5
Yesus ane waupwak yiluk, endak yanggup yugeragagi wene
(Mat 4:18-22; Mrk 1:16-20)
Andi en, hivis ndugwis ambi vaga At Yesus ako inamut Nggenesaret yanggadek omban vaga mendek werekma, it avakwa wisane Ala wene enaruk huluguluk, hobo-hobo homari wagu lagagwa. Hobo-hobo homari wagu lagagwama, Yesus en it ap ikan wasagwi menda enamburis mberen is omban vaga bago hagagi. It ap ikan wasagwi menda ako en enamburis hekbaluk, yum yarin ikan wasagwi menda ako hutusim, mburis hagagi. Higya lagagirik, mburis ambi Simon amburis ako vaga nunggwigya lagagirik, Simon yugugu dugwit, “Is ombanma horok ambukum vanggo yi nunggusogom,” yiluk, nunggugu lagagwarik, Simon iperen mburi-vaga horaik dugwit, it avakwa wisane homago ako wene mamuleragagi.
Wene mamulirigya lagagirik, Simon aswei inim yugirigya dugwit, “Is agurukmu andenam ari nunggugu dogomundik, ikan warovovok yiluk, heneyarin ako wombaba lales.”
Wombaba lales yugirigya lagagimu, Simon en, “Ai, Nasin. O hup en wombanggusat ninigik o yanggo yagas ambiat ogo mondok watitek at, ovara, yuknirigindikmu, wombaba lasogom o.” Yiluk, wombaba lagagwarikmu, ikan mondok wisane erogo watu lagagwama, yarin ako mondok libis iri menda ogagagi. Yarin ako mondok libis iri menda agya lagagimu, enaswei nin mburis ambi vaga akoma werekma yonggwarinivi warupwak yiluk, ininggi wene vaga yugurugu lagagwama, wagu lagagwarik, ikan warogo mburis mberen mbin erogo bagagwama, anggin en mburis mberen is endawima sovalivilip.
Simon Peterus en mburis ako sovanggya menda higya lagagirik, Yesus avema seve yiluk, “Nasin o. An ap yi mondok weyak ogasiga mendama, baniluk wilin o,” yiluk, yugogogi.
Yugogogi andi, ikan wisane watugwa ako vaga at aswei inim mondok vok yagagwa yiluk, yugogogi. 10 Simon aswei Yakubus Yohanes, Sevedius aburi iperen ako inim vok yagagwa. Eke, Yesus en Simon yugugu dugwit, “Halon habuk. Hat ikan belalogo wasiga hak, o yogak en avakwa belalinipu dogosogon,” yiluk, yugogogi.
11 Yugugu lagagimu, mburis ako is omban vaga bagu lagagwarik, yi menda ndi menda ovok erogo hekbaluk, Yesus inim lagagwa.
Ap amu hunik sek okbagagi wene
(Mat 8:1-4; Mrk 1:40-45)
12 Andi en, hivis ndugwis ambi vaga Yesus o kota ambima werekma, ap ambi amu hunik welagagi. Ap ako Yesus il higya lagagirik, elese wen vaga samup yiluk nggino yugugu dugwit, “Ai, Nasin. Haren sek okbanup imbita heyalok, ndak sek okbanup o,” yiluk, yugogogi.
13 Yugugu lagagimu, Yesus inggis welalogo vagatya dugwit, “Sek okbagaup imbitirikmu, sek aru!” wene ao yugugu hegek, at amu hunik ako dek agagi.
14 Dek agya lagagimu, Yesus en, “Avakwa mondok yugerabuk. At imam en il heyaupwak yiluk, adema elak. An sek okbagagirikmu, Musa en, ‘Ala ake anderogo baup,’ yagagi ako, it avakwa en bagya heyaupwak yiluk, belak,” yiluk, aruk warogo lakbalagagi.* It avakwa Iserael menda ako, ap amu hunik werek halok, avakwa inim dogop moga ovara, sek agya halok, ap imam en bikhugu dugwit, ovok sek halok, at ap ako Ala ake yiluk swa suwa mberen wolok warupwak yiluk yugurugu lagagwa. Wolok wagya halok, it imam en, “Ap ako Ala ivaga ovok horek agarik,” yugu lagagwa. Yugu-selok, at vivis avakwa inim dogop sek at, agagi. Imamat 14 yokhanes.
15 Aruk warogo lakbalagagi ovara, Yesus ogarit landiga wene ako evenuk wigak iri lagagimu, yi avakwa ndi avakwa wisane At ane hunggwis, edup-mbedup halok eneyave sek okbugu, ogarupwak yiluk, At adema homari wagek yugu lagagwa. 16 Anderogo ogagu lagagwa ovara, Yesus o avakwa dekma akoma wunggu lagagirik, samban ogari lagek ogagya lagagi.
Ap inggis-isok yidugup sek ogagagi wene
(Mat 9:1-8; Mrk 2:1-12)
17 Ndugwis ambi vaga Yesus umwa en wene mamulirigyama, it ap Parisi menda It ap Parisi menda ako, it avakwa Yakuri menda nin Ala Wene Yugup mondok ndatak erogo ogaruguluk okhagagwa ovara it nin wisane enendawima enaninis avakwa enabwa embetetek welagagwa. inim, it ap Musa wene mbalek mamulerelagwi menda inim, yi awi ndi awi o Nggaliliya en, Yudea en, Yerusalem en, wagu lagagwarik, we ugun horaik dugwit, Yesus ane hunggu lagagwa. Avakwa aup warek sek oginivupwak yiluk, Nenasin Ala anye ako Yesus okbagya hegek, ogagya lagagi. 18 Akoma werekma, ap ambi inggis-isok yidugup werekma, ap en yo duriluk, Yesus adema ba nungguluk, ogagagwa menda 19 it avakwa ovok hobo-hobo erek werekma, ba nunggup meyan agya lagagimu, wolok o winimen o viril vaga unggugwa. Unggu lagagwarik, viril heyarogo yo durik enewogo avakwa ovok enanggelekma Yesus adema wombabagagwa.

Horace Knowles revised by Louise Bass © The British & Foreign Bible Society, 1994.
Ap inggis-isok yidugup ako avakwa enanggelekma Yesus adema wombabagagwa
20 Wombabagu lagagwama, Yesus en it enendawi at ovaga vanggabaluk, avyarat umbutwi yedok inugu lagagirik, ap ako yugugu dugwit, “Avyak! Hat homaduk dek erogo bagagi.”
21 Yugugu lagagimu, it ap Musa wene mbalek mamulerelagwi menda ako inim, it ap Parisi menda inim, iren enendawi umbutu dugwit, “A! Nit nenomaduk dek erogo biniliga ako At Ala adigat agarik. Ambi inim dek. Ap Ala wiyiknom-weyaknom erogo baliga yi sa embetep?” yiluk, umbutugwa.
22 Enendawi umbutwi ako Yesus yedok inugu lagagirik, yugirigya dugwit, “Hit nggarogo yiluk henendawi anderogo winggilisagwi? 23 ‘Homaduk dek erogo bagagi,’ yugurup andi, iya a, ata ‘Mendek yiluk lagya dogwen,’ yugurup andi, iya a? Hit eres!” 24 Yugirigya lagagirik, “An Ap At Endaklagagis ‘An Ap At Endaklagagis’ Yesus yagagi ako andi, inis Yesus en at salhedagagi. Eke, navi Daniel ako en, Ala en ap ambi avakwa enagap wendarupwak yiluk lakba wasogon andi, inis ‘Ap At Endaklagagi’ yagagi (Daniel 7:13-14 yokhanes). wen vaga yoma dugwit, avakwa enomaduk dek erogo bisapwak en yiluk, Ala en An yuknogogi ako hinilup arovovok yiluk sek okbayogon,” yiluk, yugeragagi. Yugirigya lagagirik, ap inggis-isok yidugup ako yugugu dugwit, “Mendek iri dogomindik, hat hagone ndalek nogo yiliga menda ako, hedelok hamwa wilinok yiluk, yukhisiga.” 25 Ao yugugu hegek, ap ako it ovok erogo inivaga mendek iri lagagirik, at agone ndalek nogo yiliga menda ako hedelok amwa wunggu dugwit, Ala inis siyabagek lagagi. 26 Ako lagya hegek, it ogagya hagagwa ako vaga Ala inis siyabagu dugwit, “Yogak ninil helagudek menda higyoma, nenalon wi!” yiluk, vok yagagwa.
At Yesus en ap Lewi yanggup yugogogi wene
(Mat 9:9-13; Mrk 2:13-17)
27 Andi en, Yesus wunggu lagagirik, ap pemerintah enake yoparip wonggalisiga menda ambi inis Lewi yoparip wonggalisagwima horaik il hagagi. Higya lagagirik, Yesus en at yugugu dugwit, “Ninim lasogom, oma,” 28 yugugu lagagimu, at Lewi ako yi menda ndi menda ovok erogo hekbaluk, mendek iri lagagirik, Yesus inim lagagi.
29 Andi en, ap Lewi ako at amwa Yesus adenggen isogo ombok isagagi. Isagagirikmu, it avakwa homago wisane ap pemerintah enake yoparip wonggalisagwi menda inim, avakwa nin inim, Yesus Lewi inim erom nunggusim, 30 it ap Parisi menda inim, ap Parisi menda Musa wene mamulerelagwi menda inim, iren Yesus ane welagwi menda ako enanggin-enanggon yiluk, yugurugu dugwit, “A! It pemerintah enake yoparip wonggalisagwi menda inim, it weyak ogasagwi menda nin inim, hit nggarogo yiluk hinim dambulik dugwit erom is nelagwi?”
31 Yugurugu lagagwama, At Yesus en, it yugirigya dugwit, “It ap aup edup dek halok andi, ap ndokter adema laup ombasagudek. Ata, aup edup halok sek oginivupwak yiluk, ndokter adema laup ombasagwi. 32 Andi ndatak, Anen it ap ‘An sek’ ombasagwi menda eneyanggup yugeragiluk wagatek. Ata, it weyak ogasagwi menda enasam helok, enomaduk mbo baupwak yiluk, eneyanggup yugera wagagis o,” yiluk, yugeragagi.
Ala ake yiluk, erom hunis dogop wene
(Mat 9:14-17; Mrk 2:18-22)
33 Yugirigya lagagimu, it ap Parisi menda ako en Yesus yugugu dugwit, “It ap Yohanes ane welagwi menda andi, Ala ake yiluk, erom hunis dugwit, samban ogasagwi. Eke, nit ap Parisi nenane welagwi menda andi, anderogo ogasagwi ovara, hat hane welagwi menda andi, we ugun erom nunggwi, is ugun nunggwi, ogagu-selagwi.”
34 Yugu lagagwama, Yesus en, “Ap ogwa hidigyama, owa-asin inim isogo isagu dugwit, ‘Hit erom nenggetek dogones,’ yiluk, owa-asin yugeraup sek embetep? Dek! 35 Owa-asin inigik, agun wolok laup vanggo yi wagya ako vaga andi, erom hunis dogosogom,” yiluk, yugeragagi.
36 Yugirigya lagagirik, wene wakhegek yugirigya dugwit, “Yum hain swi menda ambi libilogo yum mbadis endak menda ambi vaga lobalogo monggadisagwidek. Lobalogo monggatu halok, yum hain swi libilisagwi ako weyak asiga. Eke, yum swi menda ako, yum endak menda vaga lobalogo monggadek halok, elese iperen ndatak asigadek adik asiga. Anderogoma, yum hain swi menda ambi libilogo yum mbadis endak menda ako vaga lobalogo monggadesagudek o.”
37 Yugirigya lagagirik, wene wakhegek ambi iri dugwit, “Anggur amburup swi menda iwak kambin agamut endak ogovak higirik vaga, nudisagudek. Anggur amburup swi menda iwak kambin agamut endak ogovak higirik vaga nudup halok, anggur amburup swi menda en iwak endak menda ako viklagya dugwit, yanggalandiga. Yanggalagya dugwit, anggur amburup dek agya, eke, iwak ako weyak agya, oklandigama, anggur amburup swi menda iwak kambin agamut endak ogovak higirik vaga, nudisagudek. 38 Anggur amburup swi menda andi, iwak kambin agamut swi ogovak higirik vaga adigat nudisagwi. 39 Eke, anggur amburup endak menda andi, ‘Ai weyak,’ yiluk, yagalagwima, anggur amburup endak menda nelok, swi menda, ‘Wokniru,’ yiluk, yagalagwidek o,” yugeragagi.

*5:14: It avakwa Iserael menda ako, ap amu hunik werek halok, avakwa inim dogop moga ovara, sek agya halok, ap imam en bikhugu dugwit, ovok sek halok, at ap ako Ala ake yiluk swa suwa mberen wolok warupwak yiluk yugurugu lagagwa. Wolok wagya halok, it imam en, “Ap ako Ala ivaga ovok horek agarik,” yugu lagagwa. Yugu-selok, at vivis avakwa inim dogop sek at, agagi. Imamat 14 yokhanes.

5:17: It ap Parisi menda ako, it avakwa Yakuri menda nin Ala Wene Yugup mondok ndatak erogo ogaruguluk okhagagwa ovara it nin wisane enendawima enaninis avakwa enabwa embetetek welagagwa.

5:24: An Ap At Endaklagagis’ Yesus yagagi ako andi, inis Yesus en at salhedagagi. Eke, navi Daniel ako en, Ala en ap ambi avakwa enagap wendarupwak yiluk lakba wasogon andi, inis ‘Ap At Endaklagagi’ yagagi (Daniel 7:13-14 yokhanes).