14
O Ikoniyum dugwit, ogagu lagagwa wene
O Ikoniyum andoma o Andiyokiya ogagagwa ako wane-wane ogagagwa. Paulus, Mbarenabas ogo, it Yakuri samban ogasagwima nunggugu lagagwarik, wene eve des erogo yugeragagwa vaga it Yakuri menda inim, Yunani menda inim, wisane enendawi Yesus Ala abut denek menda ako avyarat umbutugwa. Avyarat umbutu lagagwama, it Yakuri nin 'Yesus andi Ala abut dek atma, nenanggon,' umbutugwa ako en it weram Yakuri dek menda ako enaninis okbugu dogomundik, Yesus aburi inim ogot larupwak yiluk enendawima mali lagu lagagwama, at Paulus Mbarenabas it mberen andoma ipi erogo dugwit, enalon dek Nenasin Yesus avok vagalogo yugurugu lagagwa. Eke, vagalogo yugurugu dugwit, Ala enabwa en okbisaliga wene avyarat ombarupwak yiluk, Paulus Mbarenabas it mberen Ala anye wogoragagi vaga, enelup arup enalon werek menda ogagwi, nggarogo ogarubuk menda ogagwi, ogagu lagagwa. It o kota andoma menda ako ogot lagu dugwit, it nin Yakuri enane wugwi, eke, it nin lakbogogi ako enane wugwi, ogagagwa.
Ogagu dugwit, it weram Yakuri dek menda ako inim, it ap Yakuri menda inim, it enasini ap ombok-ombok inim, enendawi ambiat okbaluk, Paulus Mbarenabas it mberen nadok-hadok erogo helep vaga inurusogon yiluk, hologo bagagwa. Hologo bagagwa ovara, it okbisaup hologo bagagwa wene ako Paulus Mbarenabas it mberen enaruk hobaluk, hoda o Likawoniya lagu lagagwarik, o kota Lisera inim, o kota Nderebe inim, o andoma avilis ambot yanonggegek lagu dugwit, sek wene andoma yugeregek nagu lagagwa.
O Lisera, Nderebe dugwit, ogagagwa wene
O Lisera andoma ap ambi isok weyak endaklagagirikmu, isok anye dek en sup mondok lagatek welagagi. Ap ako at Paulus wene yugirigya aruk hunggwiyam, Paulus en il vurek dugwit, “Ap yi Ala ova vanggabaluk avyarat imbitya dugwit sek okbanup ombasiga,” yedok higya lagagirik, 10 at yugugu dugwit, “Hisok ngges erogo mondok iru,” yiluk, ane ombok vaga yugugu lagagimu, at ako soklok erogo mondok iri lagagirik, sup lagagi.
11 At Paulus ogagagi ako, it ap akwa homagagwa ako inil hugu lagagwarik, it Likawoniya enane vaga, “Madis ap ova hak agu lagaruk, ninisa wambu wagao o,” yiluk, enamitmit yagagwa. 12 Enamitmit yugu lagagwarik, enomadis inis ako at Mbarenabas inis Seus sanggwis, eke, Paulus wene wisane yagaliga menda halok, inis Heremes sanggwis, ogagagwa.
13 Ogagu lagagwama, ap madis Seus moga awi valek o kota weram vikit vagago welagagi ako en, “Ap akwa ninim en it lakbogogi ako enanggom warogo wogorasogon o,” yiluk, sapi nggulok inim, mbungga mudi-mudu mendago inim, sup o kota nunggwisagwima andenam wolok wagagi. 14 “Wogoraguluk ogasagwi” ako it lakbogogi Mbarenabas Paulus it mberen enaruk hunggu lagagwarik, enasum yirik libilogo baluk, ap wisane homarek werekma vupuk nunggugu lagagwarik, enane ombok vaga yugurugu dugwit, 15 “Avyak wai. Nit eve ap at, hit ndatak atma, hit nggarogo yiluk yerogo ogasagwi? Hit yi ogagek ndi ogagek enam warogo ogwasagwi menda yi, mbo baluk, at mbogot inim, wen inim, inamut yanggadek inim, yi menda ndi menda ovok Ala iluk agarik ako en bagagi at awene wavovok yiluk, sek wene wolok yukhera wagyo hegek ovara, ogasagwi o.
16 O muk en, yogak yi hudi vaga yi ap akwa ndi ap akwa enendawi ombakluk ogarit lagu-sigik, Ala en hekbisaliga ovara, 17 at ako yedok havovok yiluk, okbigigaliga. Henabwa en sek okbugugu dugwit, mbogot-vaga en musu wokhirigya, yi menda ndi menda enggen yupwak yiluk, ogagya, erom wisane erogo wokhirigya, henendawi adenggen okbugugu, ogasiga o,” yiluk, 18 enane anderogo yugeragagwa ovara, hegek, enanggom warogo wogeraguluk ogagagwa menda, moga hunik adigat yugurugu lagagwama, hetbagagwa.
19 Yugu lagagwama, it ap Yakuri menda o Andiyokiya inim, o Ikoniyum inim, wagu lagagwarik, nit ninim aruguluk, ap akwa enendawima manggu lagagwama, Paulus helep vaga wakbagu lagagwarik, “Mondok hombagas,” yiluk, nggigilogo o kota weram vikit mbo ha wunggugwa. 20 Mbo ha wunggu lagagwama, it Yesus ane wogogwa ako en at eyave ilim hegek, walinbaluk welagagwama mondok iri lagagirik, o kota akoma nonggagagi. Nunggwigya lagagirik, nogo yiluk, hutun Mbarenabas im o Nderebe lagagwa.
Eneyami vaga o Andiyokiya lagagwa wene
21 Ap akwa o kota Nderebe andoma sek wene yugeragagwa vaga ap akwa wisane avyarat ombakluk Yesus ane wogogwa. Wugu lagagwama, eneyami vaga lagu dugwit, o Lisera nunggugwi, Ikoniyum nunggugwi, ogarit o Andiyokiya nonggagagwa. 22 O akoma yanonggegek lagu dugwit, “At Nenowa Inis Ombok Ala en denogo bagagi ako avema nunggup andi, anggin-mbanggin wisane nenovaga ari wagya hegek nunggusogon,” yiluk, it Yesus ane wogogwa ako, enendawi hoda okbugwis, “Wene avyarat embetep ako hekbaup moga o. Ata, henendawi wadok dek okbaluk dogones,” yiluk, mbilape yugurugwi, ogarit lagagwa.
23 Ap akwa Ala wene homarisagwima adik-adik akoma enasini dogopwak yiluk, Paulus Mbarenabas it mberen en ap denogo mondok okbugu lagagwarik, erom nenggetek samban ogagu dugwit, “Nenasin o. It ap yi, enendawi hovaga vanggabaluk avyarat embetao atma, ogarit nagu-sigik, des erogo enengge dogenyok,” yiluk, enake samban ogagagwa.
24 Enake samban okbaluk, o Pisidiya nonggegek, o Pambiliya nonggagagwa. 25 O kota Peraga akoma wene yugurugu lagagwarik, o Ataliya wombagagwa. 26 Andoma en mburi-vaga o Andiyokiya nonggagagwa. “Ala eyavup ogarit lavovok yiluk, Ala henabwa en okbugugu dogosogon o,” yiluk, lakbogogwa ako ogarit lagu lagagwarik, mondok nggabup erogo okbaluk, lakbogogwarikmu akoma at wagagwa.
27 O Andiyokiya nunggu wagu lagagwarik, Ala aburi ako homakbisiluk, Ala okbugu hegek ogonivit lagu lagagwa ako inim, eke, Ala en it weram Yakuri dek menda Nenasin Yesus ane avyarat ombarupwak yiluk, sup hurogo bogogi ako inim, wene mbilinogo yugurugu lagagwarik, 28 it o Andiyokiya Yesus ane wogogwa menda ako inim dugwit, ndugwis wisane welagagwa.