3
Nenane vaga weyak ogasagwi wene
Nowa-nasin. Ala en nenowak dinggu dugwit, anggin ombok erogo nit ap akwa mamuleralagwi menda ako nenovaga bininayogon ninelup atma, hit wisane, “An guru dogosogon o,” ombarubuk. Nit ovok erogo yi weyak ndi weyak ogasagwi menda aro. Nit mondok sek duklurik en, nit nenane yagalagwi atok vaga weyak agya duklipuk. Nit nenane yagalagwi atok vaga weyak agya duklipuk en, neneyave nininggis-ninisok vaga en weyak ogarup okninivisiga ako ovok erogo sovalogo bagu duklu o.
Anderogo hak, wam kuda woginiviluk lagu dugwit, yo bogalek elagapma baluk, atok venak-venak vaga mbunggwi yidibaluk, nit laup ombasagwima akoma woginiviluk lendagwi. Eke, mburis kapal layar ako mondok ombok atma, o havut anye ombok erogo iri dugwit, wolok landiga ovara, mburis andok pilot ako en, “Andoma laup,” imbitya dugwit, abi amot okhegek yupwak yiluk, yo mondok maduk elakas vokot sivinik agarik ako vaga nomalogo wolok landiga o. Andi hak, nenabya aro. Nininggis ninisok ombok hegek, nenabya maduk ako en yagalagwi vaga wene ndugwi ombok wigya landiga o.
Hali enggen maduk en, yavup sakni ombok hali naliga ako, henendawi dibas. Nenabya andi hali abya hak aro. Yi weyak ndi weyak inis unggul ovok erogo adem andi, nenabya aro. Nenabya andi neneyave atok hunik atma, neneyave ovok at weyak erogo bininaliga. Hali munukmu en hali enggen wolok nenabya vaga yevedogo ba wendagwi vaga, nit ap akwa wen vaga menda ogasagwi ovok at ogarit lagu dugwit, weyak adigat ogarit lagu dogopwak yiluk, nenovaga yevedogo bininggik landiga adem andi, nenabya aro.
Swa-bagas, ndimbu-nggusa, mindom-mbas, duk-ikan, yi menda ndi menda ogagagi ako, ovok erogo vagago inil yonggoninivisagwima, yonggoninivup sek ovara, nenabya andi, il yonggunup andi meya o. Nenabya andi mondok weyak, ap akwa iniruguluk heda nalis oangga hak mondok hobo-hobo erogo agarik atma, sovalogo baup dek aro.
Nenane venak vaga nenasin Ala inis siyabagwi, eke venak vaga ap akwa Ala elose wane-wane ogovak higirogo bigigi helan, vudilogo bugwis, ogasagwi o. 10 Nenelagap ambi at en wulu wagya dugwit, Ala inis siyabagwi, andi en, vudilogo bugwis, ogasagwima anderogo ogarup mondok moga o, nowa-nasin. 11 Is liris ambi at elola en, ambi sek menda wulu wagya, eke ambi eda menda wulu wagya, ogasiga dek o! 12 Eke, nggaris en saup yugu, sawe en nggaris yugu, ogarup sek embetep? Ata, is eda menda en, is sek menda wulu warup, sek embetep? Anderogo mondok ogasiga dek, nowa-nasin.
Mbogot vaga agarik ako en nenendawi werek okbininiliga wene
13 Hit ap ambi henanggelekma endawi werek dugwit, yi wene ndi wene vage yedok haliga halok, ap andi endawi werek helagwima, endawi sovalek dugwit sek ogarit lagya hinil havovok yiluk, ogarit lagya dogopwak o. 14 Anderogo ovara, hit henaninis umbutu dugwit, henendawi lakot dugwit yagan nagwis, “An hologo baliga adik ogarup,” umbutu dugwit, yagan nagwis, ogasagwima, henendawi wogobetaup andi moga o. Ala yagaliga wene hegek, avut dagalisagwima, huluk wene molalogo yagan nelagwi aro. 15-16 Hit henaswe ambi aninis okbagu dugwit, henendawi lakot yagan nagwis, “An hologo baliga adigat ogarup,” umbutu dugwit, ogarit nagwis, ogagu hiniselok, mondok nadok-hadok agya dugwit, yi weyak ndi weyak ovok at agya helagwi ako andi, At endawi werek mbogot vaga agarik Ala ako en hologo bugu hegek ogasagwi dek. Ata, at sile en it ap akwa wen vaga menda enendawi hologo bugu hegek, henendawi ninggya halok, eyave at ogasagwi hinigis o.
17 Eke, At endawi werek mbogot vaga agarik ako en hologo bininaliga ako andi, adem ombok andi, nit nenendawi weyak agetek mondok sek adigat dogop. Aswe ambetaga andi, ap akwa sek ugun dambulik dogopwak yiluk, moga yugurugwi; nenendawi sagain vaga yugurugwi; yuknirugu-selok, “E o,” yiluk, ogarit lagwi; ap akwa enabwa en sek okbugwis; yo enggen eyave yiklandiga ako hak, nit anderogo at sek ogarit lagwi; ap ambi sek okbagwi, ap ambi weyak okbagwi, ogagetek wane-wane okbugwis; nenendawi lakot dugwit yugeregetek, nenendawi sagain vaga adigat yugurugwi; ogagu dogopwak yiluk, okbininaliga o. 18 It ap akwa enendawi dambubigik nelagwi ako en enendawi dambulik dogopwak yiluk okbigik nagu dugwit, enggen yupwak yiluk awi angge yasagwi ako hak, ap akwa sek adigat ogagu dogopwak yiluk, enendawima mabigik nagwis, agarwik o.