13
Mbarenabas Saulus it mberen lakbogogwa wene
O Andiyokiya andoma it Ala aburi homagu lagagwa enanggelekma it nin en navi-navi Ala en yugirigya hegek yugurugwi, nin en wene mamulirugwi, ogagu lagagwa ininis andi, Mbarenabas inim; Simion inis ambi salek 'Mudis' inim; ap awi Kirene menda Lukiyus inim; ap ambi ap inis ombok Herodes ako inim dugwit sawe agagi inis Manahem inim; Saulus inim; it ako enat ogagu lagagwa. It ako erom nenggetek dugwit Nenasin Ala siyabagusigik,* Ap Yakuri menda erom nenggetek ogagu lagagwa ako adem andi yi o: It Ala siyabagwis, Ala en yonggat ninisaupwak en yiluk nggino yugugwis; “Ai nenomaluk yi o,” yiluk, Ala yugugwis; ap ambi hambigya halok, ayup yagwis; enendawima ilim en dibaluk, Ai, yiluk, Ala wene mamulhedugwi, samban ogagwi; ogagu dugwit erom nenggetek wulugu lagagwa. at Averiniki en yugirigya dugwit, “Mbarenabas Saulus it mberen an neyavup ogagu dogop hologo bogogis ako, ogagu dogopwak yiluk denogo mondok okbisines o,” yiluk, yugeragagi.
Yugirigya lagagimu, it ovok erogo erom nenggetek dugwit, inunggul ininggis vakbisiluk, samban okbugu lagagwarik, lakbogogwa.
O Sipurus lagagwa wene
It Mbarenabas Saulus it mberen Averiniki en lakbugu lagagimu, o Seleukiya wambugu lagagwarik, andoma en, mburis ombok vaga o is enggema Sipurus andoma lagagwa.

Horace Knowles revised by Louise Bass © The British & Foreign Bible Society, 1994.
Mburis ombok havut en wolok landiga menda
Lagu lagagwarik, o kota Salamis nonggagagwa. Andoma dugwit, it Yakuri samban ogasagwima adigat Ala wene yugeregek nagu lagagwa. Yugeregek nagusim, at Yohanes Marakus ako inim yonggarinigik lagya lagagi.
O is enggema akoma en ambima nonggegek ogarit o Papos nonggagagwa. Nunggugu lagagwarik, ap Yakuri menda ambi inis Mbareyesus madis inis vaga ogagya dugwit, ‘An navi Ala wene yagaliga menda’ yiluk, ane huluk molalit landiga ako inim avuk agagwa. At aswe andi ap endawi anggat menda inis Seregiyus Paulus, at o is enggema andoma Gubenur welagagi. At ako en Mbarenabas Saulus it mberen Ala wene yuknerapwak yiluk enayonggo bagagi. Enayonggo bagagi ovara, at madis inis vaga ogasiga ako, inis it Yunani enane vaga Elimas, eke, nit nenane vaga ‘Madis Inis vaga Ogasiga’ yagalagwi ako en, Mbarenabas Saulus inim ogorek dugwit, Ala wene avyarat ombarugwi en yiluk, ap Gubenur ako wene adik menda endawima mabagiluk yugigik adigat ogagagi.
Ap Elimas ako en wene adik menda ap Gubernur endawima yugigik adigat ogagya lagagimu, at Saulus inis ambi salek Paulus ako Averiniki endawima des iri lagagimu, ap Elimas ako il vurek dugwit, 10 “Ee! Hat sile abut yi, hane huluk wisane erogo yugeregek naliga, eke sek ogarup hanggon dugwit weyak ogarup adigat ombasiga andi, hat aro. Hat Ala arup mot ova mbirik ogasiga ako mera hudi mbup yimi? 11 Yogak hat hil dogop! At Nenasin Ala en anggin hovaga bagasogon! Hil mbuk akluk, o awiya hil hegetek heyagek, ndugwis maren hudi dogogun o,” yiluk, ao yugugu hegek, il agut agya lagagirik, hwis agagi. Il hwis agya lagagimu, “An ninggis vakbanupwak o,” yiluk, inggirenden ogagagi.
12 Enowa Gubernur ako en ap il mbuk agagi higya lagagirik, Enasin Yesus wene mamulirugwi andi “Wi” yiluk vok iri dugwit, Yesus Ala abut denek menda avyarat imbitigi.
O Pisidiya, Andiyokiya lagagwa wene
13 At Paulus aswei inim o Papos hekbaluk, mburi-vaga nunggugu lagagwarik, inamut ombok laut yanggadek vaga o Pambiliya wunggu lagagwarik, o kota Peraga andoma lagagwa. Andoma inigik, at Yohanes Marakus ako it hekbisiluk, o Yerusalem eyami vaga lagagi. 14 O kota Peraga andoma en lagagwa, lagagwa, o Pisidiya Andiyokiya O inis Andiyokiya mberen werek. Ambi o Siriya (Lakbogogi Wene 11, 13:1-3) ambi o Pisidiya. Aguramolok mbuku Lakbogogi Wene yi atokma andoma yokhanes. lagu lagagwarik, it Yakuri samban ogasagwi vaga it samban ogasagwima nunggugu lagagwarik hora yagagwa. 15 Hora yiluk werekma, it samban ogasagwima vagago agarwik menda ako en Ala wene yugup Musa en dirup watigi wene Ala wene yugup Musa en dirup watigi weneandi Indonesia enane vaga ‘Lima Kitab Taurat’ yagalagwi. inim, navi-navi wene dirup warek inim, bikegek yugurugu lagagwarik, “Nit nenendawi aik wakbininaup wene ambi werek halok yuknerapwak yiluk, nenaswei andi, hemerisenes o,” yiluk, yagagwa. 16 Yagagwa ako hemerinigu lagagwama, at Paulus ako mondok iri lagagirik, inggis lap-lap ogagya dugwit “Mbauk dogones,” yugeragagi.
Yugirigya lagagirik, “Hit ap Iserali menda inim, hit Yakuri dek menda ovara Ala henalon ombasagwi andi inim, henaruk holek dogwes o, naswei. 17 Nit Iserali menda Nenasin Ala en nenombawi miginipu lagagirik, o Mesir andoma huru hak inigik, ininis unggul ombok arupwak yiluk, enaruwam welagagirik, Ala en anye ombok vaga o andoma en wogonombolok wulu wagagi. 18 O harumu ap akwa dekma akoma 40 tahun ogagu dugwit, enandogon weyak ogarit lagu-sigik ovara, Ala endawi seve yiluk welagagi. 19 Eke, it ap akwa o Kanaan menda ininis unggul 7 ako dek erogo bisiluk, enavoloma at aburi nenombawi ako andok dogopwak yiluk mavorangge hak it enawen mbalogo bogogi. 20 Yakup aburi o Mesir lagagwa hudi en, Ala en wogenombolok wulu wagya hegek o Kanaan nonggagagwa hudi andi, ara-dek a 450 tahun ogagagwa.
Ogagu lagagwama, vivis, yi wene ndi wene yugurugu dogopwak yiluk, wene ambi agya halok enowak dilisagwi menda ambi avoloma, ambi mondok okbagek, ogarit lagu dugwit hivis atok vaga Ala en yugugu hegek yugirigya lagagi navi Samuel ako at yi wene ndi wene yugirigya dogopwak yiluk, mendok okbagagi. 21 Mendok okbagya lagagimu, vivis, it ap akwa en, 'Nit at avema dogop nenowa inis ombok ambi mondok okbininin o,' yiluk, yugugu lagagwama, At Ala en Kis abut Saul inis unggul Mbenyamin menda ako, mondok okbagya lagagimu, wene denggalogo yugirigya hegek, 40 tahun at ogagagi. 22 Eke, at Saul ako hekbaluk, avoloma, ‘At Isai abut Daut ako an nendawi ombasiga ndatak, wane-wane ombasiga menda atma, an nendawi ombasiga adigat ogagya dogosogon higi o,’ yiluk, enowa inis ombok Daut at mendok okbagagi. 23 Ala en avyarat nggatuk erogo yagagi wane-wane Daut ombawi wigalek ambi vaga en ap akwa Iserali enagap wendarisiga menda, At Yesus at endaklagagi.
24 At Yesus ako ao warigiluk ogagya hegek, at Yohanes en it Iserali menda ovok erogo yugirigya dugwit, ‘Hit henomaluk andi, henendawi wenggebaluk mbo bagu hiniselok, ima wombabigigayogon o,’ yiluk, yugirigya lagagi. 25 Yugirigya lagagirik, vivis, at ogagya lagagi ako mondok atok mbup yup agya hegek, at Yohanes en iri dugwit, ‘An sa, nombasagwi o? At warup sokhelagwi ako, an dek o. Andi an dek ovara, at an nambetaga warisogon ako, wagya halok, at ap ombok atma, anen arepato nggolalogo baup meyan,’ yugirigya lagagi o,” Paulus en yugeragagi.
26 Yugirigya lagagirik, “Naswei. Hit Averaham ombawi inim, hit Yakuri dek ovara Ala henalon ombasagwi menda ogo inim, hit ninim nenagap wendarupwak yiluk, nenake wene yi at lakba wagagi o! 27 Anderogo at ovara, it ap akwa Yerusalem menda enasini ap ombok-ombok inim ako en, 'At Yesus andi, nenagap wendarisiga menda aro,' yiluk, yedok hegetek ovara, ndugurek-ndagarek it Yakuri samban ogasagwi vaga, it ap navi-navi wene dirup warek bikegek yagalagwi ako, at warup hobaluk, warogo bagagwa vaga, wene andi atma at agagi. 28 'At ngga ogaga vaga waruk?' yiluk, adem belanggugwa menda, adem dek at hegek ovara, waruguluk, at Pilatus yugogogwa. 29 Eke, 'Anderogo okbasogon o,' yiluk, yugu lagagwa dirup watugwa ako wane-wane okbagu lagagwama, yo winik vaga lobalogo bagagwa ako visilogo wombaba wagu lagagwarik, hambuguselok wimu mabiselagwima akoma mabagagwa. 30 Wimu mabagagwa ovara, Ala en hambuluk lendagwima en iluk erogo mendok okbagagi. 31 At ao watitek hegek, at inim Nggalileya en Yerusalem lagagwa ako, at mendok okbagya lagagimu, eyave inil neyapwak yiluk inugirigya dugwit, ndugwis wisane welagagi. Eke, it inil hagagwa ako en yogak nit ap akwa Iserali menda vagalogo yukneregek lendagwi o.
32-33 Ala en nit nenombawi avyarat nggatuk erogo yugeragagi ako, Yesus hambuluk lendagwima en iluk erogo mendok okbagagi ako vaga, it enombawi nit nenake atma des iri lagagimu, sek wene yi at yukheralagwi. Anderogo atma, At Ala en iri dugwit,
O yogak hat An nabut agya,
Eke, An hat Hasin agya,
Ogagyo o,
yiluk, Mbuku Ndawi Wene§ Mbuku Ndawi Wene 2:2 pasal 2 vaga dirup watigi.
34 Ala en ‘At hambuluk lendagwima en iluk erogo mondok okbagya neyalok, hivis vidis arisogon dek o,’ yiluk, iluk erogo mendok okbagagi ako andi, At Ala en iri dugwit,
An sek okbayogon o, yiluk,
Wene eve adik denek mondok avyarat ombarup menda Daut yugogogis ako, hit at okbigigayogon o,** Yesaya 55:3. Eke 1 Tawarikh 17:7-14 yokanes. Ala en Daut yugugu dugwit, “Hat vaga wigalek menda ambi, adigat, mondok-mondok yerogo ogarup, nderogo ogarup, yugirigya dogopwak yiluk, Anen mondok okbayogon o,” yiluk, yugogogi.
yiluk, yagagi. 35 Eke, Daut en ambi inim iri dugwit,
Habut Endawi Sek Adigat Denek ako,
Eyave hambuluk, vidis agya hawen, hekbayogon dek o,†† Mbuku Ndawi Wene 16:10
yiluk, yagagi ako dirup warek agarik.
36 Ala en at Daut ogagya dogopwak yiluk vulogo bagagi ako, wane-wane at ogagya lagagirik, hombagagi. Hambigya lagagimu, ombawi hombagagwa inim saba lagagwa vidis agagi ovara, 37 At Ala en iluk erogo mendok okbagagi ako andi, vidis agetek. 38 Vidis agetek, iluk at werekma, hit weyak ogasagwi andi, At Yesus vaga Ala en dek erogo bigigaup hinilup arovovok yiluk, yukheraliga o, naswei.
39 Ala wene yugup Musa en dirup watigi ako vaga nenendawi mot okbininaliga dek. Ata, Yesus ovaga vanggabaluk avyarat ombasagwi vaga andi, Ala en nenendawi mot okbininaliga, yiluk, yukheraliga. 40-41 Anderogo atma, Ala en yugirigya hegek yugurugu lagagwa navi-navi ako en yugu dugwit,
Hit Ala weyak-edok erogo belagwi yi,
Hit agipik yi hudi vaga an ambi okbigigaup ako,
Hit yukheraup ovara, avyarat ombarusogon dek menda ogarisogon atma,
Hit vok yugu dugwit, mondok dek at arusogon o,
yiluk, yugeragagwa ako, hit anderogo at okbugugu hao en, henendawi suwam watu dogones o,” yiluk, at Paulus ako en yugeragagi.
42 Yugirigya lagagimu, Paulus Mbarenabas it mberen it Yakuri samban ogasagwima akoma wunggu-sigik, it ap akwa en, “Wene yukneregep ako, nin hivis samban vaga yukneravovok,” yiluk, yugurugu lagagwama, wunggugwa. 43 It ap akwa samban okbaluk wunggu lagagwarik, it Yakuri menda inim, it weram Yakuri dek menda Ala enalon umbutu dugwit Yakuri wene wugu lagagwa inim, wisane erogo Paulus Mbarenabas inim lagu dugwit, “Ala henabwa en Yesus vaga henomaluk dek okbigigiluk henagap wendarisiga ako, henendawi dibaluk, ogarit lagu dogones,” yiluk, wene mamulirugwi, enendawi aik wakbugwis, ogagagwa.
44 Hivis samban ogasagwi vaga o kota andoma ap akwa ovok erogo Nenasin Yesus wene huluguluk, homagagwa. 45 Homagwi ako vaga it Yakuri menda inil inigu lagagwarik, “A! Nit nenane hulup ova hera, it enane adigat hulup, nenanggon!” yiluk, enaninis en at Paulus ane iris ako saganggu dugwit, wiyiknom-weyaknom yagagwa.
46 Wiyiknom-weyaknom yugu-sigik, it Paulus Mbarenabas enalon dek yugurugu dugwit, “Ala wene hit Yakuri menda henendak yukheraup ovara, ‘Nit niniluk dogop wene andi, waup ndak dek o, yiluk, nenanggon,’ yegep atma, hit hekbigiluk, it weram Yakuri dek menda ako at yugeregek nagu dogosogon. 47 Nenasin Ala en iri dugwit,
‘Ap akwa enagap wendarogo bisaup wene hologo bogogis ako,
It ap akwa ininis unggul adik-adik o atok-atokma andoma
enanggelekma awiya erogo bugu dogonyok yiluk,
anenen denogo bagagigis o,’‡‡ Yesaya 49:6
yiluk, yagagi ako, yogak yukneraliga atma, it weram Yakuri dek menda yugeregek lendagwi o,” yiluk, yugeragagi.
48 Yugeragagi ako, it weram Yakuri dek menda ako en enaruk hobaluk, enendawi adenggen wisane umbutu dugwit, “Nenasin Ala wene yi andi, iya!” yiluk, siyabagagwa. Eke, it ap akwa iniluk mondok-mondok dogop denogo bogogi ako en wene andi vaga enendawi vanggabaluk Yesus ako avyarat umbutugwa.
49 Nenasin wene ako, o andoma ovok at wigak yagagi ovara, 50 Paulus Mbarenabas it mberen anggin-mbanggin okbisapwak yiluk, it Yakuri menda ako en akwa ininis werek menda Ala enalon umbutu lagagwa inim, it o kota andoma menda enasini ap ombok-ombok inim, enendawima mali wagu lagagwama, o andoma en haryogo wibogogwa. 51 Haryogo wibugu lagagwama, it ako en, “Hirenen” yiluk, inisok vaga mupwak hak horogo mbo bisiluk, o Ikoniyum lagagwa. 52 Lagu lagagwama, it o Andiyokiya andoma Yesus ane wogogwa ako, Averiniki enendawima des yi nunggwigya lagagimu, enendawi adenggen wisane agagwa.

*13:2: Ap Yakuri menda erom nenggetek ogagu lagagwa ako adem andi yi o: It Ala siyabagwis, Ala en yonggat ninisaupwak en yiluk nggino yugugwis; “Ai nenomaluk yi o,” yiluk, Ala yugugwis; ap ambi hambigya halok, ayup yagwis; enendawima ilim en dibaluk, Ai, yiluk, Ala wene mamulhedugwi, samban ogagwi; ogagu dugwit erom nenggetek wulugu lagagwa.

13:14: O inis Andiyokiya mberen werek. Ambi o Siriya (Lakbogogi Wene 11, 13:1-3) ambi o Pisidiya. Aguramolok mbuku Lakbogogi Wene yi atokma andoma yokhanes.

13:15: Ala wene yugup Musa en dirup watigi weneandi Indonesia enane vaga ‘Lima Kitab Taurat’ yagalagwi.

§13:32-33: Mbuku Ndawi Wene 2:2

**13:34: Yesaya 55:3. Eke 1 Tawarikh 17:7-14 yokanes. Ala en Daut yugugu dugwit, “Hat vaga wigalek menda ambi, adigat, mondok-mondok yerogo ogarup, nderogo ogarup, yugirigya dogopwak yiluk, Anen mondok okbayogon o,” yiluk, yugogogi.

††13:35: Mbuku Ndawi Wene 16:10

‡‡13:47: Yesaya 49:6