12
Enagavoval ogarit nagu-selok, yugeragagi wene
(Mat 10:26-27)
It Musa wene mamulerelagwi menda inim, ap Parisi menda inim, Yesus vagaruguluk, enaninis en aigwakma dirit-darit wugu-sigik, it avakwa eneyave wisane ininggis dinggilup meyan homakbaluk, hobo-hobo en enovaga sep yagan lagagwa. Sep yagan lagu-sigik, At Yesus en At ane welagwi menda enendak yugirigya dugwit, “It ap Parisi ako en enendawi enagavoval amulisagwi yukherelagwi. Enagavoval amulisagwi yukheralagwi ako andi ragi roti virisiga menda hak. Ragi ako, horok maduk atma yedok helagwi dek ovara, andi vaga roti ombok vikbaluk sigam helagwi. Anderogo hak, it enagavoval amulisagwi yukheralagwi ako andi, wene andi menda wugu hisao, suwam watu dogones.
Yi wene ndi wene enendawima sovalek agarik halok andi sigam agya, eke yi ogagwi ndi ogagwi hwilago agarik halok andi vagalagya, ogarisogon o. Anderogoma, hit o hwiserekma dugwit, yugu lagagup ako o awia vaga yugu hunggwis, eke, umwa ilim andoma dugwit, wene madi ngguruk yugu lagagup ako, o selekma winimen andoma en hum-naik vaga vagalagya, ogagya hagup,” yiluk, yugeragagi.
Ala halok, nenalon umbutu dogop wene
(Mat 10:28-31)
Yugirigya lagagirik, ambi yugirigya dugwit, “Ai naswei. An wene ambi yukherayogon. Avakwa en henagavelo adigat henasagwi ako andi, henalon ombarubuk. Henakbaluk, nggarogo okbigigaup embetep? Dek aro.
Hit henalon ombasagwi ako andi, An hurimbis yukherayogon. At henagavelo mondok henakbaluk, hali abya wuluk-herek yagaligama lakbigigaup andok ako andi, henalon umbutu dogones. At mondok henalon umbutu dogones o, yiluk, yukheraliga. Yoparip mariduk mberen vaga swa wudue 5 eneyave dambup erogo hunisagwi ako dek a? Onggo maduk at hunisagwi ovara, At Ala en swa ambiat ambi mondok inggut asigadek. Hiniris ogo ovok erogo At Ala inggis dinggilik agarik. Anderogoma, swa mariduk eneyave wisane dambulogo at endawi hunik horogat agarik ovara, hit ako andi, At endawi hunik ombok erogo henombasigama, henalon umbutu dogobuk,” yugeragagi.
“Yesus andi Nenasin aro,” yiluk, vaganggu dogop wene
(Mat 10:32-33; 12:32; 10:10-20)
Wene yugirigya lagagirik, ambi yugirigya dugwit, “Hiren avakwa inivaga, ‘Yesus andi Nenasin aro,’ yiluk, vaganggu hiniselok, An Ap At Endaklagagis ako en it Ala yonggo lakbisa wandiga menda malaikat ako inivaga, ‘It avakwa yi, an narwi aro,’ yiluk, yisogon. Eke, hit avakwa inivaga, ‘Yesus andi, nininggut,’ yugu hiniselok andi, an ogo, it Ala yonggo lakbisa wandiga menda malaikat ako inivaga, ‘It avakwa andi, An ninggut o,’ yiluk, iri neyagup, yiluk, yukheraliga.
10 An Ap At Endaklagagis ako enane wiyiknom-weyaknom erogo banunggu-selok, enomaduk andi, Ala en dek erogo bisayogon ovara, Averiniki wiyiknom-weyaknom erogo bagu-selok andi, enomaduk andi, Ala en dek erogo bisayogon mondok dek aro.
11 It avakwa Yakuri samban ogasagwima homago inim, it ap ininis werek inim, it ap ombok-ombok inim, enadema wokhiniviluk bigiga lagu-selok, henendawi anggin dugwit, ‘Nenagap wendakhedaup yiluk, wene ngga yugerami?’ yiluk, henendawi wenggelubuk. 12 Andi hudi wene yugeraup yiluk, Averiniki en, ‘Anderogo yugeran o,’ yiluk, yukhirigya hagup,” yugeragagi.
Ap inggi werek ovara endawi wes ovagak yugeragagi wene
13 Yugirigya lagagimu, it avakwa wisane homago ako ambi en Yesus yugugu dugwit, “Ngguru wai. An nowa en nasin eyase nin higirogo woknirupwak yiluk, yuguru.”
14 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “Avyak! Henowak dilogo heneyase sumbukheraupwak yiluk, an at denogo baninggigi embeten?” 15 Yugugu lagagirik, Yesus en avakwa yugirigya dugwit, “Angge wisane agarik ako vaga hiniluk dogosogom dekma, ap enangge hogop-hogop umbutu hinisao en, henendawi suwam watu dugwit, dibagu dogwes,” yugeragagi.
16 Yugirigya lagagirik, wene wakhegek yugirigya dugwit, “Ap inggi werek ambi en awi-angge wen mudis vaga yagagirikmu, enggen yugup wisane agagi. 17 Enggen yugup wisane agya lagagimu, endawi imbita dugwit, ‘Yagagis enggen yugup mbalek baup o dekma, nggarogo ogarik?’
18 Imbitya lagagirik, ‘Yerogo ogasogon. An o maduk yi, masalogo bagya dogomindik, o ombok erogo vabaluk, nangge inim, yagagis enggen yugup ako inim, andoma ba nunggigya dogosogon. 19 Ba nunggigya dogomindik, nangge wisane wonggalek agarik ako ninggya neyagek yi tahun ndi tahun ogarupwak yiluk, yogak sat yanggal hedigya dugwit, erom ninggya, amburup ninggya, enda adigat yagan lagya, ogagya dogosogon, yiluk, nendawi dibaluk ogasogon o,’ yagagi.
20 Yagagi ovara, At Ala en, at ap ako yugugu dugwit, ‘Hat ap wes yi, wai! Yogak o hup yi vaga hat henendawi An wa warisogonma, hat vipuk erogo bagen ako hivis sa en andok arisogon embeten?’ yiluk, yugisogon.
21 Anderogo atma, it avakwa enangge wen vaga menda adigat wisane okhidugu dugwit ovara, enangge eyave mbogot vaga menda okhedegetek iniselok, at ap andi ndatak aro,” yiluk, yugeragagi.
“Henendawi anggin dogobuk,” yugeragagi wene
(Mat 6:25-34)
22 Yugirigya lagagirik, Yesus en At ane welagwi menda ako yugirigya dugwit, “Niniluk dogop yiluk, nenagarom nano namwi? Eke, neneyave vaga nenayum nano yikhedamwi? yiluk, henendawi umbutu dugwit, henendawi anggin dogobuk, yiluk, yukheraliga. 23 Nelagwi menda andi, horogat ovara, hiniluk dogop andi, iya. Eke, yikhedelagwi menda andi, horogat ovara, heneyave ako andi, iya aro. 24 Swa ngguragas ogasagwi ako dibas. Awi yakhidugwi, enggen mbanggwis, andi ogasagudek. Eke, o ndanggi enggen mbalogo beta nunggwisagwima ogo, dek adigat ovara, at Ala en enagarom wogeraliga. Swa andi, at endawi hunik horogat hegek, Ala en enagarom wogeraliga ovara, hit andi, at endawi mondok hunik atma, wokherayogon dek ombasagwi? Wokherayogon aro.
25 Hit ambi hambup vanggo yi wagya hegek, ‘Niluk ambukumat inim dukluk, hambup sek ai,’ yiluk, henendawi anggin wenggelit lagwi vaga ndatak okbugugu hagup embetep? Dek. 26 Henendawi anggin wenggelit lagwi vaga ambukumat dukluk hambup okbigigaup meyan atma, henagarom naup inim, henasum yikhedaup inim, henendawi anggin wenggelek dogobuk.
27 Yo hundumbuk mot inggya lagarik, agare enggen yiliga ako dibas. Salomo ap mondok ombok yum pakian sek adigat yirik halok, avakwa en, ‘Wi,’ yiluk, vok yugu lagagwa ako ovara, at horogat o. Yo hundumbuk agare enggen halok andi, yavup ogagya, digi danggya, ogasigadek ovara, Ala en unde watya hegek, agare enggen mondok segedok yiligama yiluk, yukheraliga. 28 Yo-angga heda-angga weram yogak mudi-mudis inggya, heveret sakni bagu-selok, hali ninggya, ogasiga ovara, At Ala en elese sek erogo baligama, aren yo-angga ako maduk okbagya, eke, hit avakwa Ala horogat avyarat ombasagwi menda yi, hit mondok iya dombok heneyaga dogosogon buk embetep?
29 Anderogoma, ‘Nenagarom-nenagas nano namwi?’ yiluk, henendawi wenggelit lendagwi andi, moga. Henendawi anggin dogobuk. 30 It avakwa weram menda ako en, andi menda ovok erogo belalit nelagwi ovara, hit andi, ‘Nit andi menda dek,’ yiluk, hogop ombasagwi ako At henasin elup agarik. 31 Hiren ‘An Ala avema dogop, ai,’ ombakluk, endak musek lagu hiniselok, vivis andi menda ovok erogo ovaga dulogo wokhirigya hagup,” yiluk, yugeragagi.
Enangge wonggalogo mbogot vaga batugu dogop wene
(Mat 6:19-21)
32 Yugirigya lagagirik, At Yesus en, “Naburi wai! Ala en hit at avema dogop imbitigi ako, sek menda dikduk erogo okbigigaup endawi sek imbitigirikmu, henalon habuk. 33 Henangge vaga onggo hunggu dogomundik, ap ininggis dek halok, yoparip wogoranes. It ap enonggop en wa nunggugwi, hudu-hudup libilit nunggwigya, ogasigadekma mbogot vaga andoma henangge eyave sek, dek arup dek ako menda yidik dogopwak yiluk, yum awi libik yagaliga dek ako menda yikhidugu dogones.
34 Henangge wonggalek werekma, henendawi ogo, andoma at dogosogon o,” yiluk, yugeragagi.
Ala ayeloman halok dikduk erek dogop wene
35 Wene ambi yugirigya dugwit, “Henayum, henamboranis nggitik-nggetok yirik dugwit, hininggimu unda mondok yevedek dikduk erek dogones. 36 Ap hwa hidigyama isogo isagusim akoma en ap ombok amwa sup vupuk ogari wagya hao en, ayelomani en mbikit sup huthaguluk, sokhelagwi hak dogones. 37 Enasin en ayelomani ako iniluk dugwit, suwam watusim isa wagya halok, adenggen enombarisogon. Suwam watusim isa wagya halok, asin en asum nggolabaluk, at ayelomani isogo naupwak yiluk, ambekma horabisiluk, enake ogagya dogosogon, yiluk, avyarat yukheraliga. 38 O hup agako vaga warimi a, o yanggo irisim warimi a, wagya dogomindik, ayeloman anderogo iniselok, adenggen enombarisogon o.
39 Hit dibas! At ap awi werek en, ap onggop waliga menda ako mo il andi vaga wasogon, elup aklip en, ‘Sup lakbaluk, nangge onggop wa nunggu wagu sao en,’ yiluk, nogo yigitek mondok-mondok suwam watya duklip. 40 Anderogo hak, An Ap At Endaklagagis ako mo il andi vaga warup nembetetekma hinigik, wasogonma, hit ogo mondok dikduk okbaluk, dogones o,” yiluk, yugeragagi.
Ap ambi ugun-ugun ogasiga, ap ambi dikduk ogasiga wene
(Mat 24:45-51)
41 Yugirigya lagagimu, Peterus en Yesus yugugu dugwit, “Nasin wai. Wene wakhegek yukneregen yi andi, nit adigat yukneregen a, ata it avakwa ovok erogo yugeregen a?”
42 Yugugu lagagimu, At Nenasin Yesus en, “Andi halok, Ap ombok ayeloman ambi endawi werek yavup dikduk ogagya halok andi, at asin ap ombok ako en at ayelomani nin andi yugirigya dogopwak yiluk, mondok okbagagi. Mondok okbaluk, winggigi. Wunggu hegek, ayeloman ako en, it nin ako enagarom wogeraup agya halok, enagarom des erogo wogeragagi. 43 Vivis it enasin ako wagya dugwit, at ayeloman ambi ako anderogo dikduk ogagya halok, asin ako endawi adenggen ombarisogon. 44 Asin en ayeloman ako anderogo ogagyama adema wagya halok, angge-angge ovok erogo aruwam dogopwak yiluk, mendok okbayogon, yiluk, avyarat yukheraliga. 45 Eke, ayeloman ako en endawima imbitya dugwit, ‘An nasin arabu dukluk wasogon ai,’ yiluk, at asin ayelomani nin ap inim akwa inim yo yawi enatya, yi menda ndi menda ugun nenggek adigat lagya, amburup nenek oginivisiga menda ninggya dugwit, nenek ogarit lagya, ogarit lagya halok andi, nggarogo oklarup ombasagwi?
46 Ayeloman ako en, ‘Nasin ndugwis andi vaga wasogon,’ eke, ‘Mo il andi vaga wasogon,’ embetetek ugun inggutmu at asin ako wagya dogomindik, ayeloman ako eyave libik-lobak erogo it ap avyarat ombasagwidek menda bisaligama akoma at lakbayogon.
47 Ap ayeloman ambi asin ogarup ombasiga ako elup ovara, dikduk okbaluk, ogagetek halok, yo yawi vaga hegek-kegek watya hagup. 48 Eke, ayeloman ambi asin ogarup ombasiga ako inggut dugwit, weyak ogarimi vaga onggo yo yawi warup ovara, horogat watya hagup. Ala en ombok erogo wokhirigya dogomindik, hivis, ‘Ombok erogo wokheragagis ako vaga, ombok erogo ogagagup a dek a?’ yiluk, yukhirigya, eke, vagago dogovovok yiluk, ombok erogo hininggimu bigigya dogomindik, hivis evenuk, ‘Ombok erogo hininggimu begegis ako vaga, iya erogo ogagagup a dek a?’ yiluk, yukhirigya, ogagya hagup o,” yiluk, yugeragagi.
Ogorogo bisagiluk wagagi wene
(Mat 10:34-36)
49 Yugirigya lagagirik, ambi yugirigya dugwit, “Anen o wen vaga yoma ovok erogo hali bagiluk wagagisma, mbikit hali abya bagibuk, ai, ombasiga. 50 Avakwa ima wombabiselagwi hak an anggin-mbanggin okbanup yiluk agirik ovara, wotok erogo okbanup hudi aoma, nendawi mondok anggin dombok okneraliga. 51 It avakwa o wen vaga yoma enendawi ugun adenggen erogo dambubisagiluk, wambu wagagis embetep? Dek. Ogorogo bisagiluk, wambu wagagis o, yiluk, yukheraliga.
52 Yogak en ap ambi aburi 5 halok, henggam en mberen inim ogorek, eke, mberen en henggam inim ogorek, inisagup. 53 Inim ogorek dugwit, asin en abut inim ogorek, abut en asin inim ogorek, isa en eyak inim ogorek, eyak en isa inim ogorek, ombak en, abut inim ogorek, abut en, ombak inim ogorek, inisagup,” yugeragagi.
O elese agya vaga dibaup wene
(Mat 16:2-3)
54 Yugirigya lagagirik, Yesus en it avakwa wisane yugirigya dugwit, “O Iserael yoma hena mo il huruk yi landigama barat vikit en daga wagya halok, ‘Wi! Andi musu nagiluk, ogasiga ai,’ yigipikmu, musu naliga. 55 Eke, havut o selatan vikit en warit wagya halok, ‘Wi! Heveret o hivi asogon higi,’ yigipikmu, heveret hivi at asiga. 56 Wen-mbogot elese dibaluk, ‘Andi anderogo asogon higi o,’ yiluk, hinilup ovara, yogak yi hudi vaga arup ako hit nggarogo yiluk dibagatek, ‘Wi! Ala anderogo ogasiga higi,’ yiluk, yegetek at agipik? Hit henagavoval at ovagak yagalagwi yi!” yiluk, yugeragagi.
Inim ogorek halok, hodo erogo dambunggu dogop wene
(Mat 5:25-26)
57 Yugirigya lagagirik, ambi yugirigya dugwit, “ ‘Sek ogarup yi at higi,’ yiluk, henadik-henadik dibaup sek hegek ovara, nano yiluk sek ogarup dibagatek agipik? 58 Ap hinim ogorek ako hinim at ap enowak dilisiga menda adema lamwi halok, sup vaga ao hinim lagu dugwit, hodo erogo vagalogo hinim henendawi dambulhedaup. Dek halok, at hinim ogorek en likhiniviluk ap owak dilisiga menda adema bigigya lagya, andi en, ap enowak dilisiga menda en ap ayegen werek adema bigigya lagya, andi en, ap ayegen werek ako en ap heda marogo mabiselagwima mabugugu, ogagu sao en, sup vaga ao hinim nagu dugwit, hodo erogo vagalogo hinim henendawi dambulhedaup. 59 Heda marogo mabiselagwima mabugugu-selok, at hinim ogorek agarik ako en, ‘Onggo anderogo baup,’ yiluk, yukheragagi ako mondok ovok erogo bagetek hegek, andoma en wibigigasogom mondok dek aro, yiluk, yukheraliga,” yugeragagi.