labok nonggegek adigat ogagu dugwit, Ala aburi wisane agagwa.
25 Eke, hivis, at Mbarenabas ako en Saulus belaligiluk o Tarusus lagya lagagirik, 26 havedogo o Andiyokiya wolok wagagi. Wolok wagya lagagirik, it mberen tahun ambiat ogagu dugwit, Ala aburi inim homagwi, ap akwa wisane wene mamulirugwi, ogagagwa. It Yesus ane welagwi menda ako, ‘Avakwa Kerisen menda’ yagalagwi ako andi, endak o Andiyokiya enat yugu lagagwa.
27 Andoma mamulirugu-sigik, it navi Ala en yugirigya hegek yugerelagwi menda nin o Yerusalem en o Andiyokiya unggugwa. 28 It unggugwa ako ap ambi inis Agabus mendek iri lagagirik, yugirigya dugwit, “It ap yi awi ndi awi o Oroma avema agarwik menda ovok erogo erom uvup wisane arisogon o,” yiluk, Averiniki en endawi hologo yugugu hegek, yugeragagi. (Andi arisogon yugeragagi ako andi, at Kaisar Kolaudiyus inis ombok dugwit wene denggalogo yugirigya hegek, atma agagi.) 29 Yugeragagi ako erom uvup agya lagagimu, it Yesus ane wogogwa menda o Andiyokiya ako en enendawi hologo bugugu dugwit, “Nit nenadik ninangge agarik bikegek, wonggabaluk, nenaswei Ala aburi o Yudeya agarwik ako enake lakbisasogon o,” 30 yiluk, wonggalogo baluk, Mbarenabas Saulus inim lakbugu lagagwama, iren wolok, Ala aburi enasini o Yerusalem ako wogora lagagwa.

*11:20: It ap Yunani menda andi ap Yakuri menda dek, it weram menda.