23
At Paulus ako wolok, ilim mendok okbagya lagagimu, it wene amburup mbalisagwi menda ako il vurek dugwit, “Naswei o. An Ala avema dugwit, o muk en yogak hudi ogarit lagya dugwit an ogagya lagi ako ambi weyak ogagatek nendawi ugun seyalek at agirik o.” Yugeragagi andi vaga, at imam inis ombok winimen agarik Ananiyas en it ap Paulus adema mendek welagagwa ako yugirigya dugwit, “Abis sagalogo wares,” yugirigya lagagimu, Paulus ako en at yugugu dugwit, “Yo weyak hegek agamut adigat amburup warek sek agarik hak, hagamut adigat sek agindik yi, Ala en mondok harisogon aro. 'At Ala wene yugup Musa dirup mbanggigi ako wane-wane ogaga a, dek a?' yiluk, nawene amburup des erogo mbaluguluk horaik agindik ovara, an narupwak yiluk ap yugeregen andi vaga haren wene yugup ako weyak erogo bagya heyagi o,” yugogogi.
Yugugu lagagimu, Paulus adema welagagwa ako en at Paulus yugugu dugwit, “Hat Ala ayeloman ap imam nenasin inis ombok yi meyan imbitya dugwit, yagaliga yi?”
Yugugu lagagwama, at Paulus en, “At imam inis ombok winimen agarik ako andi, ninggutma yigi o, naswei. Ap akwa enasin hinim agarik ako, henane weyak at ovaga babuk, yiluk, dirup mbalek agarik ako an nelup aro,” yugeragagi.
Yugirigya lagagirik, at Paulus ako en it wene amburup mbalisagwi menda nin andi, Saduki menda, it nin andi, Parisi menda inim, werek yedok inugu lagagirik, “Naswei. An ap Parisi menda aro. Eke, nasini ogo Parisi menda adigat. Nit hambuluk niniluk erogo mendok yup wene andi, avyarat arugwi atma yiluk, nape wenggelek neyalok, nawene amburup mbaluguluk agipik hinigis,” yiluk, ane ombok vaga yugeragagi.
Yugirigya lagagimu, it Parisi menda inim, Saduki menda inim, wenemuk yugu lagagwarik, it homagagwa ako, ir-it ogot-hedagagwa. (It Saduki menda ako en, “Ap akwa hambuluk iniluk erogo mendok yusogonbuk. Malaikat inim, ap akwa enanggela inim, andi ogo agarwik mondok dek o,” yagalagwi ovara, it Parisi menda en andi, “Andi ovok erogo agarwik, eke ap akwa hambuluk iniluk erogo mendok yusogon,” yugu dugwit, inim ogot-hedagagwa.)
Ogotbaluk, enane yanjak-hanjak yugu dugwit, it Parisi menda Musa wene mbalek mamulurugu lagagwa menda nin en, mendek yiluk yugurugu dugwit, “At yi, weyak ambi ogagetek higyo o. Ap akwa enanggela ambi en yugogogi vaga yagaliga a, malaikat ambi en yugogogi vaga yagaliga a?” yiluk, enane winimuk ombok yagagwa.
10 Enane winimuk yugu dugwit, it wene ombok alelo watu-selok, it ap yegen werek menda enasin en Paulus liriluk-mariluk ogagu-sawen, at aori ako yugirigya dugwit, “It homago enanggelekma wa nunggugu dogomundik, eyave wolok o nit nenamwa akoma mabelales,” yiluk, yugirigya lagagimu, ndatak ogagagwa.
11 Nogo yiluk, heveret hup akoma werekma, Nenasin Yesus at Paulus adema wagya lagagirik, mendek dugwit, “An Yesus Henowa Inis Ombok dogogiluk Ala en denogo baninggigi wene ako o Yerusalem des erogo yugirigya lagen ako wane-wane, hivis o Oroma andoma yugeregek laupma, hendawi wadok dek dogwen,” yugogogi.
Paulus waruguluk avok mbanggugwa wene
12 Hutun o yanggo iri lagagimu, it Yakuri menda homakbaluk wene mbauk erogo mbanggu dugwit, “At Paulus watitek dugwit, nit erom inim, is inim, andi naup mondok dek,” yiluk, Ala inis vaga hanum mbanggugwa. 13 It eneyave dambulik 40 nin inim homakbaluk, eyave warup yiluk wene mbauk erogo mbanggugwa.
14 Wene mbabaluk, it ap imam-imam enasini ap ombok-ombok ako inim, it Yakuri enasini inim, it werekma, enadema lagu lagagwarik, yugurugu dugwit, “At Paulus watitek dugwit, nit yi menda ndi menda naup mondok dek o, yiluk, Ala inis vaga mondok hanum mbanggup. 15 Andi atma, yogak hit inim, it wene amburup mbalisagwi menda inim, un huluk Paulus ambi inim des erogo aigwakma wapwak yiluk, at yegen werek menda enasin ako en wolok warupwak yiluk, yonggo lakbisamima yuguri lagusigik, nit sup vaga hanjalek werekma, wolok yoma ari wagetekma, sup vaga andenam wakbasogom aro,” yiluk, yugeragagwa.
16 At Paulus waruguluk sup vaga hanjali laup yagagwa ako ambonggo en aruk hunggu lagagirik, at Paulus it yegen werek menda enamwa werekma nunggwigya lagagirik, hurimbis yugogogi.
17 Hurimbis yugugu lagagimu, at Paulus ako en it yegen werek menda enasin avema menda ambi, yanggup yugogogi wagya lagagimu, yugugu dugwit, “At apsawe yi en, henasin wene ambi yugurupwak yiluk wagarikmu, wolok elak.”
18 Yugugu lagagimu, apsawe ako wolok it enasin adema balagya lagagirik, yugugu dugwit, “At Paulus heda mago ako, neyanggup yuknugu lagama, lagya lagirik, ‘Apsawe yi en, henasin wene ambi yugurupwak yiluk wagama, wolok elak,’ yuknugu lagama, yukhurupwak yiluk wolok wagi.”
19 Yugugu lagagimu, enasin ako en apsawe ako inggis vagakluk, enadikmu lagu lagagwarik, mbauk erogo yugugu dugwit, “Hat wene yuknirigiluk wagen ako iru o.”
20 Yugugu lagagimu, at apsawe ako en, “It ap Yakuri en un huluk hutun hat Paulus wolok, it wene amburup mbalisagwi menda en ambi inim des erogo aigwakma waup wolok lanok yiluk yukhiri warup hologo bagaorikmu, 21 yukhiri waguselok, enane hulup mondok dek. It Yakuri menda eneyave dambulik 40 nin inim en, ‘At Paulus watitek dugwit, erom inim, is inim, nit naup mondok dek,’ yiluk, Ala inis vaga hanum mbabaluk hanjalek dugwit, hat iri heyao adigat enaruk agarwik,” yugogogi.
22 Yugugu lagagimu, enasin ako en apsawe yugugu dugwit, “Hat yuknigin andi, ap hunogo ambi mondok yugerabuk,” yiluk, aruk wakbaluk, “Elak,” yugogogi.
Paulus Gubernur Velikis adema ba lagagwa wene
23 Yugugu lagagirik, it yegen werek menda enasin at avema menda mberen eneyanggup yugirigya lagagirik, wagu lagagwama, yugirigya dugwit, “O hup jam 9 vaga o Kaisareya laguluk ap yegen werek menda eneyave 200 inim, ap yegen werek kuda ambot-vaga horaik lendagwi menda eneyave 70 inim, eke, ap enaregowa werek eneyave 200 inim, mondok dikduk ogagu dogomundik, 24 at Paulus ako, kuda ambot-vaga horabaluk, enewogogo ap nenowa gubernur Velikis adema balapwak yiluk yugeranes,” yiluk, yugurigya lagagirik, 25 vipuk ogagusigik, surat-vaga dirup mbanggya dugwit, yerogo yagagi:
26 “Hinis mondok siyalek agindik nenasin Gubernur Velikis wa. An Kolaudiyus Lisiyas en wene ambi yukhisogon.
27 Ap yi, it Yakuri menda en vakbaluk, mondok waruguluk ogagao menda, 'An Oroma menda,' iris ako naruk hobaluk, naori yegen werek menda ninim agap wendari lagu lagurik, 28 Adem ngga vaga warup yugu-samwi? yiluk, wolok it wene amburup mbalisagwi menda enadema lagi. 29 Enadema lagya lagimu, iren yugu dugwit, ‘At ako nit Yakuri wene yugup dirup mbalek yerogo-nderogo ogarup wene saganggas’, yiluk, yugu-sigik ovara, ‘Mondok warup. Heda marogo lembaga mabaup’, yagao andi, adem dek hegek yagao higi. 30 Eke, 'Warup, wene mbauk erogo mbanggao,' yiluk, yuknugu naruk hunggu lagirik, mbikit hat hadema lakba wagya, eke, it enane ovaga lobalogo bagao ako, vagalogo yukhurupwak yiluk, Yuguri elales, yiluk, yugurigya, ogagi o, yiluk, an Kolaudiyus Lisiyas en yukhisiga, nasin wa,”
yiluk, dirup mbanggigi.

Horace Knowles revised by Louise Bass © The British & Foreign Bible Society, 1994.
Ap yegen werek kuda
ambot-vaga horaik lendagwi menda.
31 Dirup mbanggya lagagirik, “Wolok elales,” yugeragagi wane-wane it yegen werek menda ako o hup Paulus wolok, o Andipatiris hudi balagagwa. 32 Eke, nogo yiluk, hutun en it yegen werek kuda ambot-vaga nelagwi menda ako en Paulus ba lapwak yiluk, lakbugu lagagwarik, wolok lagusigik, it yegen werek menda ako en eneyami-vaga enamwa lagagwa. 33 It kuda ambot-vaga lendagwi menda en Paulus wolok o Kaisareya nunggugu lagagwarik, ap enowa gubernur ako dirup mbalek ako wogugu dugwit, Paulus eyave ako at inggimu bagagwa. 34 Dirup warek ako bikhigya lagagirik, “Hat hawi ngga menda?” yiluk, hemetigya lagagimu, “Dek! An nawi Kilikiya aro,” yugugu lagagimu, 35 “Enane hovaga lobalogo bagao ako, waguselok, adem belalusogom,” yugugu lagagirik, “Herodes awi ombok valekma wolok lagu dogomundik, aruwam dogones,” yiluk, aburi yugeragagi.