24
Enane Paulus ovaga bagagwa wene
Ndugwis 5 nogo yiluk, ap imam inis ombok Ananiyas inim, it Yakuri enasini ap ombok-ombok inim, ap Oroma wene yugup ilup it Yakuri enavikit agagi menda inis Terutulus inim, ako en enowa gubernur ako adema lagu lagagwarik, “Paulus weyak ogagagi ako yi o,” yiluk, wene yugogogwa.
Yugugu lagagwama, Paulus warupwak yiluk ayonggo bagagi wagya lagagimu, at Terutulus en, “Paulus ogagagi ako yi o,” yiluk, gubernur yugugu dugwit,
“Ai wa! Nenasin Velikis hat nenengge heyagek o muk en yogak hudi nenendawi ugun adenggen vaga agurik. Hat wene sek hulisiga vaga, o yoma ovok nenake sek erogo bininggigin. Yi awi ndi awi yi ogagek ndi ogagek mot-mot adigat ogagya heyalok, Nenasin, wa! yukhisagwi. An wene adup yagan lagya neyalok, hanggon okhita hao en, dul erogo iri neyagek, hendawi sagain vaga haruk hunggu dogonyok yiluk, Yu, yukniru.”
5-7 Iri lagagirik, “Ap yi, avakwa nadok-hadok ogonivit lagya dugwit, it Yakuri yi awi ndi awi ovok enendawima malit lagya higyo. Ap Nasaret menda ane welagwi ako enasin araro. Eke, Ala awi valekma weyak erogo bagiluk ogagyama vagatup. At yerogo ogaga, nderogo ogaga, yiluk, ovaga bagyo ako, ovok erogo hat des erogo adem senggu dogomindik, ‘Avyarat weyak ogaga,’ ombarugun.” Yugugu lagagimu, it Yakuri homagagwa ako en ogo, “At wene ovaga bagas andi, avyarat higyo,” yiluk, yugogogwa.
Paulus en Velikis yugogogi wene
10 Yugu lagagwama, it enasin gubernur ako inggi wene vaga, “Hat iru,” yugugu lagagimu, Paulus ako en yugugu dugwit, “Nit avakwa Yakuri menda ovok haren ninawene amburup mbanggya heyagek, yi tahun ndi tahun oklaga an nelupma, nalon dek dugwit, an novaga lobalogo bagao wene ako vagalogo yukhisogon.”
11 Yugugu lagagirik, “An ndugwis 12 hudi endak vaga o Yerusalem samban ogarigiluk lagagis andi, haren, 'Yi avyarat yuknigas,' embetetek halok, it avakwa hemet inisaup sek aro. 12 An andoma dugwit, Ala awi valekma ninim wene watya, eke, it Yakuri samban ogasagwima inim, o kota Yerusalem inim, andoma ap homago nane-hane yagan lagu dogopwak yiluk enendawima molanggu, ogagya ambi neyagetek. 13 Eke, yogak wene an novaga banilagwi andi ogo, adem dekma, it yugwi hat avyarat ombarinyok yiluk yukhirup andi, dek hayogon o, nasin.
14 Ala wene yugup Musa dirup mbanggigi inim, buku navi-navi dirup warek ako inim, ovok avyarat ombasigama, Sup Yesus Ambetaga Lagu Dugwit Iniluk Mondok Dogop Wene ako musek landiga andi, it Yakuri menda ako en, ‘Wene andi huluk wene aro,’ yiluk, yagalagwi ovara, an wene andi ndatak musek lagya dugwit, nenombawi Enasin Ala siyabaliga, andi avyarat vagalogo yukhisiga, nasin. 15 It weyak ogasagwi menda inim, sek ogasagwi menda inim, hambuluk lendagwima Ala en iniluk erogo mendok okbisaup, nape wenggelek agirik andi, irogo enape wenggelek agarwik. 16 Anderogoma, Ala inim, avakwa inim, inivaga an okbisayogon vaga nendawi ugun seyalek ogagya dogogiluk dibaluk ogasiga.
17 Eke, tahun maren hudi o hunogoma welagagirik, an naswei Yakuri menda enabwa en un wogeraup inim, Ala ake bago inim, wolok neyami vaga o Yerusalem wogora lagi. 18 Wogora lagya lagirik, Ala awi valekma avakwa wisane ninim homagwi, nadok-kadok ogagya, ogagetek, ugun horek hak neyagek, 19 it ap Yakuri Asia menda nin andenam werek inigis ako en an ambi ogagya neyagao hawen, iren hat hivaga enane novaga banup sek ovara, nanggadi wakbani wagaobuk! 20-21 Yi wene ndi wene yugirigi vaga dek. Ata, it wisane inivaga, ‘Nit hambuluk niniluk erogo mendok yup andi, nendawi wenggelek halok, nawene mbaluguluk wagu hinigis,’ yiluk, wene maduk andi nane ombok vaga yugirigi andi* Lakbogogi Wene 23:6-8 Paulus en Saduki menda inim, Parisi menda inim, yugeragagi ako yokanes. nelup ovara, ambi inim ogagya neyagao hawen, iren adigat vagalogo yukhurupwak,” yugeragagi.
22 Yugirigya lagagimu, Velikis ako en Sup Yesus Ambetaga Lagu Dugwit Iniluk Mondok Dogop Wene yugwi ako, des erogo elup werekma, “Hivis it yegen werek menda wisane homago enasin Lisiyas ako wagya halok, awene an amburup mbalisogonma, wilitales.” 23 Yugirigya lagagirik, at yegen werek menda enowa ako yugugu dugwit, “Paulus andi, heda mago hak enewogogo vagogo werekma, aswei en ake wogori waguselok andi, sek, yugerano,” yiluk, yugogogi.
Ap Velikis ogwa inigik, yugeragagi wene
24 Ndugwis maren hudi welagagwarikmu, Velikis ogwa Ndurusila hwa Yakuri menda it mberen wagagwa. Wagu lagagwarik, Paulus warupwak yiluk ayonggo bagya lagagimu, wagya lagagirik, Yesus Keretus avyarat ombasagwi wene iris enaruk hunggugwa. 25 Eke, Paulus en sek adigat ogagu dogop wene inim, enendawi en ogarup oginivisiga ovara, sovalogo baup wene inim, hivis owak dilinivup wene ako inim, yugirigya lagagimu, at Velikis ako alon agya lagagirik, “Ovok yugurikmu, elak. Ndugwis ambi vaga yup nanonggal werek agya halok, warinyok yiluk yanggup yukhisogon,” yiluk, yugogogi. 26 Andi yugogogi ako, “Heda mago ako visilup onggo woknirumwak,” ombakluk, ape wenggelek dugwit, Paulus eyanggup yimi wagya halok, it mberen wene mbanggwis ogagu lagagwa.
27 Anderogo ogagya lagagimu, tahun mberen okbaluk, at Velikis aveloma Perikiyus Vetus mondok okbagagwa. Eke, at Velikis en, “It Yakuri enendawi hunik nombarupwak o,” yiluk, Paulus heda mago ako visilogo wibagetek winggigi.

*24:20-21: Lakbogogi Wene 23:6-8 Paulus en Saduki menda inim, Parisi menda inim, yugeragagi ako yokanes.