12
Nopa sihuat huan nopa dragón
Huan nepa ilhuicac nesqui se hueyi tanextili, se sihuat cati mohuijcontoya ica tonati huan quipixtoya metzti iicxi tantita. Ipan itzonteco quipixtoya se corona ica majtacti huan ome sitalime. Huan nopa sihuat conehue eltoya huan tzajtziyaya chicahuac pampa pejqui cuajcualo chicahuac para quitacatiltis icone. Huan nimantzi niquitac seyoc tanextili cati nesqui nepa ilhuicac, se fiero tapiyali cati nesiyaya quej se hueyi dragón cati chichiltic. Quipixtoya chicome itzonteco, huan majtacti icuacua, huan se corona quitalijtoya ipan sese itzonteco. Huan icuitapil quintepexihui se ipan eyi sitalime ten ilhuicac huan quinmajcajqui ipan taltipacti. Huan nopa dragón moquetzqui iixpa nopa sihuat cati quitacatiltisquía icone para quicualilis icone quema tacatisquía. Huan nopa sihuat quitacatilti se oquichpil cati quipiyas itequi para chicahuac quinnahuatis nochi masehualme ten nochi talme quej se cati tanahuatía ica se tepos barra imaco para ica quincocos cati amo quitepanitaj. Huan Toteco quitananqui nopa icone hasta ilhuicac campa ihueyi siyaj cati yejyectzi para ma itzto nopona ihuaya. Huan nopa sihuat cholo hasta nopa tali cati tahuel huactoc campa amo teno eli campa Toteco quisencajtoya se lugar para ma mocahua huan ma quimocuitahui para eyi xihuit huan tajco.
Huan teipa oncac se tatehuilisti nepa ipan ilhuicac. Huan nopa tayacanca ilhuicac ejquet, Miguel, huan nopa ilhuicac ehuani cati yaya quinyacanayaya motehuijque ihuaya nopa dragón huan iilhuicac ehuani cati mocuectoyaj ajacame. Pero nopa dragón huan iajacahua amo quipiyayayaj chicahualisti quej nopa ilhuicac ehuani huan yeca ayecmo huelque itztose ilhuicac. Huan ilhuicac ehuani quicuamajcajque nopa dragón inihuaya nochi iajacahua hasta ipan taltipacti. Nopa hueyi dragón, yaya cati itoca Amocualtacat o nopa Yohualnenquet, huan yaya cati mocuetqui nopa cohuat huejcajquiya ipan nopa xochi mili. Yaya cati quincajcayahua nochi masehualme cati itztoque campa hueli ipan taltipacti.
10 Huan nijcajqui se cati tzajtziyaya chicahuac ten ilhuicac huan quiijtohuayaya:
“Ya mochijtoc.
Toteco ya quinmaquixtijtoc imasehualhua.
Ya nestoc ichicahualis Toteco Dios huan nelía cuajcualtzi nochi campa yaya tanahuatía.
Ya nesqui itequiticayo Cristo yaya cati quitapejpenijtoya Toteco,
pampa ya quicuamajcajtoque tatzinta nopa Amocualtacat cati quintatelhuiyaya toicnihua.
Yaya elqui cati quintatelhuiyaya toicnihua iixpa Toteco tayohua huan tonaya.
11 Huan imasehualhua Toteco quitantoque Amocualtacat ica ieso nopa Pilborregojtzi cati quitoyajqui quema mijqui,
huan pampa amo quiimacasiyayaj quinilhuise masehualme icamanal.
Quena, quitanque Amocualtacat pampa amo majmajque para miquise pampa itztoyaj iaxcahua nopa Pilborregojtzi.
12 Huajca ama ma paquica nochi cati itztoque ilhuicac.
Pero ipan taltipacti tahuel temajmati para nochi masehualme cati itztoque ipan tali huan ipan hueyi at,
pampa ya ajsico nopa Amocualtacat amohuaya.
Yaya nelía mocualancamaca pampa quimati polihui pilquentzi tonali para Toteco quitajtolsencahuas.”
13 Huan quema nopa dragón quiitac para quimajcajtoyaj ipan taltipacti, quitoquili nopa sihuat cati quitacatilti nopa oquichpil. 14 Pero Toteco quimacac nopa sihuat ome ieltapal quej nopa hueyi cuatojti quipiya para ma mochololti hasta nopa huactoc tali campa amo teno eli. Nepa Toteco quisencajtoya ajquiya quimocuitahuis para eyi xihuit huan tajco para nopa dragón amo teno huelis quichihuilis. 15 Huan nopa dragón quichijqui para ma quisa at icamaco cati mochijqui se hueyat cati chicahuac tatilana. Huan nopa at quitoquili nopa sihuat para ma quihuicas huan ma quiisahuiti. 16 Pero taltipacti quipalehui nopa sihuat huan motapo huan quitolo nopa at cati quisqui icamaco nopa hueyi dragón. 17 Huajca nopa hueyi dragón nelía cualanqui ihuaya nopa sihuat huan yajqui quintehuito nopa sequinoc iconehua, quinequi quiijtos nochi sequinoc masehualme cati quintoquilíaj itanahuatilhua Toteco huan quinilhuíaj masehualme para inijuanti iaxcahua Jesucristo.