11
Samban ogarup mamuleragagi wene
(Mat 6:9-13; 7:7-11)
Hivis ndugwis ambi vaga At Yesus ambima samban ogagagi. Ogagya lagagimu, At ane welagwi menda ambi en Yesus yugugu dugwit, “Nasin. Ap Yohanes en At ane welagwi menda samban ogarupwak yiluk, mamuleragagi ako hak nit samban ogaruguluk, Hat mamulneran.”
Yugugu lagagimu, At Yesus en, “Hit samban ogagu dugwit, Ala yerogo yugugu dogones:
‘Nenasin!
Hat hinis mondok adik denek agindikma,
siyabagalagwi o.
Nit Hat havema dogoguluk, okbininanok.
Nenagarom nunggu dogop o ninggi-nanggi woknirigya dogwen o.
It ap nit weyak erogo bininelagwi ako niren enomaduk dek erogo biselagwima, haren nit nenomaduk dek erogo bininggu dogwen o.
Eke, weyak ogarupwak en yiluk, nenavut mbanggya hao en, nenaruwam dogwen o,’
yiluk, anderogo yugugu dogones,” yugeragagi.
5-6 Yugirigya lagagirik, At ane welagwi menda ako ambi inim yugirigya dugwit, “Ap hit menda ambi en nogo endawi mberen agya vaga at aswe ambi adema lagya dogomindik, yugugu dugwit, ‘Naswe wai. An naswe ambi o ambima lagya dugwit, bikneyagek waga ovara, erom wogorup mondok dekma, hat roti henggam wokniru o,’ yugugu halok, at aswe amwa agarik ako en iri dugwit, ‘Nogo mondok agako agirikmu, an hane ngginggis yuknirubuk. Sup ovok lakhidigi. Eke, naburi ninim nogo yugusim, mendek yiluk wokhirup andi meyan,’ yiluk, anderogo yugisogon. Andi, nogo mondok agako agagirikmu, wogorup anggon ombarisogon ovara, alon embetetek ane hunik adigat yugugu vaga at mendek yiluk, ‘Wokniru o,’ yugugu ako wogisogon buk embetep? Wogosogon aro, yiluk, yukheraliga.
9-10 Anderogo hak, an wene ambi yukherayogon. It avakwa en nggino yugugu-selok, wogirigya, belanggu-selok, havethedugwi, sogop vupuk ogagu-selok, sup hutbugu, ogasagwi. Ogasagwima, hiren Ala nggino yugugu dogop. Nggino yugugu hiniselok, aren wokherayogon. Sek menda at ovaga belanggu dogones. Belanggu hiniselok, at elola en havethedasogom. Sup vupuk ogagu dogones. Sup vupuk ogagu hiniselok, aren sup hurogo bigigayogon o.
11 Hit henabut ambi en, ‘Erom wokniru o,’ yukhirigya halok, helep wogorup embetep? ‘Ikan ambi wokniru o,’ yukhirigya halok, mbas edup menda wogorup embetep? 12 ‘Swa enggen ambi wokniru o,’ yukhirigya halok, hagudi wogorup embetep? 13 Dekma, hit ap weyak menda ovara, henaburi en nggino yukhirugu-selok, sek menda wogerelagwi ako ndatak, hit henasin mbogot vaga menda en, ‘Averiniki wokniru o,’ yugugu hiniselok, wokherayogon buk embetep? Avyarat wokherayogon aro,” yiluk, yugeragagi.
Yesus Mbelesebul inis vaga ogasiga yugogogwa wene
(Mat 12:22-30; Mrk 3:20-27)
14 Hivis ndugwis ambi vaga Yesus en madis ambi ane dek okbisaliga menda ap endawima en nggigilogo wibagya lagagimu, wunggu hegek, ap ane dek ako ane werek agagi. Ane werek agya lagagimu, it avakwa en, “Wi!” yiluk, vok yagagwa. 15 Vok yagagwa ovara, it nin en yugu dugwit, “At Yesus andi, madis enasin Mbelesebul anye vaga en nggigilogo wibisaliga,” yagagwa. 16 Eke, it nin en At endawi avut mbalusogom, umbutu dugwit, “Mbogot vaga ninelup arup nenalon werek menda ambi ogaru o,” yiluk, at yugogogwa.
17 It enendawi umbutwi At Yesus yedok inugu lagagirik, it yugirigya dugwit, “Ap enowa ambi at avema agarwik inim ir-it ogokhedelok sak yugu-selok, at avema bisaligama anye dek asogon. Eke, o yapwi ambiat agarwik atma, ir-it ogokhedelok wunggu-selok, enawi andi um dogosogon.
18 Hiren yugu dugwit, ‘At madis Mbelesebul anye vaga nggigilogo wibisaliga o,’ yagalagwima, anen ‘At Sile en at avema menda inim ogokhedugu dugwit hoda wunggu-selok, at avema bisaligama andi, nggarogonggan anye dogop,’ yiluk, yukheraliga.
19 Eke, hiren An madis Mbelesebul yuknugu vaga madis nggigilogo wibisaliga yagalagwi ako, avyarat halok enda, hit henarwi en ogo madis nggigilogo wibisalagwi ako madis Mbelesebul en yugeraliga vaga wibiselap. Ovara dek. Hit henarwi en madis Mbelesebul yugirigya vaga nggigilogo wibiselagwi dek. Anderogo atma, hit henarwi en, henanggadi wakbigigasogom. 20 Anen Ala inggis anye vaga madis nggigilogo wibugu neyalok andi, Ala avema bigigaup vage henadema waga umbutu dogones.
21 Ap ambi anye werek en yegen mbagerek dugwit awi aruwam halok, at angge ugun andoma sek dogosogon. Angge sek dogosogon ovara, 22 ap adik ambi anye wisane en ap ako awi vaga miklari nunggigya dugwit, at eyave sovalogo bagya halok andi, ayegen-ndugudis ako vaga endawi vanggabaluk, dogomi ako ndiyalogo angge-angge ako amororo okbaluk, sumbureraliga.
23 It An ninim dambulik wagetek iniselok andi, ninim ogorek agarwik. Eke, An ninim homakbiselagwidek ako en haryogo wibisalagwi aro,” yiluk, yugeragagi.
Madis edup agoda werek menda eyami vaga nunggu wandiga wene
(Mat 12:43-45)
24 Yugirigya lagagirik, Yesus en ambi yugirigya dugwit, “Madis edup agoda werek menda ap endawima en wunggu lagarik, ‘Nggoma sat yanggal hedaik,’ yiluk, is adem dekma belalit naliga. Belalit naliga ovara sat yanggal hedaup dek halok, ‘Namwa wulu wagirikmu akoma neyami vaga nunggisogon,’ yiluk, 25 nunggigya dogomindik, o um ovara at wulu wagarikmu akoma mupwak horek nggarik-nggarek erek halok, 26 andi en, wunggu lagarik, at madis ako weyak ovara, madis mondok weyak dombok eneyave 7 homakbisiluk, woginiviluk eyami vaga nunggu wandiga. Nunggu wigya lagarik, akoma inim werekma, ap ako endak madis ambiat endawima werekma horogat sek welagagi ovara, hivis wisane erogo hobo-hobo ari nunggugu-selok, ap ako mondok evelela weyak at dogosogon,” yiluk, yugeragagi.
Enendawi adenggen umbutu dogop wene
27 Wene andi yugirigya lagagimu, avakwa wisane homago enanggelekma en hwa ambi en ane ombok erogo Yesus yugugu dugwit, “Hwa eyak endakhitya lagagirik, agadyak wokhugu lagagi ako, endawi adenggen himbita dogosogon.”
28 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “At ako endawi adenggen imbita dogosogon ovara, it Ala wene des erogo hobaluk, ogarit lagu-selok andi, enendawi mondok adenggen wisane umbutu dogosogom,” yiluk, yugeragagi.
“Ninelup arup menda ambi ogagya heyasogom,” yugogogwa wene
(Mat 12:38-42)
29 Andi yugirigya lagagirik, it avakwa wisane homari wagek yugu-sigik, Yesus en it yugirigya dugwit, “Hit avakwa o yogak agipik yi, hit weyak dombok ogarit lagu hinigis. ‘Hat avyarat mbogot vaga en Ala en lakbaga wagagi, nit ninelup arup menda ambi ogagya heyasogom,’ yiluk, yuknisagwi ovara, Anen adik ambi ogagya neyasogom buk. Ata, ap Yunus* Ap Yunus at navi o endak erogo welagagi. At Yunus ako ikan aveta elola tiga hari welagagi. Welagagirikmu ikan en at iluk mbo-mbo ugogo weram mbikit ba winggigi. At ikan elola 3 hari welagagi hak, Yesus hambuluk lendagwima en 3 hari welagagirik iluk agagi. ako en enelup arup menda ogagagi ako andi adigat ogagya neyagup. 30 At Yunus ako avakwa o Niniwe enelup agek welagagi ako hak, An Ap At Endaklagagis ako hit avakwa o yogak agipik yi, henelup agek agirik. 31 O endak, hwa ombok ambi at amwa o adumu selatan vikit en at ap Salomo endawi werek dugwit, wene hulisiga menda ako aruk huligiluk wagagi. Hwa ombok o selatan vikit en wagagi ako, ap inis ombok Salomo endawi mondok werek ako en mbilape mamulnirupwak yiluk at amwa en o adumu 1,500 kilometer wagagi. Wagagi ovara, at Salomo At Salomo ako andi, o muk ap inis ombok dugwit o Iserael vagago welagagi. At asin andi, Daut. Eke Salomo ako, endawi mondok werek wiligya lagagi. andi, ap horogat welagagi, eke, At ambi yoma agarik yi andi, mondok ombok erogo agarik. At hwa ombok ako en ap horogat ane huligiluk wagagi ovara, hit andi, At ombok agarik ako ane hunggitek agipik. Anderogo atma, hivis avakwa enowak dilup hudi vaga at hwa ombok ako en mendek yiluk, hit yogak agipik yi yukhirigya dugwit, ‘An ap horogat Salomo ako ane hunggwigis ovara, hit en ap ombok yi ane hunggitek atma, henanggadi ares,’ yiluk, yukhirigya hagup.
32 At Yunus andi, ap maduk ovagak dugwit, avakwa o Niniwe menda Ala wene yugirigya lagagimu, it ovok erogo enasam helok, enomaduk mbo bagagwa. Mbo bagagwa ovara, at ambi yoma agarik yi andi, ap mondok ombok atma, wene yukheraliga ako hobaluk, henomaduk mbo baup sek hegek, henendawi mbuk agipik. Anderogo atma, hivis it avakwa enowak dilup hudi it o Niniwe menda ako en mendek yiluk, hit yogak agipik yi yukhurugu dugwit, ‘Nit ap maduk Yunus ako yuknirigya lagagimu, nenomaduk mbo bagagup ovara, hit ap ombok ane hunggitek atma, henanggadi ares,’ yiluk, yukhurugu inisasogom,” yiluk, yugeragagi.
Heneyave o awia okbugugu dogop wene
(Mat 5:15; 6:22-23)
33 Yugirigya lagagirik, ambi yugirigya dugwit, “Avakwa en unda yevedogo baluk, mbedak avema a, sogolowak avema a, hwilak belagudek. Ata, yevedogo baluk, it avakwa sup nunggu wendagwi ako awia haupwak yiluk, winimen sigama belagwi.
34 Hit heneyave unda yevedek ovagak awia ako andi, hinil at. Hit hinil sek agipik halok, heneyave ovok erogo awia dogogup. Eke, hit hinil weyak werek halok andi, heneyave ovok erogo o hwiserek ovagak dogogup. 35 Andi halok, henendawima awia agarik ako dek agya dugwit, o hwiserek ovagak agya hao en, dibagu dogwes. 36 Hit heneyave venak vikit ambi o hwiserek ovagak dek ovok awia adigat agarik halok, unda awia yovalevet higya dugwit, heneyave awia erogo bigaliga hak, heneyave ovok awia erogo dogogup,” yiluk, yugeragagi.
Musa wene mamulerelagwi menda inim, Parisi menda inim, ogagagwa wene
(Mat 23:1-36; Mrk 12: 38-40)
37 Wene andi yugirigya lagagimu, ap Parisi menda ambi en, “Ninim erom naguluk, oma,” yiluk, Yesus yugogogi. Yugugu lagagimu, At Yesus ap ako amwa nunggwigya lagagirik, erom nagiluk, hora yagagi. 38 Erom nagiluk, At inggis adat vaga horekdek dugwit, we un hora yagagi ap Parisi ako il higya lagagirik, “Ap yi nggarogo ogasiga wi!” imbitigi.§ It Yakuri menda ako adat it enombawi ogagu lagagwa mamulik ogagu lagagwarikmu, ininggis adat vaga horekdek halok andi erom nenggetek wulugu lagagwa. Eke, sogolowak erom is nelagwi menda inim adat vaga hutu lagagwa. Kotor dek arupwak yiluk hutitek ovara, ‘Adat yi vaga ogagu niniselok, Ala en sek nenombarisogon,’ yiluk, hutu lagagwa.
39 Ap Parisi ako imbitya lagagimu, At Nenasin Yesus ako en, “Hit ap Parisi menda en [Ala sek nenombarupwak yiluk,] henagas owak sogolowak inim, henowalup inim, agavelo weram adigat hurisagwi ovara hegek, henendawi ilim andi avakwa enangge ndiyalogo hedaup inim, yi weyak ndi weyak ogarup inim, henendawima wisane hobo-hobo erek agipik. 40 Hit ap wes ovagak yi! At Ala agavolo weram ogovak higitigi ako en enendawima inim ogovak higitigi dek yiluk yagalagwi? 41 Dek! Henendawima ilim en it ap ininggis dek wogorugu hiniselok andi, Ala en sek henombarisogon.
42 Hit Parisi menda yi, we un divu angga, hibi angga, erom angga, mbinde angga ako wogogo Ala ake sek belagwi ovara, hegek, avakwa enowak sek erogo dilisagwidek, eke, Ala hinim henendawi hunik ogasagwidek. Anderogo atma, anggin henovaga arugup! Wene adem ombok andi, ogagu dugwit, maridik-mariduk andi inim lobalogo ogarup sek atma, ogagu dogop.
43 Hit Parisi menda yi, it Yakuri samban ogasagwima akoma ap ombok-ombok hora yagalagwima hora yugwi, o vasat ogasagwima nit adigat vok yuknerapwak yiluk, nagwis, ogagu dogop henendawi hogop adigat ombasagwima, anggin henovaga arugup!
44 Avakwa enunggut inigik, hiren weyak ogarupwak yiluk, enendawi nomalisagwi atma, anggin henovaga arugup.”
45 Yugugu lagagimu, ap Musa wene mamuleraliga menda ambi en wene onggo Yesus yugugu dugwit, “Ngguru wai. It wiyiknom-weyaknom okbisaliga vaga nit ninim nenanggadi asiga.”
46 Yugugu lagagimu, Yesus en, “Hit ap Musa wene mamulerelagwi menda ogo, Yakuri wene yugup yerogo ogarup nderogo ogarup wene anggin wisane menda avakwa yugeralagwi ako, avakwa enomado vaga ndan okbaluk, wene ako anggin adigat viyaliluk nagu-sigik, yonggarinisaup embetetek, hinil biginigik hoda wilisagwi atma, anggin henovaga arugup!
47-48 It navi-navi hit henombawi en enarogo bogogwa ako, hiren it enowak o wimu bagagwa akoma sek erogo wet ogasagwi. Enowak o wimu sek erogo wet ogasagwi ovara, it wene yagagwa ako ogasagwi dek atma, hit henombawi en navi-navi enatugwa ako andi, ‘Sek at ogagagwa’ yiluk, yugu hinigis. Anderogo atma, anggin henovaga arugup.
49 Anderogo yiluk, At yi menda ndi menda ovok ilup agarik Ala ako en iri dugwit, ‘Navi-navi inim, lakbigik menda inim, lakbisa wagya neyalok, hit Iserael menda en nin initwis, nin anggin enovaga bisaguluk enamusek lagwi, ogagu hinisayogon o,’ yiluk, yagagi. 50 Anderogo atma, o wen yi wakagagi hudi en lenak-lenak it ap navi-navi enamuya wombagagi ako hit avakwa o yogak agipik yi henovadombok, yiluk, henarisogon. 51 O muk Habel amuya wombagagi hudi en vivis ap Sakariya o Ala awi valekma Ala ake warogo hali hunisagwima ilim andoma amuya wombagagi hudi andi, ovok erogo andi hit yogak agipik yi henovadombok, yiluk, henarisogon, yukheraliga.
52 Hit Musa wene mamulerelagwi menda yi, yi wene ndi wene avakwa enelup agu sao en, sup kunci hit at hwilagogo vakbaluk werekma, anggin henovaga arugup! Nirat wene ninelup arup, embetetek dugwit, it nin enelup arup ombasagwi ako enelup agu sao en, sup ando mbabiselagwi,” yiluk, yugeragagi.
53-54 Yugirigya lagagirik, o andoma en wunggu lagagimu, it Musa wene mamulerelagwi menda inim, ap Parisi menda inim, o andi hudi en At ane yupum-ndupum yimi vaga yidilogo baluk, vagaruguluk, enaninis en aigwakma dirit-darit wugu lagagwa.

*11:29: Ap Yunus at navi o endak erogo welagagi. At Yunus ako ikan aveta elola tiga hari welagagi. Welagagirikmu ikan en at iluk mbo-mbo ugogo weram mbikit ba winggigi. At ikan elola 3 hari welagagi hak, Yesus hambuluk lendagwima en 3 hari welagagirik iluk agagi.

11:31: Hwa ombok o selatan vikit en wagagi ako, ap inis ombok Salomo endawi mondok werek ako en mbilape mamulnirupwak yiluk at amwa en o adumu 1,500 kilometer wagagi.

11:31: At Salomo ako andi, o muk ap inis ombok dugwit o Iserael vagago welagagi. At asin andi, Daut. Eke Salomo ako, endawi mondok werek wiligya lagagi.

§11:38: It Yakuri menda ako adat it enombawi ogagu lagagwa mamulik ogagu lagagwarikmu, ininggis adat vaga horekdek halok andi erom nenggetek wulugu lagagwa. Eke, sogolowak erom is nelagwi menda inim adat vaga hutu lagagwa. Kotor dek arupwak yiluk hutitek ovara, ‘Adat yi vaga ogagu niniselok, Ala en sek nenombarisogon,’ yiluk, hutu lagagwa.