15
Tapojpolhuili ten nochi tahuiquilisti
“Sesen chicome xihuit monequi xiquintapojpolhuica israelitame cati amechtahuiquilijtose, huan quej ni anquichihuase. Sinta sese israelita masehuali quitanejtijtoc ihuampo o iteixmatca se tenijqui, quema ajsis nopa xihuit, ma quitapojpolhui cati quitanejtijtoc. Amo ma quichihualti ma quitaxtahui cati quitahuiquiliyaya sinta yaya se israelita pampa ya ajsico nopa xihuit cati TOTECO quiixquetztoc para tapojpolhuili ten nochi israelita tahuiquilisti. Pero se seyoc tali ejquet cati amechtahuiquilía, quena, noja hueli anquitajtanise ma amechcuepili cati amechtahuiquilía ipan nopa xihuit. Pero sinta elis se israelita cati amechhuiquilía, amo. Para quej nopa amo itztose teicneltzitzi ipan nopa tali cati anmoaxcatise, pampa amoTECO Dios nelía amechtiochihuas miyac nopona, sinta anquineltocatiyase nochi nopa tanahuatilme cati ama nimechmacatoc. Quena, amoTECO Dios amechtiochihuas quej quiijtojtoc quichihuas, huan yeca anquipiyase para anquintanejtise sequinoc talme, pero anisraelitame amo quema monequis anmotanehuise. Huan anquinnahuatise miyac talme huan inimasehualhua, pero amojuanti amo huelis amechnahuatis se sejcoyoc ejquet.
“Quema amoTECO Dios amechmacas nopa tali, sinta itztose sequij amoisraelita icnihua nopona cati nelía teicneltzitzi, amo ximochihuaca nel anyoltetique ica inijuanti. Yon amo ximoitzcuinequica. Xijtapoca amomax huan ica paquilisti xiquintanejtica nochi cati monequi. Huan ximomocuitahuica para amo ximoilhuica para amo antetanejtise pampa nechca para hualas nopa xihuit chicome quema motapojpolhuis nochi tahuiquilisti. Sinta quej nopa anmoilhuise huan anquinextise anixcualantoque ica seyoc israelita cati mopantía ipan taohuijcayot huan amo teno anquitanejtise, huajca ximomocuitahuica pampa yaya huelis quinojnotzas TOTECO huan quipohuilis cati anquichijtoque. Huan TOTECO quiijtos para antajtacolchijtoque. 10 Monequi nochipa antepalehuise ica paquilisti huan amo ximochihuaca anitzcuime pampa sinta anquichihuase ni tanahuatili, amoTECO Dios amechtiochihuas ipan nochi tamanti cati anpehuase anquichihuase. 11 Cati teicneltzitzi nochipa itztose ipan taltipacti huan yeca nimechnahuatía, xijpiyaca hueyi amoyolo ica amojuanti nochi cati quipanoj taohuijcayot ipan amotal, huan xiquinpalehuica miyac.
Xihuit para quinmajcahuase tetequipanohuani
(Éx 21:1-11)
12 “Sinta se israelita tacat o sihuat mochihuas teicneltzi hasta monamacas ica ta para elis moaxca para mitztequipanos san tapic, san huelis mitztequipanos chicuase xihuit. Huan ipan xihuit chicome ten itequi, monequi tijmajcahuas para ayecmo elis moaxca. 13 Huan quema tijmalacanis, amo xijcahuili ma yahui san quiaja. 14 Monequi xijmaca sequij motapiyalhua huan se parte ten motrigo huan moxocomeca iayo cati cuali. Quena, xijmaca ten nochi cati TOTECO ica mitztiochijtoc huan mitzmacatoc. 15 Amo xiquelcahuaca para amojuanti nojquiya antetequipanohuayayaj san tapic ipan tali Egipto huan TOTECO Dios amechmaquixti, huan yeca nimechmaca ni tanahuatili.
16 “Huan sinta se moisraelita tequipanojca quiijtohua amo quinequi mitzcahuas pampa mitzicnelía huan quipactía mochaj huan quiita para cuali tijmocuitahuía, ya ni cati tijchihuas. 17 Xijcui se hueyi huitzmalot huan xijnechcahuilti campa caltemit huan tijcoyonilis inacas ipan nopa caltemit, huan quej nopa yaya elis motequipanojca para nochipa. Nojquiya san se hueli tijchihuas ica mosihua tequipanojca cati quinequis mocahuas mohuaya. 18 Pero quema ajsis tonali para tijmajcahuas se motequipanojca huan nelía quistehuas, amo ximoilhui para amo cuali tijmajcahuas. Xiquelnamiqui para ipan nopa chicuase xihuit mitztequipanojtoque cuali huan itequi ipati eliyaya ompa ten itequi san ten hueli tequipanojquet. Huan nojquiya moTECO Dios mitztiochihuas ipan nochi tamanti cati tijchihuas pampa tijmajcajqui ica cuali quej mitznahuatijtoc xijchihua.
Iaxcahua TOTECO nochi achtohui ejca tapiyalme
19 “Nochi nopa oquichme cati achtohui tacatij ipan amohuacaxhua o amoborregojhua, monequi xiquiniyocaquixtica para TOTECO Dios.
“Amo xijtequipanoltica nopa toro cati achtohui tacatis ten amohuacaxhua, yon amo xijximaca nopa achtohui ejca borrego. 20 Pampa monequi sesen xihuit anquinmictise nopa achtohui ehuani para se tacajcahualisti huan anquincuase ica amochampoyohua iixpa TOTECO Dios ipan nopa lugar cati yaya quitapejpenijtos para quiquetzas ichaj. 21 Pero sinta se achtohui ejca tapiyali quipiya se tenijqui cati amo cuali, amo huelis anquimacase TOTECO Dios quej se tacajcahualisti. Amo xijmacaca se tapiyali cati amo hueli nemi, o huelis amo tachiya, o quipiya seyoc tamanti. 22 Pero nopa tapiyalme, quena, huelis teipa anquincuase ica amochampoyohua nopona campa anitztoque. Huan cati hueli masehuali hueli quicuas, masque tapajpactic o amo, quej ama, nochi hueli quicuase se masat. 23 Pero amo xijcuaca ieso. San xijtoyahuaca talchi quej elisquía at.