18
Ap owak dilisiga menda, hwa sogwa inim ogagagwa wene
Andi yugirigya lagagirik, avakwa anggon-mbanggon okbigitek samban adigat ogagu dogopwak yiluk, Yesus wene yi, wakhegek At ane welagwi menda ako yugirigya dugwit, “O kota ambima ap wene owak dilisiga menda ambi welagagi. Ap andi en Ala alon imbita, eke, avakwa enane alon imbita, ogagetek at welagagi.
Eke, hwa sogwa ambi o kota andoma welagagi. Hwa andi en hunik-kunik ap wene owak dilisiga ako yuguri lagek adigat ogagya dugwit, ‘At ninim ogorek ako en ando mbalogo baninggyama, an ugun ogarit lagya dogogiluk, an nawene mbaniru,’ yugugu lagagi.
Yugugu lagagi ako ap owak dilisiga en endak anggon imbitigi ovara, yuguri lagek adigat ogagya lagagimu, hivis endawi wenggenggu dugwit, ‘An Ala nalon ombasigadek, eke, avakwa enane nalon ombasigadek ovara, hwa sogwa yi, hunik adigat yukniri wagyama, aburuk okbaninggya hao en, nggatuk erogo awene mbalisogon,’ imbitigi,” yiluk, yugeragagi.
Yugirigya lagagirik, At Nenasin Yesus ako en “At ap wene owak sek erogo dilisiga dek menda yagagi ako holes. Anderogo ndatak Ala en at aburi miginipigi ako enane hup-dingga at yugugu-selok, enowak dilogo enawene nggatuk erogo mbalisogon dek embetep? Dukluk heveretmbo, ndogovitmbo, adigat wolok lagya dugwit, enawene mbalup embetep? Dek. Mbikit enowak dilogo enawene nggatuk erogo mbalisogon, yiluk, yukheraliga. Anderogo oginivup ovara, An Ap At Endaklagagis wagya neyalok, it avakwa wen vaga yoma enendawi novaga vanggabaluk, avyarat numbutu-sami a, dek a?” yiluk, yugeragagi.
Ap Parisi inim, ap pemerintah enake yoparip wonggalisiga menda inim, enavok yugeragagi wene
Yugirigya lagagirik, it avakwa nin enendawi en, “Avakwa nin andi, mondok meyan, eke, nit andi, Ala wene dibaluk, sek adigat ogasagwi o,” umbutu lagagwarikmu, Yesus en wene yi wakhegek yugirigya dugwit, 10 “Ap mberen samban ogaruguluk, Ala awi valekma nonggagagwa. Ambi andi, Parisi menda, eke, ambi andi, ap weyak pemerintah enake yoparip wonggalisiga menda. 11 Iperen Ala awi valekma nunggugu lagagwarik, ap Parisi ako en mendek yiluk, samban okhidigya dugwit, ‘Ai, Nasin Ala! It avakwa enonggop welagwi menda inim, weyak ogasagwi menda inim, wanggi welagwi menda inim, eke, ap pemerintah enake yoparip wonggalisiga menda yi ako inim, an anderogo hak dekma, wa yukhisiga. 12 An samban ambi vaga ndugwis mberen Ala ake yiluk, erom hunis agirik o. Eke, nangge agarik halok, nin higirogo Hat Ala hake baliga o,’ yiluk, yugogogi. 13 Yugogogi ovara, ap pemerintah enake yoparip wonggalisiga ako en andi, adumu erogo mendek iri lagagirik, alon en il mbogot vaga bikhegetek eyave wakhidigya dugwit, ‘Ai, Nasin Ala! An weyak ogasiga mendama, nabwa ombaru o,’ yiluk, yugogogi.
14 Iperen samban anderogo ogagagwa ovara, at samban endak ogagagi ako dek. Ata, hivis ogagagi ako adigat Ala en, ‘Ap andi, endawi sek higi o,’ imbita hegek, amwa lagagi. Andi, ap ambi endawi siyabatigya halok, sovabagya, eke, endawi sovabatigya halok andi, siyabagya, ogasogon o, yiluk, yukheraliga,” yugeragagi.
Avyak enadenggen enovaga bogogi wene
(Mat 19:13-15; Mrk 10:13-16)
15 Andi en, hivis avakwa en avyak mariduk Yesus inggis vakbisiluk enadenggen enovaga bisapwak yiluk, At adema woginiviluk wagagwa. Woginiviluk wagwi ako, At ane welagwi menda en inigu lagagwarik, mbereragagwa. 16 Mberirugu lagagwama, At Yesus en avyak ako warupwak yiluk, yanggup yugirigya lagagirik, wagu-sigik, At ane welagwi menda ako yugirigya dugwit, “Hekbisines! Ala avema dogop andi, it avyak mariduk yi hakma, An nadema wagusim, moga yugerabuk. 17 Dibas! It avyak mariduk Ala avema dogopwak yiluk nunggwisagwi anderogo hak, hit anderogo nunggegetek hiniselok andi, nunggusogon dek o,” yiluk, yugeragagi.
Ap inggi werek ambi ogagagi wene
(Mat 19:16-26; Mrk 10:17-31)
18 It ap Yakuri enasin ambi en Yesus yugugu dugwit, “Ngguru wai! Hat sek adigat agindik yi, an mondok-mondok niluk dogogiluk, nggarogo ogarik?”
19 Yugugu lagagimu, At Yesus ako en, “Nano yiluk An sek adigat agirik yiluk, yuknigin? Ap ambi sek adigat agarik andi dek, Ala adigat sek agarik,” 20 yugugu lagagirik, “Wene yerogo ogarup, nderogo ogarup, Ala wene yugup ako andi, hat ovok hilup. ‘Ap ogwa werek hegek, hwa agun werek hegek, ogarup moga. Ap warup moga. Ap enangge-enangge enonggop waup moga. Henane huluk ap enovaga bisaup andi moga. Hinisa-henasin enagayuk wutu dugwit, enane des erogo hunggu dogones,’ yiluk, wene yagagi yugup ako hat ovok hilup aro.”
21 Yugugu lagagimu, ap ako en, “Wene andi an madukma en des erogo ogagya lagagis,” yiluk, yugogogi.
22 Yugugu ako At Yesus hunggu lagagirik, “Wene andi ovok erogo ogasiga ovara, ambi at andi, ogagetek higi ako yukhisogon. Hat hangge ovok erogo onggo hunogo it ap enangge dek menda ako sumburerelak. Sumburera lagya heyalok, hat hivis hangge eyave sek menda o mbogot vaga en ombok at onggo hedayogon. Andi ogagya dogomindik, ninim nagu dogoguluk, omano,” yiluk, yugogogi.
23 Yesus en ap ako yugogogi aruk hunggu lagagirik, at angge-angge wisane ako vaga endawi hunik atma, wogeraup anggon imbitya dugwit, endawi mondok wakhedagagi. 24 Endawi wakhidigya hegek, At Yesus en bikhigya lagagirik, at yugugu dugwit, “It ap ininggi werek menda ako, At Ala avema dogop andi nggarogo nunggup erek higi o,” yugogogi. 25 “Wam ombok unta dirup yarum elo maduk andi ndak nunggup ovara, ap ininggis werek halok ako andi, Ala avema dogop, nggarogo nunggup erek higi o,” yugeragagi.
26 Yugeragagi it hunggugwa ako en Yesus yugugu dugwit, “Andi halok, ap sa maren enagap wendarup embeten?” yiluk, yugogogwa.
27 Yugugu lagagwama, At Yesus en, “It avakwa en ogarup meyan helagwi ako, Ala en ogarup sek at haliga,” yiluk, yugeragagi.
28 Yugirigya lagagimu, at Peterus en At yugugu dugwit, “Nit nenangge-nenangge ovok erogo hekbisiluk, hinim nagu dogoguluk, wagyo akora?”
29 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “Ap ambi sa en Ala avema dugwit Ala eyavup ogarit lagya dogogiluk, awi valek inim, ogwa inim, owa-aot inim, asin-isa inim, aburi inim, ovok erogo hekbagya halok andi, 30 o yogak at, aveloma wisane wogosogon. Eke, hivis atok vaga at mondok-mondok iluk dogosogon o, yiluk, avyarat yukhirigi o,” yugeragagi.
“An narusogom o,” ambi inim yugeragagi wene
(Mat 20:17-19; Mrk 10:32-34)
31 Yugirigya lagagirik, andi en, ap 12 ako woginiviluk enadikmu ari lagu lagagwarik, it yugirigya dugwit, “Avyak yoma wai! Nit o Yerusalem dagasagwi. Dagasagwima, it ap Ala yugirigya hegek yugurugu lagagwa navi-navi en An Ap At Endaklagagis okbanup dirup mbanggugwa ako ovok erogo andoma en atma des iri hasogom. 32 An Ap At Endaklagagis ako narupwak yiluk, avakwa weram Yakuri dek menda wogerasogom. Wogurugu dogomwima, An nanggadi watbanunggwi, wiyiknom-weyaknom erogo banunggwi, enowaris novaga suvurogo banunggwi, okbaniluk, 33 nabirok natu dogomundik, neyave mondok narusogom. Natu dogomwima, ndugwis mberen dukluk ndugwis ambi vaga niluk akluk mendek yisogon o,” yiluk, yugeragagi.
34 Wene adem hwilago ovagak yugeragagima, wene ako ovok erogo it yedok hegetek enendawi obak welagagwa.
Ap il mbuk sek ogagagi wene
(Mat 20:29-34; Mrk 10:46-52)
35 At Yesus o Yeriko horok ari wagya hegek, ap ambi il mbukma, sup ombok vaga horaik ambenggino iri lagagi. 36 At ap ako it avakwa wisane enane yagan wagwi aruk hunggu lagagirik, “Yi nano yagan wandagwi?”
37 Yugirigya lagagimu, it avakwa en, “Dek! Yesus awi Nasaret menda ako, sup ari vaga wagya halok, yagan wendagwi.”
38 Yugugu lagagwama, ap ako ane ombok vaga iri dugwit, “Yesus Daut ombao wai. An nabwa nombaru!”
39 Yugugu lagagimu, it enendak wagwi ako en ap ako ane mbup yumwak yiluk, mberogogwa ovara, hegek, aren iri dugwit, “Daut ombao wai. Nabwa nombaru o,” yiluk, ane ombok vaga ambi inim yugigik adigat ogagagi.
40 Yugigik adigat iri lagagimu, At Yesus mbup iri lagagirik, ap ako At adema wolok warupwak yiluk, yugirigya lagagimu, wolok At adema ba wagu lagagwama, Yesus en ap ako yugugu dugwit, 41 “An hat nggarogo okbanupwak yiluk, embeten?”
Yugugu lagagimu, ap ako en, “Nasin. Nil sek okbanup yiluk, yukhisiga.”
42 Yugugu lagagimu, Yesus en, “Hat hendawi novaga vanggabaluk avyarat nembeten ako vaga, hil sek akluk, elak.”
43 Ako ao yugugu hegek, at il sek agagi. Il sek agya lagagimu, Yesus inim lagu dugwit, Ala inis siyabagek lagagi. Eke, Yesus ogagagi ako it avakwa ovok erogo hugu lagagwarik, Ala siyabagagwa.