12
Anggin-mbanggin erogo enarit lagagwa wene
Wogora wagu lagagwarik akoma werekma, ap inis ombok o Yudeya vagago welagagi Herodes ako en it Ala aburi nin edup-mbedup erogo bisagiluk vaginivit lagu dugwit, “At Yohanes owa Yakubus ako, yaga vaga wares,” yiluk, yugeragagi ako vaga watu lagagwama, hombagagi. Yakubus watugwa andi vaga it Yakuri enendawi adenggen agya inugu lagagirik, at Peterus ogo, heda marigiluk lakbegegi. (It Erom Roti Virisigadek Menda ako isogo ogagu-sigik ogagagi.)* Isogo Pasikainim, Isogo Erom Roti Virisigadek Menda ako inim, saut Maret a, April a, minggu ambiat vaga ogagu lagagwa. Ndugwis endak andi Isogo Pasika, eke ndugwis nin andi Isogo Erom Roti Virisigadek menda ogagu lagagwa. Isogo Pasika ogagu dugwit, wam ndomba eyak warogo nunggu lagagwa, eke Isogo Erom Roti Virisigadek menda ako ogagu dugwit erom roti ragi dek ogarek nunggu lagagwa. It ogagagwa andi, it enombawi o muk Ala en o Mesir en visilogo wogenombolok wulu wagagi ako inilup dogoguluk adenggen ogagu lagagwa. Keluaran 12:17-20 yokanes. Eke it nin en, inis Isogo Pasika yugu dugwit, adem isogo mberen yi yugu lagagwa. (Wakhegek ambi ayat 4 yokanes.) Lakbisa lagya lagagirik, heda marogo lembaga mabaluk, isogo ombok Pasika nelok, selekma avakwa inivaga owak dilup imbitya dugwit, it ap enayegen werek menda 4 homago eneyave 4 denek adigat aruwam dogopwak yiluk bogogi.
At Peterus ako lembaga akoma aruwam inigik ovara, it Ala aburi en enendawi hora yiluk, at ake samban adigat ogagu lagagwa.
Peterus lembaga en wulu wagagi wene
At Herodes en hutun owak diluguluk at Peterus o hup mbusi heda vaga inggis venak-venak mago nogo yugu hegek, it ap enayegen werek menda eneyave mberen venak-venak inigik, it nin sup mbanggut vaga aruwam werekma, Ala yonggo lakbisa wandiga menda malaikat ambi, it kamar ilim akoma werekma, yukdekma mondok yi nunggwigya lagagirik, abya yevedogo bagya lagagirik, ombandu vaga inggis yogovot-yogovot ogagya dugwit, “Peterus wai. Hodorogo mondok iru,” yiluk, ao yugugu hegek, inggis mbusi heda vaga mago ako endagen visilogo wombagagi.
Visilogo wambigya lagagimu, malaikat ako en at yugugu dugwit, “Hayum yikidgya, haropato yikhidigya, ogaru,” yugugu lagagimu, yikedagagi. Yikhidigya lagagimu, “Sogwes yum weram yikhidigya dogomindik, ninim lasogon yiluk oma,” yugogogi.
Yugugu lagagimu, wunggu lagagirik, it mberen lagagwa. At malaikat ako en avyarat okbagya hegek, Peterus endawi en, “Un nabi haliga ai?” embetek it mberen lagagwa. 10 Ilim-weram suwam watu-sigik wulu wagu lagagwarik, o kota nunggwisagwima sogop mbusi vaga larik ako andenam ari lagusigik, endagen hutlagya lagagimu, it ako wunggu lagagwarik, sup atokma ari lagu lagagwarik, at malaikat ako andenam en hekbaluk winggigi.
11 Wunggu lagagimu, at Peterus ako endawi anggat agya lagagirik, “Wi! yiluk, “It Yakuri menda inim, Herodes ako inim, okbanup embetao ako ovok erogo ao ogagetek inigik, At Ala yonggo lakbisa wandiga menda malaikat ambi lakba wagya lagarik, nagap wendatnetas avyarat higi o,” yiluk, imbitigi.
12 Imbitya lagagirik, at Yohanes inis ambi salek Marakus ako, isa Maria amwa ap akwa wisane homakbaluk, samban ogagusim enadema lagagi. 13 Enadema lagya lagagirik, sogop weram vikit larik ako inggi-vaga suvupuk ogagya lagagimu, hwavyak enayeloman inis Orode en, “Sa wagya lagarik, ogasiga?” yiluk, bika winggigi. 14 Bika wunggu lagagirik, “Peterus ane iri higi,” yiluk, endawi adenggen en sogop huthegetek, “Peterus ako wasim agarik o,” yiluk, yugera nonggagagi.
15 Yugera nunggwigya lagagimu, it ako en, “Hwavyak yi nenek hovaga danggup yagarik yagaliga?” yiluk, yugugu lagagwama, at hwavyak ako en, “Dek o. Avyarat waga higi!” yiluk, ane avuput vaga yugirigya lagagimu, “Andi halok, malaikat ambi at aruwam dogopwak yiluk lakba waga hegen a?”
16 Yugusigik, at Peterus ako suvupuk hunik adigat ogagya lagagimu, sogop huthugu lagagwama, at eyave at halok, “Wi!” yiluk, vok yagagwa. 17 Vok yugu lagagwama, at ako inggis lap-lap iri dugwit, “Mbauk dogones,” yugirigya lagagirik, Asin Ala en lembaga akoma en wolok wulu waga ako mbilinogo yugeragagi. Yugurigya lagagirik, “At Yakubus Yakubus ako Ala aburi o Yerusalem vagago welagagi. At Yesus aot ambetaga menda. inim, nenaswei nin inim, wene andi yugeregek elales,” yugirigya lagagirik, hekbisiluk, o adikmu lagagi.
18 Hutun o yanggo iri lagagimu, it ap yegen werek menda ako en, “Peterus nggarogonggan winggas?” yiluk, nane-hane yugu dugwit belalit nagu lagagwa. 19 At Herodes en, “Des erogo belalit elales,” yugirigya lagagimu, belalit lagagwa menda, dek halok, we un wagu lagagwama, “Hit nano ogagu hinigik, winggas?” yiluk, yugirigya lagagirik ap en it aruwam welagagwa ako inurupwak yiluk yugeragagi.
At Herodes hombagagi wene
Andi okbaluk at Herodes o Yudeya en o Kaisareya lagya lagagirik, andoma welagagi.
20 Andoma dugwit, it ap akwa o Tirus menda inim, Sidon menda inim, mbet irigya dugwit, inim ogorek welagagwa. Welagagwa ovara, it ako enendawi ambiat agu lagagwarik, Herodes inim dambuluguluk, homari wagu lagagwarik, at Herodes yugiri nungguguluk, ap ambi Herodes eyavup ogasiga menda endawi hunik inis Belatus ako yugogogwa. Yugugu dugwit, “Nit erom nelagwi ako andi, Herodes andok agarikmu, ogorek dogop andi weyak atma, ninim dambuluguluk wagyoma, yuguru,” yiluk, yugugu lagagwama, “Eo! Yugirisogon o,” yugeragagi.
21 “Wene andi o yi vaga ogarusogon o,” yiluk, iri lagagirik, o andi vaga at Herodes ako yum ap ininis ombok yikedelagwi menda yikhidigya lagagirik, wene amburup mbalisigama akoma hora inggya lagagirik, avakwa andoma wene yugeragagi. 22 Yugurigya lagagimu, it ap akwa ako en, “Wi! Yi ap en yagaliga dek. Madis ane vaga yagaliga,” yiluk, enane naik-naik yugu dugwit siyabagagwa. 23 Siyabagu lagagwama, aren Ala siyabagetek, ‘An iya neyalok, yagao’ yiluk, siyabatiga lagagimu, Ala yonggo lakbisa wandiga menda malaikat ambi mbikit wagya lagagirik, warogo bagagi. Warogo bagya lagagimu, wanggo en endawi libinggu-sigik, hombagagi.
24 Nenasin Ala wene Yesus avok ako ombok at mbigalit lagya hegek, it ap akwa wisane avyarat umbutu dugwit, wugu lagagwa.
25 Eke, at Mbarenabas Saulus it mberen o Yerusalem ogaruguluk lakbogogwa ako, mondok at ogagu lagagwarik, at Yohanes inis ambi salek Marakus ako wolok eneyami vaga o Andiyokiya lagagwa.

*12:3: Isogo Pasikainim, Isogo Erom Roti Virisigadek Menda ako inim, saut Maret a, April a, minggu ambiat vaga ogagu lagagwa. Ndugwis endak andi Isogo Pasika, eke ndugwis nin andi Isogo Erom Roti Virisigadek menda ogagu lagagwa. Isogo Pasika ogagu dugwit, wam ndomba eyak warogo nunggu lagagwa, eke Isogo Erom Roti Virisigadek menda ako ogagu dugwit erom roti ragi dek ogarek nunggu lagagwa. It ogagagwa andi, it enombawi o muk Ala en o Mesir en visilogo wogenombolok wulu wagagi ako inilup dogoguluk adenggen ogagu lagagwa. Keluaran 12:17-20 yokanes. Eke it nin en, inis Isogo Pasika yugu dugwit, adem isogo mberen yi yugu lagagwa. (Wakhegek ambi ayat 4 yokanes.)

12:17: Yakubus ako Ala aburi o Yerusalem vagago welagagi. At Yesus aot ambetaga menda.