2
Ap isok weyak sek okbagagi wene
(Matius 9:1-8; Lukas 5:17-26)
At Yesus ap akwa dekma akoma welagagirik, o Kapernaum wagagirikmu “Amwa wagya lagarik agarik o,” yugu lagagwama, ap akwa wisane homari wagagwa ako amwa o hobo-hobo agya lagagimu, sup mbanggut vaga inim werekma At Yesus en Ala wene sek wene ako yugeragagi. Yugirigyama, ap ambi isok weyak, ap eneyave 4 en yo durogo wolok Yesus adema ba wagagwa. Ba wagu lagagwarik, ap akwa wisane wagu lagagwarik sup nggolo dek halok, o viril vaga wolok unggu lagagwarik, o wake mbeyatbaluk o viril ndendalogo ap ako yo durik wolok wagagwa ako vaga nggilik hegek, mbauk erogo Yesus amor-amot wombabagagwa. Wombabagu lagagwama, At Yesus ako en it enendawima At ovaga avyarat umbutu dugwit wolok wagagwa, yedok inugu lagagirik, ap isok weyak ako yugugu dugwit, “Nabut wai. Hat weyak ogagya lagen ako dek erogo bagagi o,” yugogogi.
Yugugu lagagimu, it guru agama andoma horaik dugwit enendawima umbutu dugwit “Ap yi nggarogo yiluk, anderogo yagaliga embetep? Nit weyak ogasagwi dek erogo biniliga ako At Ala adigat agarik. Ambi im dek. Ala weyak-weyak erogo baliga yi,” it enendawi vaga umbutugwa.
It enendawi anderogo umbutwi ako, At Yesus endawima yedok inugu lagagirik, “Hit nggarogo yiluk, henendawi anderogo winggilisagwi? At ap isok weyak yi ako, ‘Hat weyak ogagya lagen ako dek erogo bagagi o’, yugerup andi iya a, ata ‘Hat hagone ndalek nogoliga menda hedelok elak’, yugerup andi iya a? Yukneres!” yugirigya lagagirik, 10 “An ap at endaklagagis wen vaga yoma dugwit, ap akwa weyak ogasagwi dek erogo okbisapwak en yiluk, Ala en An at mondok okbaninggigi hinilup erogo yukherayogon o,” yiluk, yugirigya lagagirik, at ap isok weyak ako yugugu dugwit 11 “Mondok iri dogomindik, hagone ndalek nogoliga ako hedelok, hamwa lanok yiluk yukisiga,” yugogogi.
12 Ap ako ao yugugu hegek, mondok iri lagagirik, at agone ndalek nogo yiliga ako hedelok, it ap akwa ovok inil vaga wasim wunggu lagagimu, “Nit ninil hegetek menda, At ovok ogaga yi, wii,” yiluk, At Ala inis siyabagu dugwit vok yagagwa.
Ap Lewi yanggup yugogogi wene
(Matius 9:9-13; Lukas 5:27-32)
13 Vok yugu-sigik Yesus ako wunggu lagagirik, ndugwis ambi vaga ambi inim is Galilea namut omban vaga lagya lagagimu, ap akwa ovok erogo At adema wagwi, Ala wene yugirigya, ogagu lagagwa. 14 Ala wene yugirigya lagagirik, suvaga lagya dugwit ap ambi inis Lewi, Alepeyus abut, at it pemerintah enake yoparip wonggalisagwima horaik dugwit, yavup ogagya il hagagi. Il higya lagagirik, “Ninim lasogon, oma,” yugugu lagagimu, mondok iri lagagirik, Yesus inim lagagi.
15 Andi okbaluk hivis Yesus inim, At eyaganggom ane welagwi menda ako inim, it pemerintah enake yoparip wonggalisagwi menda inim, it weyak ogasagwi menda inim, it wisane Yesus inim nagu lagagwa ako at Lewi amwa lagu lagagwarik Yesus inim erom nunggusim, 16 it ap Parisi menda guru agama nin akoma en Yesus it weyak menda ako inim At erom nunggwi inil inugu lagagwarik, At eyaganggom yugurugu dugwit, “It pemerintah enake yoparip wonggalisagwi menda inim, it weyak ogasagwi menda inim, Yesus nggarogo yiluk inim dambulik dugwit erom naliga?” enavok mbalogo yugeragagwa.
17 Yugurugwi ako At Yesus aruk hunggu lagagirik, “It ap aup edup dek halok andi, dokter adema laup ombasagwidek. Ata, aup edup halok enadigat dokter adema lendagwi. Andi ndatak, Anen it ap ‘an sek’ ombasagwi menda enake ogarigiluk wagatek o, ata weyak ogasagwi menda enake ogarigiluk wagagis,” yiluk, At Yesus en it Parisi menda enadema yugeragagi.
Erom nenggetek enelagap moga hak dogop wene
(Matius 9:14-17; Lukas 5:33-39)
18 Ndugwis ambi vaga o akoma dugwit, it Yaya ane welagwi menda inim, it Parisi menda ako inim, samban ogagu dugwit, erom nenggetek enelagap moga hak welagagwa. Werekma, Yesus ane welagwi menda erom ugun nunggu-selok, ap akwa Yesus adema wagu lagagwarik, “It Yaya ane welagwi menda inim, it Parisi enane welagwi menda inim, samban ogagu dugwit, erom nenggetek moga hak agarwik ovara, Hat hane welagwi menda andi nggarogo yiluk, ugun erom nelagwi?” yugogogwa.
19 Yugugu lagagwama, At Yesus en, “Ap ambi en hwa hedigyama, owa-aot isogo isagu dugwit, enendawi anggin vaga erom nenggetek enelagap moga hak, dogop sek embetep? Andi dek o. Agun inim dugwit, enendawi adenggen vaga naup sek o. 20 Hivis owa aot inigik, agun ako heda magago wolok laup horok vanggo yi wagya hegek, enendawi anggin vaga erom nenggetek enelagap moga hak dogosogon o,” yiluk, yugeragagi.
21 Yugirigya lagagirik, “Yum endak yugup digi swi dalwogo monggatu halok, digi swi dalik werek hegek, yum endak yugup ako ombok erogo libik asigama, digi swi dalwogo yum endak atok hunogo monggadisagwidek o. Swi yugup endak yugup vaga lombalogo monggadisagwi halok, swi yugup lombalek werek ako libilagya dugwit, endak yugup libilik ako ombok erogo at libis yagaliga o,” yiluk, yugeragagi.
22 Yugirigya lagagirik, “Wam kambing agamut ogovak higirik is owak endak menda atma, yo enggen anggur amburup swi menda nudisagwidek o. Nudup halok andi, amburup ako en is owak endak menda yanggalogo maklagya dugwit, yo enggen amburup inim, is owak inim dek arisogon. Wam kambing agamut is owak swi ogovak higirik ako andi yo enggen amburup nudup sek o,” yiluk, yugeragagi.
It Yakuri samban ogasagwi vaga ogagagwa wene
(Matius 12:1-14; Lukas 6:1-11)
23 Andi okbaluk, ndugwis ambi vaga it ap Yakuri samban ogasagwi vaga At Yesus gandum yagoma suvaga lagyama, At ane welagwi menda ako inim, lagu dugwit, gandum enggen hoda atma, naguluk mbalit lagagwa. 24 Mbalit lagusim, it Parisi menda ako en inugu lagagwarik, “Yesus wai. Ala en, ‘Hit samban ogasagwi vaga yavup anderogo ogarubuk o’, yagagi hegek, nggarogo yiluk ogarit lendagwi?”
25 Yugugu lagagwama, At Yesus ako en, “Wene at Daut arwi inim, erom dekma, erom uvup dugwit, ogagagwa wene ako, Ala wene vaga hinil dibagatek dugwit yagalagwi? 26 Andi o endak ap Abyatar it imam-imam enasin werekma, at Daut ako at Ala awi valekma nunggwigya lagagirik, erom roti Ala ake bago ako, ninggigi. Erom roti ako it ugun naup dek o. It imam-imam adigat nunggu dogopwak yiluk, yugeragagi hegek, at ninggigi. Ninggya lagagirik, it inim welagagwa ako wogirigya lagagimu, it ovok nunggugwa o, yiluk, wene ako hinil dibagatek dugwit yagalagwi?” yiluk, yugeragagi.
27 Yugirigya lagagirik, “Ala en o samban ogasagwi vaga yi yavup ndi yavup ogarubuk o, yagagi ako nit ap akwa nenake okbagagi o. Eke, nit ap akwa samban ogasagwi vaga yi ogarubuk ndi ogarubuk ogarupwak yiluk, okbininggitek o. 28 Andi atma, samban ogasagwi vaga ogarup andok andi, An ap at endaklagagis yi aro,” yiluk, yugeragagi.