22
Yesus warup umbutugwa wene
(Mat 26:1-5; Mrk 14:1-2; Yoh 11:45-53)
Isogo Erom Roti Virisigadek Menda inis Vasika* Isogo Vasika ako, saut Maret a, April a, isogo ombok isagu lagagwa. Isogo Vasika ogagu dugwit, wam ndomba eyak warogo nunggu lagagwa. It ogagagwa andi, it enombawi o muk Ala en o Mesir en visilogo wogenombolok wulu wagagi ako inilup dogoguluk adenggen ogagu lagagwa. Wunggugwa Wene 12:17-20 yokhanes. ako, adenggen isarup vage vanggo yi wagagirikmu, it imam-imam enasini inim, it ap Musa wene mbalek mamulerelagwi menda inim, iren avakwa wisane enalon en, “Yesus nggarogonggan waruk?” yiluk, mbauk erogo wene mbalit nagu lagagwa.
Yudas en Yesus warupwak yiluk, yonggo lagagi wene
(Mat 26:14-16; Mrk 14:10-11)
Mbauk erogo mbalit nagusim, at Sile en it ap 12 menda ambi inis Yudas Ikariot endawima nonggagagi. Nunggwigya lagagimu, it ap imam-imam enasini inim, it Ala awi valek suwam watu lagagwa enasini inim, at Yudas en yugirigya dugwit, “Yesus warovovok yiluk, nggarogo wokheraik o,” yiluk, inim wene mbali lagagi. Inim wene mbali lagya lagagimu, it enendawi enadenggen umbutu dugwit, “Onggo yoparip wokhurusogom,” yugugu lagagwama, at Yudas ako en, “E o,” iri lagagirik, “Avakwa inil vaga dekma oklarup o ngga hudi eyave vagago wogeraup nanonggal agya hami?” yiluk, sokhigya lagagi.
Isogo Vasika isarup wene
(Mat 26:17-25; Mrk 14:12-21; Yoh 13:21-30)
Adenggen Erom Roti Virisigadek Menda ogagusim, isogo Vasika isaruguluk ndomba warup hudi agya lagagimu, At Yesus en Peterus Yohanes iperen lakbugu dugwit, “Isogo Vasika nit naup vipuk-vapuk erogo ba lales.”
Yugirigya lagagimu, iren, “O nggoma nit vipuk erogo balauk?”
10 Yugugu lagagwama, At Yesus en, “Hit o kota andoma nunggugu dogomundik, ap ambi is sogolowak vaga nudik wolok lagyama, hinim avuk akluk, ap enamwa nunggwigya halok, hinim nunggwi lalo. 11 Hinim nunggugu dogomundik, ap awi werek ako yugugu dugwit, ‘Nenasin Ngguru en, “An nane welagwi menda ako ninim isogo Vasika naguluk, o hamat nggoma vokot werek? yugurup,” yukneragarikmu, yukhisagwi.’ 12 Yugugu hiniselok, at ap awi werek ako en o handimen hamat ombok ogorek ambi ovok werek yukhirigya halok, andoma at isagogo bagu dogop,” yiluk, lakbogogi.
13 Lakbogogi lagu lagagwarik, Yesus en it yugeragagi ako ndatak at hugu lagagwarik, andoma isogo Vasika ako isagogo bagagwa.
Amburup naup mamuleragagi wene
(Mat 26:20-30; Mrk 14:22-26; 1 Kor 11:23-25)
14 Isogo bagagwa ako ovok naup vanggo iri lagagimu, Yesus en lakbigik denogo bogogi ako inim hora yagagwa. 15 Hora yugu lagagwarik, Yesus en it yugirigya dugwit, “An nova edup-mbedup okbanenggetek hegek, isogo Vasika isago yi, ninim naup ai, yiluk, hinim nasogom. 16 Nunggu dogomundik, hivis Ala en avakwa at avema mondok-mondok okbugu dugwit, ‘Isogo Vasika eve menda adem yi aro,’ yiluk, yedok hagup atma des yi lagatek hegek, An isogo Vasika yi nenggetek wiligya dogosogon atma, yogak ninim nasogom ai, ombasiga o, yiluk, avyarat yukheraliga.”

Horace Knowles revised by Louise Bass © The British & Foreign Bible Society, 1994.
Yesus at ane welagwi menda inim hora yiluk, isogo Vasika nunggugwa
17-18 Andi yugirigya lagagirik, is owak inggimu wigya lagagirik, “Ai Nasin Ala wa!” yiluk, “An yogak ninim okbaluk hivis Ala en avakwa at avema mondok-mondok bisaup ari wagetek hegek An anggur enggen amburup yi, nenggetek dogosogonma, wogogo sumbukhedomanes, yiluk, yukheraliga.”
19 Yugirigya lagagirik, roti inggimu wigya lagagirik, “Ai Nasin Ala wa!” yiluk, ugurogo sumburirigya dugwit, “Yi An neyave hit henake denek ako yi atma, novaga wenggenitu dugwit, nunggu dogones.”
20 Yugirigya lagagirik, nunggu lagagwama, amburup nudik anderogo at sumburirigya dugwit, “Hit visilogo bigigagiluk henonggo bagya dugwit namuya wilisogon ako andi, amburup yi aro. Wene swi menda Ala hinim dambubigigaup yiluk, nggatuk erogo yukheragagi ako, an namuya vaga mondok atma nggedo yisogon,” yiluk, sumbureragagi.
21 Sumburirigya lagagirik, “Avyak! An narupwak yiluk, ap yugerayogon ako ninim erom naliga yoma agarik. 22 An Ap At Endaklagagis okbanup ako holek ndatak at okbanisogon ovara, at narupwak yiluk avakwa yugerayogon ako andi mondok anggin iya erogo ovaga arugwi o.” 23 Yugirigya lagagimu, “Sa en ogarup halok yagas?” yiluk, ir-it at ambi yugigik, at ambi yugigik yagagwa.
An iya, hat iya, yagagwa wene
24 At ambi yugigik, at ambi yugigik yugu lagagwarik, andi en, “An iya, hat iya,” yugu dugwit, wene watu lagagwa. 25 Wene watusim, at Yesus en it yugirigya dugwit, “It ap weram menda enasini ininis ombok en enane anye vaga enaburi yerogo ogarup nderogo ogarup wene yugirugwi, eke, it ap ombok-ombok en avakwa ‘Nenasini sek menda wa,’ yukneraup umbutwi, ogasagwi ovara, 26 hit andi, anderogo yugu dogobuk. Ap ombok ambi henanggelekma agarik halok, at avyak maduk ovagak arupwak. Eke, at wene yugeraliga menda ako ogo, henayeloman at arupwak. 27 Sa en iya agarik embetep? At erom naliga andi, iya a, ata at naliga ako ake yi welagek ndi welagek ogasiga andi iya a? Dek. At naliga menda ako iya agarik. Anderogo ovara, An henanggelekma dugwit, henayeloman ovagak akluk, henake yi welagek ndi welagek ogasiga.
28 Anggin-mbanggin okbanunggu-sigik, hit An hekbanilagudek mondok ninim agipikma, 29-30 Nasin en avakwa navema bisapwak yiluk, andok okbaninggigi ako ndatak, hit An navema bisaligama erom nunggwi, is nunggwi, eke, avakwa wene yugeralagwima dugwit, avakwa Iserael menda ininis unggul 12 ako enowak dinggwis, ogagu dogovovok yiluk, andok okbigigaliga,” yiluk, yugeragagi.
Yesus en Simon Peterus “Yesus an ninggut,” yisogon, yugogogi wene
(Mat 26:31-35; Mrk 14:27-31; Yoh 13:36-38)
31 Yugirigya lagagirik, Yesus en, “Simon, Simon wai! Haruk dogwen. Gandum eyave delarupwak yiluk, avudit halok wibelagwi hak, at Sile en hit anderogo henavut mbalogo okbigigagiluk, Ala yugugu lagama, ‘E o,’ yagas ovara, 32 hat hendawi novaga vanggabaluk, avyarat nembeten ako, dek agya hao, An hake samban ogagi. Heyami vaga suguliluk nadema wagya dogomindik andi, harwi yi, enendawi aik wakbugu dogogun,” yiluk, yugogogi.
33 Yugugu lagagimu, at Simon en iri dugwit, “Ai Nasin. Heda marogo mabiselagwima mabagagwi, mondok hatwis, ogagu-selok, an niperen okbininaup sek imbiti.”
34 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “Peterus wai. O yogak yi vaga ayam ane ao yegetek hegek, hat hane henggam vaga, ‘Yesus andi, an ninggut,’ iri heyayogon, yiluk, yukhisiga,” yugogogi.
Enayoparip, enasum, mbusinggarep erasul inim, wolok laup wene
35 Yugugu lagagirik, it ovok yugirigya dugwit, “Endak lakbigigis ako, henayoparip wonggalek inim, yerek-terek wokhirugu-selok yekhedaumenda yum inim, henaropato ambi adik inim, An en ‘Wolok labuk,’ yukhirigya lagagimu, ‘Ai,’ umbutu lagagup a, dek a?”
Yugirigya lagagimu, iren, “Dek. Nit nenangge ambi dek welagagetek, Nenasin.”
36 Yugugu lagagwama, At Yesus en, “Anderogo ovara, yogak en henayoparip wonggalek agarik halok wugwi, yerek-terek wokhirugu-selok yekhedaumenda yum werek halok wugwi, eke, mbusinggarep erasul dek halok, henayum sogwes yum weram menda vaga ambi hunhidugwi, ogagu dogones,” yugeragagi.

Horace Knowles revised by Louise Bass © The British & Foreign Bible Society, 1994.
Mbusinggarep erasul wolok laup yagagi ako
37 “Andi, Ala en iri dugwit, ‘At ap weyak menda inim ininggis dingginggugwa,’ yiluk, yagagi dirup mbalek ako, An ogarimi vaga atma des yisogon, yiluk, yukheraliga. An okbanup yiluk, dirup mbanggugwa ako o yogak yi atma des yi wandiga halok, yukheraliga.”
38 Yugirigya lagagimu, iren, “Mbusinggarep erasul mberen yi agarik, Nenasin.” Yugugu lagagwama, At Yesus en, “Ovok at,” yiluk, yugeragagi.
Ndom Saitun vaga dugwit, samban ogagagi wene
(Mat 26:36-46; Mrk 14:32-42)
39 Yugerelok akoma en wunggu lagagimu, ndom Saitun vaga enggek yagaligama, andi hudi ogo arat inggigi. Inggya lagagimu, at ane welagwi menda ako inim unggugwa.
40 Dagaup imbitigirikmu akoma lagu lagagwarik, it yugirigya dugwit, “Weyak ogarup henendawi nggagali wagya hao, samban adigat ogagu dogones.”
41 Yugerelok, helep lagani beyak helendagwi ako hak, At horok adumu erogo lagya lagagirik, erambo yunggubaluk, samban ogagagi. 42 Samban ogagya dugwit, “Ai, Nasin! Yogak edup-mbedup okneraup ako, dek okbaup imbitya heyalok, dek okbain. Eke, dek halok, An ogarup ombasiga ako hekbaluk, Hat ogarup ombasiga ako adigat ogasogon.” 43 Yugugu lagagimu, malaikat ambi mbogot vaga en At adema sigam ari wagya lagagirik, endawi modo okbagagi. 44 Endawi modo okbagya lagagimu, endawi mondok wakhidigya dugwit, abwa edok erogo samban ambi inim ogagagi. Ogagya hegek, digak winggigi ako amuya enggen ovagak ndetek wen vaga wombagagi.
45 Samban okbaluk, mendek iri lagagirik, At ane welagwi menda enadema eyami vaga lagya lagagirik, it enendawi mondok burup iri halok, nogo yugwis enegegi. 46 Nogo yugwis inigu lagagirik, it yugirigya dugwit, “Hit nano nogo yilagwi? Weyak ogarup henendawi nggagali wagya hao en, mendek yiluk, samban ogagu dogones,” yiluk, yugeragagi.
Yesus vagatugwa wene
(Mat 26:47-56; Mrk 14:43-50; Yoh 18:3-11)
47 Wene andi ao yugirigyama, it ap 12 menda ambi inis Yudas ako endak wagya hegek, ap eneyave ambi homago ambetaga wagagwa. It ambetega wagu-sigik, at Yudas endak Yesus wa yugurigiluk, adema horok ari wagya lagagimu, 48 At Yesus en, “Yudas wai! Hat wa yuknirimi ako vaga An Ap At Endaklagagis yi, avakwa en narupwak yiluk, wogeraup embeten, yei?”
49 Yugugu lagagimu, it Yesus inim welagagwa ako en it Yudas melen ogaruguluk, wagagwa ako yedok inigu lagagwarik, “Nenasin wai. Mbusinggarep vaga enaruk?”
50 Yugu-sigik, it ambi en ap imam-imam enasin ombok ayeloman aruk amot vikit sobalogo lakbagagi.
51 Sobalogo lakbagya lagagimu, At Yesus en, “Anderogo ogarubuk,” yiluk, ap ako aruk inggis vakbagya lagagirik, sek okbagagi.
52 Sek okbagya lagagirik, At Yesus en it At vagaruguluk wagagwa imam-imam enasini inim, it Ala awi valek aruwam watu lagagwa enasini inim, it ap ombok-ombok inim, ako yugirigya dugwit, “Ap enonggop welagwi menda vaginivi landagwi hak, An anderogo vakneraguluk, mbusinggarep inim, yo mbandugul inim, wolok wagep yi? 53 Hup-dinggya Ala awi valekma ninim neyagek, vaknetetek welagep ovara, at o hwiserek andok ako hinim okbanup yogak yi atma, ogares,” yiluk, yugeragagi.
Peterus en, “Yesus andi An ninggut,” yagagi wene
(Mat 26:57-58, 69-75; Mrk 14:53-54, 66-72; Yoh 18:12-18, 25-27)
54 Yugirigya lagagimu, Yesus vagatu lagagwarik, wolok ap imam-imam enasin ombok amwa akoma ba lagagwa. Ba lagu-sigik, Peterus ako enambetaga ya horopo lagagi. 55 Imam-imam enasin ombok ako amwa ba lagu lagagwarik, at awi mbumbumu andoma hali hubaluk, horaik werekma, Peterus ako enanggelekma hora yagagi. 56 Hora yagagirik werekma, hwavyak ambi hali hunik awia vaga Peterus eyave horaik werekma higya lagagirik, at il vurek dugwit, “Ap yi ogo inim wiligya laga.”
57 Iri lagagimu, Peterus en an dik-dek iri dugwit, “Hwavyak yi! Ap andi, an ninggut,” yugogogi.
58 Yugugu lagagimu, hivis ap ambi adik en Peterus higya lagagirik, yugugu dugwit, “Hat ogo, At menda heyagi!”
Yugugu lagagimu, at Peterus en, “Avyak! An mondok dek!”
59 Yugugu lagagimu, andi en hivis, mo il ambi okbaluk, ap ambi adik en ane vanggo erogo yugu dugwit, “Ap yi, Nggaliliya mendama, at ogo inim avyarat wulugu lagao.”
60 Yagagi ovara, Peterus en, “Avyak! Hat yegen andi, an mondok ninggut aro.”
Ao yuguguma, ayam ane yagagi. 61 Ane iri lagagimu, Nenasin Yesus elokwe endenogo Peterus bikhigya lagagimu, Peterus ako en, “ ‘O yogak yi vaga ayam ane ao yegetek hegek, hat hane henggam vaga, Yesus an ninggut, yisogon o,’ yuknigas ako, yi at yagas,” yiluk, wenggenggu lagagirik, 62 weram wunggu lagagirik, endawi wakhidigya dugwit yup wisane yagagi.
Yesus wiyiknom-weyaknom erogo yo yawi watugwa wene
(Mat 26:67-68; Mrk 14:65)
63 It ap Yesus vagago welagagwa ako en Yesus aganda yagu dugwit, yo yawi watugwa. 64 At il hain vaga vwi okbaluk, ambi inim watu dugwit, “Sa en hatya hegen? Iru!” 65 Yiluk, at wiyiknom-weyaknom erogo bagu dugwit, wene andi menda adigat wisane erogo yugogogwa.
Yesus owak dinggugwa wene
(Mat 26:59-66; Mrk 14:55-64; Yoh 18:19-24)
66 Eke, o yanggo iri lagagimu, it Yakuri enawene amburup mbalisagwima ap ombok-ombok inim, ap imam-imam enasini inim, ap Musa wene mbalek mamulerelagwi menda inim, homakbaluk, werekma, Yesus awene amburup mbalupwak yiluk, At eyave wolok it enadema ba lagu lagagwama, At yugugu dugwit, 67 “Ala en denogo mondok okbagagi Mesias ako, Hat halok, yukneran.”
Yugugu lagagwama, At Yesus en, “An yukhirigya neyalok, hit avyarat nombarusogombuk, 68 eke, Anen hit hemethinitu neyalok, hiren onggo yuknirisogombukma, An nggarogo yukheraik? 69 Yogak yi hudi en andi, An Ap At Endaklagagis yi, At anye iya erogo agarik Ala ako inggis amot vikit horaik dogosogon.”
70 Yugirigya lagagimu, it ovok erogo At yugugu dugwit, “Eke, andi halok, Hat yi Ala abut a, dek a?”
Yugugu lagagwama, Aren, “Hit yegep andi aro.”
71 Yugirigya lagagimu, iren, “At dombok adik en yagas nit vage hunggupma, wene ambi ngga yukneraupwak yiluk, yagalagwi? Dek aro!” yiluk, yagagwa.

*22:1: Isogo Vasika ako, saut Maret a, April a, isogo ombok isagu lagagwa. Isogo Vasika ogagu dugwit, wam ndomba eyak warogo nunggu lagagwa. It ogagagwa andi, it enombawi o muk Ala en o Mesir en visilogo wogenombolok wulu wagagi ako inilup dogoguluk adenggen ogagu lagagwa. Wunggugwa Wene 12:17-20 yokhanes.