36
Nopa israelitame quihualicaque onpano miyac tamanti hasta mocajqui
“Huajca Bezaleel huan Aholiab huan nochi sequinoc masehualme cati TOTECO quinmacatoya talnamiquilisti para ni tequit, huan quipixque ipan iniyolo para tapalehuise, monejqui tequitise huan quichihuase nopa yoyon tiopamit senquisa quej TOTECO tanahuatijtoya.”
Huajca Moisés quinotzqui Bezaleel huan Aholiab, huan nochi masehualme cati TOTECO quinmacatoya talnamiquilisti huan cati motemacayayaj ica nochi iniyolo para tequitise, huan nochi hualajque. Huan Moisés quinmactili nochi tamanti cati nopa israelitame quihualicatoyaj cati monequi quitequihuise ipan nopa yoyon tiopamit.
Huan mojmosta nopa israelitame noja quihualicayayaj ofrenda para quitequihuise. Huajca teipa nochi inijuanti cati quichihuayayaj tamanti quitilquetzque inintequi, huan quicamanalhuitoj Moisés huan quiilhuijque: “Nochi quihualicatoque tahuel miyac tamanti hasta conpano cati monequi para tijchihuase nochi cati TOTECO tanahuatijtoc.”
Huajca Moisés tanahuati ma quinyolmelahuatij nochi israelitame ipan ininchajchaj para yon se tacat o sihuat ayecmo ma quisencahua seyoc tamanti para nopa tiopamit, yon ayecmo ma tahuajhualicaca. Pampa ya quipixtoyaj tahuel miyac cati quitequihuise huan hasta miyac mocahuayaya.
Nopa cortinas ten lino
(Éx. 26:1-37)
Huan nopa masehualme cati Toteco quinmacatoya talnamiquilisti para ma tequitica nopona, quichijque itzontzajca nopa tiopamit. Quichijque ica 10 cortinas ica lino tamalinti nelcanactzi huan taxinepaloli ica icpat cati azultic, morado, huan chichiltic huan ipani nesiyaya inintachiyalis nopa ilhuicac ehuani cati inintoca querubines. Huan sesen ten nopa cortinas eliyaya 12 metros huan tajco ihuehueyaca, huan ome metro ipatajca. 10 Huan quisalojque itamiya se cortina ica itamiya seyoc nopa macuili cortinas para mochijqui san se cortina cati huehueyac. Huan nopa seyoc macuili cortinas nojquiya quiijtzonque para mochijqui san se cortina cati huehueyac huan nopa ome cortinas huehueyac elqui para sesen lado itzontzajca nopa tiopamit. 11 Huan ipan se iteno ten sesen nopa ome huehueyac cortinas cati quimojmotzquiltijtoyaj, quichihuilijque tailpili ica itzojhuaso campa mosojsos, huan quitenyahualojque sese itzojhuaso ica icpat azultic. 12 Para nochi quichihuilijque 50 tailpili sese ica itzojhuaso para mosojsos ipan se lado nopa ome huehueyac cortinas cati achtohui tasaloli. Huan teipa quinchijque nopa tailpili ipan sese para ma moixnamictica ica nopa tailpili ipan seyoc. 13 Nojquiya quichijque 50 tepos chijcoli ten oro para quisalose nopa 50 tailpili ipan sesen ten nopa ome cortinas tasaloli. Quej nopa quichijque para quitzacuase huejcapa ipan nopa yoyon tiopamit.
Nopa cortinas para itzontzajca nopa yoyon tiopamit
14 Nojquiya quichijque 11 cortinas ten nopa tetic yoyomit cati taxinepaloli ica iniijhuiyo oquich chivojme para quichijque iompa tzontzajca nopa yoyon tiopamit. 15 Huan sesen cortina ihuehueyaca eliyaya 13 metros huan tajco, huan ome metro ipatajca, huan nochi 11 cortinas quipixqui san se inihuejhuexca. 16 Huan quisalojque macuili cortinas san sejco huan iyoca quisalojque seyoc chicuase cortinas. 17 Huan ipan sese lado ten nopa ome huehueyac cortinas quichihuilijque 50 tailpili ica inintzojhuaso campa mosojsos. 18 Nojquiya quichihuilijque 50 tepos chijcoli ten bronce para ipan quisalose inintzojhuaso nopa tailpili ipan se cortina ica nopa tailpili ipan seyoc cortina para iompa tzontzajca nopa yoyon tiopamit elis tasaloli san sejco.
19 Huan nopa expa itzontzajca quichijque ica inincuetaxo oquich chivojme cati quipajque chichiltic, huan nopa najpa itzontzajca cati elqui más calixco quichijque ica inincuetaxo pesojme.
Nopa caltepamit ten huapalme
20 Huan para icaltepayo nopa tiopamit quinquejquetzque nopa huapalme cati eliyaya ten cuahuit acacia. 21 Huan sese huapali quipixqui nahui metros huan tajco ihuehueyaca, huan 65 centímetros ipatajca. 22 Sese huapali quipixqui ome tepos chijcoli para quisalos ica ne sequinoc huapalme ipan sesen lado. 23 Huan ijcatoyaj 20 huapalme ipan nopa caltepamit ica sur.
Itepos cuatetonyo nopa huapalme
24 Huan tatzinta ten sesen nopa huapali calaquiyaya ipan ome itepos cuatetonyo ten plata para moquetzas cuali. Oncayaya 40 tepos cuatetomit, ome cuatetomit ipan sese huapali. Huan sesen huapali quipixtoya ome tepos chijcoli para quitatzquiltis ipan itepos cuatetonyo. 25 Ipan nopa caltepamit ica norte oncayaya seyoc 20 huapalme, 26 huan 20 itepos cuatetonyo. Tatzinta ten sese huapali oncayaya ome itepos cuatetonyo. 27 Iica nopa tiopamit ipan nopa lado campa temo tonati quipixqui chicuase huapalme. 28 Huan quitalilijque seyoc huapali iica tiopamit campa sese iesquina. 29 Huan quej nochi sequinoc huapalme, nopa huapalme campa inincalnacasta quipixqui tepos chijcoli ica tatzinta huan ica huejcapa para quisojsos ica nopa huapalme cati ininechca. 30 Huajca campa temo tonati oncayaya chicueyi huapalme huan 16 tepos cuatetomit cati ipan moquetztoya, ome cuatetomit tatzinta ten sesen huapali.
Nopa cuaixtapali
31 Quichijque cuaixtapali huejhuehueyac ten cuahuit acacia huan quitalijque iixpa nopa huapalme ipan nopa caltepamit cati quiyahualojque nopa tiopamit. Quichijque macuili cuaixtapali para iixpa nopa huapalme ipan se lado ten nopa tiopamit, 32 huan seyoc macuili cuaixtapali para iixpa nopa huapalme ipan ne seyoc lado, huan seyoc macuili cuaixtapali para iniixpa nopa huapalme cati moquetzque iica nopa tiopamit ica campa temo tonati. 33 Huan nopa cuaixtapali cati panoc tatajco ten nopa huapalme cati moquetztoyaj pejque ica se iesquina tiopamit huan ajsic hasta seyoc iesquina nopa tiopamit. 34 Huan nopa huapalme quinixaltijque ica oro, huan nopa anillos campa calaquiyayaj nopa cuaixtapalme elqui senquisa oro. Nojquiya quiixaltijque ica oro nopa cuaixtapalme cati huejhuehueyac.
35 Huan nopa cortina cati quitzajqui nopa cuarto cati más calijtic quichijque ica lino cati tamalinti nelcanactzi huan taxinepaloli ica icpat cati quipajtoyaj azultic, morado huan chichiltic. Huan ipan nopa taxinepaloli nesiyayaj ome ilhuicac ehuani cati inintoca querubines. 36 Huan para ipan mohuiyonis nopa cortina quichijque nahui taquetzali ica cuahuit acacia huan quinixalti ica oro. Huan ipan nopa taquetzali quitalijque tepos chijcoli ten oro. Huan sesen ten nopa nahui taquetzalme moquetztoya ipan inincuatetonyo ten plata.
Cortina campa calaquise ipan yoyon tiopamit
37 Nojquiya quichijque se cortina para quitzacuase campa calaquise ipan yoyon tiopamit. Quichijque ica lino nelcanactzi cati taxinepaloli ica icpat azultic, morado, huan chichiltic huan quiijtzonque yejyectzi ica itachijchihualo. 38 Huan ni cortina tatzquitoya ipan macuili taquetzali ica macuili tepos chijcoli. Huan inintzompac nopa macuili taquetzalme huan tepos chijcolme quiixaltijque ica oro, huan nopa macuili icuatetonyo cati ipan moquetzqui nopa taquetzali quichijque ica bronce.