15
Yerusalem homagagwa wene
Akoma werekma, ap ambetap o Yudeya en o Andiyokiya unggu lagagwarik, nenaswei Ala aburi andoma mamulurugu dugwit, “At Musa en, Ap enagamut mbalup wene yukneragagi ako andi, wane-wane hit okbigitek halok, henagap wendarisogon dek,” yiluk, mamulurugu lagagwama, it Paulus Mbarenabas ako en, it Yudeya en unggugwa ako inim wenemuk ombok erogo onggo-onggo yagagwa. Yugu lagagwama it mberen inim, it Andiyokiya menda avyarat umbutugwa ambetap inim, denogo bisiluk, yugurugu dugwit, “Hit Yerusalem lagu dogomundik, it lakbogogi ako inim, Ala aburi enasini ako inim, wene andi hinim mbali lales,” yiluk yugeragagwa.
Yugurugu lagagwarik, it Ala aburi andoma homago ako en lakbugu lagagwama, o Venisiya, Samariya inim, ya nonggegek lagu dugwit, it weram Yakuri dek menda enomaluk mbo baluk Ala wene wogogwa ako, mbilinogo yugeregek lagu dugwit, nenaswei Ala aburi andoma agarwik ako enendawi adenggen wisane okbogogwa. Okbisilin it ako o Yerusalem nunggugu lagagwama, it Ala aburi o Yerusalem homago inim, it lakbogogi inim, it Ala aburi enasini inim, ako en heyaga wakbugu lagagwama, “Ala en okbininggu hegek anderogo at ogagyo,” yiluk, ovok erogo mbilinogo yugeragagwa.
Mbilinogo yugeragagwa ovara, it Parisi menda Yesus Ala abut denek menda avyarat umbutugwa nin ako en mendok yugu lagagwarik, “Dek o. It weram menda ogo, enagamut mbabaluk, Ala wene yugup Musa dirup watigi ako ogagu dogopwak yiluk yugeraup,” yiluk, yugeragagwa.
Yugurugu lagagwama, it lakbogogi inim, it Ala aburi enasini inim, wene andi mbaluguluk, homagagwa. Wene ako wisane erogo mbanggugwarikmu, at Peterus mendek iri lagagirik, yugirigya dugwit, “Naswei. O muk erogo Ala en, it weram Yakuri dek menda sek wene hobaluk avyarat ombarupwak en yiluk, yugeregek lagya dogogiluk, denogo baninggigi ako henelup o. Ap akwa enendawi Ala ovok elup atma, it ap weram menda ogo, Averiniki nit wokneragagi ako hak, it wogeragagi. Andi vaga, Ala en it ap weram Yakuri dek menda at aburi okbigas ako yedok helagwi. Ala en, it yi iya, it andi meyan, nenombasigadek, nit ovok ndatak nenombasiga atma, irogo, enendawi Yesus avyarat ombasagwi vaga enomaluk dek erogo bisaliga.
10 Anderogo atma, nit ninim, nenasini-nenombawi inim, Musa wene anggin nenovaga durik hegek ogarup mondok meyan hugu lagagup ako, hit yogak nggarogo yiluk wene andi, it Yesus ane welagwi menda anggin enovaga durogo bisiluk, Ala nggarogo okbugu hamwi? yiluk, avut mbaluguluk yagalagwi? 11 Enagap wendarup andi, anderogo dek! Nit Nenasin Yesus nenabwa en okbininaliga andi vaga, nit avyarat umbutu niniselok, nenagap wendakninivisiga hak, it anderogo avyarat umbutu-selok, enagap wendaginivisiga, yiluk, avyarat ombasagwi o,” yugeragagi.
12 Yugirigya lagagimu, it ap homagagwa ako ovok enane dek mbup yugu lagagwarik, enaruk hunggu-sigik, Mbarenabas Paulus en yugurugu dugwit, Ala en okbugu hegek, it weram Yakuri dek menda ova, enanggelekma enelup arup enalon werek menda ogagwi, nggarogo ogarubuk menda ogagwi, ogagagwa wene mbilinogo yugeragagwa. 13 Wene andi, enaruk hunggu lagagwarik, Yakubus en it lakbogogi menda inim, it Ala aburi enasini inim, yugirigya dugwit, “Nowa-nasin. An nane yukheraliga yi, henaruk holes. 14 Ala en endak it ap akwa weram Yakuri dek menda enanggelekma en nin At aburi denek belalogo miginipigi wene ako Simon en mbilinogo yukneraga.
15 Wene Simon yukneraga andi, it navi-navi Ala yugirigya hegek yagagwa en dirup watugwa ako wane-wane at yukneraga o. Dirup watugwa ako andi ambi yi:
16-18 Eke, hivis an wagya dogomindik,
It Iserali agako higirek, avakwa enanggelekma agarwik ako inim,
Eke, it ap akwa weram Yakuri dek menda An naburi denek dogopwak yiluk yanggup yugeragagis ovok erogo inim, it ako en
Enasin Ala An namusek wagu dogopwak yiluk,
Daut awi valek masalagagi ako* Adem Daut awi valek masalagagi akoandi, at Daut inis ombok werek hegek, it avakwa Iserali menda at avema sek welagagwa ovara, Daut hambigya hegek ap ambi vivis avoloma mondok iri hegek adik-adik sak yagagwa. Andi vaga, o danggop agagi halok, it navi-navi en wene wakhegek Daut awi valek masalagagi yagagwa. avoloma vanggya,
O danggop avoloma vanggya dugwit, endak valek welagagi hak ogarogo bagya,
Ogarisogon.
At anderogo ogasiga menda o muk yagagi ako Henasin Ala enat yagagima, yukheraliga o, Amos 9:11-12
yiluk, yugeragagi wene dirup watugwa atma, yukheraliga.
19 Yakubus en ambi yugirigya dugwit, “Dirup anderogo watugwarikmu, an ombasiga andi, it weram Yakuri dek menda enendawi wenggebaluk Ala wene welagwi ako, enendawi anggin erogo okbisaup dek ovara, 20 nit un surat vaga dirup watu dugwit, ‘Wam madis anggom warek naup moga. Wanggi waup moga. Yi menda ndi menda honak warek amuya winggitek halok naup moga. Amuya naup moga,’ yiluk, dirup warogo wogorasogom o. 21 Musa wene ako Imamat 17:10-18:30 o muk endak en yogwak yi hudi yi awi ndi awi ndugerek-ndagarek Yakuri samban ogasagwi vaga it samban ogasagwima bikegek yugerelagwi atma, dirup anderogo warogo wogeraup sek ombasiga,” yiluk, yugeragagi.
Ap akwa weram Yakuri dek menda enake dirup watugwa wene
22 Yugirigya lagagimu, it lakbogogi inim, it Ala aburi enasini inim, Ala aburi andoma homagu lagagwa ovok erogo inim, “Paulus Mbarenabas it mberen nit yoma menda inim denogo o Andiyokiya lakbisasogom o,” yiluk, Ala aburi enasini ap ombok-ombok ambi Yudas, inis ambi Mbaresabas inim, ap ambi Silas inim, denogo bogogwa. 23 Denogo bisiluk, dirup watu dugwit,
“Nenaswei wa.
Henaswei nit Yesus en lakbininggigi inim, Ala aburi enasini inim, ako en nenaswei hit Yakuri dek menda avyarat ombasagwi o Andiyokiya, Siriya inim, o Kilikiya inim, hit andoma agipik ovok erogo wa yukherelagwi o.
24 It nin ninim welagagup ako, niren yugeregetek hegek, henadema wagu lagarwik, yukhurugu dugwit, “At Musa en, Ap enagamut mbalup wene yukneragagi ako andi, wane-wane hit okbigitek halok, henagap wendarisogon dek,” yiluk, yukheragao ako vaga, henendawi weyak okbugugu lagaoma, henendawi anggin agipik ako, nenaruk hunggup. 25-26 Nenaruk hunggurikmu, yogak nit homagu dugwit nenendawi ambi at okbaluk, ap ambetap denogo bisiluk henadema lak bigiga wendagwi. It ako nenaswei nenendawi hunik Paulus Mbarenabas ako, Nenowa Yesus Keretus ake yiluk enalon dek hambup sek at umbutu dugwit Ala wene yugeregek nelagwi menda inim lakbisa wendagwi. 27 Anderogoma, it ap Yudas Silas en dirup warek yi wane-wane mbilinogo yukheramwak yiluk wolok lakbigiga wendagwi. 28 Averiniki ninim en hit ogagu dogop imbito ako andi, nit Yakuri nenombawi ogagu lagagwa mamulik menda ako anggin menda ambi inim henovaga durogo bigigitek, we un, ogarup menda halok adigat ogagu dogop imbito ako yi aro: 29 Madis anggom warek nunggwi, amuya nunggwi, yi menda ndi menda honak warek amuya winggitek halok, ugun nunggwi, wanggi wugwi, ogasagwi ako, mondok ogarubuk. Mondok ogagatek halok andi, hit mondok sek at ogagu dogosogon o.
Wene andi at yukhirigyo o, nenaswei wa.”
yiluk, dirup warogo, it ap 4 ako inim lakbogogwa.
30 Lakbugu lagagwama, o Andiyokiya nunggugu lagagwarik, it Ala aburi andoma ako homakbisiluk, dirup warek andi wogeragagwa. 31 Wogurugu lagagwama, bikugu dugwit, wene enendawi aik warogo dirup warek hugu lagagwarik, enendawi adenggen wisane agagwa. 32 It Yudas Silas ogo, navi-navi Ala en yugirigya hegek yagalagwi menda atma, it enaswei Ala aburi andoma ako yi wene ndi wene wisane yugurugu dugwit, enendawi aik wakbugwis, enendawi hoda okbugwis, ogagagwa. 33 Andoma maren hudi welagagwarik, it enaswei Ala aburi andoma en “Yogo, hit sek erogo elalo,” yiluk, it Ala aburi enasini lakbisa wagagwa ako enadema eneyami vaga lakbogogwa. [ 34 Lakbogogwa ako wagagwa ovara, at Silas andi, “Mbup yisogon,” yiluk, andoma at mbup yagagi.]§ Ala wene Bahasa Yunani mondok endak menda ayat 34 yi dek. It ap Ala wene inilup menda en “Ayat 34 ako andi ap Lukas ako dirup watitek. Ap adik en hivis dirup watigi,” yiluk, yagalagwi.
35 It Paulus Mbarenabas it mberen o hunogoma lagetek, o Andiyokiya andoma dugwit, it inim, ap nin wisane inim, Nenasin Yesus ogagya lagagi wene ako mamulirugwi, yugurugwi, ogagu lagagwa.
Paulus Mbarenabas it mberen ogot-hedagagwa wene
36 Akoma welagagwarik, hivis Paulus en Mbarenabas yugugu dugwit, “Yi awi ndi awi Nenasin Yesus wene ako yugeregek nagu lagagurikmu akoma, nenaswei Ala aburi ako, Nggarogo agarwik inisamwi? yiluk, biginigik lasogom o,” yiluk, yugogogi. 37 Yugugu lagagimu, at Mbarenabas en, Yohanes inis ambi salek Marakus ako ninim lasogom, yagagi ovara, 38 Paulus en, “At ninim laup meyan,” yiluk, yugugu dugwit, “Nit o Pambiliya dugwit, ninim wene yugeregek laup ovara hekbiniluk winggigirikmu,** Lakbogogi Wene 13:13 bikanes. yogak ninim laup dek,” yugogogi.
39 Yugugu lagagimu, it wenemuk yugu lagagwarik, it mberen ogot-hidugu lagagwarik, at Mbarenabas en Marakus wolok mburi-vaga o Sipurus lagagwa. 40 Eke, at Paulus ako andi, Silas migitu lagagimu, it nenaswei Ala aburi en, “Nenasin Ala henabwa ombasigama, hinim lasogon,” yiluk, yugurugu lagagwama, lagu lagagwarik, 41 o Siriya inim, Kilikiya inim, yi awi ndi awi ya nonggegek nagu dugwit, at Paulus ako en it Ala aburi homago ako enendawi wadok dek dogopwak yiluk, yugeregek nagu lagagi.

*15:16-18: Adem Daut awi valek masalagagi akoandi, at Daut inis ombok werek hegek, it avakwa Iserali menda at avema sek welagagwa ovara, Daut hambigya hegek ap ambi vivis avoloma mondok iri hegek adik-adik sak yagagwa. Andi vaga, o danggop agagi halok, it navi-navi en wene wakhegek Daut awi valek masalagagi yagagwa.

15:16-18: Amos 9:11-12

15:21: Imamat 17:10-18:30

§15:34: Ala wene Bahasa Yunani mondok endak menda ayat 34 yi dek. It ap Ala wene inilup menda en “Ayat 34 ako andi ap Lukas ako dirup watitek. Ap adik en hivis dirup watigi,” yiluk, yagalagwi.

**15:38: Lakbogogi Wene 13:13 bikanes.