21
Hwa sogwa inggidek en Ala ake bagagi wene
(Mrk 12:41-44)
Andi yugirigya lagagirik, Yesus ena laklagya dugwit, avakwa ininggi werek menda en enangge Ala awi valekma yoparip belagwima enayoparip Ala ake ba wagu sogogi.
Bagusim, hwa sogwa inggidek ambi wagya lagagirik, yoparip mbusi enggen mariduk mberen Ala ake belagwima ba wagya hagagi. 3-4 Ba wagya higya lagagirik, it avakwa yugirigya dugwit, “Dibas! It avakwa enangge wisane hegek ba wagao ovara, hwa sogwa inggidek menda yi, at agarom hunogo naup dek hegek ovok erogo betagarikmu, it ap akwa ininggis werek menda un horok maduk at bagao ovara, at hwa sogwa angge dek hegek ba waga yi andi eve ombok at bagas o,” yiluk, yugeragagi.
“Ala awi valek masalogo lakbasogom,” yugeragagi wene
(Mat 24:1-2; Mark 13:1-2)
Yugirigya lagagimu, at ane welagwi menda nin en yugu dugwit, “Ala awi valek andi, helep mondok sek inim, yi menda ndi menda mondok segedok menda Ala ake bago inim, ako vaga, mondok mondok sek valek,” yiluk, yagan lagusim, Yesus en it yugirigya dugwit, “Hit hinil helagwi yi ako andi, helep ovaga dambuk ogarek iligik andi ambiat ogo dogosogonbuk. Ovok erogo masalogo lakbaup hudi vanggo yi wasogon,” yiluk, yugeragagi.
Anggin-mbanggin erogo bisaup wene
(Mat 24:3-14; Mrk 13:3-13)
Yugirigya lagagimu, iren at hemethugu dugwit, “Ngguru wai. Hat yukneregen ako o mera oklarimi? Eke, ‘Anderogo ogarup’ yukneregen ako atma des yup hudi horok vanggo yi wagya halok, adem ngga oklagya vaga nenelup arup?”
Yugugu lagagwama, At Yesus en yugirigya dugwit, “Avakwa nomalhinipu-sao en, henendawi suwam wathidugu dogones. It ap wisane [huluk at] An ninis vaga wagu dugwit, at ambi en, ‘At Keretus ako andi, an aro,’ iris, eke, at ambi en, ‘Hivis oklarup ako vage vanggo yi waga o,’ iris, yagan warusogoma, enane hobaluk, enamusek labuk. ‘Dek. Ndup sumburisagwi o. Dek. Haryogo wibisaupwak yiluk, ndup ogasagwi,’ yugwi henaruk hunggu dugwit halok, henalon habuk. Ogarup ako andi, endak oklarisogon ovara, o hivis oklarup ako mbikit oklarisogon buk o,” yiluk, yugeragagi.
10 Yugirigya lagagirik, ambi yugirigya dugwit, “Ap ininis unggul adik-adik ndup sumbutwis, ap inis ombok ambi arwi en ap inis ombok ambi arwi inim ndup ombok ogagwi, ogarusogon. 11 Ogagu-sigik, o wadok mondok ombok wisane ogagya, yi awi ndi awi erom uvup ogagya, o yi awi ndi awi adwanggak wisane oklagya, eke, mbogot vaga mondok enalon werek menda ogagya, henelup arup elose adik menda ogagya, ogagya hasogom. 12 Anderogo ovara, ogagetek hegek, ap en hit vakbigigiluk, edup-mbedup okbugugwis, it ap Yakuri samban ogasagwima bigiga lagwi, heda marogo mabiselagwima mabugugwis, eke, an nane wagagup vaga it ap ininis werek inim, it ap ombok-ombok inim, enadema wokhiniviluk lagwi, ogarusogom.
13 Anderogo okbugugu-selok, ‘Yugeraup nanonggal aga o,’ yiluk, ogagya neyagu lagagup ako, yugurugu dogogup. 14 Henagap wendakhedaup yiluk, wene onggo ngga yugeraup andi henendawi anggin dogobuk. 15 Anen henendawi werek okbugugu dugwit wene ngga yugeraup yukheramima, yugurugu hiniselok, it hinim ogorek ako onggo yukhurugwi, henane saganggwis, okbigigasogom mondok dek. 16 Hinisai-henasini inim, henowa-henaot inim, henowa-henasin inim, henaswei inim, it ako en wokhiniviluk ap enowak dilisagwima bigiga lagwi, hit nin henatwis, ogarusogom. 17 Eke, An ninis wagagup vaga avakwa ovok en enanggon henombarusogom ovara, 18 hinirisenggen ambiat ogo bolarugwi mondok dek atma, 19 henendawi mbuk dogomwi vaga Ala en henagap wendarisogon,” yiluk, yugeragagi.
O Yerusalem dek erogo baup wene
(Mat 24:15-21; Mrk 13:14-19)
20 “It ap enayegen werek wisane homago o Yerusalem walinggwis inigu dogogupik, ‘O Yerusalem dek erogo baup vage vanggo yi waga higi,’ ombarugup. 21-22 Andi hudi vanggo yi wagya halok, yi ogarup ndi ogarup Ala wene dirup mbalek ovok erogo atma des yupwak yiluk, avakwa Yerusalem menda weyak ogasagwi onggo wogeraup andi hudima, it o Yudea agarwik ako, ndom vaga andoma hoda hwilak lari wunggwis, o kota agarwik ako, o andoma hekbaluk, wunggwis, ogarupwak. Eke, o kota weram agarwik ako o kota nunggubuk. 23 Andi hudi vaga Ala en o wen vaga yoma anggin-mbanggin mondok adik dombok okbugu dugwit, it avakwa yi, aninis okbisagwirikmu, akwa enavula agarwik inim, eneyak enagadyak wogerelagwi inim, [hoda wulup meyan atma,] enabwa. 24 Nin mbusinggarep vaga inutu-selok hambugwi, nin heda marogo avakwa ininis unggul adik-adik enamwa andoma bisa lagwi, ogarugup. Eke, it avakwa weram Yakuri dek menda en o Yerusalem inisok sovalogo bigik lagu dogogup. At Ala en, ‘It avakwa weram Yakuri dek menda andok dugwit, tahun anderogo o Yerusalem vagago dogosogom,’ imbitigi ako atma des yegetek hegek, sovalogo bigik lagu dogogup,” yiluk, yugeragagi.
“An Ap At Endaklagagis wasogon,” yugeragagi wene
(Mat 24:29-31; Mrk 13:24-27)
25 Yugirigya lagagirik, ambi yugirigya dugwit, “Henelup arovovok yiluk, mo il inim, saut inim, dadiwap inim, andi mondok elokwe adik ogagya hagup. Eke, o wen vaga yoma is laut yanggadek ane ombok iri dugwit, mondok mogoliluk ogagya halok, it avakwa ininis unggul dombok ovok erogo, ‘Yi nggarogo ogarit wandiga wi!’ yiluk, enendawi mondok obak arugup. 26 It mbogot vaga enanye werek menda ako enowak dede wisane ogagya halok, it ap ovok en yi menda ndi menda o wen vaga oklarit warup ako, ‘Yi at oklarit wagya higyo,’ yiluk, enalon en enendawi mondok obak arugup. 27 Andi ogagya halok, An Ap At Endaklagagis ako mondok nabinak werek niris-novagangge nagayuk werek dugwit, hena anggelekma en wagya neyagup. 28 Yi menda ndi menda oklarup ako asinggu halok andi, ‘Wender erogo bininaliga vage sigam ari wagya higyo o,’ yiluk, henut leklakluk, hinil iligik dogop,” yugeragagi.
Yo ara vaga wakhegek yugeragagi wene
(Mat 24:32-35; Mrk 13:24-31)
29 Yugirigya lagagirik, wene yi, wakhegek yugirigya dugwit, “Yi yo ndi yo inim, yo ara inim, o Iserael yoma ogasiga ako dibas. 30 Yo anggup savuligiluk, ogagya hinil hugu lagipik, ‘O vage hivi bagiluk ogasiga higi o,’ yiluk, yagalagwi. 31 Ako yagalagwi ndatak, mo il inim, saut inim, dadiwap inim, mondok elokwe adik oklarup endak yukhirigi ako, oklagya hinil hugu dogogupik, ‘Ala avema bininaup ako vage vanggo yagas higi,’ yiluk, ombarugup.
32 Hit avakwa yogak agipik yi, ao dek agetek hinigik, hivis ogarup avok yukhirigi ako ovok erogo atma des iri hagup yiluk, avyarat yukheraliga. 33 Wen inim, mbogot inim andi, dek arugwi ovara, An nane andi, mondok-mondok dek arisogon dek o,” yiluk, yugeragagi.
Suwam watu dogop wene
34-35 Yesus en wene ambi yugirigya dugwit, “Bagas sakno bagoma mbikit sopal landiga hak, ‘Ndugwis andi vaga anderogo okhinivisogon,’ yiluk, wene yukhirigi ako, hit avakwa o wen vaga yoma ovok erogo ndugwis ambi vaga mbikit supuk erogo okbigigya wasogonma, henendawi suwam wathidugu dogones. Yi menda ndi menda henagaum dek heda nenggek nagwis, amburup nenek ogivisiga menda nenggek nagwis, ‘Nangge nggarogo okhedaik o,’ yiluk, henendawi anggin wisane wenggelit nagwis, ogagu dugwit, henendawi ugun obak hinisao en, henendawi suwam wathidugu dogones. 36 Samban adigat ogagu dugwit, henendawi suwam wathidugu dogones. Andi ogagu hiniselok, anggin-mbanggin okhinivup ako henendawi mbuk dugwit, henanye erogo wugu dogomundik, An Ap At Endaklagagis nivaga henanggadi dek dugwit mendek yusogom,” yiluk, yugeragagi.
37 At Yesus en o dinggya Ala awi valekma wene mamulirigya, eke, o hup agya halok, wunggu lagagwarik, ndom inis Saitun akoma nogo yi lagya, ogagya lagagima, 38 o hutun hetlagatya vaga avakwa ovok At ane huluguluk, adema Ala awi valekma wonggalari wagu lagagwa.