14
“Aniconehua TOTECO Dios, huajca amo xijchihuaca cati sequinoc quichihuaj. Amo ximotequilica yon se tamanti ipan amotacayohua quej quichihuaj para quinhueyitalise ininteteyohua, yon amo xijhuatanica amocuaixco quema se acajya miqui. Anitztoque masehualme cati antaiyocatalilme para amoTECO Dios pampa yaya amechtapejpenijtoc para aniaxcahua. Amechtapejpenijtoc ten nochi sequinoc xinach masehualme ipan taltipacti para anelise se tamanti masehualme cati senquisa ya iaxca.
Tapiyalme tapajpactique huan cati amo tapajpactique
(Lv 11:1-47)
“Amo xijcuaca yon se tapiyali cati amo tapajpactic iixpa TOTECO.
“Ya ni inintoca tapiyalme cati huelis anquincuase: torojme, borregojme, chivojme, nochi tamanti masame, huan nopa cuatitan chivojme huan borregojme.
“Huelis anquincuase nochi nopa tapiyalme cati quicuajcuaj ompa inintacualis huan nojquiya quipiyaj iniisti maxaltic. Pero amo huelis anquincuase tapiyalme sinta san quicuajcuaj ompa inintacualis, pero amo maxaltic iniisti, o maxaltic iniisti pero amo quicuajcuaj ompa inintacualis.
“Huajca amo xiquincuaca camellos, cuatochime huan pesojme, pampa masque quicuajcuaj inintacualis ompa, amo ixtapantoc iniistihua. Nochi inijuanti mocahuaj amo tapajpactique para amojuanti.
“Huan pitzome nojquiya amo tapajpactique pampa masque quipiyaj iniisti maxaltic, amo quicuajcuaj ompa inintacualis. Amo xijcuaca nacat ten ni tapiyalme, yon amo xiquitzquica inintacayohua cati mictoque.
“Ica tapiyalme huan michime cati itztoque ipan at, san huelis anquincuase cati quipiyaj ininpileltapalhua huan nojquiya cati quipiyaj inincacahuayo. 10 Pero nochi sequinoc monequi anquinitase para amo tapajpactique.
11 “Huelis anquicuase nochi tamanti totome cati tapajpactique. 12 Pero amo huelis anquicuase nopa totot cati itoca hueyi cuatojti, yon cati quitapana omit, yon nopa tzojpilot cati itztoc nechca at. 13 Amo hueli anquicuase yon se tamanti tzojpilot, 14 yon se tamanti cacalot, 15 yon nopa huejcapantic cuatotoli avestruz, yon nopa cuatojti ten tayohua, yon nopa atotot cati chipahuac. Amo hueli anquicuase yon se tamanti cuatojti, 16 yon nopa tololojti, yon nopa cuamojmojti cati hueyi, yon nopa cuamojmojti cati ijcatoc iijhuiyo ipan itzonteco. 17 Amo xijcuaca nopa pelícano cati patani campa at, yon nopa cuatojti cati quincua tapiyalme mictoque, yon nopa totot yayahuic cati quincua michime, 18 yon nopa cigüeña, yon nopa garza, yon nopa atotome cati quipiyaj inimetz huehueyac, yon nopa tzotzo. Nochi ya ni amo tapajpactique huan amo hueli anquincuase.
19 “Nochi tamanti sayolime cati patanij san sejco anquinitase para amo tapajpactique huan amo huelis anquincuase. 20 Pero cati quipiyaj inieltapal quej chapolime hueli anquinitase para tapajpactique, huan quena, huelis anquincuase.
21 “Amo xijcuaca yon se tapiyali cati mijqui iseltitzi, pampa anitztoque masehualme cati tatzejtzeloltique para TOTECO Dios. Pero, quena, huelis anquinmacase o anquinnamaquiltise nopa nacat sequinoc tali ehuani cati itztoque amohuaya ipan amoaltepehua. Inijuanti quena, huelis quicuase.
“Amo xiquicxitica se pilchivojtzi ipan ilechi inana quej quichihua se tenahualhuijquet.
Quenicatza ma temacaca diezmo
22 “Ximomocuitahuica para sesen xihuit xiquiyocatalica para TOTECO nopa diezmo cati iaxca ten nochi cati anquipixcase. 23 Huan quema ya antemacase TOTECO Dios amodiezmos ten trigo, xocomecat iayo, aceite, huan amoachtohui ejcahua ten amohuacaxhua, amoborregojhua huan amochivojhua, huajca huelis anquicuase cati elis amoaxca iixpa ya ipan nopa lugar cati yaya quitapejpenis para quiquetzas ichaj para itztos. Huan quej nopa anquimajtiyase anquiimacasise TOTECO Dios para nochipa. 24 Huan se tonali quema TOTECO Dios amechtiochihuas huan amechmacas tali, sinta amotal mocahuas nelía huejca ten nopa lugar campa yaya quiquetzas ichaj, huelis amo huelis annejnemise huan anquihuicase nochi tamanti huan tapiyalme cati mochihua amodiezmo. 25 Sinta quej nopa eltoc, huajca huelis anquinamacase nopa diezmos ten sesen tamanti huan san nopa tomi anquihuicase campa TOTECO Dios quitapejpenijtos para ichaj. 26 Huan quema anajsitij, huelis anquicohuase nochi cati anmoilhuise más cuali. Huelis anquincohuase huacaxme, borregojme, xocomecat iayo, o ten hueli seyoc taili o tamanti cati anquinequise para huelis anquimacase. Huan nopona teipa huelis anilhuichihuase huan anpaquise iixpa amoTECO Dios san sejco ica nochi amochampoyohua.
27 “Pero amo quema xiquelcahuaca xiquinmajmacaca cati anquipiyaj nopa levitame cati itztoque ipan amoaltepehua pampa amo quiselijtoque inintal quej amojuanti.
28 “Huan sese eyi xihuit monequi xiquiyocatalica amodiezmo ten nochi pixquisti ten nopa xihuit huan xicajocuica ipan amoaltepehua. 29 Huan ya nopa anquinmacase nopa levitame pampa inijuanti amo quiselijtoque tali, o xiquinmacaca sequinoc tali ehuani cati ajsitoque amohuaya, o cati icnotzitzi o cahual sihuame. Quej nopa inijuanti nojquiya huelis tacuase hasta ixhuise. Huan sinta quej nopa anquichihuase, amoTECO Dios amechtiochihuas ipan nochi tamanti cati anquichihuase.