Yakobus
Yakobus en dirup watigi wene
1
Hit Yakop aburi enombawi wigalek hininis unggul 12, yi awi ndi awi sak yagagup ako, an Yakobus en Nenasin Ala, Nenowa Yesus Keretus inis ombok, enayeloman dugwit, “Wa,” yukheraliga o.
Avyarat ombasagwi inim, enendawi werek inim, yugeragagi wene
Nowa-nasin. Anggin-mbanggin adik-adik menda henovaga agya halok, henendawi mondok adenggen umbutu dogwes. Hit avyarat umbutu hiniselok, henavut mbangguma, anggin-mbanggin henovaga agya hegek, henendawi horaik dugwit, “Nenendawi ndipuk-wadok dek oknenavupwak yiluk, ogagya higi,” yiluk, adenggen umbutu dogwes. Anggin mbanggin henovaga agya hegek, hit henendawi ndipuk-wadok dek horaik dugwit ogagu dogosogon halok, hit henendawi hoda okhinipu, eke mondok sek okhinipu, henendawi werek okhinipu, ogagya dogosogon o. Ogagya dogosogon ovara, hiren ogarup ambi henunggut halok andi, Ala yugeres. Yugugu hiniselok, At Ala endawi mbuk dek sagain vaga yi ap ndi ap ovok at wogeraliga ako en ogarumwak yiluk, hinelup okhinivisogon o. Hit Ala yugugu dugwit, henendawi yunggup yegetek mondok avyarat umbutu dugwit, yugugu dogwes. Ap ambi endawi yunggubaluk ogagya dugwit, Ala yugugu halok andi, o havut wagya dugwit is mogoliluk ogasiga andi wane-wane, ap ako endawi anderogo at agarik. 7-8 Ap andi endawi mberen dugwit, yi ogarup ndi ogarup endawi wenggelit landigama, endawi seyalek dogosogonbuk. Ap andi Ala yuguguma, ‘An nendawi mberen halok, at woknirisogon dek higi,’ yiluk, imbitya dogopwak.
Ininggis dek, ininggis werek wene
Hit nasuwi Ala aburi hininggis dekma, hininis sovalek agipik ako, hininis Ala il vaga siyalek agarik atma, henendawi sovalek dugwit, adenggen umbutu dogwes. 10 Eke, hit nin hininggis werekma, hininis siyalek agipik ako, Ala il vaga hininis sovalek isaligama, “Yo angga hedangga dek asiga andi hak, nininis anderogo at dek arisogonma, sek aro,” yiluk, henendawi sovalek dugwit, adenggen umbutu dogwes. 11 Andi, mo daga wagya dugwit, mo idup en yo angga-hedangga dis iri dugwit, mbuk agya lagarik mbililis erogo wambigya dugwit, elose weyak asiga hak, it ap ininggis werek okhedaguluk ogarit lagu-selok, eneyave anderogo at dek arusogon o.
Nenendawi avut mbanggu ogagya halok, ogagu dogop wene
12 Hit ap akwa henavut mbanggu hegek ndipuk-wadok dek agipik halok, 'An sek at agirik' umbutu dogwes. Hit ap akwa henavut mbanggu hegek, ndipuk-wadok dek agipik ako sek ogagu hiniselok, nggenak iris nggudit-nggudit mendago makota yikbiselagwi ako hak, Ala en “Hit ap akwa henendawi hunik okbanilagwi ako, An en hiniluk mondok-mondok dogop menda wokherayogon o,” yiluk, avok yagagi ako wokherayogon.
13 At Ala en, “An weyak ambi ogarisogon,” ombasigadek, eke ap akwa weyak ogarupwak yiluk, enendawi nggagalogo bugu, okbisaligadekma, ap ambi endawi nggaganggu halok, “Yi Ala en nendawi nggagalogo baniliga,” yiluk, yup andi mondok dek o. 14 Nit nenendawi nggagalisiga andi, ap ambi weyak ogarupwak yiluk, ane agil-amok likelok landiga ako hak, nit nenendawi en at, weyak ogarup hogop, 'Ai' umbutu dugwit ogasagwi o. 15 Eke, hwa ambi eyak avula akluk, endaklagya lagarik, andi en, avyak ako hambisiga hak, nit nenendawi en at, weyak ogarup hogop, 'Ai,' umbutu dugwit halok, weyak ako nenendawi ombok agya lagarik, neneyave at hambup okninivisiga.
16 Nowa-nasin, hit an nendawi hunik ako, hit henendawi nomalhedabuk. 17 Nenabwa en sek okbininiliga inim, wokneraup ombasiga ako mondok wane-wane wokneraliga inim, ovok erogo mbogot vaga en woknera wambu wandiga. Yi awi ndi awi ovok erogo awiya ogasiga adem andi, At nenasin Ala en at, woknera wambu wandiga. At ambi agek ogagya dugwit, ndugwis ambi vaga mo munggumu hak agya, ndugwis ambi vaga mo yasigama hak agya, ogasiga dek o, at mondok-mondok itok awiya adigat agarik. 18 At Ala en yi menda ndi menda ogagagi ako sovalek hegek, nit At angge enek dogopwak yiluk mikninipu lagagirik wene avyarat yagagi vaga okbininggigi.
“Henaruk adigat hulisagwi a, eyave inim avyarat ogasagwi a?” yugeragagi wene
19-20 Nowa-nasin, hit an nendawi hunik ako, wene yi des erogo wugu dogwes. Nit eyave mondok sek adigat ogagu dogop Ala en ninimbitigi ako andi, nenaninis vaga ogarup dek atma, hit ovok at wene yiluk-wuluk erogo henaruk hunggu dogop sek ovara, yup halok andi, dibaluk yugwi, henaninis yiluk-wuluk erogo winggitek, des erogo ogagwi, ogagu dogwes. 21 Andi halok, ogarup dek menda bo-bo ugup ovagak hegek ugun ogagwi, eke yi weyak ndi weyak ogagwi, ogasagwi ako ovok at hekbaluk, henendawi sagain vaga dugwit, nenagap wendarup wene Ala en nenendawima awi yakbininiliga wene ako, adigat des erogo wugu dogwes.
22 Ala wene henaruk hobaluk ogagatek halok andi, hit at henambutmu dagalhedelagwi atma, henaruk adigat hunggik ogagu dogop andi moga o. Ata, henaruk hobaluk, eyave inim at ogagu dogwes. 23 Hit Ala wene dibaluk, ogagetek dugwit, un henaruk adigat hulisagwi halok andi, ap ambi wukagak vaga elose bikaliga ako hak, hit aro. 24 Elose bikhigya lagarik, lagya dugwit, “Nelose anderogo higi,” yiluk, endawi wenggenggitek vage unggut asiga ovara, 25 Ala en wene denggalogo dik-duk erogo yukneragagi ako vaga, visilogo sigam erogo bininiliga wene ako, hit sek erogo yenaga wugu dogomundik, henunggut agetek des erogo wokbaluk, ogagu dogosogon halok, At Ala en henendawi adenggen at okbigagayogon o.
26 Hit ambi en, “An Ala wene dibaluk ogasiga o,” yagalagwi ovara, henabya atok vaga ugun yagan nelagwi ako henelagap des erogo aruwam welagetek halok, hit henambutmu dagalhedugu dugwit, “An Ala wene dibaluk, ogasiga o,” yagalagwi ako andi, un enam warogo at ogagu hinigis. 27 Nenasin Ala il vaga At ane dibaluk eyave mondok sek adigat ogagu dogop andi, it avyak hwavyak wenaborangge inim, akwa sogwa inim, enendawi wakedugu-selok, enabwa en yonggarinipwis, eke it ap akwa enendawi weyak en weyak ogarupwak yiluk, henendawi nggagalhinivit wagwi inisawen, henendawi suwam wakidugwi, ogagu dogwes.