13
Enomaduk mbo bagetek halok dek okbisaup wene
O andi hudi avakwa nin en, “Avakwa Nggaliliya menda en Ala ake warogo hali bagusim, ap Gubernor Pilatus en enetas,” yiluk, Yesus yuguri lagagwa. Yuguri lagu lagagwama, At Yesus en, “It ap Nggaliliya menda nin enomaduk horogat halok, hekbugu, eke, it enetas andi, enomaduk wisane ogagu lagaorikmu, anderogo enatya, ogaga embetep?
Mondok dek o. It enomaduk andi it nin ndatak welagao. Anderogo ovara, hit weyak ogasagwi ako henasam helok, mbo bagetek hiniselok, hit ogo, anderogo dek okbugugu hagup, yiluk, yukheraliga. O Siloam o adup valek ndun iri dugwit, it ap 18 hudi sopalinipigi ako andi, it avakwa ugun Yerusalem agarwikmu andi, weyak ogagatek enomaduk horogat inigik, eke, it sopalinipigi andi, enomaduk wisane erogo ogagagwarikmu, sopalinipigi embetep? Mondok dek. It enomaduk ndatak aro. Anderogo ovara, hit weyak ogasagwi ako henasam helok, mbo bagetek hiniselok, hit ogo, anderogo at dek okbugugu hagup, yiluk, yukheraliga,” yugeragagi.
Yo widis enggen yigitek halok, wakhegek yugeragagi wene
Yugirigya lagagirik, wene wakhegek yi, yugirigya dugwit, “Ap ambi eyavupmu, yo widis ambi yago welagagi. Welagagirikmu, enggen yugup mbaligiluk, bikhelagagi ovara, enggen yugup dek adigat higya lagagi. Enggen yugup dek adigat higya lagagirik, at ayeloman eyavup ogasiga ako yugugu dugwit, ‘Yo widis yi ako enggen yugup mbaligiluk, bikha wagek ogagya neyagek, 3 tahun ogagagi ovara, enggen yugup dek adigatma, wen enam warogo dogogwi en, murogo bain.’
Yugugu lagagimu, at ayeloman ako en, ‘Nasin! Tahun yi vaga anen va yugu, adem mogot mbanggya, ogarup imbitirikmu, hekbaup. Eke, tahun yi okbaluk, ambi agya vaga enggen yugu halok andi sek. Eke, enggen yugu dek halok andi, murogo banok o,’ yiluk, yugogogi o,” yugeragagi.
Yakuri samban ogasagwi vaga hwa ambi sek ogagagi wene
10 Andi en, hivis At Yesus it Yakuri samban ogasagwi vaga it samban ogasagwima ambi wene mamulirigyama, 11 hwa ambi madis endawima nunggwigya lagagirik, aup edup hegek, tahun 18 ogagagima, ambor hedalek atmamendek yup meyan at welagagi.
12 Meyan at werekma, At Yesus en hwa ako il higya lagagirik, yanggup yugogogi wagya lagagimu, yugugu dugwit, “Hwa yi wai! Edup ako mondok dek okbagagi o,” yiluk, 13 inggis ao vakbagya hegek, hwa ako ambor edup akodek agya lagagimu mendek yiluk, Ala inis siyabagagi.
14 Andi ogagya lagagimu, ap Yakuri samban ogasagwima enasin ako it samban ogagwi vaga Yesus en hwa ako sek ogagya higya lagagirik, aninis en avakwa yugirigya dugwit, “Yavup ogarup yiluk ndugwis 6 hudi denek werekma, ndugwis 6 hudi denek andi vaga ugun edup sek okbigigaup yiluk, wagu dogop andi sek. Eke, nit samban ogasagwi yi vaga wagek yup andi dek.”
15 Yugirigya lagagimu, Nenasin Yesus ako en at yugugu dugwit, “Hit avakwa henendawi henagavoval ovagak yugerelagwi yi wai! Hit ovok samban ogasagwi vaga henanggom sapi a, henanggom keledai a, davoma larikmu, is naupwak yiluk, sogop hurugo baluk woginiviluk landagwi ako dek? 16 Eke, andi halok, Averaham ombao hwa yi, Sile en heda marogo vagogo welagagi hegek, 18 tahun ogagagirikmu, hit samban ogasagwi vaga heda visilogo hekbaup andi, moga atma yiluk, yagalagwi? Heda visilogo hekbaup andi, sek at.”
17 Andi yugeragagi vaga at inim ogorek welagagwa ako enanggadi erogo bogogi ovara, it avakwa nin en At Yesus eve iya nggarogo ogarubuk menda ogarit lagya lagagi ako vaga enadenggen umbutu lagagwa.
Vudok enggen vaga wakhegek yugeragagi wene
(Mat 13:31-32; Mrk 4:30-32)
18 Andi, At Yesus en, “Ala avema bisaup ako andi, nano ndatak? Eke, nano vaga wakhaik? 19 Dek. Ala avema bigigaup ako andi, ap ambi vudok enggen yatya lagagimu, oklagagi hak. Vudok enggen yatya lagagimu, avuduk ingga dugwit, yo ako ombok agagi. Ombok agya lagagarik, abwak vaga yi swa ndi swa mbogot vaga nelagwi menda enawi valheda nunggugu lagagwa o,” yugeragagi.
Ragi roti virisiga menda wakhegek yugeragagi wene
(Mat 13:33)
20 Andi yugirigya lagagirik, ambi yugirigya dugwit, “Ala en avakwa at avema bugu lagagimu eneyave wisane wigalarup ako nano vaga wakhaik? 21 Avakwa Ala avema ako andi, ragi roti virisiga menda ovagak. Andi, hwa ambi en ragi roti virisiga menda ako horok maduk at tepung wisane inim hudilogo wombabaluk, ragi roti virisiga menda ako menda inim muduk-medak ogagya halok, ovok erogo virisiga o,” yiluk, yugeragagi.
Sup maduk vaga nunggup wene
(Mat 7:13-14, 21-23)
22 Andi en, At Yesus ako o Yerusalem lagya dugwit, o kota ombokma inim, o madukma inim, ambima nonggegek ogarit lagya dugwit, wene mamuleregek lagya lagagi. 23 Lagyama, ap ambi en, “Nasin wai! Avakwa ovok erogo enagap wendarimi a, ata ambitap adigat enagap wendarimi a?”
Yugugu lagagimu, At Yesus en it yugirigya dugwit, 24 “Sup maduk vaga nunggup yiluk, dil watu dogones. It avakwa wisane nunggup yiluk, ogarugup ovara, meyan at hagup o, yiluk, yukheraliga. 25 At awi werek ako en mendek yiluk, sup latya dogomima, hit weram sup vupuk ogagu dugwit, ‘Nasin! Sup hut neran,’ yugurugup ovara, Aren, ‘Hit ap nggoma en wagep? Hit An ninggut,’ yukheragwi. Yukhirigya halok, 26 hiren At yugugu dugwit, ‘Dek. Isogo ninim nunggu lagyo ako. Dek. Ninawi mbumbumu wene mamulnirigya lagen ako o,’ At yugurugup ovara, 27 Aren, ‘Hit nggoma en wagep? Hit An ninggut. Hit weyak ogasagwi yi, hodo wilitales o,’ yiluk 28 weram wikbigigagwi. Weram wibigigamindikmu, andoma dugwit, ap Averaham o, Isak o, Yakup o, eke, it ap Ala en yugirigya hegek yugeralagwi menda navi-navi ovok erogo Ala avema agarwik inugu dogogupik, henaninis en yup yagwi, henaik nggidit-nggidit yugwi, ogagu dogogup o.
29 It avakwa o weram en o mo daga wandiga venak-venak vikit en, o mo huruk yagaligama vikit en, Ala avema bisaligama isogo naguluk, homari warugup. 30 Homari wagu dogogupik, it ap hivis agarwik ako andi, nin enendak agwi, eke, enendak agarwik ako andi, nin hivis agwi, ogagu inisagup,” yugeragagi.
Avakwa o Yerusalem menda enabwa imbitigi wene
(Mat 23:37-39)
31 O andi hudi vaga, it ap Parisi menda nin en Yesus adema lagu lagagwarik, At yugugu dugwit, “Ap Herodes harup imbitama, yoma en hodo erogo wilin.”
32 Yugugu lagagwama, Yesus en, “At ap yangge do ovagak andi, wene yi yuguri elales: An yogak inim, heveret inim, madis ap enendawima agarwik halok, nggigilogo wibugu, aup edup halok, sek okbugu, ogagya dogomindik, ndugwis mberen dukluk ndugwis ambi vaga An ogarigiluk wagagis ako andi, mondok wotok erogo ogasogon. 33 Anderogo ovara, ap navi ambi o hunogoma en hambup meyan, o Yerusalem adigat hambup sek atma, yogak inim, heveret inim, dogovit inim, An andoma lagya dogosogon aro.
34 Ai! Yerusalem, Yerusalem! It ap navi-navi ako initwis, ap Ala en yonggo henadema lakbisa wagagi andi, helep vaga initwis, ogasagwi menda atma ai! Swa ayam isa en eyagi alup amik avema sovalbisiluk agarik hak, anen hit heneyagi anderogo at wonggalogo bisaup ndugerek-ndagarek imbita lagagis ovara, hiren, ‘Nenanggon,’ umbutu lagagupmu, ai! 35 Hit Yerusalem menda hit henawi yoma Ala en hekbigigamima, hit hinil nggale yusogom. Hiren, ‘Nenasin Ala en lakba waga yi, inis siyabasogom o,’ yiluk, yegetek hegek, hinil mondok neyagetek dogogup o, yiluk, yukheraliga,” yugeragagi.