11
Ihueyitilis TOTECO
“Huajca monequi xiquicnelica amoTECO Dios huan mojmosta xijchihuaca nochi nopa tanahuatilme, leyes huan tamachtilisti cati ya amechmacatoc. TOTECO Dios quinequi xijmachilica cuali quenicatza ya quintalnamictía masehualme cati amo quinequij quitoquilise. Amo niquincamanalhuía amoconehua. Inijuanti amo quiixmajtoque, yon amo quiitztoque nochi nopa tamanti huejhueyi cati ica TOTECO tetatzacuilti. Amo quiitztoque itatanex huan ihueyi chicahualis huan quenicatza tetajtolxitahua. Amo quiitztoque nopa tanextili huan huejhueyi tiochicahualnescayot cati TOTECO quichijqui ica Tanahuatijquet Faraón huan imasehualhua ipan tali Egipto. Amo quiitztoque cati quichijqui ica nopa Egipto soldados huan inincahuayojhua huan inintatehuijca carrojhua, huan quenicatza quinisahui ipan nopa Hueyi At Chichiltic quema inijuanti techtepotztocayayaj. TOTECO quintzontamilti huan hasta ama iniixhuihua amo teno hueli techchihuilíaj. Amoconehua amo quimatij nochi cati TOTECO amechchihuilijtihualajtoc ipan nopa huactoc tali huan hasta quema tiajsicoj nica. Ayemo itztoyaj quema TOTECO quitatzacuilti Datán huan Abiram, iconehua Eliab huan iixhuihua Rubén. Huan amo quiitaque quenicatza tapojqui tali huan quintolo ica nochi inifamilias, iniyoyoncalhua huan ica nochi cati quipixtoyaj quema nochi tiisraelitame tijtachilijtoyaj. Pero amojuanti cati anhuejhueyi nochi anquiitztoque huan anelque antestigos ten nopa huejhueyi tamanti cati quichijqui TOTECO.
Tatiochihualme ipan nopa tali tatencahuali
“Huajca xijchihuaca nochi nopa tanahuatilme cati ama nimechmacatoc huan quej nopa anelise antejtetique para ancalaquise huan anmoaxcatise nopa cuali tali campa anajsitij. Huan quej nopa anitztose miyac xihuit ipan nopa tali campa nochi onca hasta mocahua itajca cati TOTECO quintencahuili amohuejcapan tatahua para amechmacasquía amojuanti cati aniniixhuihua. 10 Nopa tali campa anajsitij amo quej nopa huactoc tali ten Egipto campa anquistejque campa monequiyaya anquitocase sesen xinachti, huan teipa ica amoicxi anquicuatopehuayayaj nopa at ipan aojme para anquiatequise. Ica miyac tequit nopa tali huelqui temaca itajca. 11 Pero nopa tali campa anajsitij para anmoaxcatise elis se tali campa onca tepeme huan tepexit. Nopa tali quitequihuía cati huala ten ilhuicac para quiatzejtzelhuis. 12 Ya nopa se tali cati amoTECO Dios iselti quimocuitahuía huan yaya quitachilía ten ipejya hasta itamiya sesen xihuit.
13 “Sinta ica miyac tamocuitahuili anquichihuase nochi ni tanahuatilme cati ama nimechmacatoc huan anquiicnelise amoTECO Dios, huan anquihueyichihuase ica nochi amoyolo huan ica nochi amoalma, 14 yaya quichihuas ma huetzi at sesen huelta quema monequi para nopa tali amechmacas yejyectzi pixquisti ten trigo, aceite huan cuali xocomecat iayo. 15 Nojquiya TOTECO quichihuas ma yoli cuali sacat ipan potrero para amotapiyalhua huan anquipiyase tacualisti hasta mocahuas.
16 “Pero ximomocuitahuica miyac para amo teno amechcajcayahuas para anmoiyocacahuase ten TOTECO. Amo teno o amo aqui ma amechchihua anquinhueyichihuase teteyome huan anmotancuaquetzase iniixpa. 17 Sinta ya nopa anquichihuase, TOTECO cualanis ica amojuanti huan amo quicahuilis ma taquiyahui. Quej nopa, nopa tali amo temacas itajca huan nimantzi anmiquise ipan nopa cuali tali cati anquiselise.
Xiquinmachtica amoconehua
18 “Huajca monequi xicajocuica ni camanali ipan amoyolo huan ipan amotalnamiquilis. Ma eli quej anquiilpisquíaj ipan amomax o ipan amocuaixco para anquineltocase huan amo anquinelcahuase. 19 Xiquinmachtica amoconehua ni tanahuatilme. Xiquinpohuilica ipan ojti quema annentinemij. Xiquinmachtica quema anmocochtecase huan quema anmijquehuase. 20 Xiquijcuiloca ni tanahuatilme ipan amotaquetzalhua huan ipan amocalte ipan amochajchaj. 21 Quej nopa amonemilis huan ininemilis amoconehua nelhuejcahuas ipan nopa cuali tali cati TOTECO amechtencahuilijtoc. Amoixhuihua itztose nopona nochi tonali quema oncas ilhuicacti huan taltipacti.
22 “Sinta senquisa anquichihuase nochi ni tanahuatilme cati ama nimechnahuatía xijchihuaca, huan anquiicnelise amoTECO Dios huan anquitoquilise ipan nochi iojhui, 23 TOTECO quinquixtis amoixpa nochi nopa masehualme cati ama itztoque nopona. Anquintanise masque más miyaqui huan más quipiyaj chicahualisti que amojuanti. 24 Campa hueli campa anyase, nopa tali mochihuas amoaxca. Inepa amotal pehuas campa nopa huactoc tali ipan sur huan yas hasta campa tali Líbano ica norte, huan ten nopa hueyat Eufrates campa quisa tonati yas hasta nopa Hueyi At Mediterráneo campa temo tonati. 25 Amo aqui huelis amechtanis pampa TOTECO Dios quinchihuas ma momajmatica nochi masehualme huan ma amechimacasica campa hueli campa anpanose, quej yaya quiijtojtoc para quichihuas.
26 “Huajca ama nijtalijtoc amoixpa tatiochihualisti o tatelchihualisti para xijtapejpenica catijqui anquinequij. 27 Pampa anquiselise hueyi tatiochihualisti sinta anquineltocase nochi itanahuatilhua TOTECO Dios cati nimechnahuatijtoc ama. 28 Huan tatelchihualisti anquiselise sinta anquintoquilise teteyome cati ama amo anquinixmatij. Anquiselise tatelchihualisti sinta amo anquineltocase itanahuatilhua o sinta anquicahuase iojhui TOTECO Dios cati nimechnextilijtoc.
29 “Quema amoTECO Dios ya amechhuicatos ipan nopa tali cati anmoaxcatise, xijtalica se tatiochihualisti ipan tepet Gerizim huan se tatelchihualisti ipan tepet Ebal. 30 Ni tepeme eltoc nepa seyoc lado ten hueyat Jordán para campa temo tonati ipan inintal nopa cananeos cati itztoque ipan tamayamit iixmelac altepet Gilgal cati mocahua nechca nopa ahuacuame campa itoca More. 31 Ama ya nechcatitoc para anquiixcotonase hueyat Jordán para anquitanitij nopa cuali tali cati amoTECO Dios amechmactilis. Huajca quema ya anquitantose nopa tali huan ya ipan anitztose, 32 xijchihuaca nochi ni tanahuatilme cati ama nimechmactilijtoc.