7
Ap yegen werek ayeloman sek ogagagi wene
(Mat 8:5-13)
Yesus avakwa inivaga wene ovok yugirigya lagagirik, o Kaperenaum lagagi. Lagya lagagirik, werekma, it ap yegen werek menda enasin ambi ayeloman mondok endawi hunikmu, aup edup mondok hambigiluk ogagagi. Ap yegen werek menda enasin ako [ap Yakuri dek weram menda]. Aren Yesus ogarit lagya aruk hunggu lagagirik, ayeloman sek okba warupwak yiluk, Yakuri enasini nin yuguri laupwak yiluk yonggo lakbogogi. 4-5 Yonggo Yesus adema lakbogogi, lagu lagagwarik, it Yakuri enasini ako en enane enabwa edik enabwa edok seve erogo Yesus yugugu dugwit, “Ai, at ap yegen werek menda enasin andi, nit avakwa Yakuri menda ninim endawi mondok hunik okninivisigama, eke, arenen nit Yakuri samban ogasagwima o vabininggigirikmu, anderogo atma, ayeloman sek ogari laup andi sek o.” Yugugu lagagwama, Yesus inim lagagwa.
It ako ao enamwa ari wagetekma, ap yegen werek enasin ako en asweimuni it nin yonggo lakbogogi. Lakbogogi, Yesus adema lagu lagagwarik, “Ai, Nenasin! Ap nenaswe yegen werek en iri dugwit, ‘At un anggodo warugwi en. An ap madukma, Yesus an namwa nunggu warup meyan. Eke, an ap horok atma, At adema laup ogo, embetetek. Ata, sup vaga lagya dugwit “Sek aru,” ane iri halok nayeloman sek asogon. An ogo, nasini enavema dugwit, enane hunggu, eke, an narwi yegen werek ako navema dugwit, an nane hunggwis, ogasagwima, narwi ambi, “Elak,” yugugu neyalok andi, lagya, ambi, “Oma,” yugugu neyalok andi, wagya, eke, nayeloman, “Yi ogaru,” yugugu neyalok andi, ogagya, ogasagwima, [Yesus ogo “Sek aru,” iri halok, atma asogon, yiluk,] yuguri elales,’ yiluk, lakbinina wagarikmu yukhisagwi,” yiluk, yugogogwa.
Yugogogwa Yesus aruk hunggu lagagirik, [“An avyarat nembetas, wi!” yiluk,] vok yagagi. Vok iri lagagirik, avakwa At ambetaga lagwi ako ena endenogo biginigu dugwit, “It avakwa Iserael menda ogo, nin horok at avyarat numbutu-sigik, at weram Yakuri dek menda andi adigat novaga vanggabaluk avyarat ombok erogo nembetas, yiluk, yukheraliga.” 10 Yugirigya lagagimu, yonggo lagagwa ako eneyami vaga enamwa wagu lagagwarik, ayeloman aup warek ako vage sek agagirik werekma, ha wagagwa.
Hwa sogwa eyak iluk ogagagi wene
11 Andi en, hivis Yesus o kota ambi inis Nain lagyama, At ane welagwi menda inim, avakwa wisane inim, lagagwa. 12 O kota sup mbanggut leget wogoma ari lagusim, hwa sogwa ambi eyak ap adik ambenggama hambigya lagagimu, yo duriluk wulu wagusim, it avakwa wisane o kota andoma agarwik inim, isa inim, lagu sogogi. 13 Nenasin Yesus en hwa ako higya lagagirik, abwa wisane imbitya dugwit, “Yup yagya buk,” yugogogi.
14 Yugugu lagagirik, apsawe nggorak yo durik wolok wagusim vanggo yi lagya lagagirik, inggis vagatigi. Inggis vagatya lagagimu, apsawe yo durik wolok wagwi ako mbup yugu lagagwama, Yesus en, “Nabut! Hiluk aru! An Yesus en yukhisiga.”
15 Yugugu lagagimu, apsawe hombagagi ako iluk akluk yo durik ako vaga hora iri lagagirik, ane yagagi. Ane iri lagagimu, Yesus en apsawe ako isa wogogogi.
16 Wogugu lagagimu, it avakwa wisane enalon akluk, Ala siyabagu dugwit, “Ap navi Ala en yugugu hegek yugeraliga menda ombok ambi nenanggelekma en mendek yagas o,” yugu lagagwarik, “At Ala en at aburi bikninisa waga higyo o,” yiluk, yagagwa.
17 Eke, Yesus ogagagi wene ako o Yudea avilis ambot ovok wigalagagi.
Yesus hemethaguluk, ima Wombabisaliga menda Yohanes en arwi lakbogogi wene
(Mat 11:2-19)
18 Yesus ogagagi wene yagan nagwis ako Yohanes ane welagwi menda en Yohanes [heda mago werekma] yugiri lagagwa. Yugiri lagu lagagwama, Yohanes en at ane welagwi menda mberen yanggup yugirigya lagagirik, 19 wagu lagagwama, it yugirigya dugwit, “At warup ako arat waga a, ata adik ambi wasogon yiluk sokhugu dogomwi a? Yesus ako hemetha elales,” yiluk, At Nenasin adema lakbogogi.
20 Lakbogogi ako Yesus adema lagu lagagwarik, At yugugu dugwit, “Ap Ima Wombabisaliga menda Yohanes en yuknirigya dugwit, ‘Ala en lakba warup yagagi ako harat wagen a, ata adik ambi wasogon yiluk, sokhugu dogomwi a?’ yiluk, hemetha elales, yuknirigya lagama, yukhiri wagyo,” yiluk, yugogogwa.
21 O andi hudi Yesus en avakwa wisane aup warek inim, aup edup yagan warit lagwi inim, madis edup agoda werek enendawima nonggagagi inim, sek okbugu, inil mbuk wisane sek okbugu, ogagyama, lagagwa.
22 Lagagwa ako en Yesus yugugu lagagwama, Yesus en, “Ogagya hinil neyagep inim, yagan lagya henaruk hunggip inim, andi, heneyami vaga Yohanes yuguri elales. Inil mbuk menda inil hugwi, inisok weyak menda sup sek erogo lagwi, amu hunik menda sek agwi, enaruk nggulup menda enaruk hunggwis, nggorak menda iniluk erogo bugu, eke, ap ininggi dek ako Sek Wene yugirigya, ogasiga ako yuguri elales. 23 Eke, hit An henanggon nombakluk hekbanenggetek halok andi, Ala en adenggen okbugugu dogosogon o,” yiluk, yugeragagi.
24 Yugirigya lagagimu, it Yohanes en yonggo lakbogogi ako enamwa lagu-sigik, Yesus en Yohanes avok avakwa yugirigya dugwit, “Hit nano menda haguluk, o mbedama avakwa dekma lagep? Don angga havut en wolok lagek-wagek yagaliga hak, ap endawi ndaik anderogo haguluk, lagep? 25 Dek! Ap endawi modo haguluk lagep. Nano menda haguluk lagep? Ap ambi asum sek yirik haguluk, lagep? Avyak! It enasum sek adigat yikhidugwi, segedok amburup werek menda adigat nunggwi, ogasagwi ako andi, ap ininis ombok enamwa akoma adigat agarwik. 26 Nano haguluk, lagep? Ap navi Ala en yugirigya hegek yugeraliga menda ambi haguluk, lagep? Avyak! Hit hegep ako andi, at navi ovara, it navi nin andi, un sovalek inigik, at ako andi, mondok iya dombok hegep, yiluk, yukheraliga. 27 At Ala en iri dugwit,
‘Hat laup sup yarogo bagaupwak yiluk,
Anen yonggo endak lakbagya hil neyayogon,’ * Maleakhi 3:1 yokhanes.
yiluk, yagagi dirup mbalek ako andi, at Yohanes yiluk, yagagi. 28 Yi avakwa ndi avakwa enanggelekma en, at Yohanes iya dombok ako hak ambi endaklagatek. Anderogo ovara, Ala avema dugwit ininis sovalek agarwik andi, Yohanes horok at sovalek hegek, it mondok ombok dombok dogosogom o,” yiluk, Yesus en avakwa yugeragagi.
( 29 At Yesus yugeragagi ako andi, it avakwa ovok erogo ap pemerintah enake yoparip wonggalisagwi menda inim hunggu lagagwarik, Yohanes en it endak ima wombabogogirikmu, “Ala andi, endawi mot adigat agarik,” yiluk, yagagwa. 30 Anderogo ovara, it ap Parisi menda inim, Musa wene mamulerelagwi menda inim, it ako andi, Yohanes en it ima wombabininaup nenanggon umbutugwarikmu, Ala en it ogagu dogop inimbitigi ako ogo mbo bagagwa.)
31 Yesus en wene ambi yugirigya dugwit, “It avakwa o yogak agarwik yi, nano ndatak wakhaik? It ngga hak ogasagwi? 32 Dek. Avyak mariduk avakwa pasar ogasagwima hora yiluk, wene onggo-onggo yugu dugwit,
‘Nit ndawi viyanggup ovara, hit eyave yegetek.
Eke, de wene viyanggup ovara, hit yup yagatek,’
yiluk, yagalagwi andi hak hit anderogo ogagu hinigis.
33 Hit avakwa yogak agipik ako andi avyak ndatak agipik. Andi, at Yohanes Ima Wombabisaliga ako is nenggetek erom nenggetek welagagi ovara, hiren, ‘Madis endawima nonggagas,’ yagalagwi. 34 Eke, An Ap At Endaklagagis yi erom inim, amburup inim, ugun nenggek wagya lagagima, hiren yugu dugwit, ‘Erom inim, is anggur amburup inim, ovadek en nenggek lagya dugwit, it ap pemerintah enake yoparip wonggalisagwi inim, ap weyak ogasagwi menda inim, it inim hunik oginivit lagya yi, hinil hanes o,’ yiluk, yagalagwima, Anen, ‘Hit avyak ndatak agipik,’ yiluk, yukheraliga. 35 Hit avyak ndatak agipik ovara, Ala endawi werek en ombasiga ako andi, it ogasagwi ovok erogo ogagwi vaga, sek at hugu dogosogom,” yiluk, yagagi.
Yesus en hwa weyak ogagya lagagi omaduk dek okbagagi wene
36 Ap Parisi menda ambi inis Simon en Yesus inim erom naguluk, “Oma,” yugugu lagagimu, at amwa nunggigya lagagirik, inim erom naguluk, hora yagagi. 37 Hora iri lagagimu, o kota andoma hwa weyak ogagya lagagi menda ambi en Yesus ap Parisi menda amwa erom naliga aruk hunggigi. Aruk hunggu lagagirik, amburup amben segedok menda iwak helep vaga mendagoma, nudik wolok nonggagagi. 38 Wolok nunggwigya lagagirik, Yesus ambukmu andenam mendek yiluk, yup yagya dugwit, yup o angga vaga Yesus isok min okbagagi. Okbagya lagagirik, iris vaga hutu, isok vaga virik-verek iris, ogagya lagagirik, amburup segedok ako isok vaga ndibagagi.
39 Ap Parisi menda, “Yesus ninim erom naup,” yugogogi ako en hwa ako ogagya higya lagagirik, endawi imbita dugwit, “Hwa yi, weyak ogasiga menda atma, ap Yesus yi ako navi avyarat duklip en, ‘Hwa weyak ogasiga menda en vaknita higi,’ yiluk, andi vage yedok helap,” imbitigi.
40 Imbita hegek, Yesus en, “Simon wai. An wene ambi yukhirup imbitirikmu, yukhisogon.” Yugugu lagagimu, at ako en, “Yukniru, Nasin.”
41 Yugugu lagagimu, Yesus en, “Ap mberen en ap ambi enanomar mbalek welagagwa. Ambi yoparip 500 denari O Iserael andoma it enayoparip inis andi, Denari welagagi. Denari ambiat andi, yavup satu hari onggo ndatak wogurugu lagagwa. mbalek, eke, ambi yoparip 50 denari mbalek welagagwa. 42 Iperen enanomar mbalek onggo wogorup meyan halok, enabwa en, ‘Asugen. Un onggo dek hedomanes,’ yiluk, yugeragagi. At asugen yugeragagi ako andi, ap eneyave mberen ako, anomat ombok mbalek welagagi akova mondok endawi hunik imbitigi a, ata anomat maduk mbalek welagagi akova mondok endawi hunik imbitigi a?”
43 Yugugu lagagimu, Simon en, “Dek. Ap anomat ombok mbalek welagagi ako en mondok endawi hunik imbitigi ai?” yugugu lagagimu, Yesus en, “Yegen andi aro.”
44 Yugugu lagagirik, Yesus en hwa ako bikhigya lagagirik, Simon yugugu dugwit, “Simon wai. Hwa yi hil hegen a? An hamwa nunggu wagya lagima, nisok hurigiluk, haren is woknigitek ovara, at hwa yi ako andi, yup o angga vaga nisok min okbagya, iris vaga hotnita, ogaga. 45 Haren An dinggik-hambup oknetetek ovara, at andi, An nunggu wagi hudi en yogak yi hudi mbup yegetek nisok vaga virik-verek adigat yagaliga. 46 Haren amburup nunggul vaga erabanenggetek ovara, at ako andi, amburup amben sek onggo ombok menda nisok vaga ndibaluk hogabenanggas. 47 Andi vaga en hwa yi, weyak wisane ogagya laga ovara, omaduk dek erogo bagirikmu, mondok endawi hunik iya erogo oknetas. Nit weyak horogat ogagu lagagup ako dek erogo bininggigi, umbutu iniselok andi, un horogat enendawi hunik ombasagwi.”
48 Yugugu lagagirik, hwa ako yugugu dugwit, “Homaduk dek erogo bagagi,” yugogogi.
49 Yugogogi ako, it erom naguluk inim horaik welagagwa ako ir-it yugu dugwit, “Avakwa enomaduk dek erogo bisaliga ako andi Ala adigatma, ap yi sa embetep?”
50 Yugu-sigik, Yesus en hwa ako yugugu dugwit, “Hendawi novaga vanggabaluk avyarat nembeten vaga Ala en hagap wendakhetas, hendawi ugun hamwa elak,” yiluk, yugogogi.

*7:27: Maleakhi 3:1 yokhanes.

7:41: O Iserael andoma it enayoparip inis andi, Denari welagagi. Denari ambiat andi, yavup satu hari onggo ndatak wogurugu lagagwa.