10
Nopa yancuic camanal sencahuali
(Éx 34:1-10)
“Huajca ipan nopa tonali TOTECO techilhui sempa ma nijtequi ome tepatacti cati san se quej nopa cati achtohui huan sempayano ma nitejco ipan tepet para nicamanaltis ihuaya. Huan teipa techilhui ma tijchihuaca nojquiya se caxa ten cuahuit. Yaya quiijto para sempayano quiijcuilos ipan nopa yancuic tepatacme nopa camanali cati quiijcuilojtoya ipan nopa tepatacme cati achtohuiya huan na niquintapanqui. Huan techilhui para teipa ma niquinajocuis nopa tepatacme ipan nopa caxa.
“Huajca nijchijqui se caxa ica cuahuit cati itoca acacia, huan nojquiya nijtejqui nopa ome tepatacti cati yancuic huan nitejcoc sempa ipan tepet. Huan TOTECO quiijcuilo ipan nopa tepatacti nopa majtacti tanahuatilme, quej quichijtoya achtohuiya quema camanaltic amohuaya ten tatajco nopa tit ipan nopa tepet quema nochi anmosentilijtoyaj tatzinta. Huan techmacac nopa tepatacti, huan nihualtemoc ten nopa tepet. Huan quej technahuatijtoya TOTECO nijtali ipan nopa caxa cati quichijchijtoyaj masehualme huan noja nopona eltoc.”
(Huan teipa tiisraelitame tiquistejque campa iniamel iconehua Jaacán, huan tinejnenque hasta Mosera. Huan nopona mijqui Aarón huan tijtojque. Huan Eleazar, icone Aarón, mochijqui hueyi totajtzi. Huan nopona tiquisque huan tiyajque para Gudgoda, huan ten nopona tiyajque Jotbata campa onca miyac atajme. Huajca nopona TOTECO, pampa hueyi iyolo, quintapejpeni nopa hueyi familia ten Leví para ma quihuicaca nopa caxa cati quipiya nopa majtacti tanahuatilme cati elqui nopa camanal sencahuali cati TOTECO quichijtoya tohuaya. Nojquiya TOTECO quintapejpeni nopa levitame para ma moquetzaca iixpa. Quintapejpeni para ma quitequipanoca huan ma tetiochihuaca ica itequiticayo. Huan ya nopa quichihuaj hasta ama. Huan yeca nopa levitame amo quiselise tali para iniaxca quej anisraelitame cati aniniicnihua anquiselise, pampa levitame quiselise TOTECO quej iniaxca. Quej nopa yaya quiijtojtoc.)
10 “Huan na, niMoisés, niitztoya ipan nopa tepet para seyoc 40 tonati huan 40 yohuali, quej achtohuiya nijchijqui. Huan sempa nijtajtani TOTECO para ma amo amechtzontamilti huan sempayano techtacaquili.
11 “San techilhui: ‘Ximocualtali para xiquinyacana ni israelitame para ma quitanitij nopa tali cati niquintencahuili inihuejcapan tatahua.’
Cati TOTECO tajtani
12 “Huan ama ya ni cati tajtani TOTECO Dios, yaya cati moTeco, ma tijchihuaca tiisraelitame. Quinequi ma tiquimacasica huan ma tijtoquilica iojhui. Quinequi ma tiquicnelica huan ma tijtequipanoca ica nochi toyolo huan toalma. 13 Quinequi ma tijchihuaca nochi nopa tanahuatilme huan leyes cati nimechilhuía ama para huelis tiitztose ica cuali. 14 Xijmatica para nochi ni taltipacti huan nochi ilhuicacti hasta nopa ilhuicac cati más huejcapa, huan nochi cati eltoc ipani, nochi iaxca amoTECO Dios. 15 Pero masque tahuel hueyi TOTECO, yaya quinicneli amohuejcapan tatahua, huan quintapejpeni san inijuanti huan amojuanti, aniniixhuihua, ten nochi masehualme ipan ni taltipacti para anelise aniaxcahua quej ama anquiitaj.
16 “Huajca xijquixtica cati fiero ipan amoyolo huan ayecmo ximotzontochonnequica iixpa TOTECO.
17 “TOTECO Dios, yaya cati toTeco tojuanti, yaya nopa Dios cati más hueyi ten nochi cati quintocaxtíaj dioses. Más hueyi que nochi cati quintocaxtíaj tetecome. Quena, tayacantoc ten nochi masehualme. Yaya nelpano hueyi huan nelpano quipiya chicahualisti hasta temajmati. Amo aqui quichicoicnelía huan amo aqui huelis quimacas se tenijqui para ma quichihuili se favor. 18 Yaya quinchihuilía cati xitahuac cati icnotzitzi huan cahual ahuime. Quinicnelía seyoc tali ehuani cati ama itztoque amohuaya, huan quintamaca huan quinyoyontía. 19 Huajca amojuanti, nojquiya monequi xiquinicnelica seyoc tali ehuani pampa nojquiya aneliyayaj seyoc tali ehuani ipan tali Egipto.
20 “Xijtepanitaca amoTECO Dios huan san ya xijhueyichihuaca. Xiitztoca antemachme iixpa, huan san ipan ya itoca xitatestigojquetzaca. 21 Pampa san ya quinamiqui para anquihueyichihuase, pampa san ya Dios huan san ya amoTeco Dios. Yaya iseltitzi quichijtoc nopa huejhueyi tiochicahualnescayot cati anquiitztoque, huan nopa huejhueyi tamanti cati temajmati. 22 Quema tohuejcapan tatahua ajsitoj tali Egipto san eliyayaj 70 masehualme, pero ama TOTECO techchijtoc tiisraelitame ma timomiyaquilica hasta tiitztoque timiyaqui quej inimiyaca nopa sitalime ten ilhuicac.