13
Amo quema xiquinhueyichihuaca teteyome
“Teipa huelis monextis campa amojuanti se cati quiijtos para yaya se tajtolpanextijquet, o yaya se tachixquet cati tachiya ipan temicti huan ipan tanextili. Huelis amechyolmelahuas taya hualas achi nepa huan teipa nelía mochihuas cati amechpohuilijtoc. Pero sinta nojquiya amechilhuis: ‘Ma tiyaca huan ma tiquintoquilica nopa teteyome cati amo anquinixmatij, huan ma tiquinhueyichihuatij,’ amo xijneltoquilica. Pampa ica cati quiijtohua nopa tajtolpanextijquet o se tachixquet, TOTECO Dios amechyejyecohua para quimatis sinta anquiicnelíaj ya ica nochi amoyolo huan ica nochi amoalma. Monequi xijtoquilica san amoTECO Dios huan san ya xiquimacasica. Monequi xijchijtinemica itanahuatil huan xijtacaquilica cati amechilhuía. Monequi san ya xijhueyimatica huan ipan ya ximotatzquilica. Huan nopa tajtolpanextijquet o tachixquet monequi xijmictica pampa amechilhui ximosentanchihuaca ica amoTECO Dios cati amechmanahui campa antetequipanohuayayaj san tapic ipan tali Egipto. Quinequiyaya amechiyocatalis ten nopa ojti cati TOTECO amechnahuatijtoc xijtoquilica. Huan sinta anquimictise, huajca anquiquixtise cati amo cuali ten amojuanti.
“Monequi xijmictica ten hueli masehuali masque se cati anquiicnelíaj sinta quinequi amechcuapolos para anquihueyichihuase ten hueli teteyot. Huajca sinta se moicni, o se moichpoca, o motelpoca, o mosihua cati tiquicnelía, o se mohuampo cati más nechca mitzichtacailhuis para cuali anquinhueyichihuase teteyome cati ta huan amohuejcapan tatahua amo anquinixmatiyayaj, monequi xijmictica. Sinta quiijtohua xiquintoquilica ininteteyohua masehualme cati itztoque nechca, o huejca, o nica o nopona ipan nochi taltipacti; amo xijtacaquilica. Amo xiquintoquilica nopa teteyome, yon amo xijtasojtaca nopa masehuali. Monequi xijnextica miyacapa cati quiijtojtoc, huan teipa monequi xijmictica. Ta achtohui monequi ximomatanana ica ya quema nochi mosentilíaj para tijmajcahuilis nopa achtohui tet, huan teipa nochi sequinoc masehualme nojquiya quichihuase. 10 Xijtepachoca hasta miquis, pampa yaya quinequiyaya amechiyocatalis ten TOTECO Dios cati amechquixti ipan tali Egipto campa antetequipanohuayayaj san tapic. 11 Huan quej ni nochi sequinoc israelitame quimatise huan majmahuise huan amo aqui motemacas para nojquiya quichihuas se tamanti fiero quej nopa.
12 “Huan quema amoTECO amechmacatosa nopa tali, ya ni cati anquichihuase sinta anquicaquise para onca se altepet 13 campa itztoque israelitame cati amo cuajcualme huan cati amo quineltocaj TOTECO. Sinta anquicaquise para itztoque cati quincuapolohuaj sequinoc cati itztoque nopona huan quinnextilíaj ma quinhueyichihuaca teteyome cati amo anquinixmatij, 14 monequi xitatzintoca cuali campa hueli ten quenicatza eltoc nopa tamanti nopona. Huan sinta nopona tatajco ten amojuanti melahuac eltoc se altepet ten masehualme cati quichihuaj ni tamanti cati TOTECO amo quinequi quiitas, 15 monequi xiquinmictica ica macheta nochi cati itztoque ipan nopa altepet ica nochi inintapiyalhua huan xijtamiltica nochi cati nopona onca. 16 Teipa xijsentilica nochi cati pajpatiyo cati onca ipan nopa altepet huan xijtalica tatajco tianquis. Huan xijtatica huan nojquiya xijtamitatica nochi nopa altepet quej se tacajcahualisti tatatili para amoTECO Dios. Huan quej nopa, nopa altepet san mocahuas se tamontomit ten tet cati sosoltic huan ayecmo quema quicualchijchihuase.
17 “Amo teno ximoaxcatica cati eltoya ipan nopa altepet. Nochi xijtzontamiltica huan xijtatica para TOTECO amo cualanis ica amojuanti quej quincualancaitayaya nopa masehualme ipan nopa altepet. Huan quej nopa amechtasojtas, huan amechicnelis huan amechchihuas ximomiyaquilica quej quintencahuili amohuejcapan tatahua para quichihuas. 18 Huan ya nopa quichihuas pampa anquineltoquilijtose itanahuatil amoTECO Dios, huan anquichijtose nochi nopa tanahuatilme cati na nimechmacatoc ama, huan anquichijtose san cati xitahuac iixpa TOTECO.