14
Ap inggis-isok virik sek okbagagi wene
Hivis it Yakuri samban ogasagwi ambi vaga At Yesus en erom naguluk ap Parisi enasin ambi amwa nonggagagirikmu, avakwa en at inil vurek welagagwa. Inil vurek inigik, ap ambi edup inggis-isok virik Yesus adema werekma, At Yesus en Musa wene mamulerelagwi menda inim, it Parisi menda inim, yugirigya dugwit, “Yakuri samban ogasagwi vaga avakwa sek oginivup andi, sek a, weyak a? Ala wene yugup Musa dirup mbanggigi ako vaga bikhugu dugwit nggarek helagwi?”
Yugirigya lagagimu, it ovok erogo enane mondok dek mbup yagagwa. Mbup yugu lagagwama, At Yesus en ap ako inggis vagogo sek okbagya lagagirik, lakbalagagi.
Lakbalagagi lagya hegek, At Yesus en it yugirigya dugwit, “Hit samban ogasagwi vaga hit ambi henabut a, henanggom sapi a, wen bavulikmu is yanggadekma nggedek wambigya halok, hit mbikit vagogo badaga warup sek a, weyak a?” Yugirigya lagagimu, enane onggo yugurup meyan agya lagagimu, mbup yagagwa.
Enendawi sovalek dugwit, enaganiya isagu dogop wene
At Yesus ap Parisi amwa erom nunggu dugwit, it avakwa erom naup enayonggo bagagi ako, At Yesus en it ap ombok hora yagalagwima adigat hora yi wagwi inugu lagagirik, wene wakhegek yugirigya dugwit, “Ap hwa hidigya dugwit, isogo naguluk, henayonggo bagya halok, ako lagu dogomundik, ap ombok hora yagalagwima andoma hora yubuk. Hit ap horogatma, eke, ap ambi mondok ombok ayonggo bamindikmu wagya halok, at hinim henayonggo bamindikmu ako en hit yukhera wagya dugwit, ‘Avyak! Ap yi, hit henaveloma hora yipim hit witlares,’ yukhirigya halok, henanggadi embetek ap ugun hora yagalagwima hora yi laup agya hao en, ap ombok hora yagalagwima hora yubuk.
10 Henayonggo bagya halok, ako lagu dogomundik, ap ugun hora yagalagwima andoma hora yup. Horaik werekma, at henayonggo bami ako en hit yukhera wagya dugwit, ‘Nowa-nasin. Hit ap ombok hora yagalagwima yoma hora yi omanes,’ yukhirigya halok, it avakwa ovok erogo erom naup hinim agarwik ako inivaga hit siyalek at hinisaupwak, ap ugun hora yagalagwima andoma hora yugu dogop. 11 Hit henendawi siyabatugu hiniselok, sovabugugu, eke, henendawi sovabatugu hiniselok, siyabugugu, ogagya hagup,” yiluk, yugeragagi.
12 Yugirigya lagagirik, Yesus en ap at ayonggo bagagi ako yugugu dugwit, “Hat isogo isagya dugwit halok, hinim hendawi hunik agindik inim, haswei inim, howa-haot inim, ininggis werek hat hinim agindik inim, it enadigat enayonggo bagya dogobuk. It enadigat enayonggo bagya heyalok, hivis it anderogo isogo isagu dugwit, onggo-onggo hat hayonggo bagu sao en, it enadigat enayonggo bagya dogobuk. 13 Ata, isogo isagya dugwit, ininggis dek halok, inisok venak weyak-venak weyak halok, enerambo weyak halok, inil mbuk halok, enayonggo bagya dogop. 14 Enayonggo bagya heyalok andi, hendawi adenggen wisane hayogon. Eke, iren onggo wokhirup meyanma, vivis, it avakwa sek menda hombagagwa ako iniluk okbisaup hudi ako vaga onggo wokhugu hagup,” yiluk, yugogogi.
Isogo ombok isasagwi wakhegek yugeragagi wene
(Mat 22:1-10)
15 Ap erom naup inim horaik welagagwa ako ambi en Yesus yugogogi ako aruk hunggu lagagirik, Yesus yugugu dugwit, “It Ala avema bisaligama dugwit, isogo namwi ako enadenggen umbutu dogosogom.”
16 Yugugu lagagimu, Yesus en wakhegek yugirigya dugwit, “Ap ambi isogo ombok isarup imbita lagagirik, avakwa wisane enayonggo bagagi. 17 Enayonggo bagya lagagirik, isakbaluk, ayeloman ambi yugugu dugwit, ‘Isogo isago yi, mondok vedarup agyama, naup ap enayonggo bagi ako warupwak yiluk, yugeregek elak,’ yiluk, lakbalagagi.
18 Lakbalagagi ako en yugeregek lagagi ovara, it enadik-enadik at enanggin-enanggon yugugu dugwit, at ambi en, ‘An yavup ogarek ambi onggo bagirikmu bikha laupma, isogo isago nalaup andi, meyan o, nasin,’ yugugu, 19 eke, ambi en, ‘An sapi ninggis anggangga venak-venak hudi onggo hunggis wen ndililit wal okha lagek yipim, isogo isago nalaup andi, meyan o, nasin,’ yugugu, 20 eke, ambi en, ‘An nogwa swi at hidigirikmu, isogo nalaup meyan o,’ yugugu, ogagagwa.
21 Ogagagwa ako ayeloman en asin mbilinogo yuguri wagya lagagimu, asin aninis en ayeloman yugugu dugwit, ‘O kota yoma sup andogon-andogon ovok erogo lagya dogomindik, ap ininggidek halok, inggis-inisok weyak halok, inil mbuk halok, enerambo weyak halok, hodo erogo woginiviluk omano.’
22 Yugugu lagagimu, woginiviluk wagya lagagirik, asin yugugu dugwit, ‘Nasin. Yuknigin ako woginiviluk wagi ovara, hora yup nggolo wisane agarik.’
23 Yugugu lagagimu, asin ako en ayeloman yugugu dugwit, ‘Andi halok, avakwa o weram sup andogon-andogon ugun agarwik ako an namwa hobo-hobo ogari nunggu warupwak yiluk, hane anye vaga eneyanggup erogo bisa wagya dogwen. 24 Isogo naguluk, endak enayonggo bagi ako ovok erogo an nagasogo isago na nunggu warup mondok dek aro,’ yugogogi,” yiluk, yugeragagi.
Yi menda ndi menda nggelabisiluk, an ninim laup wene
(Mat 10:37-38)
25 Avakwa wisane Yesus inim nagusim, Yesus en elese ambukmu laklagya lagagirik, it yugirigya dugwit, 26 “Hit hinisai-henasini inim, henabur-henogwa inim, henowai-henarwi inim, eke, hit heneyave dombok inim, henendawi inim hunik ombok erogo dugwit, an ninim henendawi hunik horagat dugwit, an nadema wagu hiniselok, an nane welagwi menda arusogom mondok dek o. 27 Henagyo winik hedelok an ninim warup embetetek hiniselok, an nane welagwi menda arusogom mondok dek o.* Ndugerek-ndagarek yo winik hedelok Yesus inim nagu dogop adem andi, Yesus yo winik vaga yagan watigi ako hak, nit Yesus ake hambup sek yiluk nenendawi sek vaga o ndugerek-ndagarek Yesus eyavup ogarit lagu dogop.
28 Hit an nane waup umbutu hiniselok, endak ogarup andi wakhegek ambi yisogon. Hit o adup valit dagaup ombasagwi halok, ‘Valup onggo baup ovok werek a, dek a?’ yiluk, hininggis dingginggitek hegek, valisagwi embetep? 29-30 Yoparip hininggis dingginggitek hegek vanggu hiniselok, wen bavulogo owak wombabaluk, wake ao sambunggitek hegek yoparip dek agya halok, ap nin en inil hugu dogomundik, ‘Ap yi, o valup yiluk ogaga ovara, atok dek agya halok, hekbagas yi, hanes o,’ yiluk, henaganda hambusogom ako dek?
31 Eke, ap ndugandok ambi en ndup ogari laup yiluk, ndup ako avok wililisiga halok, arwi endak dibisiluk, ‘An narwi eneyave sepuluh ribu en it ninim ndup ogorek eneyave dua puluh ribu werekma, ndak enari laup a, meyan a?’ yiluk, wal okhegetek hegek, yamburi landiga embetep? 32 Wal okhelok meyan agya halok, it inim ndup ogorek ako ao wagu-sigik, ‘Ndup vage moga erogo yo ngguvunggup o,’ yiluk, yonggo lakbisa landiga ako dek a? 33 Andi ogasagwi ovagak, hit ambi henangge-henangge ovok erogo hek baup henendawi wal okhegetek hegek an nane welagwi menda arusogom mondok dek,” yugeragagi.
Garam edup dek halok, mbo belagwi wene
(Mat 5:13; Mrk 9:50)
34 Wene ambi yugirigya dugwit, “Garam sek ovara, aitek agya halok andi, nggarogonggan en edup werek ogarup? 35 Garam aitek ako andi, wen mudis arupwak yiluk, yavup yagoma a, wen weyakma a, balip ovara, ambi ogarup dekma, mondok mbo belagwi. Henaruk werek halok andi, des erogo at henaruk hunggu dogwes,” yiluk, yugeragagi.

*14:27: Ndugerek-ndagarek yo winik hedelok Yesus inim nagu dogop adem andi, Yesus yo winik vaga yagan watigi ako hak, nit Yesus ake hambup sek yiluk nenendawi sek vaga o ndugerek-ndagarek Yesus eyavup ogarit lagu dogop.