22
“Nowa-nasin o. Hit wene novaga lobalogo bagep ako adem mbilinogo yukherayogon, henaruk holek dogwes,” yiluk, Iberani enane vaga yugirigya enaruk hunggu lagagwarik, enane ovok mbup yugu lagagwama, at Paulus en yugurigya dugwit “An yi, ap Yakuri menda. Eke, o Kilikiya kota Tarusus endaklagagis ovara, o kota yoma dugwit sawe agagis. Ap Nggamaliyel en wene des erogo mamulnugu dugwit, Musa wene yugup nenasini nenombawi ogagu lagagwa ako inim yuknugu lagagi. Yuknugu lagagi andi vaga hit yogak henendawi henanggon dek dugwit Ala ake yiluk ogasagwi hak, an ogo anderogo at Ala ake yiluk, nendawi nanggon dek dugwit ogagya lagagis.
Ogagya dugwit, it avakwa Sup Iniluk Dogop Wene musek lagwi ako, enarigiluk anggin-mbanggin oginipu dugwit, ap inim, akwa inim, heda magago lembaga mabugu lagagis. An ogagya lagagis andi, at imam inis ombok winimen agarik ako inim, nenasini wene amburup mbalisagwi menda inim, inil neyagu lagagwama, iren yukheramwak. Eke, it ako en enaswei o Ndamasik agarwik ako inil hapwak yiluk, dirup warogo woknugu lagagwama, wolok, it ap Sup Iniluk Dogop Wene musek lendagwi ako heda magogo o Yerusalem o yoma en anggin-mbanggin okbisauguluk, enamusek o Ndamasik lagagis,” yiluk, yugeragagi.
Paulus avyarat imbitigi ako yugeragagi wene
(Nap 9:1-19; 26:12-18)
Yugirigya lagagi ambi inim yugirigya dugwit, “O Ndamasik horok vanggo yi lagya lagagimu, o dingga supuk erogo mbogot-vaga en abya yovalevet higya lagagimu nil amumwis igya dugwit nadema wombaba wagagi. Wombaba wagya lagagimu, an wema ndun yi wombagagirik werekma, ane ambi iri dugwit, ‘Saulus. Saulus. Hat nggarogo yiluk anggin-mbanggin erogo narit landiga?’ yiluk, ane iris naruk hunggigis.
Iris naruk hunggu lagagirik, ‘Ai, Nasin. Hat sa o?’ Yugugu lagagimu, ‘Dek o. Hat anggin-mbanggin erogo narit landiga Yesus Nasaret menda an aro,’ yiluk, yuknogogi. An ninim lagagup ako abya adigat hagagwa ovara, at ane yuknogogi ako andi, dibagatek at welagagwa.
10 Yuknugu lagagimu, ‘Nasin o. An nggarogo ogarik?’ yugugu lagagimu, At Nasin en, ‘Mendok yiluk, o Ndamasik andoma elak. Andoma nunggwigya heyalok, hat yi ogagek ndi ogagek ogagya dogop hologo bagagi ako yukhirisogon.’ 11 Yuknugu lagagimu, abya yevedogo mo inggis-anggangga hak ogagagi vaga nil mbuk agya lagagimu, an ninim wagagis ako en ninggis vaknombolok Ndamasik bani lagagwa.
12 Bani lagagwa, o Ndamasik andoma werekma ap ambi inis Ananiyas nadoma wagagi. Ap andi, Ala alon imbitya dugwit, Ala wene yugup Musa en dirup watigi ako des erogo ogagya lagagi, it ap Yakuri andoma ovok erogo agayuk wutu lagagwa. 13 At ako an nadoma mendek yi wagya lagagirik, ‘Naswe Saulus wai, hil awiya akluk yokanen,’ yiluk, ao yuknugu hegek nil awiya agya lagagirik, eyave hagagis.
14 Higya lagagimu, aren yuknugu dugwit, ‘Nenombawi Enasin Ala endawi ombasiga menda helup agya, At Endawi Mot Sek Adigat Agarik ako hil higya, eke, At ane iris ako haruk hunggu, ogagya dogonyok yiluk denogo bagagagi o. 15 Hil higya, iris haruk hunggu, ogagen ako vagalogo yi avakwa ndi avakwa ovok yugeregek lagya dogonyok yiluk, denogo bagagagi. 16 Eke, yogwak andi, hendawi yunggup yegek ogarubuk. Mendok yiluk, ima wombabagasogon. Homaluk ako Hasin Inis Ombok Yesus en hotheramwak yiluk, hodo erogo nggino yuguru,’ yiluk, yuknogogi o” yugeragagi.
It weram Yakuri dek menda yugerapwak yiluk ayonggo bagagi wene
17 Yugurigya lagagirik, Paulus en ambi inim yugurigya dugwit, “Andi okbaluk, neyami vaga o Yerusalem yoma wagya lagagirik, Ala awi valekma samban ogagyama nogo heda nabi vaga higya dugwit, 18 Nasin en yuknugu dugwit, ‘An navok vagalogo yugerami ako hulusogom dekma, o Yerusalem hekbaluk, hodo erogo o adikmu hunogoma elak.’
19 Yuknugu lagagimu, ‘Nasin o. Avakwa Yakuri samban ogasagwima dombok it ap enendawi hovaga vanggabaluk avyarat umbutugwa ako, heda marogo lembaga mabugu, yawi inita, ogagya lagagis ako, enelup o. 20 Eke, Hat havok yugirigya lagagi Sepanus ako, watu-sigik, an andenam dugwit, “At ogo Warup”, ombakluk, sogwes yum weram menda nggolalek andenam vagogo welagagis,' yiluk, yugogogis.
21 Yugugu lagagimu, Nasin en an yuknugu dugwit, ‘It ap weram Yakuri dek menda agarwikmu o adumu andoma lakbagaup, imbitirikmu, elak,’ yuknugu hagagis,” yiluk, yugeragagi.
22 It avakwa homago ako at Paulus ap weram Yakuri dek menda Yesus wene ako yugeregek laup wene andi iris enaruk hobaluk, “Ap yerogo menda yi, iluk dogop dek. Mondok elese dek erogo basogom,” yiluk, enane yanjak-kanjak yagagwa.
23 Enane yanjak-kanjak yugu dugwit, sogwes yum nggolalogo mbo bagwi, wen mupwak havedogo lisilogo lakbagwi, ogagusigik, 24 it ap yegen werek menda enasin ako en, “Ap yi, o nit yegen werek menda nenamwa mabagu dogomundik, mbup yawi watu dugwit, adem ngga ogaga vaga warupwak yiluk yanjak-kanjak yagalagwi ako, aigwakma womanes!” 25 Aori yugurigya lagagimu, wolok lagu lagagwarik, yawi warupwak yiluk heda magu lagagwama, it ap yegen werek menda enasin avema menda ambi o andenam werekma, Paulus en at yugugu dugwit, “Hiren ap Oroma menda sek ogaga weyak ogaga owak dibagetek dugwit, yawi initu dogop wene yugup ambi werek a, dek a?”* Ap Oroma menda halok, wene yugup werekma, enanggadi watu dugwit enowak dilup andi moga. Eke, yawi initwis, yo vaga lobalogo bugwis ogarup and moga. It ap nin Oroma dek menda enanggadi watu dugwit enowak dilup andi sek at. Eke yawi initwis, yo vaga lobalogo bugwis, ogarup andi moga dek. At Paulus ako ap Yakuri menda ovara o kota Tarusus endaklagagirikmu, ap Oroma menda at yugu lagagwa. Andi halok at yawi warup andi moga.
26 Yugugu ako aruk hobaluk, at yegen werek menda ako owa adema lagya lagagirik, yugugu dugwit, “At ap andi, Oroma menda atma, hat nggarogo ogarup yiluk yagaliga?” Yugugu lagagimu, 27 Paulus adema lagya lagagirik, yugugu dugwit, “Hat Oroma menda avyarat a? Yukniru o.”
Yiluk, hemet higya lagagimu, “Avyarat,” yugogogi.
28 Yugugu lagagimu, it yegen werek enasin ako en, “Ninis unggul Oroma menda arigiluk onggo ombok bagagis o.”
Yugugu lagagimu, at Paulus ako en, “Hat Oroma menda arigiluk onggo bagagin ovara, an andi, an nasin-nisa Oroma menda atma, an ogo Oroma menda endaklagagis,” yugogogi.
29 It at aigwakma waguluk yiluk ogagagwa menda, yugogogi ako enaruk hunggu lagagwarik, “Avyak! Hekbasogom,” yiluk, mbup yi lagagwa. Eke, at yegen werek menda enasin ako en ogo, “Paulus o Oroma menda hegek, heda magima, wi!” yiluk, alon wisane agagi.
It wene amburup mbalisagwi menda yugeragagi wene
30 Nogo yiluk, hutun ap yegen werek menda enasin ako en, “It Yakuri nggarogo yiluk enane ovaga lobalogo bagao des erogo nelup arisogon,” imbita dugwit, Paulus visilogo hekbagya lagagirik, it ap imam-imam enasini inim, it wene amburup mbalisagwi menda inim, homari warupwak yiluk enayonggo bagya lagagimu, homari wagagwama, Paulus ako wolok, enadema ilim mendok okbagagi.

*22:25: Ap Oroma menda halok, wene yugup werekma, enanggadi watu dugwit enowak dilup andi moga. Eke, yawi initwis, yo vaga lobalogo bugwis ogarup and moga. It ap nin Oroma dek menda enanggadi watu dugwit enowak dilup andi sek at. Eke yawi initwis, yo vaga lobalogo bugwis, ogarup andi moga dek. At Paulus ako ap Yakuri menda ovara o kota Tarusus endaklagagirikmu, ap Oroma menda at yugu lagagwa. Andi halok at yawi warup andi moga.