11
Nopa ome testigos ten Toteco
Huan nechmacaque se ohuat cati nesqui quej se cuatopili para ica ma nitatamachihua, huan se nechilhui: “Ximoquetza huan xijtamachihuati ihuehueyaca ihueyi tiopa Toteco huan itaixpa. Huan xiquinpohua quesqui masehualme cati quihueyimatij Toteco nepa. Pero amo xijtamachihua nopa calixpamit cati mocahua nopa seyoc lado ihueyi tiopa. San xijcahua, pampa ya nopa quinmacatoc sequinoc talme ehuani. Huan ipan moquejquetzase nopa altepet tatzejtzeloltic para eyi xihuit huan tajco. Huan niquinmacas tequiticayot nopa ome notestigos huan camanaltise quej tajtolpanextiani para eyi xihuit huan tajco. Huan moquentise iniyoyo ten tequipacholi.”
Ni ome testigos, inijuanti nopa cuame ten olivos huan nopa ome taahuil quetzali cati moquetzaj iixpa Toteco cati quinahuatía taltipacti. Huan sinta se acajya quinequi quincocos nopa testigos, inincamaco quisas tit cati quintamitatis inincualancaitacahua. Quej nopa miquise cati quinequise quinmictise. Inijuanti quipiyase chicahualisti para quitzacuase ilhuicacti para ma amo huetzi at nochi nopa tonali quema quinilhuise masehualme nochi nopa camanali cati Toteco quinmacas pampa itztoque itajtolpanextijcahua. Nojquiya quipiyase chicahualisti para quichihuase nochi at ma mocuepa esti. Huan quipiyase chicahualisti para quititanise nochi tamanti taijyohuilisti cati más fiero ipan taltipacti. Huan ya nopa huelise quichihuase nochi hueltas quema quinequise quichihuase.
Huan quema nopa ome testigos tamise camanaltij para Toteco, quintehuis nopa fiero tapiyali cati quisas ipan nopa ostot cati tahuel huejcata hasta amo quipiya itamiya. Huan nopa fiero tapiyali quintanis huan quinmictis. Huan inintacayo tepejtose callejtipa ipan nopa hueyi altepet Jerusalén campa masehualme quicuamapeloltijque Tohueyiteco. Huan ipan nopa tonali nopa altepet eltos fiero quej altepet Sodoma huan quej tali Egipto. Huan nochi xinachti masehualme, huan nochi masehualme cati quipiyaj sesen tamanti inintalnamiquilis huan inincostumbres, huan cati camanaltij nochi tamanti camanali, huan cati ehuani ipan nochi talme quiitase inintacayo nopa mijcatzitzi para eyi tonati huan tajco. Huan amo aqui quicahuilise para ma quintalpacho. 10 Huan nochi masehualme cati iaxcahua ni taltipacti paquise, huan ilhuichihuase huan motamajmacase, pampa ya mictose nopa ome testigos cati camanaltiyayaj para Toteco huan quintaijyohuiltiyayaj. 11 Pero ica eyi tonati huan tajco Toteco quinchihuas nopa ome tayolmelahuani ma moyolcuica sempa huan moquetzase. Huan tahuel momajmatise nochi cati quinitase. 12 Huan nopa ome testigos quicaquise se cati quinnotzas ten ilhuicac, huan quinilhuis: “Xihualaca nica huejcapa.” Huan tejcose ilhuicac ipan se mixti, huan inincualancaitacahua noja quintachilijtose. 13 Huan ipan nopa hora chicahuac mohuisos tali ipan nopa altepet huan huetzise se parte ipan sesen majtacti partes ipan nopa altepet huan chicnahui mocahuase. Huan chicome mil masehualme miquise quema mohuisos tali. Huan cati amo miquise tahuel momajmatise huan quihueyichihuase Toteco cati itztoc ilhuicac.
14 Ya panoc nopa ompa tamanti cati fiero huan cati temajmati. Xiquita nopa expa tamanti cati fiero nimantzi ajsis.
Nopa chicompa tapitzali quihualica nopa expa tamanti cati fiero
15 Huan nopa chicompa ilhuicac ejquet tapitzqui huan nijcajqui miyac cati itztoyaj ipan ilhuicac cati tzajtzique chicahuac, huan quiijtojque:
“Ama nochi taltipacti mochijtoc iaxca Toteco Dios huan iaxca Cristo para ma quinahuati.
Huan yaya tanahuatis para nochipa huan amo quema tamis.”
16 Huan nopa veinticuatro huehue tacame cati mosehuíaj ipan inisiyas yejyectzitzi iixpa Toteco motancuaquetzque huan quihueyimatque Toteco Dios. 17 Huan quiijtojque:
“Timitzhueyitascamatij Toteco Dios cati tijpiya nochi chicahualisti.
Ta tiitztoya hasta quema ipejya nochi ten onca huan ama tiitztoc huan noja tiitztos para nochipa.
Timitztascamatij pampa ama ta tijcuitoc mochicahualis cati nelhueyi huan ya pejqui titanahuatía.
18 Tahuel mitzcualancaitaque masehualme ipan nochi talme cati amo mitzneltocaj,
huan ama ya ajsic tonali para ta tiquincualancaitas huan tiquintatzacuiltis.
Ya ajsic tonali para ta, Toteco,
tiquintajtolsencahuas cati mictoque.
Ya ajsic hora tiquintaxtahuis motajtolpanextijcahua cati mitztequipanohuayayaj,
huan momasehualhua cati tiquinchijtoc tatzejtzeloltique.
Huan tiquintaxtahuis nochi masehualme cati mitztepanitaj ten cati huejhueyi masehualme hasta cati pisiltzitzi.
Huan ajsic hora para tiquintzontamiltis inijuanti cati tasosolohuayayaj ipan taltipacti.”
19 Huan niquitac tapojtoya ihueyi tiopa Toteco cati eltoc nepa ilhuicac. Huan nepa calijtic nesqui nopa Caxa cati quipixqui nopa camanal sencahuali cati Toteco quichijqui ica imasehualhua huejcajquiya. Huan tapetaniyaya, huan tahuejchihuayaya, huan tatomoniyaya, huan mohuisohuayaya tali, huan huetziyaya huejhueyi tesihuit.