37
Nopa caxa
(Éx. 25:10-22)
Huan teipa Bezaleel quichijqui nopa caxa ica cuahuit acacia huan quipixqui 110 centímetros ihuehueyaca, huan 65 centímetros ipatajca, huan 65 centímetros ihuejcapanca. Iijtic huan ipani quialti ica senquisa oro, huan yahualtic itejteno quipiyayaya oro. Huan quichihuili nahui anillo ten oro huan quitalili najcac ipan inacasta. Nojquiya quichijqui cuahuit huehueyac huan quiixalti ica oro. Huan ipan nopa anillos quicalaqui nopa cuahuit huehueyac para quej nopa huelis quihuicase nopa caxa.
Itzajca nopa caxa campa Toteco tetasojta
Teipa quichijqui itzajca nopa caxa campa Toteco quintasojtas masehualme. Nojquiya iixco itzajca quinquetzqui ome iilhuicac ejcahua Toteco cati inintoca querubines cati tatejtzonti ica martillo. Huan nopa ilhuicac ehuani huan itzajca nopa caxa elqui ten san se tatecti oro. Huan nopa ilhuicac ehuani moquetztoyaj ipan sese iteno itzajca. Se iilhuicac ejca Toteco moquetztoc ipan se iteno huan nopa seyoc ipan seyoc iteno. Nopa querubines huan itzajca nopa caxa elqui ten san se tatecti oro tatejtzonti. Nopa ilhuicac ehuani moixnamictoyaj huan moeltapal tanantoyaj quej elisquía quiecahuiliyayaj huan quitachiliyayaj itzajca nopa caxa campa TOTECO quintasojtas masehualme.
Nopa cuamesa para pantzi
(Éx. 25:23-30)
10 Nojquiya quichijqui nopa cuamesa ica cuahuit acacia. Huan quipiyayaya 90 centímetros ihuehueyaca, huan 45 centímetros ipatajca, huan 65 centímetros ihuejcapanca. 11 Huan quiixalti ica senquisa oro. Huan quichihuilijque nopa cuamesa se corona ten oro cati quitenyahualo iixco. 12 Nojquiya quitenyahualo iixco nopa cuamesa ica se pilhuapaltzi cati quipiya chicome centímetros ipatajca. Huan yahualtic quitejtejqui para quichihuili iyejyejca huan quiixalti nochi ica senquisa oro. 13 Huan quichihuili nahui anillo ten oro, huan quitali najcac ipan inacasta nopa cuamesa campa pehua iicxihua iquespa nopa mesa. 14 Nopa anillos eltoya huejcapa ipan iicxi nechca nopa pilhuapaltzi cati quitentzactoya nopa cuamesa. Huan quichijchijqui cuahuit huehueyac huan quicalaqui ipan nopa anillos ipan nopa cuamesa para quej nopa huelis quihuicase.
15 Huan para quichihuas nopa cuahuit huehueyac para ica quihuicase nopa cuamesa quitequihui cuahuit acacia, huan quiixalti ica oro. 16 Nojquiya quichijqui cati quitequihuise ipan cuamesa quej platome, huejhueyi cucharas, teposhuitzcucharas huan huejhueyi xarros para tacajcahualisti cati atic.
Nopa taahuil quetzali
(Éx. 25:31-40)
17 Nojquiya quichijqui se taahuil quetzali cati senquisa oro. Iicxi, icuayo, ipilcaxihua, ixochiyo mimilijtoc huan cahuantoc huan nochi iyejca quichihuili ica san se tatecti oro cati tatejtzonali ica martillo. 18 Huan quipixtoya chicuase imacuayohua; eyi imacuayohua ipan se lado, huan nopa seyoc eyi ipan seyoc lado. 19 Ipan sese imacuayo quipixqui eyi pilcaxitzitzi cati ipan tatatise huan quipixqui itachiyalis quej se almendra ixochiyo cati mimilijtoc huan se cati cahuantoc. Huan ipan nochi nopa chicuase imacuayohua quej nopa eliyaya. 20 Huan ipan icuayo nopa taahuil quetzali quipiyayaya nahui pilcaxitzitzi, sese ica itachiyalis se xochit almendra, se nesiyaya se xochit mimilijtoc huan se quej se xochit cahuantoc. 21 Huan tatzinta ten sesen nopa chicuase imacuayohua cati tatzquitoyaj ipan icuayo nopa taahuil quetzali quipiyayaya se xochit cahuantoc. 22 Huan nochi ixochiyohua huan imacuayohua huan icuayo eliyaya ten san se tatecti oro huan tatejtejtzonti ica martillo. 23 Nojquiya quichihuili chicome piltaahuiltzitzi, huan nopa cucharas cati ica quisehuiyayaj nopa taahuilme, huan quichihuilijque iplatohua. Huan nochi quichijque ica senquisa oro. 24 Huan nopa taahuil quetzali ten oro quipixqui 33 kilos ietica.
Nopa taixpamit para copali
(Éx. 30:1-5)
25 Nojquiya quichijqui se taixpamit campa quitatise copali huan elqui cuadrado, ica 45 centímetros ihuehueyaca huan ipatajca, huan quipiyayaya icuacua ipan nochi nahui iesquina, huan nochi san eliyaya se tatecti cuahuit. 26 Huan quiixalti ica senquisa oro nochi itzontzajca, huan iquesta, huan icuacua. Huan yahualtic iixco quiquetzqui se corona ten oro cati quiyectali. 27 Huan nojquiya quichihuili nahui anillos itantita nopa nahui iesquinajyo, huan nopona quicalaqui nopa cuahuit huehueyac para ica quihuicase. 28 Huan nopa cuahuit huehueyac quichijqui ica cuahuit acacia, huan quiixalti ica oro.
Nopa aceite tatzejtzeloltic huan nopa copali
(Éx. 30:22-38)
29 Nojquiya quichijqui nopa aceite cati tatzejtzeloltic para ica taiyocatalise para Toteco, huan quichijqui nopa copali cati ajhuiyac mijyotía. Nochi quichijqui Bezaleel, se taajhuiyacachijquet cati achi más quimatiyaya.