Ala wene Markus dirup warek
Markus
1
At Yesus Keretus * Inis Keretus andi adem andi Ala en ap akwa enagap wendarumwak yiluk enogo lakba wagagi. Ala abut en o endak ogagagi wene sek menda ako yusogon.
At Yaya ima wombabisaliga menda yonggo endak lakbagagi wene
(Matius 3:1-12; Lukas 3:1-18; Yaya 1:19-28)
O endak erogo, Yesus ao wagatek hegek, at navi Yesaya Ala wene yugirigya lagagi ako en sek wene yugirigya dugwit,
“At Ala en ‘Hat laup sup yarupwak yiluk,
Anen ap ambi yonggo endak lakbagya hil neyayogon’, Maleakhi 3:1
Ap ambi o harumu ap akwa dekma andoma dugwit, yanggup iri dugwit,
‘Nenasin inis ombok At warup sup sek erogo yagu dogwes,
At lagya dogop sup amot erogo yagu dogwes’, yagagi,” Yesaya 40:3
Yesaya en dirup watigi.
Dirup watigi ako wane-wane ap Yaya ap akwa ima wombabisaliga menda o harumu ap akwa dekma andoma wagagi. Wagya lagagirik, ap akwa yugirigya dugwit, “At Ala en hit weyak ogasagwi ako dek erogo bigigapwak en yiluk henendawi wenggebaluk weyak ako nggelabisines. Nggelabugu hiniselok ima wombabigigayogon,” yiluk, yugirigya lagagi. Yugirigya akoma, werekma, it yi ap ndi ap o Yudeya inim, Yerusalem menda inim, ovok erogo at Yaya adema wagu lagagwarik it weyak ogagu lagagwa ako vaganggu-selok at Yaya en is Yoredan ima wombabugu lagagi.
At Yaya ako wam unta iris vaga asum manggadogo yikhidigya, eke agamut vaga mboranis yikhidigya lagagi. At agarom ako idam inim, nggin owangga inim, ninggya lagagi. It ako yugirigya dugwit “At hivis nambetaga warisogon andi, ap ombok aro. Eke an andi maduk. Maduk atma, At isok sepatu sovalek dugwit anen nggolalup andi meyan. An un i-vaga wombabigigaliga ovara, At andi, Averiniki vaga henovaga bigigagiluk warisogon,” yugirigya lagagi.
Yaya en Yesus ima wombabagagi wene
(Matius 3:13-17; Lukas 3:21-22)
At Yaya en ima wombabuguma, At Yesus o Galilea kota Nasaret en adema lagagi. Lagya lagagimu at Yaya en is Yoredan ima wombabagagi. 10 Wombabagya lagagimu At Yesus ima en mondok iri dugwit, mbogot elo heyarogo Averiniki swa suwa wane-wane wigak yagan At ovaga wambu wagya hagagi. 11 Higya lagagimu, At Ala ane mbogot vaga en iri dugwit “Hat nabut nendawi hunik atma, nendawi adenggen ogagya heyagi o,” yagagi.
Sile en Yesus avut mbanggigi wene
(Matius 4:1-11; Lukas 4:1-13)
12 Iri lagagimu, Averiniki en Yesus o harumu ap akwa dekma wolok lagagi. 13 Werekma, at sile en endawi avut mbanggu hegek, ndugwis 40 hudi, swa bagas inim enamwa andoma welagagi. Inim werekma it malaikat mbogot vaga yonggo nelagwi menda en wagu lagagwarik, inim dugwit endawi aik watbagwi, yonggat hugwi, ogagu lagagwa.
Yesus o Galilea lagagi wene
(Matius 4:12-17; Lukas 4:14-15)
14 Andi okbaluk, at Yaya ako heda magago lembaga mabagagwa. Mabagu lagagwama At Yesus o Galilea At Ala wene sek wene ako yugeregek nagu lagagi. 15 Yugirigya dugwit, “At Ala ogarup endawi imbitigi ako vage atma ari waga o. At Ala avema bigigaup ako vage vanggo yagaliga. Hit weyak ogasagwi ako henendawi wenggebaluk nggelabisines. Nggelabugu dogomundik sek wene ako henendawi avyarat umbutu dogwes o,” yiluk, yugeregek nagu lagagi.
Yesus en ikan wasagwi menda eneyave 4 yanggup yugeragagi wene
(Matius 4:18-22; Lukas 5:1-11)
16 Yugeregek nagu lagagirik is Galilea namut imbilimu lagya dugwit at Simon aot Andreas inim ikan wasagwi menda, yum yarin ikan wasagwi menda ikan waruguluk ima wombabagusim At Yesus en il enegegi. 17 Wombabagwi il inugu lagagirik, yugirigya dugwit, “Ikan wasagwi hak, ap akwa belalivit nagu dogovovok yiluk yukherayogon. Andi halok An ninim lasogon omanes o,” yiluk, 18 yugirigya lagagimu yum ikan wasagwi menda hekbaluk mbikit Yesus inim lagagwa.
19 Horok andoma At lagya lagagirik at Sebedeyus aburi Yakobus aot Yaya inim, enasin inim, mburi-vaga dugwit yum yarin ikan wasagwi menda ako manggatwis sek ogagwi il inugu lagagirik 20 “Ninim lasogon o,” yiluk, yanggup yugeragagi. Yanggup yugirigya halok it enasin Sebedeyus eyaganggom inim mburi-vaga andoma hekbisiluk Yesus inim lagagwa.
Madis ako Yesus ane hobaluk ap endawima en winggigi wene
(Lukas 4:31-37)
21 It ako inim lagu lagagwarik, o Kapernaum nonggagagwa. Nunggugu lagagwarik, it Yakuri samban ogasagwima akoma At Yesus samban ogagwi vaga nunggwigya lagagirik, wene mamuleragagi. 22 It At ane enaruk hunggu lagagwarik, ‘Ap yi wii’ yiluk, vok yagagwa. “At ap yi it guru-guru agama en yagalagwi wane-wane dek o, ata At endawi anye vaga mamuneraliga wii!” yiluk vok yagagwa.
23 At wene mamulirigya hegek, ap ambi madis agoda werek endawima nonggagagirikmu it ap Yakuri samban ogasagwima akoma nunggwigya lagagirik, 24 naik hunik iri dugwit, “Yesus wai, Hat ap Nasaret menda nggarogo okbininaguluk wagen? Hat dek okbininaguluk wagen a?” yugugu lagagirik “Ala abut weyak ogasigadek mondok sek adigat denek menda heyave an nilup,” 25 yugugu lagagimu At Yesus ako en “Hat hane dek, wilin!” yiluk 26 yugugu lagagimu, at madis ap endawima nonggagagi ako en eyave wuruk-wuruk dede iri dugwit, naik iri lagagirik, nggigilogo winggigi.
27 Wunggu lagagimu, it ovok erogo “Ayai” yiluk, enalon wisane agu lagagwarik, at ambi en yegek, at ambi en yegek yugu dugwit, “Avyak. Nggarogonggan winggas? Wene adik swi mamulik vaga ane anye vaga ‘Wilin’ yugugu halok, madis ako endawi hobaluk ap endawima en winggas,” yagagwa. 28 Yugu lagagwarik, Yesus ogagagi wene ako wolok o Galilea avilis ambot akoma inilup ogovit lagagwa.
Yesus ap akwa wisane sek okbogogi wene
(Matius 8:14-17; Lukas 4:38-41)
29 It Yakuri samban ogasagwima en wulu wagu lagagwarik, Yesus inim Yakobus Yaya inim, it Simon Andreas enamwa nonggagagwa. 30 Nunggugu lagagwama, at Simon ogwa isa aup edup en nggilik werekma Yesus yugogogwa. 31 Yugugu lagagwama At Yesus hwa ako adema lagya lagagirik, inggis vagago mondok okbagagi. Vagago mondok okbagya lagagimu, hwa ako sek agya lagagirik enake ogagya lagagi.
32 O howam mo huruk irisim it ap akwa andoma en it aup warek menda inim, madis enendawima werek menda inim woginiviluk Yesus adema lagagwa. 33 It ap akwa andoma menda ovok erogo sup mbanggutmu mbumbumu homagagwa. 34 Homagu inigik, At Yesus en ap akwa yi aup ndi aup adik-adik menda akoma ovok erogo sek okbogogi, ap akwa madis enendawima werek menda akoma nggigilogo wibogogi. It madis At Yesus inilup atma At Yesus en “Hit henane dek mbup erek dogwes!” yugirigya lagagimu enane dek mbup erek dugwit wunggugwa.
Yesus o Galilea sek wene yugeregek nagu lagagi wene
(Lukas 4:42-44)
35 O yanggo yigiluk o hwis okbaliga andi vaga, Yesus iluk agya lagagirik ap akwa dekma andoma samban ogari winggigi. 36 Samban ogagya akoma werekma at Simon aswei inim belalit lagu dugwit At eyave hagagwa. 37 At eyave hugu lagagwarik, “Hat ako aroma heyagek it ap akwa ovok erogo Hat heyave belalhetek nelagwi!” yugogogwa.
38 Yugugu lagagwama, At Yesus en “Ap enawi o adik-adik andoma yugeregek lagiluk wagirikmu, lasogon,” yiluk yugirigya lagagirik, 39 o Galilea yi awi ndi awi andoma it ap Yakuri samban ogasagwima yugeregek lagya dugwit, madis enendawima werek menda halok, nggigilogo wibisilin nagu lagagi.
Yesus en ap amu hunik werekma sek ogagagi wene
(Matius 8:1-4; Lukas 5:12-16)
40 Ogarit naguma ap amu hunik welagagi ambi erambo yunggulogo Yesus avema hora yi lagagi. Hora iri lagagirik “Haren an sek okbanup imbitya heyalok sek okbanin o,” nggino yugogogi.
41 Yugugu lagagimu At Yesus en abwa imbitya dugwit inggis ovaga vagago, “An sek okbagaup himbitirikmu sek okbagagi o,” yiluk, 42 ao yugu hegek amu ako dek agagi. Dek agya lagagirik sek agagi.
43-44 Sek agya lagagimu At Yesus endawi vaga ane anye erogo yugugu dugwit “Ap akwa yugerabuk. At ap imam§ It ap imam-imam ako Agama Yakuri vagago welagagwa. It ap akwa Yakuri menda en wam ndomba a, kambing a, swa a, Ala ake baguluk wolok waguselok, it ap imam-imam ako en, Ala ake yiluk, warogo hali napwak yiluk hali hunbagu lagagwa. ako hat avyarat sek aga andi il heyapwak yiluk adema elak. Hat sek okbagagirikmu, at Musa en ‘Ala ake anderogo baup o’ yiluk yagagi ako** Imamat 14:1-32 it ap akwa heyapwak yiluk Ala ake ba lak,” yiluk lakbagagi. 45 Aruk warogo lakbagagi ovara, ap ako amwa akoma en wunggu lagagirik, at sek okbagagi wene ako ovok erogo yi awi ndi awi vagalogo yugeregek lagagi. Vagalogo yugeregek lagya lagagimu, At Yesus ako ap akwa enanggelekma selekma nagu dogop andoma dek halok, ap akwa dek werekma, ap akwa yi awi ndi awi en At adema homari lagek adigat ogagu lagagwa.

*1:1: Inis Keretus andi adem andi Ala en ap akwa enagap wendarumwak yiluk enogo lakba wagagi.

1:2: Maleakhi 3:1

1:3: Yesaya 40:3

§1:43-44: It ap imam-imam ako Agama Yakuri vagago welagagwa. It ap akwa Yakuri menda en wam ndomba a, kambing a, swa a, Ala ake baguluk wolok waguselok, it ap imam-imam ako en, Ala ake yiluk, warogo hali napwak yiluk hali hunbagu lagagwa.

**1:43-44: Imamat 14:1-32