13
Ome fiero tapiyalme
Huan ipan nopa tanextili quej se temicti cati niquitayaya, nimoquetztoya ipan xali iteno ipan hueyi at huan niquitac se fiero tapiyali cati tejcoyaya ten nopa hueyi at. Huan quipixtoya chicome itzonteco huan majtacti icuacua huan ipan sesen ten nopa majtacti icuacua quipixtoya se corona. Huan ipan sese itzonteco ijcuilijtoya itoca cati fiero ica cati quitelchihuayaya Toteco. Ni fiero tapiyali cati niquitac nesiyaya quej nopa tecuani cati itoca leopardo. Huan iicxi nesqui quej iicxihua se oso, huan icamac nesiyaya quej icamac se león. Huan nopa hueyi dragón quimacac ten ya iselti ichicahualis nopa fiero tapiyali, huan quicahuili ma tanahuati ipan ihueyi siyaj huan quimacac miyac tequiticayot. Huan niquitac para tahuel quicocojtoyaj se itzonteco nopa fiero tapiyali hasta tanemijya nesiyaya para ica ya nopa miquis. Pero nesqui quej teipa mochicajqui ten nopa cocot. Huan quema masehualme quiitaque pachijqui campa quicocojtoyaj huan ica mictoya, nochi san quitachilijque huan quitetzaitaque huan pejque quitoquilíaj nopa fiero tapiyali. Huan masehualme quihueyimatque nopa hueyi dragón cati quimacac itequiticayo nopa fiero tapiyali. Huan nojquiya quihueyimatque nopa fiero tapiyali huan quiijtojque: “Amo aqui seyoc quipiya chicahualisti quej ni fiero tapiyali. Amo aqui hueli moquetza iixpa para quitehuis.”
Huan quimacaque nopa fiero tapiyali tequiticayot para ma camanalti quej se masehuali. Huan camanaltic para mohueyimatis huan para quitelchihuas Toteco. Huan quipixqui caquihuili para quichihuas cati quinejqui para eyi xihuit huan tajco. Huajca quiijto ten hueli ten Toteco Dios, huan ihueyi tiopa huan nochi cati itztoque ipan ilhuicac. Huan quintelchijqui ica camanali cati más fiero. Huan nopa fiero tapiyali quipixqui tequiticayot para quintehuis huan quintanis itatzejtzeloltica masehualhua Toteco. Huan quimacac tequiticayot ica nochi xinachti masehualme, huan ica masehualme cati quipiyaj sesen tamanti inintalnamiquilis huan inincostumbres, huan ica masehualme cati camanaltij nochi tamanti camanali huan ica cati ehuani nochi talme. Huan nochi cati itztoque ipan taltipacti quihueyimatque nopa fiero tapiyali quej yaya elisquía Dios. Quena, quihueyimatque nochi masehualme cati inintoca amo ijcuilijtoc hasta quema pejqui taltipacti ipan nopa amatapohuali cati iaxca nopa Pilborregojtzi, pampa nopa Amatapohuali Ten Nopa Pilborregojtzi Cati Quimictijque quipiya inintoca nochi masehualme cati quipiyase nemilisti para nochipa.
Nochi anquipiyaj amonacas, huajca xijtacaquilica ni camanali huan xijmachilica:
10 “Masehualme cati quinamiqui para yase ipan tatzacti,
quinhuicase ipan tatzacti.
Masehualme cati quinamiqui para miquise,
quinmictise.
Pero amo ximotequipachoca,
amojuanti cati anitatzejtzeloltica masehualhua Toteco.
Ipan ni tonali monequi anquipiyase amoyolo huan xiitztoca antemachme.”
11 Huan ipan nopa tanextili niquitac seyoc fiero tapiyali cati quisayaya talijtic. Yaya quipixqui ome icuacua quej se pilborregojtzi, pero camanaltic quej nopa hueyi dragón. 12 Huan nopa ompa fiero tapiyali quipixtoya nochi itequiticayo nopa achtohui fiero tapiyali huan tequitic iixpa. Huan nopa ompa fiero tapiyali tanahuati para nochi masehualme campa hueli ipan taltipacti ma quihueyimatica nopa achtohui fiero tapiyali quej elisquía Dios, quinequi quiijtos nopa achtohui fiero tapiyali cati quicocojtoyaj huan monejqui mictosquía, pero teipa mochicajqui ten icoco. 13 Huan nopa ompa fiero tapiyali quichihuas huejhueyi tanextili huan tiochicahualnescayot. Huan quichihuas ma huetzis tit ten ilhuicac hasta taltipacti quema masehualme quitachilíaj. 14 Huan nopa ompa fiero tapiyali quincajcayahuas nochi masehualme cati itztoque ipan taltipacti ica nopa tanextili cati quipiya tequiticayot para quichihuas quema itztoc iixpa nopa achtohui fiero tapiyali. Huan nopa ompa fiero tapiyali quinnahuatis nochi masehualme cati itztoque ipan taltipacti ma quichihuaca se taixcopincayot cati nesis quej nopa achtohui fiero tapiyali cati quicocojtoyaj ica macheta huan mictosquía, pero teipa quej moyolcuic. 15 Huan huajca nopa ompa fiero tapiyali quipixqui chicahualisti para quimacas nemilisti nopa taixcopincayot huan para huelqui camanalti. Huan nopa taixcopincayot tanahuati ma quinmictica nochi masehualme cati amo quinejque quihueyimatise ya quej elisquía Dios. 16 Huan nopa taixcopincayot nojquiya quinmacac nochi masehualme se machiyot ipan inincuaixco o ipan inimanejmat. Quinmacac nochi masehualme cati huejhueyi huan cati pilquentzitzi. Quinmacac cati tapijpixtoque huan cati teicneltzitzi. Quinmacac cati tetequipanohuani cati iniaxca inintecohua huan cati amo quipiyaj ininteco. Nechca nochi masehualme quiselise nopa machiyot, 17 pampa amo aqui huelis tacohuas o tanamacas sinta amo quipiyas nopa machiyot, o itoca nopa fiero tapiyali o nopa número cati quiijtosnequi itoca. 18 Ya ni monequi talnamiquilisti para anquimachilise huan anquimatise quesqui quisa nopa número cati quiijtosnequi nopa fiero tapiyali. Pampa inúmero eltoc inúmero se masehuali huan inúmero eltoc 666.