2
Hit ap enelose vaga adigat dibisabuk wene
Nowa-nasin. Hit henendawi nenowa inis ombok Yesus Keretus mondok siyalek agarik ako vaga ovaga vanggabaluk, avyarat ombakluk, ogarit lagu dugwit, ap akwa enelose vaga dibisiluk, ambi sek okbagwi, eke ambi henanggon okbagwi, ogagu dogobuk o. Ap ambi mbusi emas amumulip cincin ambelat enggen ovagak inim, yum mondok sek inim, yikbaluk, hit samban ogasagwima nunggu wagya, eke ap ambi inggis dek yum weyak yirik nunggu wagya, ogagu-selok, ap ambi yum eyave sek yirik ako agayuk wukbaluk, yugu dugwit, “Nasin o, mbanggu-vaga sekma yenam hora yima o,” yugwi, eke ap inggis dek ako agayuk wutitek dugwit, “Un andenam mendek dogomi a, nggulumu wen vaga andenam hora yimi a?” yugwi, ogagu hiniselok, hit henendawi en ap ambi weyak, ap ambi sek, umbutu dugwit, yagalagwi ako dek? Eke, enelose vaga dibisiluk, okbiselagwima, ap wene owak dilisigama ogasagwi ako hak, ogagu dugwit, weyak at hologo belagwi ako dek?
Nowa-nasin, hit an nendawi hunik ako, wene yi des erogo henaruk hunggu dogwes. It ap ininggis dek umbutu-sigik, Ala en miginipigi ako andi, it Yesus avyarat ombasagwi ako vaga Ala en it ininggis werek enombasiga. Eke, ap ovok erogo, “Nasin ai,” yiluk, “Enendawi hunik okbanunggu-selok, navema bisayogon,” yiluk, avok yagagi ako, Ala avema bisaligama mavorangge hak andok okbugu, ogarupwak yiluk, miginipigi. Ala en it at miginipigi hegek, hiren ap ininggis dek halok, mbidarogo biselagwi. Mbidarogo bugu hinigik, wiyik-nom weyak-nom okhinipu dugwit, likenombolok wene owak dilisagwima bigi lendagwi ako andi, it ap ininggis werek en okhinivisagwi ako dek? Eke, it ininggis werek menda en Yesus inis siyalek agarik wokheragagi ako, mbidarogo belagwi!
Ala wene warek wane-wane ogagu dugwit, “Hit heneyave henendawi hunik okhedelagwi ako hak, it hinim agipik ako anderogo at henendawi hunik oginipu dogwes o,” yiluk, nenasin inis ombok en wene denggalogo yukneragagi ako ogagu hiniselok andi, sek at ogasagwi ovara, ap akwa enelose vaga dibisiluk, okbiselagwi halok andi, weyak ogasagwi aro. Andi ogasagwi vaga wene denggalek sagalogo belagwima, Ala en, “Hit weyak ogasagwi o,” yiluk, yukherayogon o. 10 Hit Ala en wene denggalogo yukneragagi ako ovok erogo ogagu dugwit ovara, wene ambiat ogagetek hiniselok andi, wene andi ovok erogo ogagetekma, weyak at ogasagwi o. 11 At Ala en, “Hwa ap enogwa hegek ogarup moga o,” iri dugwit, “Ap warup moga o,” inim yagagirikmu, hit ambi hwa ogagatek dugwit, ap watwis hiniselok andi, Ala wene yugup sagalogo belagwima, weyak ogasagwi andi aro.
12 It ap akwa, “Ala wene yugup visilogo bininaliga wene ako andi vaga nenowak dilisogon o,” yiluk, enendawi wenggenggu dugwit, enane yugwi, ogarit lagwi, ogasagwi ako hak, hirogo, ogagu dogwes. 13 Hit ap akwa enabwa en sek okbigitek hiniselok, Ala en at henowak dinggu dugwit, henabwa en sek okbigigayogon dek o. Eke, ap akwa enabwa en sek okbugwis hiniselok andi, henowak dilup ako, henalon dek at dogosogon o.
Avyarat ombasagwi ovara, eyave inim ogagetek halok, yugeragagi wene
14 Nowa-nasin o. Hiren, “An nendawi avyarat ombasiga o,” yagalagwi ovara, eyave ogagetek hiniselok, nano ogaruguluk yagalagwi embetep? Ala wene eyave ogagetek dugwit, un avyarat ombasagwi vaga adigat Ala en henagap wendarisogon embetep? 15 Henarup ambi a, henowa ambi a, asum inim, o hutun-howam nelagwi menda inim, agarik dek halok, 16 hit ambi en, eyave sek dogopwak yiluk, ambi wogigitek dugwit, ane adigat “Ai nowa. Hagarom iya erogo ninggya, hasum sek dombok yikhidigya, hendawi adenggen vaga elak o,” yiluk, yugugu hiniselok, andi sek embetep? Dek, un at yagalagwi o. 17 Anderogo hak, nit nenendawi avyarat ombasagwi ako wane-wane eve inim ogagetek dugwit, avyarat adigat umbutu niniselok, nit ambi okbininup dek atma, un enam warogo avyarat ombasagwi o.
18 Anderogo ovara, hit ambi en, “Hat avyarat ombasiga ovara, an andi eve inim ogasiga o,” yiluk, yugu hinigirikmu, avyak wai. Hit avyarat ombasagwi ako, eve inim ogagetek hiniselok, “Yi ap avyarat embetetek aro,” henombasagwi ovara, an andi, avyarat imbitya dugwit, eve inim at ogasigama, “Yi ap avyarat ombasiga, yi” nombasagwi, yi helagwi? 19 Hiren, “Ala andi, adigat agarik avyarat ombasagwi,” yiluk, ombasagwi andi sek at ovara, it madis inim wene andi anderogo at avyarat umbutu dugwit, enalon en enowak wuruk-wuruk yagalagwi ovara, hit andi avyarat umbutu dugwit, mbup erek adigat agipik hinigis o.
20 Nowa-nasin, hit ap wes hak yagan nelagwi. Eve ogagetek hegek, avyarat ombakluk, mbup erek hiniselok andi, “Yi un enam warogo at avyarat ombasagwi o,” yiluk, embetetek agipik yi? 21 Nit nenombao Averaham ako en Ala ake anggom warogo hali hunisagwima, ogovak higirogo baluk, at abut Isak Ala ake bagiluk ogagagi ako vaga, at Ala en, “Ap yi endawi mot o,” yiluk, wogogi.* Kejadian 22 yokanes. 22 Ala avyarat imbitya dugwit, eve inim ogagya lagagimu andi yedok higyo. Eke, eve at ogagagi vaga at endawi avyarat imbitigi ako dek agetek, mondok atma at agagi o. 23 Andi ogagagi vaga, Ala wene dirup warek yi: “Ap Averaham en Ala avyarat ombakluk, endawi At ovaga vanggabagagi vaga, Ala en ‘Ap yi endawi mot aro,” ’ yiluk, Ala wene dirup warek ako atma des iri lagagimu, At Ala en, “Ap Averaham ako andi, An naswe aro,” yiluk, yagagi. 24 Andi halok, nenendawi avyarat umbutu dugwit ogasagwi ovara, eve inim ogagetek hegek, Ala en nenendawi mot nenombarisogonbuk o. Ata, avyarat umbutu dugwit, eve inim ogasagwi vaga, nenendawi mot okbininaliga helagwi o.
25 Andi ogagagi wane-wane hwa yanenggek landiga menda Rahab ako en, it ap Yakuri menda o yokaguluk wagagwa ako initwis hawen yiluk, umwa hwilakbugu lagagirik, sup digot vaga lakbigigi ako vaga, at Ala en, “Hwa yi endawi mot o,” yiluk, wogogi. Yosua 2 yokanes. 26 Neneyave yi hegek, nenendawi nggigis erogo lagya halok, “Ap andi hombagas o,” yagalagwi ako ndatak nenendawi avyarat ombasagwi ovara, Ala wene andi eve inim ogagetek halok andi, un enam warogo at avyarat ombasagwi o.

*2:21: Kejadian 22 yokanes.

2:25: Yosua 2 yokanes.