14
Inintiohuica nopa 144,000 masehualme
Nijtachili huan niquitac nopa Pilborregojtzi moquetztoya ipan Tepet Sion huan ihuaya moquetztoyaj ciento cuarenta y cuatro mil masehualme cati quipixtoyaj itoca nopa Pilborregojtzi huan itoca iTata ijcuilijtoc ipan inincuaixco. Huan nijcajqui se tamanti ipan ilhuicac cati eliyaya quej caquisti miyac at cati motalohua chicahuac. Elqui quej miyac tatomonilot, o quej quema miyac masehualme tatzotzonaj ipan arpas ica sempa. Nochi inijuanti huicayayaj se tiohuicat cati yancuic iixpa nopa hueyi siyaj ten Toteco huan iniixpa nopa nahui tamanti cati yoltoque huan nopa veinticuatro huehue tacame. Huan amo aqui más huelqui huicas nopa tiohuicat. San huelque huicase nopa ciento cuarenta y cuatro mil masehualme cati Toteco quinmaquixtijtoya inimaco cati fierojtique ipan taltipacti. Inijuanti itztoyaj yoltapajpactique quej cuali ichpocame cati ayemo quiixmatij se tacat. Huan nopa masehualme quitoquilíaj nopa Pilborregojtzi campa hueli campa yahui. Toteco quincojqui huan quinmaquixti ni masehualme ten nopa sequinoc ipan taltipacti para ma elica quej nopa achtohui nemacti para Toteco huan nopa Pilborregojtzi. Amo aqui huelis quintelhuis para istacatitoque o tacajcayajtoque pampa amo quichijque. Itztoque quej se tapiyali para tacajcahualisti para Toteco cati amo teno amo cuali quipiya.
Eyi ilhuicac ehuani
Huan niquitac seyoc ilhuicac ejquet cati patantinemiyaya tatajco ilhuicacti huan quihuicayaya icamanal Toteco cati nochipa quipiya chicahualisti. Huan yajqui campa hueli para quinilhuis masehualme cati itztoque ipan taltipacti icamanal. Yajqui ipan nochi talme, huan ipan nochi xinachti masehualme, huan hasta masehualme cati camanaltij nochi camanali, huan masehualme cati quipiyaj sesen tamanti inintalnamiquilis huan inincostumbres. Huan nopa ilhuicac ejquet tzajtzic chicahuac huan quiijto: “Xiquimacasica Toteco. Xijhueyichihuaca pampa ya ajsic hora para yaya quintajtolsencahuas nochi masehualme. Xijhueyimatica yaya cati quichijqui ilhuicacti huan taltipacti, nopa hueyi at huan nochi amelme.”
Huan seyoc ilhuicac ejquet quitoquili huan yaya tzajtziyaya: “Ya huetztoc. Huetzqui nopa hueyi altepet Babilonia. Nopa Babilonia ehuani inijuantijya quinnextilijque nochi sequinoc talme ehuani ma quintoquilica inintamachtil, huan ma quichihuaca cati fiero huan quinhueyichihuase taixcopincayome huan cati amo nelía Dios.”
Huan seyoc ilhuicac ejquet, nopa expa, quintoquili huan chicahuac tzajtziyaya: “Sinta se masehuali quinhueyimatis nopa fiero tapiyali huan itaixcopincayo, o sinta quiselis imachiyo ipan icuaixco o ipan imax, 10 temachti Toteco quitatzacuiltis ica nochi ichicahualis. Quena, quitatzacuiltis ica nochi icualancayo, huan yon se amo huelis cholos ten itatzacuiltil. Cati quihueyimatij nopa fiero tapiyali taijyohuise iniixpa nopa ilhuicac ehuani huan iixpa nopa Pilborregojtzi ipan nopa tit cati nelpano hueyi huan tahuel chicahuac pampa lemeni ica azufre. 11 Huan para nochipa tejcos nopa pocti cati quisas campa taijyohuíaj huan amo quema tamis. Huan nopa masehualme cati quihueyimatque nopa fiero tapiyali huan itaixcopincayo, huan quiselijque imachiyo o itoca, amo quema mosiyajquetzase tayohua huan tonaya para nochipa.” 12 Huajca pampa anquimatij cati quinchiya cati amo iaxcahua Toteco, amojuanti cati anitatzejtzeloltica masehualhua monequi anquiijyohuise nochi cati amechpanotihuala huan anquipiyase amoyolo. Amo xijcaxanica xijchihuaca cati itanahuatilhua Toteco techilhuíaj huan ximotemachica ipan Jesús.
13 Huan nijcajqui se ipan ilhuicac cati nechilhui ma niquijcuilo ni camanali: “Paquilisti para masehualme cati miquise ama huan teipa cati motatzquilijtoque ipan Toteco.” Huan Itonal Toteco quiijtohua: “Quena, paquilisti pampa ya tanqui nochi nopa taijyohuilisti cati quinpanoyaya. Huan nochi nopa cuali tamanti cati quichijtinenque momatis ipan ilhuicac, huan Toteco quintaxtahuis.”
Nopa pixquisti ten taltipacti
14 Nijtachili sempa huan niquitac se mixti cati chipahuac huan ipani mosehuijtoya yaya cati Mocuetqui Masehuali. Huan quipixqui se corona ten oro ipan itzonteco huan quihuicayaya se hueyi teposti cati tatequi quej quitequihuíaj para quipixcaj trigo. 15 Huan seyoc ilhuicac ejquet quisqui ipan ihueyi tiopa Toteco huan chicahuac quinotzqui yaya cati mosehuijtoya ipan mixti, huan quiilhui: “Xijcalaqui motepos quej quichihua se trigo pixcaquet huan xijtzontequi nopa pixquisti ipan taltipacti, pampa ya chicajtoc huan ya ajsic hora.” 16 Huan yaya cati mosehuijtoya ipan mixti quipanoltili itepos huan quitzontejqui nopa pixquisti ipan taltipacti.
17 Huan seyoc ilhuicac ejquet quisqui ten ihueyi tiopa Toteco nepa ilhuicac huan nojquiya quipixtoya se teposti cati tatequi para ica pixcas. 18 Huan teipa seyoc ilhuicac ejquet quisqui campa taixpamit, yaya cati quipixqui tanahuatili ica tit. Huan chicahuac quinotzqui yaya cati quipixqui nopa teposti para pixcas. Quiilhui: “Xijtequihui motepos cati tatequi huan xijtequi nopa xocomecat itajca cati eltoc ipan taltipacti, pampa ya icsitoc. Quena, ajsic tonali para titetatzacuiltis.”
19 Huan nopa ilhuicac ejquet quipanolti itepos cati tatequi ipan taltipacti huan quisejcotili cati elqui quej xocomecat itajca ipan taltipacti huan quimajcajqui ipan nopa hueyi ostot campa quipatzcase para quiquixtilise iayo, pampa ajsic tonali para Toteco tahuel quintatzacuiltis masehualme. 20 Huan moquejquetzque ipan nopa xocomecat itajca para quipatzcase campa nopa hueyi ostot iteno nopa altepet. Huan quema Toteco tetatzacuiltiyaya, esti quisqui campa quipatzcayaya. Huan nopa esti ajsic hasta ipan ininteposcamachal cahuayojme huan moxoyajqui quej se hueyat cati yajqui para tres cientos kilómetros.