16
Timotius ako Paulus Silas inim lagagwa wene
Yugeregek nagu dugwit, o Nderebe lagya lagagirik, o Lisera lagagi. O Lisera andoma ap ambi Yesus ane wogogi inis Timotius. At isa andi, Yakuri menda ovara, avyarat imbitigi, eke, asin andi, Yunani menda. It nenaswei Ala aburi o Lisera menda inim, o Ikoniyum menda inim, Timotius andi endawi sagain hugu lagagwarikmu, Paulus en, “Timotius nit mberen nagu dogosogon,” imbitya lagagirik, it Yakuri o andoma menda ovok erogo Timotius asin andi, ap Yunani menda enelup atma, Paulus en agamut mbalupwak yiluk yugeragagi.
It Paulus Timotius it mberen yi awi ndi awi o kota adik-adik nagu dugwit, wene o Yerusalem it lakbogogi inim, Ala aburi enasini inim, o Yerusalem nggatuk erogo mbanggugwa ako, it dibaluk ogagu dogopwak yiluk yugeregek nagu lagagwa. Anderogo yugeregek nagu lagagwa vaga, it Ala aburi o adik-adik homagu lagagwa andoma it Yesus avyarat ombasagwi ako enendawi wadok dek agya lagagimu, ndugerek-ndagarek ambi labok, ambi labok, ogagu dugwit, Ala aburi wisane agagwa.
O Terowas en Paulus abi hagagi wene
Eke, at Averiniki en, “O Asia andoma Ala wene yugeregek labuk,” yugirigya lagagimu, Paulus eyaganggom inim lagwi ako, o Virigiya en o Nggalatiya nagu lagagwarik, o Misiya nungguguluk hudi mbalekma vanggo yi lagu lagagwarik, o Mbitiniya nungguguluk ogagagwa menda, At Yesus Averiniki en, “Nunggup,” yugeregetekma, o Misiya hegek mbikit o Terowas nonggagagwa. O Terowas nunggugu lagagwarik, andoma nogo yugu dugwit, at Paulus abi vaga ap Makedoniya menda ambi mendek dugwit, “Nit yonggatninisanok yiluk, o Makedoniya yoma oma,” yiluk, nggino yugugu hagagi. 10 Higya lagagirik, “Ala en nit sek wene ap Makedoniya menda yugeregek laguluk, ninayonggo bagas higyo,” yiluk, Paulus, Silas, Timotiyus, an Lukas ninim, nit mbikit laguluk vipuk ogagagup.
O Pilipi hwa Lidiya avyarat imbitigi wene
11 O Terowas en mburi vaga nunggugu lagagurik, mbikit o Samotarake wunggu lagagurik, hutun en, o Neyapolis lagagup. 12 Lagu lagagurik, o Makedoniya kota eve iya inis Pilipi, it ap Oroma menda en vagago welagagwarikmu akoma, nunggugu lagagurik, andoma dugwit, ndugwis maren hudi welagagup.
13 It Yakuri samban ogasagwi vaga o kota sup nunggwisagwima en wunggu lagagurik, “Is amban vaga samban ogasagwima andoma werek,” yiluk, lagu lagagurik, it akwa homago werekma ninim hora yiluk, wene yugeragagup. 14 Yugeragagup hunggugwarikmu ako, hwa o kota Tiyatira menda ambi yum mudu heda ndimbup-ndimbup enggen hak sek adigat onggo hundutu lagagi menda inis Lidiya ako en Ala inis siyabaligama, at Paulus yugeragagi wene ako wapwak yiluk Nenasin Ala en endawi sup hurugo bagagi. Endawi sup hurugo bagagi vaga wene wigya lagagimu, 15 hwa ako at amwa agarwik menda inim ima wombabogogi. Ima wombabugu lagagimu, at hwa ako en, “Hiren, Hwa yi, Nenasin Yesus avyarat embetas o, nembetep halok, an namwa ninim dogoguluk omanes,” yiluk, hunik adigat yuknirigya lagagimu, “E o,” yiluk, amwa nonggagagup.
O Pilipi en heda magago mabogogwa wene
16 Ndugwis ambi vaga samban ogasagwima lagusim, hwavyak ap enayeloman ambi madis endawima nonggagagirikmu, madis inis vaga wene enunggut vivis arup menda yugirigya halok yoparip wisane erogo lugurogo asini wogoraligama, suvaga ninim avuk agu lagagurik, lagusim, 17 hwavyak ako en, “At Siyalek Adigat Agarik Ala ayeloman henagap wendarup wene yukhera wendagwi yi, yogisenes o,” yiluk, hwidyak hunik yagan Paulus ninim nenambetaga wagagi. 18 Anderogo adigat iri hegek, ndugwis wisane ogagya lagagimu, ndugwis ambi vaga at Paulus anggon imbitya lagagirik, hwavyak avikit elose nomalogo madis ako yugugu dugwit, “Yesus Keretus inis vaga hwavyak yi endawima en wilinyok yiluk, yukhisiga,” ao yugugu hegek, madis ako nggigilogo winggigi.
19 Wunggu lagagimu, hwavyak ako asini en, “Ai! Yoparip lugurogo woknirigya dogop nenape wenggelek agurik ako dek aga o,” umbutu lagagwarik, at Paulus Silas it mberen vakbisiluk, liginiviluk, o pasar hunisagwima ambi agya halok wene mbalisagwima akoma enasini ap ombok-ombok enadema bisa lagagwa. 20-21 It enasini ap ombok-ombok o kota andok ako enadema bisa lagu lagagwarik, yugurugu dugwit, “Nit ap Oroma menda en ogagu dogop moga yugup hegek, ap Yakuri yi, it ogwasagwi menda mamulnirugu dugwit, nit nenawi o kota yoma nadok-kadok erogo bagwi inigup,” yiluk, yugeragagwa. 22 Yugurugu lagagwarik, ap apik homarek mondok yugu dugwit, inurusogon yiluk ogagu lagagwama, enasini ap ombok-ombok o kota vagogo ako en, “Enasum yirik andi libilogo bisiluk, yo enares,” yugeragagwa. 23 Yugurugu lagagwama, yo sagalogo initu lagagwarik, nggigilogo o heda marogo mabiselagwima mabugu lagagwarik, ap enaruwam welagagi ako, “Mondok des erogo enaruwam watya dogwen,” yiluk, yugogogwa. 24 Yugogogwa ako hobaluk, o kamar ogorek o ilim akma andoma mabugu lagagirik, inisok yo vaga silup okbisiluk sovalogo bogogi.

Horace Knowles revised by Louise Bass © The British & Foreign Bible Society, 1994.
Paul, Silas inim inisok yo vaga silup okbisiluk sovalogo
bogogi.
25 Sovalogo bogogi andoma welagagwa ovara, o hup agako vaga it nin heda mago andoma enaruk hunggusigik, it Paulus Silas it mberen samban ogagwi, Ala inis siyabagu dugwit ndawi watwis, ogagusim, 26 mbikit supuk erogo o wadok ombok iri dugwit, o valek heda marogo mabiselagwima akoma o owak ngguvulik ovok wadok yagagi. Iri lagagimu mbikit sogop ovok erogo hut lagya, mbusi heda mago ovok erogo visilogo lagya, ogagagi. 27 Ogagya lagagimu, at ap heda mago enaruwam welagagi ako en iluk akluk, heda marogo mabiselagwima sogop hutlagagi il higya lagagirik, “It heda mago ako mondok winggyao higi,” imbitya lagagirik, yaga varam nggigis erogo wakedagiluk ogagyama, 28 at Paulus en, “Nasin! Hat wakedabuk! Nit ovok erogo yoma agurik,” yiluk, ane ombok vaga yugogogi.
29 Yugugu lagagimu, at heda mago enaruwam welagagi ako en, “Yunda yividiluk wolok omanes,” yugirigya lagagirik, alon en owak dede yagan vupuk Paulus Silas it mberen enavema hora yi lagagi. 30 Hora yi lagya lagagirik, it mberen wogonombolok weram wibugu lagagirik, “Ai nasini, an nagap wendak-hedagiluk, nggarogo ogarik?”
31 Yugirigya lagagimu, it ako en, “Dek o. Hendawi Nenasin Yesus ovaga vanggabaluk avyarat imbitya heyalok, hat hinim, hat hamwa agipik inim, henagap wendarisogon o,” yugogogwa. 32 Yugugu lagagwarik, at inim, it ap akwa at amwa agarwik inim, it ovok erogo Ala wene yugeragagwa. 33 O hup andi vaga at heda mago enaruwam welagagi ako en it wogonombolok lagya lagagirik, heda mago dugwit enagamut mbalarit lagagi ako horinipu lagagimu, at inim, at amwa agarwik inim, ima wombabogogwa. 34 Ima wombabugu lagagwama, wogonombolok at amwa nunggugu lagagwarik erom wogoragagi. At inim, at aburi inim, enendawi Ala ovaga vanggabaluk avyarat umbutugwa vaga enendawi adenggen wisane agagwa.
35 O yanggo iri lagagimu, it enasini ap ombok-ombok o kota andok ako en, “Ap heda mago enaruwam agarik en it ap mberen heda marek ako heda visilogo wibisapwak yiluk, yugiri elales,” yiluk, it inarwi yegen werek menda lakbisa lagagwa.
36 Lakbisa lagagwa yugiri lagu lagagwama, ap heda marek mabiselagwima aruwam welagagi en Paulus yugugu dugwit, “Nasini o kota vagogo agarwik ako en hit mberen heda visilogo wibisaup, yagao, yukniri wagaoma, wunggu dogomundik, henendawi ugun at elales o.”
37 Yugeragagi ovara, at Paulus en it yegen werek menda yugirigya dugwit, “Dek o. Nit Oroma menda arovara,* Ap Oroma menda halok, wene hudi bago werekma, enanggadi watu dugwit enowak dilup andi moga. Eke, yawi initwis, yo vaga lobalogo bugwis ogarup and moga. It ap nin Oroma dek menda enanggadi watu dugwit enowak dilup andi sek at. Eke yawi initwis, yo vaga lobalogo bugwis, ogarup andi moga dek. At Paulus ako ap Yakuri menda ovara o kota Tarusus endaklagagirikmu, ap Oroma menda at yugu lagagwa. Andi halok at yawi warup andi moga. adem sek erogo yenaga wokbaluk nenowak dinggitek dugwit, ombok vaga yo yawi nenakbaluk lembaga mabininggaoma, nit yogak yonggo yegetek mbauk erogo wibininaup yiluk yagaoma, yagalagwi yi? Dek! It enadigat en nit woknenombolok wulupwak yiluk warupwak.”
38 Yugeragagi ako, it yegen werek menda en it o kota vagogo agarwik enasini ap ombok-ombok ako enadema lagu lagagwarik, “Paulus Silas ako it Oroma menda hegek oginivup,” yugeragagwa ako enaruk hunggu lagagwarik, “Nit ogagyo wi,” yiluk, enalon agagwa. 39 Enalon agu dugwit, it ako enadema wagu lagagwarik, “Ai, nenaswei! Weyak okbugugup atma,” yiluk, it ako lembaga en mo bisa lagu lagagwarik, “O kota yoma dogop dek. Elales o,” yugurugu lagagwama, 40 akoma en, wulu wagu lagagwarik, hwa Lidiya amwa akoma nonggagagwa. Nunggugu lagagwarik, andoma enaswei nin inim dambunggu lagagwarik, enendawi aik wakbisiluk, lagagwa.

*16:37: Ap Oroma menda halok, wene hudi bago werekma, enanggadi watu dugwit enowak dilup andi moga. Eke, yawi initwis, yo vaga lobalogo bugwis ogarup and moga. It ap nin Oroma dek menda enanggadi watu dugwit enowak dilup andi sek at. Eke yawi initwis, yo vaga lobalogo bugwis, ogarup andi moga dek. At Paulus ako ap Yakuri menda ovara o kota Tarusus endaklagagirikmu, ap Oroma menda at yugu lagagwa. Andi halok at yawi warup andi moga.