19
Yesus Sakius inim ogagagwa wene
At Yesus o Yeriko nunggwigya lagagirik, mbikit wagyama, ap ambi inis Sakius pemerintah enake yoparip wonggalisagwi menda enasin mondok inggis werek dombok welagagi.
At ako en, “Yesus andi, nggarogo ovagak?” yiluk, bikhagiluk, ogagagi menda eyave dul, eke, avakwa wisane homagoma, bikhaup meyan agagi.
Meyan agya lagagimu, “Yesus sup yi vaga wasogon higi,” yiluk, il hagiluk, at endak vupuk lagya lagagirik, yo vaga inggigi.

Horace Knowles
Sakius yo vaga inggigirik horaik il wambenak welagagi
Yo vaga inggigirik werekma, At Yesus ndan iri lagagirik, il ilik lagya dugwit, “Sakius wai. Yogak an hat hamwa laupma, hodo wambuma.” Yugugu lagagimu, Sakius ako mbikit yo vaga en wambu wagya lagagirik, heyaga wakbaluk, endawi adenggen embetek amwa lagagwa.
It avakwa en Yesus iperen lagwi inugu lagagwarik, enanggin-enanggon yugu dugwit, “Ap weyak ogasiga menda inim at amwa lendagwi yi inisenes!”
Yugu lagagwama, at Sakius en it wisane inivaga Nenasin Yesus yugugu dugwit, “Ai Nasin. An nangge-nangge higirogo ap ininggidek halok, wogerayogon. Eke, ap we-wes okbugu lagi ako, enangge ambi dek okbugu lagi halok, aveloma 4 hudi wogirigya, ap ambi adik angge dek okbugu lagi halok, aveloma 4 hudi wogirigya, ogarisogon o.”
Yugugu lagagimu, At Yesus en, “Hat ogo hat hombao Averaham Ala ovaga vanggabaluk avyarat imbitigi ako hak, hat yogak an novaga vanggabaluk avyarat nembeten andi vaga, hat haburi hinim yogak yi vaga Ala en henagap wendakhinipas. 10 An Ap At Endaklagagis yi, it avakwa yelemele yagagwa ako havedogo enagap wendarigiluk, wambu wagagis o,” yiluk, yugogogi.
Yoparip mbusi emas vaga wakhegek yugeragagi wene
(Mat 25:14-30)
11 It avakwa ako enaruk hunggu-sigik, Yesus en wene wakhegek ambi yugeragagi. Andi, at Yesus o Yerusalem vage horok ari wagya lagagimu, it avakwa en “Ala avema bisaligama mbikit sigam arisogon ai,” umbutwi yedok inigu lagagirik, wene wakhegek yi yugeragagi. Yugirigya dugwit, 12 “Ap inis werek ambi en, ‘O adumu andoma lagya neyalok, ap ombok o yoma vagago dogogiluk mondok okbaninggya dogomwima, neyami vaga wasogon,’ yiluk, 13 lagiluk, ogagya dugwit, at ayelomani eneyave 10 yanggup yugirigya lagagirik, wagu lagagwama, ayoparip mbusi emas menda 10 higirogo, ap ambi yoparip mbusi emas ambi wogorigya, ap ambi yoparip mbusi emas ambi wogirigya, wogirigya dugwit, ‘An wagatek neyagek, nayoparip yi vaga yi menda ndi menda hunit nagu dugwit, ambi lobalhidugu dogones.’ * At yoparip mbusi emas wogeragagi andi, yavup saut henggam ogagarikmu onggo wogeralagwi ndatak wogeragagi.
14 Yugirigya lagagirik, lagagi. Lagya hegek, it nin at avema menda en at enanggon dombok umbutu dugwit, ‘At ap yi, nenasin inis ombok akluk, o yoma vagago dogop nenanggon,’ yiluk, yugera laupwak yiluk, enarwi lakbogogwa.
15 Lakbogogwa yugera lagagwa ovara, hegek, ap ako inis ombok it enamwa andoma vagago dogopwak yiluk mondok okbagu lagagwama, amwa eyami vaga wagya lagagirik, ‘Nayoparip ako vaga it maren lobalhedagao hami?’ yiluk, ayelomani ayoparip wogoragagi ako yanggup yugeragagi.
16 Yanggup yugurigya lagagimu, ayeloman endak wagagi ako en, ‘Ai nasin. Hayoparip woknigigin ako vaga ambi inim 10 lobanggis.’
17 Yugugu lagagimu, asin en, ‘Ai nabut wa! Nayeloman hat sek, mondok sek dombok ogagen. Maduk ogarup ovara, hegek, des erogo ogarit lagya lagenma, yogak o kota 10 hudi vagago dogonyok yiluk, mondok okbagaliga.’
18 Yugugu lagagimu, ayeloman ambi ambetaga wagya lagagirik, ‘Ai nasin. Hayoparip woknogogin ako vaga ambi inim 5 lobanggis.’ 19 Yugugu lagagimu, asin en, ‘Andi halok, hat o kota 5 hudi vagago dogop.’
20-21 Yugugu lagagimu, ambi ambetaga wagya lagagirik, ‘Ai nasin. Hat hendawi hanggidik an nilup atma, eke, hendawi hanggidik dugwit, hat en bagetek ovara, wigya, eke, awi lisinggitek ovara, enggen yugup mbalhidigya, ogasigama, nalon en hayoparip nasula yidik vagago welagi ako yi o,’ yiluk, yugogogi.
22 Yugugu lagagimu, asin en ayeloman ako yugugu dugwit, ‘An ogarup yukhogogis ovara, an nane sagalisiga hat nayeloman yi, hane yegen ako vaga hanggadi watbagasogon. Nendawi nanggidik dugwit, bagetek ovara, wigya, eke, awi lisinggitek ovara, enggen yugup mbalhidigya, ogasiga hat helup agindik ovara, 23 an wagya neyalok, nayoparip inim, vagago dogop onggo inim, an wa wasogon ai, yiluk, it avakwa enayoparip ombok arupwak yiluk, ogasagwi ako, wogoregetek nggarogo yiluk welagagin?’
24 Yugugu lagagirik, avakwa at inim agarwik ako yugirigya dugwit, ‘Nayoparip vagago agarik ako ndiyalogo ap yoparip 10 lobalhedagagi ako wogores.’
25 Yugirigya lagagimu, iren, ‘Ai nasin. At andi, ayoparip ovok 10 agarik!’
26 Yugugu lagagwama, aren, ‘Hit menda ambi agarik halok andi, ambi inim ovaga ndulogo wokhirigya hasogom. Eke, hit menda ambi dek halok andi, ambukumat agarik ako ndiyalogo hedigya hasogom o. 27 Eke, it ninim ogorek dugwit, “At nenasin inis ombok akluk, o yoma vagago dogop, nenanggon,” yagao ako andi, woginiviluk wagu dogomundik, nil neyagek, enares,’ yugeragagi,” yiluk, Yesus en avakwa ako yugeragagi.
“Nenasin inis ombok yi aro,” yagan wagagwa wene
(Mat 21:1-11; Mrk 11:1-11; Yoh 12:12-19)
28 Yesus en wene andi yugirigya lagagirik, at endak o Yerusalem lagyama, ane welagwi menda inim lagu dugwit, 29 o Betepage inim, Betania inim, ndom inis Saitun avema andoma horok ari lagagwarik, At ane welagwi menda mberen lakbugu dugwit, 30 “O valekma akilisim ari lamwira, wam keledai eyak, ap ao ovaga hora yegetek menda ambi hugu dogomundik, yunggwi yidugup akom veralogo yoma wolok omano. 31 Eke it avakwa andoma en, ‘Hit nggarogo yiluk keledai andi veralisagwi?’ yukhurugu-selok, hiren yugurugu dugwit, ‘Nit Nenasin keledai dekma, “Walales,” yuknirigya lagama, wa wagyo,’ yugerano,” yiluk, lakbogogi.
32 It lakbogogi ako, lagu lagagwarik, yugeragagi ako ndatak hagagwa. 33 Hugu lagagwarik, keledai eyak ako veranggusim, it ap enanggom keledai werek ako en, “Keledai andi, nggarogo yiluk, veralisagwi?”
34 Yugurugu lagagwama, iren, “Nit Nenasin keledai dekma, ‘Walales,’ yuknirigya lagama, wa wagyo,” yugurugu lagagwarik, 35 wolok Yesus adema ba lagagwa. Ba lagu lagagwarik, enayum weram menda nggolalogo wam keledai ambot vaga ndabagu lagagwarik, Yesus ako wam keledai ambot vaga hora okbagagwa. 36 Hora okbagu lagagwama, Yesus lagya hegek, it avakwa enayum sogwes yum mbigalogo sup ombok vaga ndabalin lagagwa.

Horace Knowles revised by Louise Bass © The British & Foreign Bible Society, 1994.
Yesus wam keledai ovaga hora okbaluk, lagya hegek, it avakwa enayum sogwes yum mbigalogo sup ombok vaga ndabalin lagagwa
37 Ndabalin lagu lagagwama, o Yerusalem vanggo yi lagu-sigik, sup ndom Saitun wambu wandagwima akoma avakwa At ane welagwi menda ovok en nggarogo ogarubuk menda wisane ogarit lagya ako inil hugu lagagwarikmu, enadenggen en amikmit yagan lagu dugwit, Ala inis siyabaik lagagwa. 38 Ala inis siyabaik lagu dugwit,
“Nenasin Ala en Nenowa inis ombok lakba waga yi, inis siyabaliga o.
At mbogot vaga winimen agarik ako en, nenendawi dambubininggas atma,
At Ala inis mondok siyabelagwi o,” Mbuku Ndawi 118:26 yokhanes.
yiluk, yagan lagagwa.
39 Yagan lagwi ako, it Parisi menda nin en avakwa wisane wonggalari wagagwa ako enanggelekma en Yesus yugugu dugwit, “Ngguru wai. Hane welagwi menda yi, mbereran.”
40 Yugugu lagagwama, Yesus en, “Avyak! It avakwa yi, enane yegetek duklipmu en, helep yi, Ala inis siyabagu duklip, yiluk, yukheraliga,” yugeragagi.
O Yerusalem higya lagagirik, yup yagagi wene
41 Yugirigya lagagirik, o kota Yerusalem vanggo yi lagya lagagirik, il higya dugwit, yup yagagi. 42 Yup yagya dugwit, “Hit Yerusalem yi, yogak yi vaga henendawi ugun wadok dek adenggen dogop yiluk, nggarogo okbigigaup hinilup duklipmu en, ai, okbigigelap ovara, yogak hinil hinisao en, hwilago agarik.
43-44 Hirenen Ala yi hudi at ninisa waga o, yiluk, yedok hegetekma, henamwa Yerusalem en wunggu hinisao en, it hinim ndup ogorek en eve helep leget walinogo bugugwis, eloma-yoma en, yumu-yagamu en, ndup okhinivuguluk, horok ari wagwi, ogagu dugwit, henawi helep vaga valek yi, helep ambi ovaga duduk erek dogosogon buk. Masalogo bagu dugwit, Ala yi hudi at ninisa waga o, yiluk, yedok hegetekma, habut-hogwa hinim ovok erogo mondok dek erogo bigigaup vage vanggo yi wasogon o,” yiluk, yugeragagi.
Yesus Ala awi valekma dugwit haryogo wikbigik wene
(Mat 21:12-17; Mrk 11:15-19; Yoh 2:13-22)
45 Andi yugerelok, Ala awi valek mbumbumu nunggwigya lagagirik, it avakwa yi menda ndi menda onggo hunggik yagalagwi menda akoma haryogo wibugu dugwit, 46 “Ala en ‘An nawi valek yi, “Samban ogasagwima yi at dogosogon” ’, yiluk, yagagi dirup mbanggigi ovara, hit andi, o yi ap enonggop wokbaluk, hwilaklari lendagwima ovagak ogagep,” yiluk, yugeragagi.
47 Yesus hup-dingga Ala awi valekma wene mamulirigya lagagi. Mamulirigya lagagi ovara, it imam-imam enasini inim, it Musa wene mamulerelagwi menda inim, it avakwa enasini inim, At Yesus warup yiluk, ogagagwa ovara, 48 avakwa en at wene yugirigya ako enendawi hunik dombok ogagu dugwit, inil at adigat vurek atma, nggarogo warubuk erek halok, mbup yagagwa.

*19:13: At yoparip mbusi emas wogeragagi andi, yavup saut henggam ogagarikmu onggo wogeralagwi ndatak wogeragagi.

19:38: Mbuku Ndawi 118:26 yokhanes.